Show structure

Title:

The Use of Age Management to Professional Activation of the Elderly = Wykorzystanie zarządzania wiekiem w obszarze aktywizacji zawodowej osób starszych

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Creator:

Niewiadomska, Anna

Subject and Keywords:

zarządzanie wiekiem ; starzenie się społeczeństwa ; aktywność zawodowa ; age management ; ageing society ; professional activity

Abstract_pl:

Wzrost zainteresowania tematem starzenia się społeczeństw związany jest z zachodzącymi obecnie nieuniknionymi w pewnym zakresie przemianami demograficznymi. Z jednej strony wydłuża się średnia długość życia, z drugiej strony spadają wskaźniki dzietności. W konsekwencji zmniejsza się udział pokoleń młodszych, a rośnie udział pokoleń starszych. Niepokojącym w tym kontekście faktem jest niski poziom aktywności zawodowej osób starszych, między innymi w Europie. ; Przyczyny tego zjawiska są złożone. Skłaniają jednak do poszukiwań metod i sposobów, które umożliwiłyby zwiększenie zaangażowania osób starszych na rynku pracy. Jednym z takich sposobów, który w krajach wysokorozwiniętych zyskuje coraz większe zainteresowanie jest zarządzanie wiekiem. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie w jakim zakresie zarządzenie wiekiem może być użyteczne w podnoszeniu aktywności zawodowej osób z pokolenia 50 +. Tłem dla przedstawianego problemu jest statystyka dotycząca aktywności zawodowej osób starszych w Europie.

Abstract:

The increase in interest in the topic of aging is associated ? to some extent ? with the currently unavoidable demographic changes. On the one hand, life expectancy increases, on the other hand, fertility rates fall. As a consequence the proportion of younger generations is reduced, and the share of older generations. A disturbing fact has been the low level of economic activity of the elderly, among others in Europe for many years. The reasons for this are complex. ; However, looking for ways and means that would allow greater involvement of older people in the labour market should be considered. One such method, which in developed countries is gaining more and more interest is the management of age. The purpose of this article is to indicate the extent to which age management can be useful in improving the professional activity of generations of people 50 +. The background to the issue is the statistics on the labor force participation of older people in Europe.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0021

Pages:

305-318

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego