Object structure

Creator:

Smol, Marzena ; Włodarczyk-Makuła, Maria

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Możliwości usuwania WWA ze ścieków w procesach fizyczno-chemicznych = Removal of PAHs from wastewater in the physical and chemical processes

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 21 (2011)

Subject and Keywords:

WWA ; utlenianie ; fotoutlenianie ; sorpcja ; procesy membranowe ; PAHs ; oxidation ; photo-oxidation ; sorption ; membrane processes

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zastosowania procesów fizyczno-chemicznych do usuwania WWA ze ścieków. Opisano uwarunkowania prawne dotyczące WWA w ściekach oraz podano efektywność utleniania chemicznego, fotodegradacji, sorpcji i procesów membranowych w rozkładzie lub usuwaniu tych mikrozanieczyszczeń.

Abstract:

The paper presents a review of the literature on the application of physical and chemical processes for removal of PAHs from wastewater. The Polish legislation conditions for PAHs in wastewater and effectiveness of chemical oxidation, photodegradation, sorption and membrane processes in the degradation or removal of these micropollutants were described.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; zeszyt 21 ukazał się jako nr 141 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

87-97

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 21

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego