Object structure

Creator:

Greinert, Henryk ; Greinert, Andrzej ; Drab, Michał

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Mikroelementy w pokopalnianych gruntach w rejonie Łęknicy = Microelements in the post-mining grounds in Łęknica region

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; rekultywacja ; zwałowiska pokopalniane ; mikroelementy ; forest reclamation ; post-mining dumps ; microelements

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono zmiany zawartości mikroelementów w pokopal-nianych gruntach w rejonie Łęknicy. Zawartość mikroelementów w opi-sywanych gruntach była bardzo niska (Mn < 10,2, Cu < 1,8, Zn < 6,4, Ni < 3,2, Co < 2,3, Pb < 8,2 mg?kg-1). Po zastosowaniu wapna tlenkowo-magnezowego, pochodzącego z huty cynku zaobserwowano zmianę zawartości manganu, cynku, miedzi i ołowiu w gruntach. W próbkach gruntu pobranych po dwudziestu latach rekultywacji leśnej, największą zawartość mikroelementów odnotowano w ściółce leśnej (Mn 31,9-57,4, Cu 6,3-20,4, Zn 100,9-105,5, Ni 6,3-8,9, Co 1,7-2,8, Pb 12,8-31,0 mg?kg-1). Zaobserwowano wyraźne zmniejszenie zawartości tych pierwiastków wraz z głębokością.

Abstract:

In the paper were introduced changes of microelements content in the post-mining grounds in Łęknica region. The content of microelements in described ground material was very low (Mn < 10,2, Cu < 1,8, Zn < 6,4, Ni < 3,2, Co < 2,3, Pb < 8,2 mg?kg-1). After use of magnesium lime from zinc mill the change of content of Mn, Zn, Cu and Pb in grounds was noticed. In the samples, taken after 20 years of forest reclamation, the largest content of microelements in duff has been noted (Mn 31,9-57,4, Cu 6,3-20,4, Zn 100,9-105,5, Ni 6,3-8,9, Co 1,7-2,8, Pb 12,8-31,0 mg?kg-1). Decrease of content with ground depth was clearly observed.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

151-157

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego