Object structure

Creator:

Zdebik, Dariusz ; Głodniok, Marcin

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Badania podatności ścieków na rozkład biologiczny na przykładzie oczyszczalni pracującej w technologii sekwencyjno-przepływowej = The results of studies of wastewater susceptibility on biological decomposition on an example of waste water treatment plant operated in the sequential-flow technology

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 21 (2011)

Subject and Keywords:

frakcje ChZT ; technologia sekwencyjno-przepływowa ; COD fractions ; sequential-flow technology

Abstract_pl:

W artykule opisano wyniki badań mających na celu określenie udziału frakcji ChZT w ściekach surowych, po oczyszczeniu mechanicznym oraz w ściekach oczyszczonych. Całkowite ChZT było analizowane w podziale na frakcję rozpuszczoną związków organicznych łatwo przyswajalnych, rozpuszczonych związków organicznych nierozkładalnych, zawiesin organicznych wolno rozkładalnych oraz zawiesin organicznych biologicznie nierozkładalnych. ; Omówiono zmiany udziału poszczególnych frakcji ChZT w ciągu doby. Przeprowadzone badania wykazały, że w części mechanicznej następuje duże zmniejszenie zawiesin organicznych wolno rozkładalnej frakcji ChZT, co ma wpływ na biologiczne procesy oczyszczania ścieków ze związków biogennych.

Abstract:

In this paper were described the results of research aimed at identifying the contribution fraction of COD in raw wastewater, after the mechanical treatment and in treated sewage. The total COD was analyzed by the fraction of dissolved organic compounds easily absorbed, persistent dissolved organic compounds, slowly degradable organic suspended solids and biologically non-degradable organic suspensions. ; Changes in the share of individual fractions of COD per day were discussed. The research indicated that in the mechanical part of WWTP provides a large reduction of organic suspensions-slowly biodegradable COD fraction, which affects the biological processes of reduction of biogenic compounds in wastewater.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 21 ukazał się jako nr 141 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

53-64

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 21

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego