Show structure

Title:

Zmienność ładunków zawiesiny ogólnej w ściekach odprowadzanych kanalizacją deszczową na przykładzie wybranej zlewni = The variability of total suspended solids in storm water in the example of a chosen catchment

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 25 (2012)

Creator:

Górska, Katarzyna ; Sikorski, Mikołaj

Subject and Keywords:

ścieki deszczowe ; zawiesina ogólna ; wezbranie ; rain water ; total suspension ; raised water

Abstract_pl:

Jednym z najistotniejszych parametrów przy ocenie stopnia zanieczyszczenia ścieków deszczowych ze zlewni miejskich jest zawiesina ogólna. Ilość zawiesin w omawianych ściekach jest bardzo zróżnicowana i zależy od wielu czynników związanych głównie ze sposobem zagospodarowania zlewni. ; Celem artykułu jest porównanie zmienności w czasie trwania wezbrania stężeń i ładunków zawiesiny ogólnej w wybranej fali deszczowej oraz roztopowej, zaobserwowanej na terenie zlewni miejskiej w Kielcach.

Abstract:

One of the most important parameters, in assessing the contamination degree of rainwater from urban catchments is a total suspension. The number of suspensions of these sewages is highly variable and depends on many factors. They are related mainly to the development of catchments. The aim of the article is to compare the variation of freshet levels and loads of total suspended solids in a specific wave of rain and snowmelt, which are observed in the urban catchment in Kielce.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 25 ukazał się jako nr 145 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

34-45

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 25

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego