Object structure

Title:

Zbiornik Stara Woda i jego funkcja w ochronie przeciwpowodziowej miasta Lubska = The reservoir Stara Woda and his function in flood control of the Lubsko city

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula ; Warcholak, Piotr

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Aby zwiększyć stopień bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Lubska przystąpiono do budowy zbiornika suchego Stara Woda. Realizacja tej inwestycji pozwoli na redukcję przepływu nadmiernego w rzece Lubszy przez teren miasta z 12,4 m3/s do 7,l m3/s. Zbiornik Stara Woda jednak tylko częściowo uchroni Lubsko przed zalaniem. Stopień bezpieczeństwa przeciwpowodziowego można będzie dodatkowo podnieść poprzez umiejętne sterowanie wypływem wody ze zbiornika.

Abstract:

To enlarge the degree of safety Lubsko it was approached to building dry reservoir Stara Woda. Realization of this investment will permit on reduction of maximum flow from 12.4 m3/s to 7.1 m3/s and decrease flood threat. Reservoir Stara Woda will not protect the city from partial flood. The degree of safety flood can be better, if steering with water effluent from reservoir will be skilful.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

181-188

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego