Show structure

Title:

Mentoring in the concept of the learning organization in higher education - empirical research = Mentoring w koncepcji organizacji uczącej się szkoły wyższej w świetle badań empirycznych

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Creator:

Wronka-Pośpiech, Martyna

Subject and Keywords:

mentoring ; uczelnia wyższa ; mentee ; mentor ; organizacja ucząca się ; university ; learning organisation

Abstract_pl:

Rozwój ekonomii opartej na wiedzy pociąga za sobą konieczność poszukiwania nowych metod i narzędzi wzmacniania procesów organizacyjnego uczenia się. W tym kontekście wielu badaczy wskazuje na znaczenie mentoringu jako instrumentu wspierającego indywidualne i organizacyjne uczenie się. W artykule podejmuje się próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób mentoring przyczynia się do pobudzania procesu organizacyjnego uczenia się? Cel ten zostanie zrealizowany przez zaprezentowanie wyników przeprowadzonych studiów literaturowych oraz studium przypadku dotyczącego wdrożenia i realizacji programu mentoringu w jednej z polskich szkół wyższych.

Abstract:

The development of a knowledge-based economy necessitates the search for new methods and tools for enhancing organizational learning processes. In this context, many scholars point to the importance of mentoring as a tool to support individual and organizational learning. The paper is an attempt to answer the question: how mentoring helps to stimulate the process of organizational learning? Therefore, this paper discusses the concept of learning organization, concept of mentoring along with associated concepts, on the basis of which experience result from the process of implementing mentoring at university are pointed out. This objective will be achieved through presentation of the results of the literature study followed by case study on the implementation and realization of mentoring programme at one of the polish universities.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0019

Pages:

273-290

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego