Show structure

Title:

Implementacja prawa w ochronie przeciwpowodziowej = Implementation of law in flood protection

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 37 (2015)

Creator:

Hudak, Magda ; Żebrowska, Marta

Subject and Keywords:

ochrona przeciwpowodziowa ; prawo wodne ; dyrektywa powodziowa ; ramowa dyrektywa wodna ; flood protection ; polish legislation ; Floods Directive

Abstract_pl:

Artykuł poświęcony jest tematyce Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) w kontekście wdrażania jej zapisów do prawodawstwa polskiego - powstających dokumentów, aktów prawnych oraz konsultacji społecznych. Równorzędna z RDW i w pełni spójna z jej zapisami jest Dyrektywa Powodziowa. ; Jest ona ważnym uzupełnieniem wcześniejszego prawodawstwa unijnego w zakresie gospodarowania wodami. Transpozycja przepisów RDW do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede wszystkim poprzez ustawę Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi.

Abstract:

The article is devoted to the subject of the Water Framework Directive (WFD) in the context of the implementation of the provisions of the Polish legislation - resulting documents, legislation and public consultation. Equivalent to the WFD and fully consistent with the provisions of the Floods Directive. ; It is an important complement to the previous EU legislation in the field of water management. The transposition of the WFD into Polish legislation was primarily through the Water Law Act and its implementing legislation.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 37 ukazał się jako nr 157 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-13

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 37

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego