Show structure

Title:

Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb na pograniczu byłej strefy ochronnej Huty Miedzi "Głogów" = Assessment of soils? pollution level on peripheries of the former protective zone of the Copper Smelter "Głogów"

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 34 (2014)

Creator:

Przewocka, Marta ; Rosada, Janusz

Subject and Keywords:

metale ciężkie ; Huta Miedzi "Głogów" ; środowisko ; gleba ; heavy metals ; Copper Smelter Głogów ; soils ; environment

Abstract_pl:

Realizowane od szeregu lat przez Hutę Miedzi Głogów działania proekologiczne przyczyniły się do znacznego ograniczenia większości negatywnych skutków oddziaływania zakładu na środowisko. Modernizacja technologii produkcji miedzi i wprowadzenie skutecznych instalacji oczyszczających doprowadziły do wyraźnej poprawy stanu agrocenoz sąsiadujących z Hutą. ; Ograniczenie emisji pyłowej przyczyniło się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi. Niemal całkowicie wyeliminowana została emisja SO2 do atmosfery. Dzięki temu wyraźnie zmniejszył się stopień zakwaszenia gleb. Z tego względu 31 grudnia 2005 roku Minister Środowiska zdecydował o całkowitej likwidacji strefy ochronnej wokół Huty Miedzi Głogów. ; Mimo obserwowanej poprawy stanu środowiska na omawianym terenie, nadal wymagany jest stały i konsekwentnie prowadzony jego monitoring. Dotyczy to zwłaszcza gleb, które w początkowych latach działania zakładu nagromadziły duże ilości metali ciężkich, głównie Cu i Pb. Ksenobiotyki te uległy w glebach bioakumulacji.

Abstract:

The environmental friendly activities carried on for many years by the Copper Smelter GŁOGÓW contributed to a significant reduction of the majority of negative effects of factory?s influence on the environment. A modernization of the copper production technology and introduction of effective purification systems led to a substantial improvement of the agrocenoses surrounding the Smelter. ; A considerable reduction in the dust emissions lowered the heavy metals? pollutions to the environment. The emission of SO2 to the atmosphere was nearly completely eliminated. For this reason the level of soil acidification was considerably reduced. Therefore, on December 31, 2005 the Environment Minister decided to completely eliminate the protective zone surrounding the Copper Smelter GŁOGÓW. ; Despite of the observed environment improvement in the investigated area, there is a need of their constant and consistent monitoring. It mainly relates to soils, with a large amount of heavy metals accumulated in the early years of factory?s operation, mostly Cu and Pb. Those xenobiotics have been bioaccumulated in soils.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 34 ukazał się jako nr 154 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Kostecki, Jakub - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Hudak, Magda - red.

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

45-54

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 34

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego