Object structure

Creator:

Szulc, Agnieszka ; Bogacz, Adam

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Title:

Kształtowanie się właściwości fizycznych gleb murszowych obszarów łąkowych i leśnych w różnym stopniu przesuszonych = Evolution of physical properties of mucky peat soils in differently dried forest and meadow areas

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Badania prowadzono na obszarach leśnych i łąkowych brzegowej części pradoliny Odry w okolicy wsi Przedmoście na Dolnym Śląsku. Celem badań była charakterystyka właściwości fizycznych gleb siedlisk w różnym stopniu uwilgotnionych oraz określenie wpływu procesu murszowego na zdolności retencyjne poziomów organicznych. ; Poziomy te charakteryzowały się wysoką zawartością popiołu (26,33-80,27% s. m.), gęstością właściwą 1,73-2,33 g cm3, gęstością objętościową 0,22-0,68 g cm3 oraz zróżnicowaną przepuszczalnością wodną i wysokim stopniem rozkładu torfu. Postępujący proces murszowy doprowadził do obniżenia retencji wodnej gleb, w których analiza rozkładu porów glebowych wskazuje niższy udział mezoporów przy wzroście udziału makro- i mikroporów.

Abstract:

The study was conducted on forest and meedow areas located on the border parts of Odra marginal valley in Przedmoście locality of Lower Silesia region. The aim of reasearch was comparative analysis of physical properties of soil and estimating the impact of muck process on organic horizon retention. ; Organic horizon were characterized high ash content (26,33-80,27% dm.), specific gravity 1,73-2,33 g cm3, bulk density 0,22-0,68 g cm3, differed water permeability and high level of peat humification. Analysis of pore distribution in the surface layers indicated that the amount macro- and micro-pores increased while the amount of mesopores decreased. These changes were induced by muck process, which decreased the water retention of soil in strongly dried horizons.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

347-352

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego