Show structure

Title:

Uwarunkowania eksploatacji kruszywa naturalnego z rzeki Bóbr w obszarze chronionego krajobrazu "25 - Dolina Bobru" = Conditions of exploitation natural aggregates in Bóbr river at the protected landscape area "25 ? Bóbr Valley"

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 32 (2013)

Creator:

Asani, Anna ; Gawron, Marta ; Kołodziejczyk, Urszula

Subject and Keywords:

eksploatacja kruszywa naturalnego ; Bóbr (rzeka) ; obszary chronionego krajobrazu ; Bóbr River ; exploitation of natural aggregate ; protected landscape areas

Abstract_pl:

Artykuł zawiera opracowanie procedury postępowania dotyczącej ubiegania się o pozwolenie na wydobywanie kruszywa w obszarze ochrony krajobrazu "25 ? Dolina Bobru", zlokalizowanym w rejonie Nowogrodu Bobrzańskiego. Zniesienie aktualnie obowiązującego zakazu eksploatacji kruszywa w obszarze chronionego krajobrazu jest warunkiem niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie kruszywa naturalnego z koryta rzeki Bóbr, na odcinku rzeki od km 48+640 do km 49+050.

Abstract:

Article provides a procedure about applying for a permit for extraction of aggregates in the landscape conservation area "25 - Bóbr Valley", located in the region of Nowgoród Bobrzański. The abolition of the current ban on the use of aggregate in the landscape protected area, is a necessary condition to obtain a permit for extraction of natural aggregate from the Bóbr river bed, on a stretch from km 48 +640 to km 49 +050.

Description:

zeszyt 32 ukazał się jako nr 152 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

17-28

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 32

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego