Object

Title: Zbiorowiska łąkowe jako element ochrony krajobrazu w dolinie środkowej Warty = Meadow communities as elements of landscape protection in the central Warta River valley

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Abstract_pl:

Celem badań jest geobotaniczna charakterystyka wyróżnionych zbiorowisk łąkowych występujących w prawobrzeżnej części doliny Warty na wysokości miejscowości Pietrzyków oraz ich rola w ochronie krajobrazu. W opracowaniu wykorzystano ponad 70 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych metodą Braun-Blanqueta. ; Oceniono także bogactwo florystyczne wyróżnionych zbiorowisk. Na badanym terenie wyróżnione zbiorowiska zaklasyfikowano, głównie do klas: Molinio-Arrhenatheretea, Phragmitetea oraz niewielkie powierzchnie zajmowały płaty należące do Nardo-Callunetea i Epilobietea. ; Analiza zdjęć florystycznych wskazuje na zmiany zachodzące w szacie roślinnej zbiorowisk trawiastych jako skutkek zmieniających się warunków siedliska. Zmiany te prowadzą do zanikania zbiorowisk naturalnych, ale jednocześnie sprzyjają różnorodności zbiorowisk.

Abstract:

The objective of the performed investigations was the geobotanical characterization of individual meadow communities occurring on the right-hand side part of the Warta River valley in the area of Pietrzyków and their role in the landscape protection. Over 70 phytosociological surveys taken with the assistance of the Braun-Blanquet method were utilized in the study. ; Floristic wealth of the examined communities was also assessed. The isolated communities in the examined area were allocated, primarity to Molinio-Arrhenatheretea, Phragmitetea classes, while small areas were occupied by patches belonging to Nardo-Callunetea and Epilobietea. The performed analysis of floristic surveys indicates changes occurring in the plant cover of grass communities in the wake of changing site conditions. These changes lead to the disappearance of natural communities but, at the same time, favour plant community diversification.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Format:

application/pdf

Pages:

213-218

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Similar

This page uses 'cookies'. More information