Show structure

Title:

Niektóre właściwości chemiczne i fizyko-chemiczne osadów poflotacyjnych ze zbiornika "Konrad" nr 3 w Iwinach = Some chemical and physic properities of the flotation sediments from the reservoir "Konrad" no. 3 in Iwiny village

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Creator:

Szerszeń, Leszek ; Chodak, Tadeusz ; Gawron, Magdalena

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono niektóre właściwości fizyczne i fizykochemiczne osadów poflotacyjnych zdeponowanych w zbiorniku ZG "Konrad" nr 3 "Wartowice" w Iwinach. W oparciu o przeprowadzone badania podjęto próbę oceny podatności analizowanych osadów na zabiegi rekultywacyjne.

Abstract:

In article presents some physical properties (bulk density, volume density and total porosity) and physic-chemical properties of postflotation sediments of the "Konrad" nr 3 reservoir in Iwiny. Affirm diversity analysed physical and physic-chemical properties of postflotation sediments.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

335-340

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego