Object structure

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula ; Węclewski, Sebastian

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Title:

Wykorzystanie wód powierzchniowych do rekultywacji wyrobisk pokopalnianych na przykładzie kopalni Berzdorf = The use of surface water for the remediation of mining excavations on the example of mine Berzdorf

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Rekultywację wyrobiska po kopalni odkrywkowej Berzdorf (Niemcy) planuje się przeprowadzić poprzez zalewanie go wodami powierzchniowymi i utworzenie zbiornika wodnego o objętości 350 mln m3. Planowane działania mają charakter transgraniczny, bowiem w ich realizacji przewiduje się głównie wykorzystanie wód powierzchniowych z Nysy Łużyckiej. ; Istnieją obawy, że realizacja tego przedsięwzięcia znacznie ograniczy zasoby wodne rzeki oraz pogorszy stan wód podziemnych, co może mieć dalsze konsekwencje ekonomiczne i ekologiczne. Analiza przedstawiona w tym artykule wykazuje, że planowany pobór wody nie będzie miał wpływu na stan ujęć wód podziemnych usytuowanych w dolinie Nysy Łużyckiej, o ile zachowany zostanie wymagany przepływ nienaruszalny.

Abstract:

The reclamation of excavation of former Berzdorf quarry (Germany) is planed by flooding it with superficial water and creating a water reservoir (350 million m3). Planned works have transborder character becausc of using water from border river Nysa Łużycka. ; There is some fears that realization of this undertaking will limit river's water supplies and will worse the quality of groundwaters, what can cause negative economic and ecological consequences. This article shows that the planned water recruitment will not have influence on state of groundwaters, if the unalterable water's flow of Nysa Łużycka river is protect.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

189-195

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego