Creator:

Janion, Ewa

Title:

Sytuacje dzieci przewlekle chorych w rodzinie

Subject and Keywords:

dziecko chore - psychologia ; integracja społeczna ; dziecko niepełnosprawne - psychologia ; dziecko niepełnosprawne fizycznie - psychologia ; integracja społeczna - zagadnienia ; dziecko przewlekle chore ; rodzina ; wychowanie w rodzinie - zagadnienia ; pedagogika specjalna ; dziecko chore - wychowanie ; dziecko chore - nauczanie ; szkolnictwo - a dziecko chore

Abstract_pl:

Przedmiotem rozprawy jest sytuacja dzieci długotrwale chorych w rodzinie. W pracy zaprezentowano obszerny materiał teoretyczny poświęcony problematyce zdrowia i choroby, wpływu przewlekłej choroby na rozwój i funkcjonowanie dziecka, sytuacji człowieka i jej rodzajów oraz wpływu choroby dziecka na rodzinę. Problematyka ta jest ściśle związana z przedmiotem przeprowadzonych badań. ; W pracy zamieszczono wyniki dokonanej diagnozy sytuacji dzieci przewlekle chorych w rodzinie. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić trzy typy sytuacji dzieci chorych, a w ramach każdego z nich wyłonić dwa podtypy. Omówienie każdego typu sytuacji poprzedzono teoretycznym wprowadzeniem, w którym ukazano psychologiczne i socjologiczne mechanizmy kształtowania danego typu sytuacji, funkcjonowania w niej dziecka i rodziców oraz jej specyficzne właściwości. Omówiono także podtypy sytuacji, których egzemplifikacją są zamieszczone charakterystyki indywidualnych przypadków. ; W rozprawie podjęto także problematykę społecznego wspierania rodzin dzieci przewlekle chorych. Zawarto w niej przemyślenia dotyczące wsparcia społecznego, jakie powinno być świadczone na rzecz tych rodzin. Odwołując się do danych diagnostycznych o trudnościach, niepowodzeniach i o potrzebach rodzin, wskazano na niezbędne formy i rodzaje ich wspierania.

Description:

promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Instytut Pedagogiki i Psychologii ; recenzenci: prof. dr. hab. Aleksandra Maciarz , Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej, dr hab. Henryk Cudak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Date:

2006

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

text/html ; image/x.djvu

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego