Object structure

Creator:

Włodarczyk-Makuła, Maria

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Trwałe zanieczyszczenia organiczne w aspekcie Konwencji Sztokholmskiej = Persistence organic pollutants in aspect of Stockholm Convention

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 24 (2011)

Subject and Keywords:

TZO ; PCDD ; PCDF ; PCB ; HCB ; insektycydy chloroorganiczne ; POPs ; pesticides

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w środowisku wodnym. Według Konwencji Sztokholmskiej z 2001r. do tej grupy zalicza się dwanaście związków organicznych. Osiem z nich to polichlorowane insektycydy: aldryna, dieldryna, ednryna, chlordan, DDT, heptachlor, mirex, toksafen oraz heksachlorobenzen. Ponadto do TZO zaliczono trzy grupy związków: polichlorowane dobenzodioksyny, polichlorowane dibenzofurany oraz polichlorowane bifenyle.

Abstract:

The aim of this paper was the review of persistence organic pollutants according to Stockholm Convention in year 2001. POPs To this group ranks twelve organic compounds. Eight of them are insecticides: aldrine, dieldrine, ednrine, chlordan, DDT, heptachlor, mirex, toksafen as well as heksachlorobenzen. It moreover it to POPs was numbered were three groups of compounds: polychlorinated dibenzodioxins, polychlorinated dibenzofurans as well as polychlorinated biphenyls.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 24 ukazał się jako nr 144 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

70-80

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 24

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego