Show structure

Title:

Realizacja programu rozwoju małej retencji na obszarze województwa lubuskiego = Realization of the progress programme the small retention in the province lubuskie

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Creator:

Szpakowska, Marta ; Warcholak, Piotr

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Naturalna zdolność retencyjna zlewni została znacznie zmniejszona na skutek antropogenicznej działalności człowieka. Poprawę struktury bilansu wodnego i ograniczenie strat gospodarczych spowodowanych niedoborem wody można uzyskać poprzez zwiększenie lub odbudowę zdolności retencyjnych zlewni rzecznych. Obecnie trwają prace nad opracowaniem Zintegrowanego Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla woj. lubuskiego, obejmującego retencję gruntową oraz budowę zbiorników retencyjnych.

Abstract:

To improve the structure of water balance and to limit the economical losses which have occurred due to lack of water can begained by constructing the retentional abilities of river basin.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

341-345

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego