Object structure

Creator:

Węclewski, Sebastian

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Title:

Prognoza zmian postępowania z osadami ściekowymi w świetle krajowego programu gospodarki odpadami = Prognosis of change in sewage sludge utilization methods accordance to KPGO (Polish Waste Management Planning)

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono prognozę zmian meotod unieszkodliwiania osadów ściekowych w najbliższych latach, którą zawiera Krajowy Plan Gospodarki Odpadami. Dalszy rozwój metod zagospodarowania tych osadów w Polsce w dużej mierze zależeć będzie od ich właściwości oraz warunków formalno-prawnych. ; Każda z metod będzie jednak napotykala na coraz większe trudności w zastosowaniu, co związane jest z tendencją do zaostrzania przepisów, określających górne granice ilości wnoszonych zanieczyszczeń. Rozwiązaniem problemu osadowego w przyszłości może być wprowadzanie i rozpowszechnienie alternatywnych metod unieszkodliwiania, które można byłoby prowadzić wraz z odzyskiem energii ze składników organicznych.

Abstract:

This article presents the prognosis for the coming years, concerning the changes in the neutralization methods of sewage sludges in accordance to Polish Waste Management Planning. The further evolution the methods for sewage sludge handling in Poland will depend on their quality and legal conditions. ; Each methods will however encounter more and more larger difficulties, what is connected with the tendency to tightening regulation and to lessen the upper limits or quantity brought pollution. Solution of sewage sludge problem, can be in future dissemination alternative methods neutralizing, with the recover of energy from the organic compounds in the sludge.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

383-390

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego