Show structure

Title:

Wpływ rodzaju gruntu na warunki eksploatacji wód podziemnych = Influence the kind of soil for condition exploitation water underground

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 18 (2010)

Creator:

Hudak, Magda

Subject and Keywords:

ujęcie wód podziemnych ; sufozja ; warunki gruntowe ; water intake ; suffusion ; soil condition

Abstract_pl:

Przez sufozję rozumiemy wymywanie z podłoża gruntowego najdrobniejszych cząstek gruntu przez strumień wody gruntowej poruszającej się z określoną prędkością. Przemieszczenie ziaren gruntu, będące wynikiem sufozji, powoduje lokalne zwiększenie porowatości, co sprzyja zwiększeniu intensywności filtracji. W artykule podjęto próbę analizy możliwości powstawania zjawiska sufozji na terenie Centralnego Ujęcia Wody w Zawadzie k/Zielonej Góry.

Abstract:

This washing through stream of land water moving with definite speed from lands basis of the smallest particles of soil suffusion. The dislocation of primes grains causes local porosity enlargement. It favours then the enlargement the intensity of filtration. It the test of analysis of possibility formation of phenomenon in article was undertaken was sufozji on terrain of Central Water Intake in Zawada near Zielona Góra.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 18 ukazał się jako nr 138 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

23-31

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 18

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego