Show structure

Title:

The unfrozen water content in faozen cohesive soils in the light of DSC results = Zawartość wody niezamarzniętej w zamarzniętych gruntach spoistych w świetle wyników otrzymanych przy użyciu kalorymetrii skaningowej DSC

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 14 (2007)

Creator:

Kozłowski, Tomasz

Subject and Keywords:

X jubileuszowe sympozjum glacitektoniki

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki wyznaczenia zawartości wody niezamarzniętej jako funkcji temperatury w zamarzniętych systemach woda-grunt. Analizę sygnału różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC przeprowadzono przy założeniu, że stanowi on konwolucję szukanego rozkładu rzeczywistych efektów termicznych q(T) i funkcji aparaturowej a(T). ; Porównując wyniki konwolucji zbioru hipotetycznych rozkładów z funkcją aparaturową, znajdowano taki rozkład impulsów q(T), który w konwolucji z funkcją aparaturową dawał najmniejsze odchylenie od obserwowanego sygnału DSC. Tym samym stało się możliwe precyzyjne wyznaczenie krzywej zmian zawartości wody niezamarzniętej w funkcji temperatury. Analiza otrzymanych krzywych sugeruje, że proces topienia lodu w systemie wodno-gruntowym w nie jest ciągłą przemianą fazową. ; Wykazano istnienie pięciu osobnych etapów zmiany składu fazowego w trakcie ogrzewania od -28°C. Trzy z nich, I, III i V, charakteryzuje całkowity zanik efektów fazowych. Natomiast intensywność efektów fazowych na etapie IV w pobliżu punktu rozmarzania Tr jest dwa rzędy wielkości większa niż na niskotemperaturowym etapie II. Dodatkowo obserwowano wiele mikroetapów bez przemiany fazowej , a wśród nich charakterystyczny etap III, nazwany "plateau'', bezpośrednio przed końcowym rozmrożeniem.

Abstract:

Results of determination of the unfrozen water function in frozen soil-water system involving analysis of the DSC signal in terms of convolution has been presented. Analysis of the obtained results suggests that the process of the ice melting in the soil-water system is not a continuous phase change. ; The existence of five separate stages of the phase change process during warming from -28°C has been indicated. Three of them, I, II and V, are characterised by quite a vanishing of the phase effects. The intensity of the phase effects during stage IV near the melting point Tr is almost two orders of magnitude grearer than in the low-temperature stage II. ; Additionally, many micro-stages without any phase changes were observed and among them, a characteristic significant stage III directly before the final melting called "the plateau".

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 14 ukazał się jako nr 134 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

89-99

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 14

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego