Show structure

Title:

Nowa industrializacja województwa lubuskiego - czy nie przegapimy szansy? = New industrialization of the Lubuskie region - do not miss this chance?

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 27 (2012)

Creator:

Greinert, Andrzej

Subject and Keywords:

wydobycie węgla brunatnego ; industrializacja regionu lubuskiego ; przemiany gospodarcze ; coal mining ; industrialization of the Lubuskie region ; economic changes

Abstract_pl:

Region lubuski nigdy nie odznaczał się wysokim poziomem industrializacji. Tym niemniej, w większości miast regionu istniały zakłady przemysłowe stanowiące podstawę bytu ich mieszkańców. Zakłady te jako rozproszone, z utrudnioną kooperacją oraz produkujące na małą skalę, nie wytrzymały presji ekonomiczno-gospodarczej początku transformacji ustrojowej. W sposób nagły pojawił się problem wysokiego bezrobocia. ; Po 20 latach od tego czasu nadal jest ono wyższe niż średnia krajowa - w październiku 2012 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie lubuskim wyniosła 14,9% wobec 12,5% w kraju. Możliwość budowy "dużego przemysłu" w oparciu o znaczące zasoby węgla brunatnego, obecnego w gminach Gubin i Brody jest szansą na nową industrializację regionu. ; Ponieważ eksploatacja jest kalkulowana na minimum 50, a może nawet trwać ponad 100 lat, działanie to postawić może region w nowej sytuacji. Możliwy byłby znaczący przyrost PKB, który na dzisiaj kształtuje się w okolicach 2,3 PKB Polski (najniższy wynik w kraju) oraz rozwój demograficzny, społeczny, ekonomiczny i edukacyjny regionu.

Abstract:

Lubuskie Region never possessed a high level of industrialization. However, in most cities in the region, there were factories that form the economic basis of their inhabitants. These establishments as scattered, with hindered co-operation and producing on a small scale, did not withstand the economic pressure of the transformation system. In a sudden there was a problem of high unemployment. ; After 20 years since then, it is still higher than the national average - in October 2012, the registered unemployment rate in Lubuskie was 14.9% compared to 12.5% in the country. The possibility of building the "big industry" based on significant coal resources in the locality of Gubin and Brody is an opportunity for the new industrialization of the region. ; Because the operation is calculated on a minimum of 50, and may even take more than 100 years, this action could put the region in a new situation. Possible would be a significant increase in GDP, which today is around 2.3 Polish GDP (the lowest score in the country) and the demographic, social, economic and educational development of the region.

Description:

zeszyt 27 ukazał się jako nr 147 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

95-105

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 27

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego