Object structure

Creator:

Znamirowska-Karaś, Izabela

Title:

Procesy glebotwórcze i glebowe zachodzące na haldach odpadów z wydobycia łupków łyszczykowych, iłów i glin ceramicznych w rejonie Sudetów = The soil forming processes depending on the waste material of mica-schist, loam dumps near Sudety mts.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

2 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni" (21-22.06.2001)

Abstract_pl:

Celem pracy była próba określenia przebiegu procesów glebotwórczych i glebowych w zależności od czasu, kierunku prowadzonej rekultywacji i rodzaju deponowanego materiału na badanych zwałowiskach. Badania prowadzono w latach 1996-1997. Badaniami objęto 2 profile glebowe na zwałowiskach po eksploatacji łupka łyszczykowego w Krobicy i 2 profile glebowe na zwałowiskach po eksploatacji iłów ogniotrwałych w Jaroszowie. ; Na podstawie przeprowadzonych analiz właściwości fizycznych i chemicznych stwierdzono, że najbardziej zauważalne były zmiany w przebiegu procesów glebotwórczych w kierunku kształtowania się poziomów akumulacji biologicznej: ściółki i poziomu próchnicznego. ; Na zwałowiskach po eksploatacji łupka łyszczykowego w Krobicy po 30 latach od rozpoczęcia rekultywacji o kierunku leśnym, pod drzewostanem iglastym wykształceniu uległa ściółka o miąższości 2 cm. Badano również zmiany na zwałowiskach w Jaroszowie rekultywowanym o kierunku rolniczym. Wciągu 7 lat prowadzonej tutaj rekultywacji wykształceniu uległ poziom próchniczny o miąższości zaledwie 5 cm.

Abstract:

The main purpose of my work was to investigate the progress of soilforming processes dependent on different time, plant cover and overburden material deposed on dumps. The studies were conducted in 1996-1997. Two soil profiles were situated on waste material of nicaschist dumps in Krobica and two profiles were situated on waste material of loam dumps in Jaroszów. ; On the base of investigation of physical and chemical peculiarities it was stated that the most intensive changes in soil-forming processes in direction of initiation of biological accumulation layers: litter and humus horizon. During the 30-year period of afforestation recultivation on waste material in Krobica litter 2 cm thick was formed. The changes in dumps recultivated by agricultural were also examined. During the 7-year period of recultivation on waste material in Jaroszów humus layer only 5 cm thick was formed.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

419-426

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego