Object structure

Creator:

Żurek-Pysz, Urszula

Title:

Właściwości litologiczne, chemiczne i fizyczne wybranych rodzajów czwartorzędowych osadów węglanowych = Lithological, chemical and physical properties of quaternary calcareous lacustrine sediments

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

2 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni" (21-22.06.2001)

Abstract_pl:

Badania dotyczyły osadów wapiennych. Zastosowano następujące metody badania: obserwacja mikroskopowa w świetle transparentnym, analizę rentgenowską, spektroskopię w podczerwieni, analizę poprzez skanowanie oraz analizę chemiczną. Najważniejszymi komponentami holoceńskich osadów węglanowych są: woda, minerały, substancje roślinne i zwierzęce. ; Materiał poddany analizie składa się z elementów allogenicznych i autogenicznych. Przebadano skład granulometryczny i mineralny gytii oraz przeprowadzono mikrostrukturalną analizę ilościową i jakościową za pomocą SEM (skaningowy mikroskop elektronowy). ; Analiza komputerowa SEM pozwoliła określić ilościowo obszar zajęty przez pory (otworki), podobieństwo elementów strukturalnych oraz anizotropię mikrostrukturalną (liczbę porów, porowatość, powierzchnie i obwód porów, średnią średnicę porów, średni obwód porów, współczynnik kształtu). Analiza petrograficzna i chemiczna fazy stałej oraz analiza morfometryczna przestrzeni porowej dostarczyły nowych, interesujących informacji na temat litologii czwartorzędowych osadów wapiennych.

Abstract:

Calcareous quaternary sediments have been tested. The following research methods were applied: microscopic observations in transparent light, X-ray analysis, infrared spectroscopy, scanning analysis and chemical analysis. Holocene carbonate sediments consist of major components: water and mineral, phytogenic and zoogenic substance. ; Analysed material consists of the allogenic and autigenic elements. The mechanical and mineral composition of the clay fraction as well as the qualitative and quantitative microstructural analysis in the SEM were investigated. Computer analysis of SEM allowed to quantitatively determine the pore space, images orientation of structural elements and anisotropy of the microstructure. ; The microstructural elements of pore space (number of pores, porosity, total pore area, total pore perimeter, average diameter, average area, average perimeter, specific area) are determined. Petrographic and chemical analysis of the stable/firm phase and morphometrical analysis of pore space have provided new, interesting information about lithology on Quaternary calcareous sediments.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

427-436

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego