Show structure

Title:

Toksyczność miedzi, cynku oraz kadmu, rtęci i ołowiu dla człowieka, kręgowców i organizmów wodnych = Toxicity of some trace metal

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 35 (2014)

Creator:

Piontek, Marlena ; Fedyczak, Zuzanna ; Łuszczyńska, Katarzyna ; Lechów, Hanna

Subject and Keywords:

metale śladowe ; toksyczność ; biologiczne testy toksyczności ; metody bioindykacyjne ; Daphnia magna ; Dugesia tigrina ; trace metals ; the toxicity ; biological toxicity tests ; methods of bioindicative

Abstract_pl:

Praca dotyczy toksyczności wybranych metali ciężkich w koncentracjach śladowych: dwóch zaliczanych do mikroelementów- Cu i Zn oraz trzech znajdujących się w czołówce trucizn zawodowych i środowiskowych - Cd, Hg i Pb. ; Przedstawiono stan wiedzy w oparciu o przegląd literatury na temat toksyczności tych pierwiastków dla człowieka i kręgowców oraz wyniki badań własnych dla organizmów reprezentujących biocenozę wodną: rozwielitkę Daphnia magna Strauss oraz wypławka Dugesia tigrina Girard. ; Ustalano, że szereg toksyczności metali ciężkich dla człowieka i kręgowców oraz badanych organizmów wodnych jest zbieżny. Najbardziej toksyczna jest rtęć i jej związki, najmniej cynk. Miedź jest silniejszą trucizną dla organizmów wodnych, natomiast ołów dla ludzi i kręgowców.

Abstract:

The work concerns the toxicity of some heavy metals (trace): two belonging to microelements - Cu and Zn, and three are at the forefront of occupational and environmental poisons - Cd, Hg and Pb. ; Presented knowledge literature on the toxicity of these elements for human and vertebrates and the results of the study organisms representing biocenosis water: water flea Daphnia magna Strauss and planaria Dugesia tigrina Girard. ; Determined that a number of heavy metal toxicity to humans and vertebrates and aquatic organisms tested converges. The most toxic mercury and its compounds, at least zinc. Copper is a stronger poison to aquatic organisms, but lead to humans and vertebrates.

Description:

zeszyt 35 ukazał się jako nr 155 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Kostecki, Jakub - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Hudak, Magda - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

70-83

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 35

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego