Show structure

Title:

Ocena możliwości ko-fermentacji osadów koksowniczych i komunalnych = Evaluation of the possibility of co-fermentation coke sludge and municipal sludge

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 30 (2013)

Creator:

Macherzyński, Bartłomiej ; Włodarczyk-Makuła, Maria ; Turek, Agnieszka ; Nowacka, Anna

Subject and Keywords:

kofermentacja ; komunalne osady ściekowe ; osady koksownicze ; biogaz ; co-fermentation ; sewage sludge ; coke sludge ; biogas

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zmian właściwości fizyczno-chemicznych podczas procesu kofermentacji osadów koksowniczych z komunalnymi. Proces prowadzono w temperaturze 37°C przez 20 dób dla trzech mieszanin osadów. Mieszanina osadów surowych i nadmiernych zaszczepionych przefermentowanym stanowiła próbkę kontrolną. ; Pozostałe dwie próbki to w/w mieszaniny z dodatkiem osadów koksowniczych w ilości 5% i 15% v/v. Stopień rozkładu substancji organicznych wynosił 28% w osadach kontrolnych oraz 27% i 24% odpowiednio w osadach z dodatkiem 5% i 15% osadów koksowniczych. Podczas fermentacji osadów kontrolnych sumaryczna ilość biogazu sięgała 5727 cm3/dm3. ; Gdy do osadów wprowadzono 5% osadów koksowniczych sumaryczna produkcja biogazu wynosiła 5126 cm3/dm3, natomiast w przypadku, gdy do osadów wprowadzono 15% osadów przemysłowych, sumaryczna produkcja biogazu była najmniejsza i nie przekraczała 3700 cm3/dm3.

Abstract:

The paper presents results of research on changes in the physicochemical properties during co-fermentation process of coke and municipal sludges. The process was carried out at 37°C for 20 days, for the three mixtures of sludge. The mixture of raw sludge and excessive sludge inoculated with fermented sludge was a control sample. ; The other two samples are mixtures with the addition of coke sludge in the amount of 5% (B1) and 15% (B2). The degree of decomposition of organic matter was 28% for control sludges and 27% and 24%, respectively, for sludge B1 and B2. The largest summary production of biogas was obtained for the control sludges (5727 cm3/dm3). ; In the reactor, to which a 5% of coke sludge was introduced the total production was lower and amounted 5126 c3/dm3. In the case, when a 15% of coke sludge was introduced total biogas production amounted 3653 cm3/dm3.

Description:

zeszyt 30 ukazał się jako nr 150 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

79-91

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 30

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego