Object structure

Creator:

Gurwin, Jacek ; Kryza, Józef ; Poprawski, Lech ; Skowronek, Artur

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Title:

Zintegrowana kampania badawcza dla określenia ekologicznego stanu zbiornika retencyjnego "Jezioro Turawskie" zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju = The integrated research campaign for determination of ecological state of the storage reservoir "Jezioro Turawskie" in accordance to the rules of balanced development

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono cele badawcze interdyscyplinarnego projektu dotyczącego ekologicznego stanu zbiornika retencyjnego "Jezioro Turawskie". Z uwagi na zaawansowane procesy eutrofizacji priorytetowym celem kampanii badawczej jest określenie stanu zanieczyszczenia oraz wskazanie skutecznej metody renaturyzacji zbiornika. W ramach zadania uruchomiony został monitoring wód podziemnych i powierzchniowych oraz kampania opróbowania osadów dennych dla zebrania niezbędnych danych.

Abstract:

The basic aims of multidisciplinary Turawa Lake Project are presented in the paper. The project is focused on ecological condition of the reservoir. The Turawa Lake is undergoing rapid anthropogenic eutrophication, that's why the priority in investigations is given to assessing the pollution and to choose an effective method of remediation of the reservoir. The groundwater and surface water monitoring system has been developed and sediment samplingcampaign as well to obtain sufficient data.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

133-139

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego