Show structure

Title:

Forecasts employment rate of older workers in Poland with time - area analogy method = Prognozy wskaźnika zatrudnienia starszych pracowników w Polsce metodą analogii przestrzenno-czasowych

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Creator:

Gondek, Anna

Subject and Keywords:

wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników ; prognoza ; employment rate of older workers ; forecast

Abstract_pl:

Artykuł prezentuje badanie, którego celem było skonstruowanie prognoz wskaźnika zatrudnienia starszych pracowników w Polsce na najbliższe lata. Do postawienia wiarygodnych prognoz użyto metody analogii przestrzenno ? czasowych i wykorzystano analogie w kształtowaniu się badanego zjawiska miedzy Polską a krajami UE.

Abstract:

This article presents the research which aim was to construct forecasts of an employment rate of older workers in Poland for next few years. The time ? area analogy method was use in this study and brought high credibility forecasts of the employment rate based on analogies between Poland and UE countries in research phenomenon.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0022

Pages:

319-332

Source:

Management, Vol. 17, No 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego