Object structure

Creator:

Kompała-Bąba, Agnieszka ; Błońska, Agnieszka ; Bąba, Wojciech

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Title:

Forest communities in the Kuźnica Warężyńska sand-pit = Zespoły leśne piaskowni Kuźnica Warężyńska

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Fitocenozy leśne, które wykształciły się na objętych rekultywacją obszarach piaskowni Kuźnica Warężyńska (Wyżyna Śląska) są zbliżone pod względem fitosocjologicznym do boru mieszanego (Querco roboris-Pinetum). Poszczególne płaty buduje od 14 do 45 gatunków. Udział gatunków charakterystycznych klasy Vaccinio- Piceetea jest stosunkowo niewielki, natomiast większe znaczenie mają gatunki przechodzące z innych klas zbiorowisk roślinnych. ; Płaty wykazują zróżnicowanie odzwierciedlające panujące warunki wilgotnościowe i troficzne, dzięki czemu możliwe było wydzielenie na tym terenie dwóch podzespołów: wilgotnego Querco roboris-Pinetum molinietosum, którego fitocenozy wyróżniają gatunki wilgotnych łąk, torfowisk czy też zbiorowisk szuwarowych oraz suchszego z udziałem gatunków psammofilnych z klasy Koelerio-Corynephoretea. ; Zastosowana na tym terenie obok całkowitego zalesiania metoda sukcesji kierowanej [Krzaklewski i in. 1999]. włączająca do procesu rekultywacji, zbiorowiska pochodzące z naturalnej sukcesji zwiększa szanse na odtworzenie się w pełni funkcjonalnych ekosystemów oraz pozwala na wytworzenie mozaiki zbiorowisk roślinnych często interesujących i wartościowych z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności.

Abstract:

The forest communities, which developed on the reclaimed areas of the Kuźnica Warężyńska sand-pit (Silesian Upland), approximate in reference to floristic composition Querco roboris-Pinetum. It occurs from 14 to 45 species in patches. The participation of character species of the Vaccinio-Piceetea classis relatively low and species from other phytosociological units such as MorinioArrhenatheretea class appear more frequently and abunduntly. ; The phytocoenoses show significant differentiation which reflects moisture and trophic conditions, so two subassociations were distinguished: wet Querco roboris- Pinetum molinietosum, which is distinguished by wet meadow species, peat-bog plants and rush species and drier Querco rohoris-Pinetum typicum with the participation of psammophilous species of the Koelerio-Corynephoretea class. ; The method [Krzaklewski, 1999], including in reclamation works plant communities, which develop during natural succession, increases success for re-establishment of selfregulating ecosystems and let create mosaic of plant communities, sometimes very interesting from the scientific point of view and valuable for biodiversity conservation.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

197-201

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego