Object structure

Creator:

Bień, January ; Okwiet, Tomasz ; Gałwa-Widera, Monika ; Worwąg, Małgorzata ; Milczarek, Marcin

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Wspomaganie procesu kompostowania kondycjonowanymi odciekami kompostowymi = Composting process power conditioning leachate compost

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 22 (2011)

Subject and Keywords:

kompostowanie ; osady ściekowe ; biomasa ; sewage sludge ; composting ; biomass

Abstract_pl:

W pracy podjęto próbę kompostowania osadów ściekowych w mieszankach z materiałem strukturotwórczym i odpadami zielonymi. Proces prowadzono w czterech próbach w tym jedną kontrolną ze wspomaganiem, dodając kondycjonowane odcieki kompostowe. Odcieki kondycjonowano polem ultradźwiękowym o częstotliwości 22 kHz oraz amplitudzie 12 ?m przy czasie 5 oraz 15 sek. ; Mieszaniny kompostowe były zaszczepiane w 7 dobie procesu. Wyniki badań wskazują, że zaszczepianie wsadu kompostowego kondycjonowanymi odciekami kompostowymi wydłuża fazę właściwą rozkładu biomasy. Produkt końcowy cechuje się dobrymi właściwościami fizyko-chemicznymi i może być wykorzystany w celach przyrodniczych.

Abstract:

This paper attempts composting of sewage sludge in mixtures with bulking agent and green waste. The process was conducted in four experiments (one control experiment), improved by adding compost leachate. Leachate was improved by ultrasonic field with a frequency of 22 kHz and an amplitude of 12?m at the time of 5 and 15 sec. ; Compost mixtures were inoculated in 7 day of the process. The results shows that inoculation of composting leachate extends the correct phase of biomass decom-position. The final product is characterized by good physical and chemical properties, and can be used in nature.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 22 ukazał się jako nr 142 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

25-34

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 22

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego