Show structure

Title:

Przestrzeganie wybranych elementów zwykłej dobrej praktyki rolniczej w gospodarstwach rolnych w Kotlinie Kargowsklej na przykładzie gminy Bojadła (obszar ONW) i Trzebiechów posiadających min. 2DJP = Application of chosen elements of good agriculture practice in Kargowa Valley exampled by over 2DJP farms in parishes Bojadła (ONW area) an Trzebiechów

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Creator:

Kozieja, Wojciech ; Gniazdowski, Jarosław

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Coraz powszechniejszy staje się pogląd, że szczególna odpowiedzialność za ochronę środowiska przypada rolnictwu, które użytkuje około 60% ogólnej powierzchni kraju, a poprzez działalność produkcyjną wpływa w znacznym stopniu na zmiany właściwości wody [Greinert, 1983], gleby, powietrza, oraz przyczynia się do zmian bioróżnorodności środowiska. ; W budowaniu tej świadomości w obszarze rolnictwa ma pomóc Kodeks Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej, który informując co jest dozwolone lub zabronione zapobiega popełnianiu wykroczeń, kształtuje właściwą postawę rolników wobec obowiązującego prawa oraz uczy jak ograniczać ujemne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. Autorzy w prezentowanej pracy omawiają niekióre elementy Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej (ZDPR) dotyczącej przechowywania oraz aplikacji nawozów organicznych (obornika, gnojowicy). ; Zwracają również uwagę na sposób użytkowania gruntów i strukturę zasiewów, będącą w bezpośrednim związku z prawidłowym zagospodarowaniem nawozów. W artykule przedstawiają stan obecny wykorzystania nawozów organicznych w wizytowanychgospodarstwach rolnych w gminach Bojadła i Trzebiechów. Przeprowadzone badania wykazały, że stosowanie zasad ZDPR przez rolników w znacznym stopniu odbiega od stawianych wobec nich oczekiwań.

Abstract:

It is becoming a popular opinion that agriculture bears particular responsibility for protection of the environment. Agriculture covers circa 60% of the country area and through the processes of production it influences seriously the quality of water, soil and air as well as the changes in biological heterogencity of the environment. ; The Code of Good Agriculture Practice was designed to help create the awareness of this responsibility by providing information of what is allowed and what is not. and thus to prevent offences, propagate correct attitude towards the law among farmers and teach how to reduce negative influence of agriculture over the environment. The authors discuss chosen elements of Good Agriculture Practice concerning storage and application of organic fertilizers (stable and liquid manure). ; They also point out at methods of soil exploitation and sowing structure, both of which are directly related to proper use of fertilizers. The article presents actual state of the use of organic fertilizers in inspected agricultural farms in parishes Bojadła and Trzebiechów. Inspections revealed that application of Good Agriculture Practice differs considerably from what is expected.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

205-212

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego