Object structure

Creator:

Andrzejczak, Maria

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Różnorodność biologiczna i krajobrazowe znaczenie małych powierzchni mokradłowych na przykładzie "Trzcińskich Mokradeł" = Biological diversity and landscape meaning of small wetlands on the example of "Trzcińskie Mokradła"

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; mokradła ; torfowiska ; ochrona przyrody ; krajobraz ; różnorodność biologiczna ; wetlands ; peatlands ; wildlife conservation ; biodiversity ; landscape

Abstract_pl:

Na obszarze wodno-błotnym, zlokalizowanym w północno-wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej od roku 2005 prowadzone są badania w ramach pracy doktorskiej autorki. Teren badań obejmuje Trzcińskie Mokradła, tereny mokradłowe, zlokalizowane w otulinie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Prezentowana praca jest wstępną analizą wybranych siedlisk bagiennych i pobagiennych. W ostatnich latach tematyka mokradeł podejmowana jest coraz częściej. ; Do najważniejszych funkcji jakie pełnią bagna należy zaliczyć: retencjonowanie wód powierzchniowych i podziemnych, akumulację organicznego węgla i azotu oraz podtrzymywanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Autorka w artykule sygnalizuje krajobrazowe znaczenie Trzcińskich Mokradeł, jako unikatowego terenu mokradłowego w skali regionu oraz siedliska roślin zwiększającego różnorodność biologiczną.

Abstract:

On the wetland in north ? east part of Kotlina Jeleniogórska carried out research since 2005 as part of gather material fore one?s doctoral thesis. This area is located in protection zone of Rudawski Park Krajobrazowy. The aim of presented paper is introductory analize of paludal and postpa-ludal habitats. During a few, last years the topic of marshy ground is of-ten undertake. The most important of marshy ground functions are: reten-tion of surface and underground water, accumulation organic carbon and nitrogen and keep bio ? and landscape diversity. In the paper author shows mean of landscape and biological diversity of ?Trzcińskie Mokradła? ? unique, marshy ground in hole region.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

13-20

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego