Object structure

Title:

Dynamika wód podziemnych poziomów czwartorzędowych w międzyrzeczu Nysy Łużyckiej i Lubszy w województwie Zielonogórskim = The dynamics of the underground waters of quaternary horizons in a region situated between rivers Nysa Łużycka and Lubsza in Zielona Góra voivodship

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 4 (1988)

Creator:

Wróbel, Ireneusz

Subject and Keywords:

wody gruntowe ; Nysa Łużycka ; Lubsza ; badania

Abstract_pl:

W okresie 1976-1986 w międzyrzeczu Nysy Łużyckiej i i Lubszy prowadzono systematycznepomiary stanów zwierciadła wód gruntowych oraz zmian ich hydrochemizmu. Obserwacjeprowadzono w związku z budową kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Jänschwalde - Forst (NRD), a ich celem było określenie wpływu tej kopalni na stosunki wodne w PRL na obszarze między Gubinem a Zasiekami. W pracy przedstawiono wyłącznie problem dynamki wód podziemnych poziomów czwartorzędowych. Przeprowadzone badania pozwoliły na: ; - uchwycenie stanów ekstremalnych pierwszego czwartorzędowego poziomu wód gruntowych, ; - wydzielenie typów wahań wód gruntowych i ich powiązanie z regionami i subregionami geomorfologicznymi, ; - określenie stref stanów średnich oraz względnych amplitud wahań zwierciadła wód gruntowych, co umożliwia metodami statystycznymi prognozowanie reżimu wód gruntowychi ustalenie wielkości rocznych zasobów regulacyjnych. ; Na obszarze Równiny Lubszy oraz w części objętej badaniami Wysoczyzny Żarskiej, stwierdzono systematyczny trend do stałego obniżania się poziomu wód gruntowych. Wyniki badań i obserwacji mają charakter naukowy i powinny być wykorzystane: ; - przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego, ; - w projektowaniu zaopatrzenia w wodę, ; - w projektowaniu obiektów inżynierskich, budowlanych, melioracyjnych i gospodarkiwodnej.

Abstract:

During the period 1976-1986 in a region situated between rivers Nysa Łużycka and Lubszasystematic measurements of the underground water levels and their changes of thehydrochemical nature were carried out. The observations were continued, because inJanschwalde-Forst (GDR) a lignite strip mine was constructed and was necessary tostudy the influence of this mine on the water conditions in Polish People's Republicin the zone between Gubin and Zasieki. In this paper were presented only the problems of dynamics of the underground waters from the Quaternary horizons. The result of the investigations allowed for: ; - determination of the extreme levels of the underground waters from the Quaternaryhorizons, ; - dealing out of the types of underground water variations in connection with geomorphological regions and subregions, ; - determination of the average state zones and the relative osci1ation amplitudes ofthe underground water levels, what made possible to prognose by the statistic methodsthe underground water regime and to determine the amount of yearly control capacities. ; On the Lubsza Plain region and on the part of Żary Highland a systematic trend for permanentunderground water level lowering have been noted. The results ot the investigationsand observations are of scientific nature and should be used for: ; - elaborating of the town and country planning, ; - planning of the water supply, ; - planning of several constructions like buildings, water and melioration plants.

Description:

zeszyt 4 ukazał się jako 84 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1988

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

25-42

Source:

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze Instytut Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 4

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego