Show structure

Title:

Wpływ wypasu na zbiorowiska roślinne oraz awifaunę trwałych użytków zielonych Basenu Czarnocińskiego = Effect of grazing on plant communities and avifauna of permanent grasslands in the Czarnocin Basin

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Creator:

Bahonko, Magdalena ; Palacz, Robert ; Rogalski, Maciej

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono aktualny stan łąk Basenu Czarnocińskiego nad Zalewem Szczecińskim. Te trwałe użytki zielone, w chwili obecnej zaniedbane, zdominowane są przez zbiorowiska szuwarowe z Glyceria maxima (Hartman) Holmb, oraz turzycowiska z Carex gracilis (Curt.), C. riparia (Curtis) i C. acutiformis (Ehrh.), a więc posiadają niską wartość przyrodniczą i gospodarczą. ; Na terenach tych w ostatnim okresie zaczęto wprowadzać ekstensywne formy użytkowania rolniczego, przede wszystkim wypas koników polskich oraz bydła ras mięsnych. Ten rodzaj gospodarowania winien poprawić bioróżnorodność florystyczną łąk oraz stworzyć korzystniejsze warunki dla bytowania awifauny.

Abstract:

The paper present current state of meadows of Czarnocin Basin over Szczecin Lagoon. At this time described permanent grasslands are predominated by plant communities with Glyceria maxima,Carex gracilis, C. riparia and C. acutiformis, with low natural and economical value. In this area extensive forms of grassland utilization were introduced. First of all, the pasturing of polish horses and beef cattle. This kind of management improve floristic biodiversity ofmeadows and makes advantageous conditions to living avifauna.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

27-30

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego