Object structure

Creator:

Antonkiewicz, Jacek ; Jasiewicz, Czesława

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Title:

Wykorzystanie osadów ściekowych do biologicznego zagospodarowania składowiska odpadów paleniskowych = Utilisation of sewage sludge for biological management of ash disposal site

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Badano wpływ osadów i popiołów na wielkość plonu mieszanki rekultywacyjnej i zawartość w niej metali ciężkich. Plon roślin był istotnie uzależniony od obiektu. Najwyższy plon uzyskano w obiekcie, w którym zastosowano mieszaninę osadu z popiołem w stosunku wagowym 2/3:1/3, a najniższy w obiekcie z popiołem. ; Zawartość metali ciążkich w roślinach była również uzależniona od obiektu i wahała się w zakresie: 0.51-1.42 mg Cr; 33.53-64,38 mg Zn; 0.82-2,48 mg Pb; 5.31-8.32 mg Cu; 0.16-0.28 mg Cd; 0,38-1.25 mg Cr; 31.38-65,08 mg Zn; 1.03-2.55 mg Pb; 5.29-8,93 mg Cu; 0.12-0.29 mg Cd. ; Pod względem zasobności w metale ciężkie uzyskana mieszanka traw spełnia wymogi stawiane paszom dobrej jakości, chociaż nie powinno się jej stosować na cele paszowe. Plon mieszanki rekultywacyjnej zaleca się stosować do celów przemysłowych lub do produkcji kompostu.

Abstract:

The effect of sludge and ashes on the amount of reclamation mixture yield and its concentrations of heavy metals were investigated. The plant yield was significantly dependant on fertiliser variant and the highest was obtained on the object where solely sewage sludge was applied, and the lowers was generated on the object where solely ash was used. ; Heavy metal contents in plants also depended on the object and ranged between: 0.51-1.42 mg Cr; 33.53-64.38 mg Zn; 0.82-2.48 mg Pb: 5.31-8.32 mg Cu: 0.16-0.28 mg Cd. In respect of abundance in heavy metals the grass mixture may be used for fodder because it meets the requirements for good quality forage.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

17-25

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego