Show structure

Title:

Wpływ roślinności na nasilenie erozji skarp zbiornika odpadów poflotacyjnych "Żelazny most" = The influence of vegetation on erosion of dams of the tailings pond "Żelazny most"

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Creator:

Wolski, Karol ; Szymura, Magdalena ; Szymura, Tomasz ; Gąbka, Daria

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; zbiornik odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most" ; erozja ; sukcesja ; różnorodność biologiczna ; rekultywacja ; tailings pond "Żelazny Most" ; plant succession ; biodiversity ; erosion ; land reclamation

Abstract_pl:

Najważniejszym aspektem rekultywacji biologicznej jest dobór odpowiedniej roślinności do trudnych warunków siedliskowych. Przedstawiona praca prezentuje wyniki analizy roślinności oraz erozji wietrznej i wodnej na obwałowaniach zbiornika "Żelazny Most". Stwierdzono dużą bioróżnorodność roślinności na zbiorniku pomimo niekorzystnych warunków siedliskowych. Obecność roślinności na skarpie zbiornika redukuje procesy erozyjne oraz przyczynia się do stabilności skarp. Występowanie roślinności na skarpach jest wynikiem procesów sztucznego ich wprowadzania, jak również spontanicznej sukcesji.

Abstract:

The key problem of ecological restoration is choosing proper vegetations to difficult breeding-ground facilities. Current study presents results of analysis of vegetations as well as wind- and water erosion of dams of tailings pond "Żelazny Most". The study reveals high biodiversity of plants in spite of unfavorable breeding- ground facilities. Vegetations presence on slopes is a result of affected processes of introducing it as well as spontaneous succession. We also found that presence of vegetations reduces the erosion progress and helps to stabilize the slopes.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

451-461

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego