Show structure

Title:

Results account as a source of economic information = Rachunek wyników jako źródło informacji ekonomicznych

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Creator:

Nowak, Edward

Subject and Keywords:

rachunek wyników ; informacje ekonomiczne ; sprawozdawczość finansowa ; zarządzanie wynikami ; results account ; economic information ; financial reporting ; results management

Abstract_pl:

Wynik finansowy jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych podlegających pomiarowi w systemie rachunkowości. Przy tym wynik ten jest złożoną kategorią ekonomiczną, gdyż kształtuje się pod wpływem ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów. Wielkość wyniku finansowego zależy od działań podejmowanych w różnych obszarach aktywności biznesowej przedsiębiorstwa a także od czynników zewnętrznych. ; Wynikami osiągniętymi przez przedsiębiorstwo interesują się różni interesariusze: zewnętrzni i wewnętrzni, przy czym ich potrzeby są odmienne. Wspólną ich cechą jest wykorzystanie informacji finansowych przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Artykuł niniejszy ukazuje rolę rachunku wyników jako ważnego źródła informacji na potrzeby podejmowania decyzji przez różnych interesariuszy przedsiębiorstwa: zewnętrznych i wewnętrznych.

Abstract:

Financial result is one of the fundamental economic categories subject to measurement within the accounting system. Financial result is a complex economic category, since its fluctuations are determined by expenses and revenues. The volume of financial results is related to activities in each of the individual areas of business operation and to selected external factors. ; Information on company results is of interest to all stakeholders, both internal and external, but the information requirements of each group are dissimilar. One common denominator here is the use of financial information in economic decision-making processes. This paper presents the role of results account as an important source of information used for decision-making purposes by company stakeholders, both external and internal.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0026

Pages:

371-381

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego