Show structure

Title:

Aktywność fosfatazy zasadowej w glebach rozwijających się z gruntów pogórniczych = The alkaline phosphatase activity in soils orginating from post mining grounds

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Creator:

Gilewska, Mirosława ; Płóciniczak, Anna

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; fosfataza alkaliczna ; grunt pogórniczy ; gleba ; system użytkowania ; alkaline phosphates ; post mining grounds ; soils ; usage system

Abstract_pl:

Najbardziej dynamiczny rozkład organicznych połączeń fosforu, mierzony aktywnością fosfatazy zasadowej, zachodzi w glebie objętej paszowo-zbożowym systemem użytkowania, którego podstawą jest uprawa lucerny. Aktywność fosfatazy kształtowała się, w zależności od poziomu nawożenia w przedziale 87 do 132 mmol PNP.kg-1.h-1. ; Znacznie wolniej przebiegał rozkład organicznych związków fosforu w glebie, na której przemiennie uprawiano rzepak i pszenicę. Różnice były istotne. Badania wykazały pozytywny wpływ nawożenia mineralnego na aktywność fosfatazy. Wystąpił jednak brak zależności pomiędzy aktywnością fosfatazy, a zawartością przyswajalnych form fosforu (r=0,21). Zasadowy odczyn i duża ilość węglanów modyfikują gospodarkę fosforem. Fosfor w takich glebach ulega procesom retrogradacji.

Abstract:

The most dynamic decomposition of phosphorus organic combination measured by the activity of phosphates base takes place in the soil which undergoes fodder-cereal usage system and Lucerne is the basis for cultivation. The phosphates activity varied depending on the level of fertilization from 87-132 mmol PNP .kg-1 soil. ha-1.The decomposition of phosphorus components in the soil on which rape and wheat was cultivated alternately was considerably slower. ; The differences were substantial. The research showed the positive influence of mineral fertilization on phosphates activity. But, however, there was lack of relationship between phosphates activity and the contents of assimilate forms of phosphorus (r=0,21). Alkaline reaction and large amount of carbohydrate modify the phosphorus economy. Phosphorus undergoes gradation processes in such soils.

Description:

zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

118-126

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego