Object structure

Creator:

Szymańczyk, Artur

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Title:

Ochrona przed powodzią w dolinie Lubszy = Flood control in the valley of Lubsza river

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

W artykule opisano zagrożenia powodziowe w dolinie rzeki Lubszy oraz stan obecnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego miast Jasienia, Lubska i Gubina. Przedstawiono planowany sposób rozwiązania zagrożenia powodziowego poprzez budowę w zlewni rzeki czterech zbiorników retencyjnych.

Abstract:

In article was described flood threat in the valley of Lubsza river and state flood prorection of cities: Jasień, Lubsko and Gubin. Method the solutions of flood threat across building four reservoirs in river basin was introduced.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

363-370

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego