Show structure

Title:

Budowa geologiczna północnego fragmentu Wału Zielonogórskiego (okolice Przylepu) = Geological structure of north part of Wał Zielonogórski (Przylep surroundings)

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 14 (2007)

Creator:

Gontaszewska, Agnieszka ; Kraiński, Andrzej

Subject and Keywords:

Wał Zielonogórski ; zaburzenia glacitektoniczne ; tarasy kemowe ; glacitectonical disturbances ; kame-terrace

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono szczegółowy opis budowy geologicznej okolic Przylepu, które są częścią północnego skłonu Wału Zielonogórskiego. Wał ten jest wypiętrzeniem glacitektonicznym utworzonym w trakcie zlodowacenia warty i przekształconym dodatkowo przez lądolód glacifazy leszczyńskiej zlodowacenia wisły. ; W obrębie Wału stwierdzono liczne zaburzenia glacitektoniczne (np. fałdy) oraz kry glacitektoniczne zbudowane głównie z osadów neogenu. Na północnym skłonie Wału istnieją ponadto tarasy kemowe zbudowane z osadów fluwioglacjalnych i limnoglacjalnych glacifazy leszczyńskiej. Budowę geologiczną opisywanego terenu zaprezentowano na licznych przekrojach opartych na ponad dwudziestu odwiertach do głębokości 50-60 m.

Abstract:

The paper presents detailed description of geological structure of Przylep surroundings. This area is a part of north slope of Wał Zielonogórski - glacitectonical elevation formed during warta glaciation and transformed during wisła glaciarion. Many glacitectonical disturbances (e.g. folds) and glacitectonical floats built from neogene deposits occurs Inside this elevation. On north slope of Wał Zielonogórski exists also kame-terrace. Geological structure of this area was shown on many intersection based on 60m depth bore-holes.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 14 ukazał się jako nr 134 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

51-60

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 14

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego