Show structure

Title:

Social networks and the situation of blood donation in Poland: a logistics perspective = Sieci społeczne a sytuacja krwiodawstwa w Polsce w perspektywie logistycznej

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Creator:

Szołtysek, Jacek ; Twaróg, Sebastian ; Wronka-Pośpiech, Martyna

Subject and Keywords:

logistyka społeczna ; krwiodawstwo ; sieci społeczne ; social logistics ; blood donation ; social networks

Abstract_pl:

Celem artykułu jest prezentacja wpływu sieci społecznych na kształtowanie przepływów krwi i jej składników w systemie cywilnego krwiodawstwa w Polsce. System cywilnego krwiodawstwa w Polsce składa się z 21 niezależnie funkcjonujących łańcuchów dostaw krwi i jej składników (Szołtysek, Twaróg 2009, s. 15). ; Współcześnie logistyka w zarządzaniu łańcuchami dostaw krwi odgrywa drugorzędną rolę i integracja przepływów dokonywana jest przypadkowo i intuicyjnie. Zdobywająca coraz większe uznanie logistyka społeczna (T. Takahasi 1988, pp. 245-251; Tenhunen 2008, pp. 515?534; Szołtysek 2010, pp. 2-6; Szołtysek 2011, pp. 13-18) narzędzia zwiększające skuteczność funkcjonowania systemu krwiodawstwa zarówno w aspekcie istniejących łańcuchów dostaw krwi jak również potencjału oferowanego przez struktury sieciowe. ; Niespodziewana zmiana popytu na krew i jej składniki prawdopodobnie wywołuje efekt byczego bicza i jednostki wchodzące w skład tych łańcuchów muszą poradzić sobie z nieuzasadnionymi (wielkości oraz strukturze) tworzącymi się zapasami. Dużą rolę w tym procesie odgrywają sieci społeczne będące źródłem powszechnej mobilizacji wśród potencjalnych dawców krwi. Znalezienie sposobu na zmianę stosunków między sieciami społecznymi a systemem krwiodawstwa może być sposobem na łagodzenie zakłóceń występujących w przepływach krwi i jej składników w Polsce.

Abstract:

This article aims to present the impact of social networks on the formation on the flow of blood and its components in the civilian blood donation system in Poland. The civilian blood donation system in Poland consists of 21 independently-functioning supply chains of blood and its components (Szołtysek, Twaróg 2009, p. 15). Today, logistics plays a secondary role in the management of blood supply chains, and the integration of flow is performed randomly and intuitively. The rapidly growing recognition of social logistics (T. Takahasi 1988, pp. 245 ? 251; Tenhunen 2008, pp. 515?534; Szołtysek 2010, pp. 2?6; Szołtysek 2011, pp.13?18) provides tools to improve the efficiency of the blood donation system in terms of both the existing blood supply chains, and the potential offered by network structures. ; An unexpected change in demand for blood and its components probably induces a bullwhip effect, and the organizations that form the chains have to deal with supplies unreasonable in terms of their size and structure. A major role in this process is played by social networks, as a source of general mobilization among potential blood donors. Finding a way to change the relationship between social networks and the system of blood donation may minimize the disruptions occurring in the flow of blood and its components in Poland.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0011

Pages:

153-169

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego