Show structure

Title:

Wyniki symulacji kanału ogólnospławnego w ul. P. Skargi w Głogowie = Simulation results of P. Skargi street combined sewage channel?s in Głogów

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 32 (2013)

Creator:

Nowak, Agnieszka ; Nowogoński, Ireneusz

Subject and Keywords:

kanalizacja ogólnospławna ; modelowanie ; monitoring opadów ; monitoring przepływów ; combined sewer systems ; modeling ; rainfall monitoring ; flowrate monitoring

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono analizę obciążenia kanału w ul. P. Skargi ściekami ogólnospławnymi w oparciu o model opracowany przy użyciu programu Epa SWMM oraz wyniki uzyskane z opadów oraz systemu monitoringu strumienia przepływu w sieci kanalizacji ogólnospławnej miasta Głogowa. Wykazano znaczącą rozbieżność wyników uzyskanych z systemu pomiaru napełnień oraz strumieni ścieków z wynikami symulacji.

Abstract:

The paper presents an analysis of P. Skargi street channel overload with combined sewages using EpaSWMM model and results obtained in flowmeter and pluviometer measurement systems in Głogów. The influence of obtained simulation results and depth measurement system has been shown.

Description:

zeszyt 32 ukazał się jako nr 152 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

29-41

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 32

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego