Object structure

Title:

Wpływ na środowisko składowiska odpadów z produkcji wełny mineralnej = On the influence of a mineral wool wastes dump on the environment

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 4 (1988)

Creator:

Jędrczak, Andrzej ; Wróbel, Ireneusz

Subject and Keywords:

wełna mineralna ; ochrona środowiska ; badania

Abstract_pl:

W artykule w oparciu o badania terenowe i laboratoryjne dokonano oceny poprawnościwyboru lokalizacji pod wysypisko odpadów z produkcji wełny mineralnej oraz ocenionostopień toksyczności odpadów składowanych na wysypisku. W ciągu roku od chwili uruchomienia wysypiska prowadzono badania jego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, glebę i powietrze atmosferyczne. W wodach zaobserwowano nieznaczny wzrost zawartości fenolu w stosunku do tła, w glebach nie stwierdzono zmian jego stężenia. ; Toksyczność wyciągów wodnych z badanych odpadów jest średnio 5 razy mniejsza niż toksyczność wyciągów wodnych z zużytych mas formierskich zakładów odlewniczych i około 2 razy mniejsza niż dla odcieków z wysypiska komunalnego. Podwyższone zawartości fenolu i formaldehydu stwierdzono w powietrzu atmosfycznym. Jednoroczne badania poszczególnych komponentów środowiska są zbyt krótkie dla ostatecznej, jednoznacznej oceny wpływu wysypiska na środowisko.

Abstract:

The paper presents on the basis of field and labaratory studies an evaluation of correct planning of a minerał wool wastes dump localisation and an estimation of toxicity of this wasts. During one year from the beginning of the mineral wool wastes dumping the investigations on its influence on sur face and underground waters, soils and atmospheric air were carried out. In the waters a small increase of phenol content in relation to the background level have been observed, but no in the soils. ; The toxicity of the water extracts from the mineral wool wastes were at the average5 times smaller than the taxicity of such extracts from moulding sand wastes andabout 2 times smaller than the eluate from a sanitary landfill dump. In the atmosphericair an increased content of phenol and formaldehyde was found. The one year investigations, however, are too short for working out an accurate evaluation of the influence of the wastes dump the particular components of the environment.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 4 ukazał się jako 84 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1988

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

43-63

Source:

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze Instytut Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 4

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego