Show structure

Title:

Liczby graniczne zanieczyszczenia gleb w polityce proekologicznej państwa = Soil contamination threshold values as element of the pro-ecological state politics

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Creator:

Greinert, Andrzej

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Gospodarka zasobami glebowymi, jako częścią środowiska przyrodniczego, bazuje na określeniu ich stanu. Ten z kolei postrzegany jest najczęściej jako efekt porównania sytuacji rzeczywistej do liczb granicznych. Praca przedstawia mechanizmy konstruowania liczb granicznych stanu gleb, oparte współcześnie nie tylko na wiedzy przyrodniczej, lecz także na: polityce, gospodarce, ekonomi i i socjologii. ; Ten stan ma, w założeniach, pozwolić na zgranie oczekiwań wobec rozwoju państwa z koniecznością ochrony przyrody. Na bazie osiągnięć nauki polskiej i zagranicznej praca komentuje także zapisy najnowszych ustaleń prawnych w Polsce na temat standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi - Rozporządzenie MOŚ RP z dnia 4 października 2002 r.

Abstract:

Economy with soil resources, as with part of natural environment, bases oneself on qualification of their quality. Most often this is perceived as comparison of real situation to the limit values. Work presents mechanisms of constructing of soils threshold values, leaning in a modern manner not only on natural science, but also on policy, economy and sociology. ; This state has in foundations, to permit on team-work of expectations in the development of state with necessity of preservation of nature. On base of successes of Polish and foreign science, work comments also recordings of latest law regulations in Poland on theme of standards of quality of soil and of standards of quality of the ground - Order MOŚ RP from day 4 of October 2002.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

113-120

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego