Object structure

Creator:

Kowalczyk, Mariusz ; Kamizela, Tomasz ; Parkitna, Kamila ; Milczarek, Marcin

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Zastosowanie reakcji Fentona w technologii osadów ściekowych = The use of Fenton reaction in the technology of sewage sludge

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 21 (2011)

Subject and Keywords:

osady ściekowe ; reakcja Fentona ; odwadnianie ; redukcja zanieczyszczeń ; ultradźwięki ; sewage sludge ; Fenton reaction ; dewatering ; reduction of pollution ; ultrasound

Abstract_pl:

Przedstawiona publikacja stanowi przegląd literatury dotyczącej wykorzystania reakcji Fentona w technologii osadów ściekowych. Zastosowanie pogłębionego utleniania daje możliwości usuwania zanieczyszczeń jak również polepszenia charakterystyki technologicznej osadów. Reakcja Fentona może stanowić efektywny czynnik kondycjonujący zarówno osady komunalne jak i przemysłowe przed odwadnianiem. ; Zaobserwowano wyraźne zmiany w strukturze osadów, ich właściwościach technologicznych i reologicznych, które w istotny sposób podnoszą efektywność filtracji plackowej osadów. Ponadto kombinacja odczynnika Fentona z propagacją fali ultradźwiękowej może potęgować efekt degradacji zanieczyszczeń oraz koagulacji rozumianej jako dezintegracja i kondycjonowanie osadów ściekowych. Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy BG 401-407/1.

Abstract:

The presented publication is a review of the literature on the use of the Fenton reaction in the technology of sewage sludge. Application of advanced oxidation provides opportunities for pollution reduction and improvement of the technological characteristics of the sediments. Fenton reaction may be an effective factor in conditioning both municipal sludge and industrial purposes against dehydration. ; It was observed a marked change in the sediment structure, their technological and rheological properties, which significantly improve the efficiency of sludge filtration cakes. In addition, the combination of Fenton reagent with the propagation of ultrasonic waves can enhance the degradation effect of pollution and coagulation understood as the disintegration and conditioning of sewage sludge. Scientific work financed from the budget for science in the years 2010-2012 as a research project BG 401-407/10.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 21 ukazał się jako nr 141 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

98-112

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 21

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego