Object structure

Creator:

Bobowska, Anna

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Title:

Methods of strengthening flood-embankments = Metody wzmacniania wałów przeciwpowodziowych

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa to jeden z ważniejszych elementów związanych z zagospodarowaniem dorzecza Odry. W niniejszym artykule przedstawiono i scharakteryzowano metody oraz technologie stosowane w modernizacji i zabezpieczaniu obwałowań przeciwpowodziowych.

Abstract:

Effective flood protection is one of the most important elements connected with the management of the Oder river-basin. This article introduces and describes briefly methods and technologies applied in modernization and protection against flood embankments.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

37-43

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego