Object structure

Creator:

Wróbel, Irena ; Wróbel, Ireneusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Title:

Uwarunkowania lokacyjne i fizjograficzne powodzi w Nowej Soli = Location and physiographic conditions of flood in Nowa Sól city

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Podtopienia budowli, wsi i miast wynikają bardzo często z błędnej lokacji i niedostatecznego rozpoznania warunków fizjograficznych, a w szczególności z braku informacji o zmianach stanów wody w ciekach i stanów wód gruntowych oraz wielkości amplitud wahań tych wód. ; Epizodyczne powodzie niekiedy mogą pojawiać się także w naszych warunkach fizjograficznych w czasie gwałtownych nawalnych deszczów i innych zjawisk przyrodniczych. Powodzie w Nowej Soli to wynik błędów lokacyjnych osady i uwarunkowań fizjograficznych. W artykule przedstawiono krótką genezę lokacji Nowej Soli oraz czynniki decydujące o powodziach w tym mieście.

Abstract:

Drowning of building, villages and cities very often are effect of incorrect location and insufficient recognition of physiographic conditions, and in peculiarity from lack of information about changes of water states in rivers and states of land waters as well as sizes of hesitations amplitudes of this waters. ; Episodic floods can appear also in our physiographic conditions sometimes, in time of tempestuous rains and other natural phenomena. Floods in Nowa Sól are the result of city's location mistakes and physiographic conditioning. ln paper it was introduced short history of Nowa Sól city location as well as decisive floods factors.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

399-407

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego