Show structure

Title:

Zastosowanie chromotografii gazowej do analiz prostych, nieorganicznych związków azotu i siarki w powietrzu i gazach odlotowych

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 1 (1978)

Creator:

Gąsiorek, Marek

Subject and Keywords:

chromatografia gazowa ; siarka - związki ; azot - związki

Abstract_pl:

Przedstawiono możliwości i metody chromatografii gazowej w celu jakościowych oznaczeń prostych, nieorganicznych związków azotu (N2O, NO, NO2, NH3) i siarki (SO2, CS2, COS, H2S). ; Wykazano dużą przydatność tej metody w przypadku analizy w/w związków w obecności tlenu, azotu, tlenków węgla, pary wodnej itp., co kwalifikuje chromatografię gazową do grupy nielicznych metod, pozwalających na kompleksową analizę powietrza i jego zanieczyszczeń - związków azotu i siarki.

Abstract:

The possibilities ot the gas chromatography method for qualitative and quantitative analysis of some simple, inorganic nitrogen compounds (N2O, NO, NO2, NH3) and sulphur compounds (SO2, CS2, COS, H2S) were shown. The large utility of this method for analysis of above mentioned compounds in the presence of oxygen, nitrogen, carbon oxides, water vapour etc, was indicated. ; Gas chromatography, is one of the rare methods, which makes possible a full analysis of air and its pollutions - compounds of nitrogen and sulphur.

Description:

zeszyt 1 ukazał się jako nr 51 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Date:

1978

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

13-18

Source:

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze Instytut Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 1

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego