Show structure

Title:

Aspekty prawne i technologiczne współspalania osadów ściekowych = Legal and technological aspects of the co-combustion of sewage sludge

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 30 (2013)

Creator:

Myszograj, Sylwia ; Sadecka, Zofia ; Suchowska-Kisielewicz, Monika

Subject and Keywords:

osady ściekowe ; przekształcanie termiczne ; technologie ; sewage sludge ; incineration ; technology

Abstract_pl:

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska osady ściekowe nie są zaliczane do biomasy, a proces ich termicznego przekształcania musi spełniać rygorystyczne wymagania jak dla spalania odpadów. Natomiast zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne termiczna utylizacja osadów ściekowych to proces produkcji energii ze źródeł odnawialnych i związane z tym możliwości wywiązania się z obowiązku pozyskiwania "zielonej" energii.

Abstract:

According to the Environmental Protection Law the sewage sludge are not included in the biomass and the process of thermal treatment must comply rigorous requirements as for the incineration of waste. However, according to the Energy Law Act thermal utilization of sewage sludge is a process of energy production from renewable sources and related possibilities to fulfill the obligation of obtaining "green" energy.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 30 ukazał się jako nr 150 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

65-78

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 30

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego