/img001_0001.djvu

			I
 


I . 


POLSKA SZTUKA DRUKARSKA
		

/img003_0001.djvu

			P.3'Er? CUJ.3'ERÓCUJ 
( 
DRUKARST-WA 
POLSKIEGO. 


CWJlbór 
Książek i Innych 
Wytworów Drukarskich 
OD WIEKU XV DO XX 
WYSTAWIONY W KAMIE- 
NICY BARYCZKÓW 
ROKU 1922. 


WARSZAWA MCMXXII
		

/img004_0001.djvu

			11 JU/' 


-I,
 Ił-'
		

/img005_0001.djvu

			chradano i tfoczono fi lisiqżlii, we- 
dlug obm,}'slu i pod liierunliiem Adama 
Pólfawsliiego, w Zalifadac/j Grą/iczn,}'c/j 
B. Wierz/jicliiego i S
lii w Warszawie, ófa 
KOMITETU WYSTAWY 
DRUKARSTWA POLSKIEGO. 


W,}'druliowano 1200 egzemplarz,}' na 
bezdrzewn,}'m papierze paijanicliio/ 
jóbr,}'lii Siingera oraz 300 liczbowa- 
n,}'c/j egzemplarz,}' w,}'fworn,}'c/j na 
czerpan,}'m papierze Mirliowsliim. 


I.
		

/img006_0001.djvu

			KOLEJ DZIAŁÓW 


Przedmowa XI - XXIV 
KSIĄŻKA 1-11 0 
Dział retrospektywny 3 - 52 
Wiek XV 3 
Wiek XVI .. 3 
Wiek XVII .. '1 
Wiek XVIII Z3 
Wiek XIX JZ 
Dział współczesn y 53 -133 
S2tuka książki 53 
Oficyny drukarskie 78 
Typy wydawnicze "7 
Dodatek .. .. IH -110 
Podobizny dawnych druków 1J1 
Wzory pism i winiet .. .... .. '38 
INNE WYTWORY DRUKARSKIE .. 111-208 
Luźne druki akcydensowe .. .. .. 113 -173 
Wieki XVI - XIX '13 
Wiek XX: Artyści Graficy" .. '5z 
" " Oficyny drukarskie.' 157 
Papiery wartościowe-- .. 171-,1)0 
Kartogra
a .. ,81-,82 
Plakaty ,83 -'90 
Nuty " '9'-193 
Reprodukcje, Grafika artystyczna.. '91-208
		

/img007_0001.djvu

			DODATEK 
Ex
librisy 
R
kopisy iluminowane 
Oprawy" 
Wieki XV - XIX 
Wiek XX ' 


OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW. 


Z09- Z,I 
Zt1 
.. ZIZ 
ZI, - Z,I 
ZI, 
ZI9 


Estr.,. Estreicher K. o;Bibliografja Polska». Kraków. 
}oeher... Joeher Ad.: o;Obraz bibljograficzno...historyczny literatury 
i nauk w Polsce...» ) t. Wilno 184°=1857. 
Wierzb.... Wierzbowski T.: «Bibliografia polonica XV ac XVss. 
J vel. Varsoviae 1889""1894. 
Wiszniewski- Wiszniewsld M.; ",Historya literatury polskiej». 
10 t. Kraków 184°-1857. 


aqt. <# al
Tatinta 
bronz. ... bronzowa 
ciel. p cielęca 
deI. ... delineavit 
egz. '" egzemplarz 
f.... folio 
grzb. 
 grzbiet 
homograf. .= homo", 
graficzny 
ilustr. '" ilustracja 
k. t. - karta tytu- 
łowa 
kam... kamień 
kol. .. kolorowane 
kozł. -- kozłowa 
Ib. = liczbowana 


lit. ... litograf ja 
marmurl{,:, marmur... 
kowana 
mdź. miedź., miedzio_ 
ryt 


okI.... nakładem 
nlb '" nieliczbowa 
obłócz. 
 obłóczenie 
okI. _ okładka 
opr. '" oprawa 
pap. = papier 
płsk. '" półskórek 
ph. = płótno 
płpłt... półpłótno 
płprg.",. półpergamin 
podp. = podpisana 


poz.- pozycja 
prg..... pergamin 
ro;cz.... r
czny 
1'):s.'" rysował 
ryt. = rytował 
s. _ stronica 
sc.... sculpsit 
sk....skóra 
tabl.= tablice 
v.'" verso 
wewn." wewnętrzna 
wł... własność 
wyd. <: wydanie, wy= 
dawnictwo 
zewn. = zewnętrzna 

.0'.łY.orO-&Y.D'.c'&:) 


...o->...o->...o->\oO"\
<..O"'>*IoO"'>i}!<.oO"'\Ń"'JIoO"'>\Ń"'J\Ń"'J*\Ń"'J*\oO"\...o->...o->...o->...o-><..O"'>;"O')
		

/img008_0001.djvu

			WYSTAWA 
POLSKIEJ 5ZTUKI DRUKARSKIEJ 
POD PROTEKTORATEM 
Nacufilllia POIistwt'J MarszaM" 
J6ZE'FA PIŁSUDSKIEGO 


POD PATRONATEM 
Mlltistra w.vzl1mi Refigijl1ycE Oświecenia 
Puliliczl1ego i Sztuki 
Prezydenta Ministrów 
ANTON/EGO PON/KOWSK/EGO 


Dyrektora Departamentu Sztuki 
JULJANA 'FALA7A 


Zastępcy Dyrektora Departamentu Sztulii 
JANA SK07NICKIEGo. 


KOMITET: 
Rufiliowslii M ieczysfaw- Prezes, 
Bogusfawslii Wito[d- Wiceprezes, 
Gardowski Ludwili-Seliretarz, 
Anczyc Wacfaw {Kraków}, Arct Zygmunt 
BukoWSki Jan {Kraków}, 
Cliwa[ewili Edward; Czajkowski J6zo/: 
Demliy Stefan.
		

/img009_0001.djvu

			Gfówczewslii Kazimierz., 
Jaliu/iowslii Kaztillierz (Lwów), 
]asrrZf/iowslii WojcIecli 
John Edmul1d 
Kadel1 Hel1rJlk. KlerSl10wslii Józef gel1., 
Kf;yszewslii Wfa4Ysfaw, KośC/efsf.: !WaaJlsfaw, 
Kowarslii 'Feficjal1 (Ton/li), 
KrasJiislii Eawara hr., 
Krófiliowslii Luawili (Kraliów), 
Krz;ywoszewslii Srefal1, Kugfti1 ]al1 (POZI101i), 
Lel1art BOl1awel1tura (WifI10), 
Lazarslii ZJlgmul1t Loza Sral1isfaw, 
Mocarslii ZJlgmul1t Morrliowicz Jalióli 
Neumal10wa Wal1aa, 
Ofchowicz ZJlgmunt, Ofszewicz Bofesfaw, 
Pawfowslii Wacfaw (Pozl1ań), 
Porl'bslii E. (Lwów), Pófrawslii Aaam, 
R/lszcz;yc 'Fert!;yl1al1a (WifI10), 
Rzeclii Sral1isfaw, Sieafeclii 'Fral1ciszek. 
Stal1liiewiczówl1a Zofia, 
Sztein/ioli KaroC Tro;al1owslii Eaward 
Wo(ff GUSTaW, Wofslii ZJlgmul1t 
Ziffer Romal1.
		

/img011_0001.djvu

			PRZED 


M O 


fi) A 


E POKOWE wynalazki, wywołujące następnie nieobli: 
czalne slllltki w rozwoju materialnego i duchos 
wego życia ludzkości, stając się dobrem ogólnem, bar: 
dzo prędko tracą charakter niemal «nadprzyrodzony», 
jaki im zrazu chętnie bywa przypisywany, z czasem 
powszednieją i za rzecz zwykłą, codzienną są uważa.... 
oc. Tak właśnie jest i z drukiem, który w zaraniu 
łączono z pierwiastkiem «cudowności», dając temu 
niejednokrotnie wyraz na końcu opuszczającego prasę 
dzieła w słowach, wyjaśniających jego ukazanie się 
użyciem (	
			

/img012_0001.djvu

			XII 


PRZEDMOWA 


interesowania, stał się wyłącznie środkiem, sposobem 
porozumiewania się pisarza z czytelnikiem, materjalnem 
uzewnętrznieniem myślowej pracy twórców. Rychło też 
taki a nie inny wytworzył się stosunek do druku ogółu, 
zżytego z nim przez stałe obcowanie i nic poza treścią 
widzieć nieumiejącego. Stosunek ten przetrwał do dnia 
dzisiejszego mimo usiłowań nawrócenia z tej drogi 
przez wpajanie zrozumienia dla estetycznych pierwia
 
stków druku. \V Polsce zresztą nie dzieje się pod tym 
względem Rorzej, niż gdzieindziej, brak bowiem tego 
zrozumienia i zdatności odczuwania piękna wyrworów 
sztuki typograficznej jest powszechny, niezależnie od 
stopnia kultury społeczeństwa. Iluż bowiem z ludzi 
współczesnych - poza specjalną kategorją bibljofi(ów 
czy bibJjomanów (a więc, jeżeli oprzeć się na etymo
 
logicznem znaczeniu wyrazu, jednostek o pewnem zbo.= 
czeniu patologicznem>- iluż z pośród ogółu, korzysta
 
jącego codziennie dla takich lub innych celów z «dru
 
kowanego .łowa», zwraca uwagę na zewnętrzną jego 
formę? Komu z dużą nawet wrażliwością na przejawy 
piękna w sztukach plastycznych nie jest obojętna książ
 
ka poza jej treścią, która go zachwyca? Wyjątki wszak 
są tak nieliczne, że podpadający pód nie muszą być 
wyróżniani i właściwe im (,miłośnictwo książek» jest 
podkreślane jako cecha ich odrębności. 
Z podobnym brakiem interesowania się książką jako 
wytworem sztuki drukarskiej łączy się całkowita nie
 
znajomość sztuki te; dziejów, jej powstania, rozwoju
		

/img013_0001.djvu

			PRZEDMOWA XIII 
i warunl,ów. Mimo olbrzymiej doniosłości wynalazku 
i zastosowania typograf;i w najlepszym razie zaledwie 
jednostkom wszechstronnie wykształconym znane są 
same tylko nazwiska tych najwybitniejszych, którzy 
sprawie tej zasłużyli się. A przecież w «złotym wieku» 
drukarstwa, w XVl
em stuleciu, najwięksi drukarze 
byli jednocześnie, zwłaszcza we Włoszech i Francji, 
nieprzeciętnej miary uczonymi, jak Henryk Etienne I, 
za/ożyciel dynastji i syn jego Robert, jak Aldus Ma- 
Ilutius, twórca kursywy, profesor w Ferrarze, poświę'" 
cający się w późnym wieku typografji aby rozszerzyć 
tą drogą znajomość greckich pisa,'zy i jak w Krakowie 
Florjan Ungler, niepośledni podobno zarazem astronom 
i mąż wszechstronnie wykształcony i jak później Jan 
Łazarzowicz Januszowski, sekretarz królewski, podróż
 
nik i autor widu pism, w kOlleu duchowny, proboszcz 
w Sole u, przedtem zaś zawiadujący odziedziczoną po 
ojcu oficyną tak, iż według Starowolskiego «równa/a 
się ona najsławnie;szym zagranicznym, polskie zaś 
wszystkie przewyższa/a». \Vszyscy oni byli typowy- 
mi przedstawicielami epoki. w której żyli, epoki roz
 
kwitu humanizmu, jednocześnie zaś artystami, a owoc 
ich pracy dwojakie mial znaczenie: dla wzrostu nauk. 
którym dostarczali poprawnych wydań klasyków i pism 
autorów współczesnych, oraz dla uprawianego z zamiło= 
waniem drukarstwa, które podnieśli do wyżyn sztuki. 
T o, co po nich pozostało, stanowi bezsprzecznie taki 
sam, tylko w inną formę ujęty dokument artystycznych
		

/img014_0001.djvu

			XIV PRZEDMOWA 
dążeń ducha ludzkiego, jak zgromadzone w muzeach 
i galerjach dziela sztlik plastycznych, nie budzący jed
 
nakże na ogół takiego, jak tamte, zainteresowania dla 
braku zrozumienia jego wartości estetycznych. Jed
 
nym ze sposobów przeciwdziałania temu brakowi mu= 
szą być wystawy i w tem tkwi pierwsza racja bytu 
wystaw sztuki drukarskiej. Istnieje atoli i druga. 
Drukarstwo, podobnie jak i inne dziedziny sztuki, 
miało swoje okresy rozkwitu i upadku. W pracy nad 
podniesieniem go niezbędną jest rzeczą-poza usiłowa
 
niami w kierunku nowych zdobyczy technicznych- 
utrzymywanie stałej łączności z tern, co czasy ubie.= 
głe pozostawiły w tej dziedzinie najdoskonalszego i co 
służyć może za wzór, nie dla bezdusznego jednak ko
 
pjowania, ale raczej dla nauki, jakiem; należy podążać 
drogami, niewykluczającemi bynajmniej nieskrępowane
 
go wypowiadania się szczerej twórczości i inwencji. 
I to jest drugi powód, dla którego trzeba urządzać po- 
kazy dzieł sztuki drukarskiej, ten sam, co i poprzednio, 
mając ceł na widoKu, mianowicie pedaR'ogiczny: ta01- 
otwierania wszystkim niewidzącym oczu na piękno, 
tkwiące w artystycznej pracy typograficznej, tutaj _ 
wychowywania ludzi zawodu w atmosferze i pośród 
najlepszych prac ich poprzedników. 
Takie zadania \V ystawa, której plon obejmuje ten 
Katalog, spełnić może i powinna. Ponadto płynąć 
z niej będzie jeszcze inna nauka i inne, może nietyle 
dla nas samych, co dla obcych potrzebne przypo-
		

/img015_0001.djvu

			PRZEDMOWA XV 
ronienie: zesmy w czasach niepodległości zawsze byli 
w rzędzie narodów cywilizowanych Zachodu, jeduą 
z niemi stanowiąc rodzinę i w niczem nie dając się im 
wyprzedzić. W śród licznych na to dowodów drukar
 
stwo polskie zajmuje miejsce zgola poczesne, tembar- 
dziej wybitne, że dostarczyć może świadectw naszego 
pod tym względem szlachectwa jak najbardziej oczy- 
wistych i przekonywujących. 
Z niedowierzaniem (opisal to niegdyś Weyssenhoff 
w jedne; ze swych korespondencyj z Berlina) słuchał 
uczony niemiecki opowiadania, że w Polsce w XVI.ym 
w. istniały drukarnie, w których lacińskie i polskie, ba! 
i po grecku nawet tloczono księgi. Wielu zapewne 
wśród cudzoziemców znalazloby się podzielających ten 
brak wiary; jeżeli jednak który z nich trafi na obecną 
Wystawę, to, co na niej będzie mógł oglądać (a ujrzy 
systematycznie ulożony przegląd polskiego drukarstwa 
od jego pierwocin począwszy) odmiennego każe mu 
nabrać przekonania. Bo i w istocie może się ono chlu. 
bić i swą starożytnością i pięknemi zaprawdę dzidami. 
Przypomnijmy sobie-dla porównania-tylko kilka dat 
j kilka faktów. 
Dokonany na schylku pierwszej polowy XV stule- 
cia przez Gutenberga wynalazek druku z pomocą ru
 
chomych liter zrazu nie przedostaje się poza Mogun- 
cję i zaledwie okolo 1460 zjawia się w sąsiednim Stras
 
burgu i Bambergu. Promieniować z miejsca narodzin 
zaczyna dopiero naprawdę po r. 146z, kiedy zburzoną
		

/img016_0001.djvu

			XW PRZEDMOWA 
przez arcybiskupa Adolfa z Nassau Moguncję grcp 
madnie opuszczają uczniowie samego wynalazcy i Fus:." 
ta:Sch6ffera. Powstają wnet oficyny w paru miaslach 
co najbliższych, wkrótce zaś i poza granicami Nie. 
miec-we Włoszech (w Subiaco, 1464). Do innych 
krajów drukarstwo przedostaje sie nieco póżniej, i to 
taką koleją: 1470 Francja, 1473 Holandja i Węgry (efe= 
merycznie; potem następuje tu dłuższa przerwa), '474 
Anglja i Hiszpan;a, '475 Flandrja i Czechy, 148z Dan= 
ja, '483 Szwecja. Najdalej na Wschód, do Moskwy, 
dopiero w r. 1568. 
W kolejności tej Polsce przypada miejsce rrzecie, 
wnet po Francji, narówni z HoIandją i Węgrami. 
Pierwszym, który w Krakowie zacząl drukować, był 
cudzoziemiec, Niemiec z Bawarji, Kaspar Hochfeder; 
jego następcy do polowy XVI w. również pochodzili 
z Niemiec. Ale nie powinno to nas ani martwić, ani 
wstydzić: do wszystkich bez wyjątku (poza Anglją) 
krajów wynalazek drukarstwa zanieśli ziomkowie na: 
szego Kaspra i przez dłuższy jeszcze czas niemieccy 
drukarze wędrowali po świecie. We Francji byli tak 
liczni, że cech typografów zwano fes affemand'.s. 
W Polsce ze znamiennym natomiast spotykamy się 
faktem. Oto wówczas, gdy żaden, jak się zdaje, z Po: 
laków nie uprawial w ojczyźnie nowej sztuki i gdy 
pierwsze dopiero w jednym tylko Krakowie robila ona 
próby ustalenia się,- w tymże czasie na dwóch dale= 
kich kralicach Europy znajdujemy dwóch drukarzy
		

/img017_0001.djvu

			PRZEDMOWA XVII 
z Polski rodem: w 1-1-74 w Neapolu czynny jest Adam 
Polak, w 1491 w Sewilli drulwje Stanisław Polal,. 
Dalszych dowodów z dziedziny drukarstwa dla 
stwierdzenia jał\ najściśfejszej naszt'j łączności z całym 
światem cywilizowanym dopatrzeć się można i w póź..:- 
niejszych tej sztuki u nas dziejach. Nic jest jednakże 
zadaniem tej przedmowy streszczać te dzieje choćby 
najpobieżniejj przygotowywana i wkrótce mająca się 
ukazać broszura, która spełni poniekąd zadanie rozumo
 
wanego przewodnika po \V ystawie, obszerniej o tych 
rzeczach będzie mówila. T utaj wystarczy podkrcślić, 
że, tak jak i wszędzie na Zachodzie, najświetIJiejszy 
okres polskiego drukarstwa trwal przez wiek XVI
ty; 
że od polowy wieku XVII zaczęlo się ono w sposób 
zastraszający chylić Iw upadkowi, również tak samo, 
jak i gdzieindzicj (z wyjątkiem Niderlandów i poczęści 
może Francji, gdzie przez powołanie w tym czasie do 
życia Drul,arni Królewskiej uniknięto takiego upad
 
ku); że bujność swą i caly rozkwit zawdzięczalo swo
 
bodom, z jakich dzięki ustrojowi Rzeczypospolitej mo
 
glo korzystać (gdy natomiast w Anglji bylo drukar
 
stwo przez cale dwa stulecia, XVI i XVII, dotkliwie 
krępowane, nie mówiąc już o Moskwie, skąd pierwsi 
drukarze, Iwan Fiodorow i Piotr Timofiejew, zmusze
 
ni byli w 1568 r. uciekać do Polski, aby w niej dla 
spokojnej osiąść pracy); że, dalej, przyczyny upadku 
szukać należy w ograniczeniach, wywolanych reakcją 
religjiną, co pociągnęlo za sobą fakt stalego zmniejsza.
		

/img018_0001.djvu

			XVIII PRZEDMOWA 
nia się od tej chwili liczby drukarń świeckich, wzro
 
stu natomiast zakonnych; że, wreszcie, stan taki trwał 
do polowy w. XVIII, kiedy (w początkach panowania 
Stanislawa Augusta) na JJ czynne drukarnie tylko 6 
pozostawalo w rękach prywatnych, reszta zaś byla 
wlasnością stowarzyszeń świeckich albo duchownych 
i kiedy zaczyna się (we wszystkich krajach i jedno. 
cześnie w Polsce> nowy okres odrodzenia drukarstwa. 
Po wcześniejszych już usilowaniach Pijarów zjawia 
się WÓwczas 01'01/, a jego .księgi-jak powiada mo- 
nograf tego drukarza Ad. Pawiński- są jakby slupem 
granicznym, który dwie epol	
			

/img019_0001.djvu

			PRZEDMOWA XIX 
nisław Strąbski. Do współzawodnictwa z nim stają: 
Samuel Orgelbrand i Jan Jaworski i ci trzej przez dłuż
 
szy czas skutecznie pracują nad podniesieniem pozio.:=' 
mu sztuki typograficznej w Polsce. 
Schyłek wieku XIX zaznacza się nowym zwrotem, 
a okres pierwszych poczynań «Młodej Polski» i {(Ży
 
cia» krakowskiego przynosi z sobą zainteresowanie 
się drukarstwem artystów, którzy idą w tern śladami 
kolegów z Zachodu. Odtąd udział przedstawicieli sztuk 
plastycznych w sprawach techniczno-wydawniczych 
stałe wzrasta, czego owocem jest poważny szereg kSią= 
żek, projektowanych lub wydanych przy współudziale 
i pod kierunkiem artystów.grafików. Najwybirniejsze 
ich w tym kierunku prace znalazły się na Wystawie, 
a nazwisl	
			

/img020_0001.djvu

			XX PRZEDMOWA 
im, wkładając w to wielki zasób pracy, zamiłowania 
i znawstwa, prezes Związku, Franciszek Siedlecki, od
 
powiedzialne zaś i uciążliwe funkcje komisarza spełnia- 
Ji z kolei: Wojciech Jastrzębowski i Józef Czajkowski. 
Z czasem wypadło zainteresować Wystawą szersze 
koła, mianowicie tych, którzy z produkcją l	
			

/img021_0001.djvu

			PRZEDMOWA XXI 
przychodzące okazy, finansową i redakcyjną. Skład 
tych Komisyj by/ następujący: 
Jur,y pp.: Józef Czajkowski, Ludwik Gardowski, 
Wojciech Jastrzębowski, Władysław K/yszewski. W/a= 
dys/aw KościeIski, Zygmunt Łazarski, Zygmunt Mo= 
carski, Wanda Neumanowa, Adam Półtawski, Mie= 
czys/aw Rulikowski, Franciszek Siedlecki, Karol 
Szteinbok. W dziale retrospektywnym pp.: Marjan 
Abramowicz, Edward Chwalewik, Stefan Demby, Zy= 
gmunt Łazarski, Stanisław Łoza, Zygmunt Mocarski, 
Adam Półtawski, Roman Ziffer. 
Komisja finansowa pp.: Zygmunt Arct, Witold 
Bogus/awski, dyr. Henryk Kaden, Władysław K/y= 
szewski. Władysław KościeIski, Mieczys/aw Rulikow= 
ski, Franciszek Siedlecki, Gustaw W olff, 
Komisja redakcyjna 1'1',: Zygmunt Mocarski, 
redaktor Katalogu, Adam Półtawski, który projektowa/ 
układ i czuwał nad wykonaniem technicznem, Wanda 
Neumanowa, Jadwiga Lublicka, dr. Władysław Kły= 
szewski, Antoni Recmanik, Mieczyslaw Rufilmwski. 
Poza tern na krótko przed otwarciem Wystawy wy= 
brano Komisję dla ułożenia i opracowania szczegółów 
tej uroczysrości. Do Komisji należeli pp.: Edward hr. 
Krasiński i GUótaw Wołf£. 
Nielatwą pracę ułożenia systematycznego ekspona= 
tów wykonali 1'1',: Wanda Neumanowa, Janina Lipiń= 
ska, Jadwiga Lublicka i dl'. Władysław K/yszewski. 
Oczywista, najbardziej odpowiedzialny trud spadł na
		

/img022_0001.djvu

			XXII PRZEDMOWA 
barl	
			

/img023_0001.djvu

			PRZEDMOWA XXIII 
bijać eksponatów, nadesłanych przez jednego nakładcę, 
zgrupowano je zatem w gablotach, utrzymując nato-= 
miast w Katalogu podział według wspomnianej wyżej 
zasady. 
Należy jeszcze zaznaczyć, że sposób wystawienia, 
t. j. pokazanie rej lub innej części druku, nigdy nie jest 
dowolny, lecz, przeciwnie, każda książka otwarta jest 
w miejscu najbardziej charakterystycznem, pokazując 
bądź kartę tytułową, bądź układ kolumny, bądź też 
ilustrację o ile ta przeważną w dziele odgrywa rolę. 
Wreszcie podkreślić trzeba, że punktem wyjścia dla 
organizatorów Wystawy by/ moment drukarsko-art y . 
styczny, nie zaś bibljograficzny. Przy wyborze treść 
eksponatu nie odgrywała roH, nie ubiegano się też za 
rzadkościami, starając się jedynie pozyskać ral	
			

/img024_0001.djvu

			XXIV PRZEDMOWA 
kie ich skarby I że, nakoniec, niejedno przy urządzaniu 
i kompletowaniu Wystawy stać się musiało pomimo 
woli jej twórców, którzy podjęli się pracy w naszych 
warunkach bardzo niełatwej, zdając sobie całkowicie 
sprawę z jej doniosłości i zarazem odpowie
 
dzialności i wiel'ząc, iż każdy bezstronny, 
poznawszy ich wysiłek, oceni go spra
 
wiedli wie bodaj w myśl zasady: 
In magl1/s et VO{lI/SS£, 
sal eST. 


MIECLYSf.A W HULlKOWSKI.
		

/img025_0001.djvu

			KSIĄŻKA 


D Z l A Ł R E T R O. 


SPEKTYWNY i WSPÓł.... 
CZESNY
		

/img027_0001.djvu

			DZIAŁ RETROSPEKTYWNY 


eXcv 
Kaspar < Hochfeder ) . 
KRAKÓW 
l. T urrecremata, Joannes de: ExpIanatio in psal
 
terium. Kraków [okolo 1171-1176). 
s. i - 5 nlb. Egz. grupy B. Kazimierz 
Piekarski: W sprawie dwu «wydań» krakowskich T urre- 
kremary. Ex.libris, zeszyt III, Lwów 1920. 


eXVf 
Jan Haller. 
KRAKÓW 
2. Łaski Jan: Commune incIiti PoIoniae Regni 
priuilegium constitutionum et indultuum publici= 
tus decretorum approbatorumque... Kraków 1506. 
Tekst «Bogarodzica» i f. VI v. Estr. XXI 79" 80. Wierzb. 9. 
3. Miechowita Maciej: ...Contra seuam pestem 
regimen accuratissimum...orationes. Kraków 1508. 
s. 10.11 nlb. Estr. XXII 358. Wierzb. 85). 
4. Missale Cracouiense. Kraków 1509. 
s. II v." III. Estr. XXII 429. Wierzb. 2056. 
5. Missale Cracouiensis dyocesis. Kraków 1515. 
s. 1)4 V. 
 135. Estr. XXII 430. Wierzb. 2076. 
Egzemplarz na pergaminie, iluminowany.
		

/img028_0001.djvu

			4 
6. Stapulensis 
Kraków 1516. 
s. J ntb. 


KSIĄZKA 
Jacobus: T extus ueteris artis... 


Wierzb. 16. 


7 i 7a. Wrocławczyk Michał: Expositio hym: 
norumque interpretatio... Kraków 1516. 
k. t. i f. 7Z v. -7}. Wierzb. 37. 
8 i 8a. Miechowita Maciej: Tractatus de dua: 
bus Sarmatijs... Kraków 1517. 
k. r, i s. C IV 
 V. Estr. XXII 359. Wierzb. 41. 
9 i 9a. Miechowita Maciej: Descriptio Sarma: 
tiar um Asianae et Europianae.. Kraków 1521. 
k t. i s. A;. 
 5. Estr. XXII 359. Wierzb. 5(j 
10. Missale pro itinerantibus secundum cursum 
eccIesie Cathedralis Cracouien. Kraków 1525. 
k. t. Estl' XXII 4)1. 


11. Burchardus 
ków 151Z. 
kto 


Florjan Ungler. 
KRAKÓW 
Joannes: Ordo Misse... 


Kra: 


Estr. XXIII 41) 
 414- Wierzb. zob'(. 


/2. Pawschner Sebastjan: Linealis ca1cuIatio... 
Kraków 151} 
k. t. Estr. XXIV 169" 170 Wierzb. 8en. 
/3. Trium librorum de Anima Aristote1is fa
 
miIiaris expositio... Kraków 151} 
k t. Jocher l 1)9.
		

/img029_0001.djvu

			DZIAŁ RETROSPEK'lYWNI: 5 
14. Wrocławczyk Michał: Prosarum dilucidatio 
ac earundem interpretatio... Kraków 1530. 
f. 15 v.... 16. Wierzb. 1071. 


15 Macer Aemilius: De herbarum virtutibus. 
Kraków. 
s. G z. Estr. XXII 5. 
Drzeworyty roślin anonimowe użyte po raz pierwszy w książce: 
Palimierz I-I.: «O ziolach y o moczy gid}» Kraków F. Ungler 1531- 


16. Janicki 
ków 154Z. 
k.1. 


Florjana Unglera wdowa. 
KRAKÓW 
Klemens: ...Tristium liber 1... 


Kra: 


Estr. XVIII 445. Wierzb. 119t. 


Hieronim Wietor. 
KRAKOW 
1'1 Cyceron Marek T ulius: Pro Rege Deiota: 
ro Ad. C. Cesarem Oratio... Kraków 1518. 
fe t. Estr. XIV 260. Wierzb. 918. 


18. Głogowczyk Jan: Phisiollomia hincinde ex 
iIIustribus scriptoribus... Kraków 1518. 
k. t. Estr. XVII 13z. Wierzb. 94-1. 
19. Łańcut Joannes: Algorismus Linealis... Kra: 
ków 1519. 
s. a4 v. '" b I Estr XXI 51. Wierzh. 965. 
20. Salutifera domini passionis contemplatio... 
Kraków. Nkł. Marka Scharffenberga. 15zo. 
k. t. Estr. Xl V )90.
		

/img030_0001.djvu

			6 KSIĄŻKA 
21. Cebes: Cebetis Thebani Socratisque disci
 
puli tabula... Kraków 15Z4. 
Je t. Estr. XIV 106. Wierzb. 6-;. 
22. Swetonjusz: Liber iIlustrium virorum. Kra
 
ków 1524. 
s. B 3 v. 
 B.,. Wierzb. 65. 
23. Orzechowski Stanisław: Ad Sigismundum 
Poloniae Regem Turcica Secunda. Kraków 1544. 
k. t. Estr. XXIII 458. Wierzb. 122). 
Hieronima Wietora wdowa. 
KRAKÓW 
24. Knobelsdorf Eustachy: Divi Poloniae Re
 
gis illc. Sigismundi Primi, Epicaedion. Kra
 
ków 1548. 
s. A.,. v. 
 B I. Estr. XIX Jt5. Wierzb. 1254. 
25. Kromer Marcin: Oratio ...in funere optimi 
ill maximi principis, Sigismundi eius nominis 
primi Polonorum... Regis. Kraków 1548. 
s. .,... 5 nlb. Estr. XX 279. Wierzb. 1249. . 


Maciej Scharffenberg. 
KRAKÓW 
26. Statius Papinius: ...Sylue... Kraków 15'7. 
k t. Wierzb. (0)9. 
27. Ordo misse... Kraków 1529. 
k. 1. ESlr XXIII 4'4. Wierzb. 76. 
28. Hortulus anime... Kraków 15JJ. 
f. H v.-J5. Estr. XVIII Z76.
		

/img031_0001.djvu

			DZIAŁ RETROSPE[(T'LWN'L 7 
29. Kromer Marcin: Sermo de tumda dignitate 
sacerdotii Petricoviae in Synodo habitus. Kra= 
ków 15+J. 
k. t. Estr. xx z8}. Wierzb. I zoz. 
30. Frycz Modrzewski Andrzej: Ad senatu m, 
equites, populumque polonum... oratio secunda 
de poma homicidij... Kraków 15+5. 
s. C 4 v." C 5. Estr. XXII 49). Wierzb. IZ}f. 
3/. Cervus T ucholczyk Jan: Farraginis Actio= 
num }uris Ciuilis m prouincialis, Saxonici, Mu= 
nicipalisque Maydeburgensis: Libri Septem. Kra= 
ków 15+6. 
k t. Estr. XIV 129. Wierzb. 1Z4. 


Mateusz Siebeneycher. 
KRAKÓW 
32. Myszkowski Piotr: Orario, Qga Regem 
Henricum Cracoviam Ingredientem... Excepit. 
Kraków 157+. 
k t. Estr. XXII 671. Wierzb. 1506. 
33. Warszewiecki Krzysztof: Ad Henricum 
Valesium... Oratio. Kraków [157+]' 
s. 2., '} nlb. Wierzb. 79J. 
Drukarnia Łazarzowa. 
KRAKÓW 
34. Kromer Marcin: O wierze y o nauce Lu
 
terskyey. Kraków 1551. 
k. t. Estr. xx 284. Wierzb. 128....
		

/img032_0001.djvu

			B K5IĄŻKA 
35. Orzecbowski Stanisław: Panagyricus nup: 
tiarum Sigismundi Augusti PoIoniae Regis... Kra: 
ków 155" 
k. t. Estr. XXIII iB. Wierzb. 1304. 
36. Groicki Bartosz: Artykuły Prawa May: 
deburskiego, Ktore zową Speculum Saxonum... 
Kraków 1558. 
List 21 v. - 2Z. Estc. XVII 401. Wierzb. IHO. 


37. Groicki Bartosz: Reyestr do Porządku y do 
Artykulów Prawa Maydeburskiego y Cesar: 
skiego. Kraków 1567. 
k. t. E5tr. XVII 408,.. 409. Wierzb. 288 


38. Białobrzeski Marcin: Postille albo Wykła: 
dy Swientycb Ewanyeliy... Część Wtora... Kra: 
ków 1581, 
k. t. Estr. XIII 6. Wierzb. w z . 
39. Sokołowski Stanisław: Compositio Sive 
Pro Dote Ecclesiastica et Hereditate Cbristi ad 
Ordines Regni... concio. Kraków 158z. 
s. tO - II Ib. \'Vicrzb. 4 2 5. 


40. Sokołowski Stanisław: Pro Cultu et Ado: 
ratione Jesu Cbristi in Eucbaristiae Sacramento, 
Kraków 158z, 
'\. .2 - J nlb. Wierzb. 4 2 4. 
4-1. Kochanowski Jan: Ad Stepbanum Batbor: 
rbeum,.. Epinicion. Kraków 158} 
s. 2 - 3 nlb. Estc. XIX )67. Wierzb. -łH.
		

/img033_0001.djvu

			DZIAŁ RE7R05PEK7KWNJ:: 9 
42. Heidenstein ReinoId: De Bello Moscovitico 
Commenrarium Lib. Sex. Kraków 1584. 
h. r. Esłt,. XVIII 80. \Vierzb. 45 ó . 
43. Kallimach Filip: In Synodo Episcoporum 
de Contributione Cleri Oratio. Kraków 15 8 4. 
s. '3 nlb. Estr. XIV 22. \Vicrzb. +5 1 . 
44. Kochanowski Jan: Fraszki. Kraków 15 8 4. 
s. J Ib. Estr. XIX )61. Wierzb. 4 60 . 
45. Podworzecki Jan [Januszowski Jan]: Sion 
Pochylony. Kraków 1587. 
s. J Ib. Estr. XVIII 479. Wierzb. 1660 
46. Scripta intel' sereniss. principem Archidu= 
cem Maximilianum, '&)c. et ordines regni Cra= 
couiae congregatos, posteriora. Kraków 15 8 7. 
k. t. Wierzb. 5 18 
47. Orzechowski Stanisław: Oksza... na Turka. 
Przekładania Jana Januszowskiego. Kraków 1590. 
k. t. Estr, XXIII 45.. Wirr.L. ,87,- 
48. Wyprawa Plebańska. Kraków 159 0 . 
1<. t. \'\'icrzv. 1]16. 
49. Sokołowski Stanisław: ,.,Opera. Kra= 
ków 1591. 
k. t. Wierzb. 57 2 
50. Widawski M. Walenty Wawrzyniec: Ge= 
neralis Controversia de Indulgentiis. Kra= 
ków 1593- 
s. tO 
 t t Ih. \X'ier.zb. i"!,H.
		

/img034_0001.djvu

			10 KSIĄŻKA 
51. Warszewiecki Krzysztof: T urcicae Qga
 
tuordecim... Kraków 1595. 
s. 194 - 195 Ib. Wierzb. 626. 
52. Sokolowski Stanislaw: Officia Propria Pa
 
tronorum Provinciae Polonae,., Kraków 1596. 
s. 6 nlb. - I Ib. Drzeworyt: S. Adalbcrtus. Wierzb. 18H. 
53. Passio Domini Nostri Jesu Christi... Kra
 
ków 1599. 
s. 2. 1 Ib. Es". XXIV ,o6. 
Maciej Wirzbięta. 
KRAKÓW 
54. Rey Miko/aj: ...Kroynika albo Postilla. Kra
 
ków 1571. 
List 347 v. - }fS. Estr. XXVI 181-182. Wierzb. )17. 
55. Gwagnin Aleksander: Sarmatiae Europeae 
Descriptio. Kraków [1578.] 
k. t.; M. Ducatus Lithuaniał':... descriptio. Estr. XVII 484"485' 
Wierzb. 729. 
56. Kochanowski Jan: Szachy, Kraków. 
k. I. Eslr, XIX 1Ó7. 


Mikołaj Scharffenberg. 
KRAKÓW 
57- Constitucie Trzech Seymów Koronnych. 
Piotrkowskie Roku 156z... Warszawskie Roku 
15 6 3... Piothrkowskie Roku 1565... Kraków 1565. 
k t. Estr. xx 3748. Wierzb. 26t.
		

/img035_0001.djvu

			DZIAŁ RETROSPEKTYWNY II 
58. Luźna karta druku [godło drukarni]. Kra= 
ków 1568. 
Stanisław Scharffenberg. 
KR AKOW 
59. Crescentyn Piotr: O pomnożeniu y roz= 
krzewieniu wszelakich Pożytków, KSiCJg Dwoie= 
naśćie: ...T eraz na wielu micścach z niemałCJ 
pilnośćiCJ poprawione a rozszerzone, y znowu 
drukowane. Kraków 1571. 
k t. Estr. XIV 15'. Wierzb. ;10. 
60. Janicki Klemens: ...Vitae Archiepiscoporum 
Gnesnensium... Kraków 1574. 
s. E., v... F l. Estr. XVIII ++8. Wierzb. 2597. 


Stanisław Murmeliusz. 
DRUKARZ WI
DROWNY 
6/. Polancus 	
			

/img036_0001.djvu

			12 KSIĄŻKA 
64. [Gostomski Anzelm]: Gospodarstwo. Kra 
 
ków 1581\. 
k. t. Es!!". XVII 28). Wierzb. 1680 


65. Stryjkowski 
wiec 158z. 
s. Zi6 
 :f71b. 


Jerzy Osterberger. 
KRÓLEWIEC 
Maciej: Kronika. . . 


Krółe
 


\X 1 ier=b. ł'i8z. 


Jan W olrab. 
POZNA::': 
66 Faunteus Artur Wawrzyniec S. J.: De 
Chrisri in Terris Ecclesia... Poznań 1584. 
s. 12-1) nlb. Estr. XVI 178. Wierzb 453. 


67- Pisanus Alfons S. J: Catholica et orrhodoxa 
responsio, ad precipua Capita Epistolae Latinae 
D. Jacobi Niemoiewski... POZn3ł11585. 
s. z 
 J lb. Estr. XXIV )ł5" J16. \,ticrzL. 479. 
68. Possewin Antoni S. J.: Notae Divini Verbi 
et Aposrolicae Ecclesiae fides, ac facies.. Po# 
znalI 1586. 


s. 170 
 t71. 


\,.iCfzl). 498. 


Jan z Wieliczki Karcan. 
w l LN o 
69 i 69a. Possewin Antoni S. J.: Moscovia. . 
Wilno 1586. 
k. t. i s. Ii) v. 
 '.H Ih Wierzb. 497.
		

/img037_0001.djvu

			DZIAŁ RETf.!05PEK7ł::WNł:: IJ 
Druki bez podania oficyny. 
70. Libanius: Ubanii greci declamaroris... Di: 
sertissimi beati Johannis Crysostonu praecepto: 
ris epistolae... Kraków. Nkł. Jan Clymes biblio: 
pola '504. 
s. z..:> nlb. Estr. XXI z5Z" 253. \Vierzb. 830. 
7/. Maciejowski Samuel: Senno habitus... in fu: 
nere Serenissimi domini Sigismundi Primi Regis 
Poloniae @c. Kraków 1)48. 
k. t. Esrr. XXII 14. WierzłJ. 1255 
72. Ustawy Prawa Polskiego, Dla pami
ci kroI': 
ko wypisane 1561. 
1. t. Estr. VIH 50. 
73. O,'zcchowski Stanisław' Chimcra... Kra: 
ków 1562. 
s. z'" j nlb. Estl". XXIII 446 = 147. Wierzb. 2Zl) 
74. Orzechowski Stanisław: Quincunx.. Kra: 
ków 1564. 
k t. Estc. XXIII 455. Wierzb. z56. 
75 Jus Municipafe. To iest Prawo Mieyskie 
Maydeburskie... przełożone przez Pawła Szczcr: 
bicza... Lwów. Kosztem i nakładem Pawła 
Szcżerbica 1581. 
k. t. \Vicrzb. 40i. 


76. Poggius: ...
acetiarum liber... Kraków 1592. 
k. t. Estr. VIII 9;.
		

/img038_0001.djvu

			'4 KSIĄŻKA 
77- Karnkowski Stanisław: Messiasz albo Ka= 
zania o Upadku y Naprawie Rodzaiu Ludzkiego... 
Poznań 1597. 
k. t. Estr. XIX łZO. 


78. Zwierciadło Rzeczypospolitey Polskiey... 
[Kraków] 1598. 
k t. Wierzb. .881. 


79. Orzechowski Stanisław: ...Ad Jacobum 
Uchanicium Cuiauiae Episcopum Fricius sive 
de Maiestate sedis Apostolicae. Kraków. 
k. t. Estr. XXIII 15" Wierzb. 756. 
80. Piesn O Smierci Krola iego miłosci starego 
Sigmunda pierwssego. Kraków. 
s. z., nlb. Drzeworyt anonimowy. Estr. XXIV 263. 


CXV!! 


W Drukarni Lazarzowej 
Bazy]i Ska[ski. 
KRAKÓW 
81. Grochowski Stanisław: Stanisława S. Kra= 
kowskiego Biskupa y Mt;czennika zywot. Kra
 
ków 1604' 
k. t. Estr_ XVII )80. 
82. Kochanowski Jan: [Pisma]. Kraków 1604. 
s. z80 Ib. Estr_ XIX )6).
		

/img039_0001.djvu

			DZIAŁ RETROSPEKT'LWN'L '5 
Andrzej Piotrkowczyk. 
KRAKÓW 
83. Campianus Edmundus S. J: ...in causa fi= 
dei rationes decem... Kraków 1605. 
s. .8 - '9 Ib. Estr. XIV n. 
84. Kochanowski Jan: Psałterz Dawidow... 
Kraków 1610-1611. 


s. Uf i . rejestru. 


Estr. XV 7J. 


85. Kochanowski Jan: Fraszki. Kraków 1612. 
s. A z. Estr. XIX. )6z. 
86. Groth Florjan ; De Rebus Fisci, sive De 
Bonis Regalibus et Reipublicae Leges... Kra= 
ków 1616. 
s. z -) nlb. Estr. XVII 416. 
87. Birkowski Fabjan ks: Kazania Na Swi
ta 
Doroczne... Teraz pCJwtore wydane... Kraków 
16z3. 
k. t. Estr. XIII '43. 
88. Smotrzyski 	
			

/img040_0001.djvu

			16 KSIĄŻKA 
90 i 900. Górnicki Łukasz: Dworzanin PoI= 
ski... Teraz nowo przedrukowany... Kraków 1639. 
k. t. i 5. 2 
 ') nlb. Estr. XVII 25). 


.. 


91. Kochanowski Jan: Psałterz Dawidow... Kra= 
ków 1641. occ. Kochanowski Jan: [Pisma]. Kra= 
ków 1639. 
). ostatnia s. v. II: k. t. I: Estr. XV 74. II: Estr. XIX ')64- 


Andrzeja Piotrkowczyka wdowa 
i sukcesorowie. 
KRAKÓW 
92. AntiphonariUI11 iuxta ritum Breuiarij Ro= 
mani... Kraków 1645. 
s. 4 nlb. - t Ib. Estr. XII 170. 


Szymon Kempini. 
KRAKÓW 
93. Witkowski Stanisław: Złota \VoIność Ko= 
ranna... Kraków 1609. 
s. 4"'5 nlb. Estr. VIJI '15. 


Mikołaj Lob. 


KRAKÓW 


94. [Barrsch (Barscius, Barszcz) Fryderyki: 
Thesaurus Spiritualis Rerum ac Documentorul11 
variorum ad Societatem Jesu pertinentium. Kra= 
ków 1607. 


k. t. 


Estr. XII JG7.
		

/img041_0001.djvu

			DZIAŁ RETROSPEK'ITWNl: '7 
95. Pinelli Lukasz S. J.: O Doskonalosci Za= 
konney Ksi
gi czwore ... Teraz ze Włoskiego 
na Polskie przez Xi
dza Symolla Wysockiego... 
przełożone. Kraków 1607. 
k. I. Estr_ XXIV z8b. 


A n d r z e j H li n e f e I d. 
GDAŃSK 
96. Neugebauer Salomon: Moscovia... Gdańsk 
1612. 
s. 94 - 95 Ib. Estr. XXIII 89. 
97. Kancyonal To jest, Ksi
gi Psalmow, Hym= 
now y Piesni Duchownych... Gdallsk 1616. 
k. t. Estr. XIX 84. 
98. Herburt z Fu(sztyna Jan: Chronica sive 
Historiae Polonicae...Descriptio... Gdańsk 1617. 
s. A 2. Estr. XVIII 130. 


99. Heweljusz Jan: Selenographia sive Lunae 
Descriptio... Gdallsk. Nkł. Autora 1617. 
s. 9 nlb., dedykacja m. Gdańskowi. Estr. XVIII 176. 


Burchard Kuik. 


100. Guevara, 
cipum... Editio 
Kraków 1615. 
s. 440" iii Ib. 


KRAKÓW 
Antoni de: Horolosium Prin= 
nouissima aucta r&) correcta. 


Em. XVII 4b..
		

/img042_0001.djvu

			KSIĄŻKA 
J a n W o I rab. 
POZNAŃ 
101. Turski Felicjan: Kazanie na Pogrzebie... 
Piotra ze Bnina Opalinskiego... Poznań 16zi. 
s. 2 - J nlb. Estr. VIII 185- Wiszniewski IX z66. 


,8 


. 


Franciszek Cezary. 
KRAKÓW 
102. Vitellius Jakub: Panegyricus... Andreae 
Lipski Episcopo Cracovien... In primo ad Epi
 
scopatum Crac. ingressu... Kraków 163t. 
s. 2: - J Ib. Estr. VIII 201_ 
103. Nakielski Samuel: Miechovia sive Promp
 
tuarium Antiquitatum Monasterij Miechouien= 
sis... Kraków 1631. 
s. łZZ - tzj. Estr. XXIII 25 - 26. 
104. Łubieński Stanisław: Series, Vitae, Res 
Gestae Episcoporum Plocensium. Kraków 16iZ. 
s. 3 nlb. Estr. XXI 442. 
Franciszka Cezarego wdowa 
i sukcesorowie. 
KRAKÓW 
105 i 105a. Starowolski Szymon: Monumenta 
Sarmata rum, Viam uniuersae carnis Ingresso= 
rum... Kraków 1655. 
k. t. i s. 616 _ 617 Ib. Bentkowski I 6.
		

/img043_0001.djvu

			DZIAŁ RETROSPEK7TWN}! '9 
Krzysztof SchedeI. 
KRAKÓW 
106. Munarius Teodor: David ContritIls ex 
Septem Psa/mis Poenitentia/ibus Desumptus... 
Kraków 1641. 
s. 16 v. -17' Estr. XXII 6Z7. 
107- Starowolski Szymon: Świątnica Panska, 
Zamykaiąca w sobie Kazania na Uroczysto.... 
ści Swiąt Całego Roku... Kraków 1645. 
k. t. locho, II 1160. 
Jan Rossowski. 
WARSZAWA 
108. Roszyński Stanisław: Discurs... o Nowi.... 
nie Cudowney... Warszawa 1632. 
k. r. Est,.. XXVI )86. 
Drukarnia O. O. Bazyljanów. 
WILNO 
109. Chalecki Krzysztof: Binarius Cha/ecia.... 
mIs... Wilno 1642. 
s. J8 -J9 Ib. Mif:dzioryty anonimowe. Estr. XIV 14 1 . 


Daniel Vetter. 


LESZNO 


110. Vechner Jerzy: 1:KÓAOIjJ' seu Paulus Pau/i... 
Leszno 1644. acc. Vechner Jerzy: Sinus Abra.... 
hae, Cujus Lucae XVI- sit mentio. Leszno 1646. 
I: 5. )ZZ II: k. t. I: Estr. VIlI Z49. II: locho, II Z5>5.
		

/img044_0001.djvu

			zo KSIĄŻKA 
Jerzy Fc5rster. 
GDAŃSK-LUBLIN 
111. Orzechowski Stanisław: Annales... Ad= 
junximus Vitam Petri Kmitae. Gdallsk 164J. 
s. 'JO - 'J' Ib. Estl. XXIII 4+5. 
112. Kuszewicz Samuel: Narratio Legationis 
Zbaravianae... Gda11sk 1645. 
s. 5 Ib. Estr. XX 4-10....411. 


113. Solikowski Jan Dymitr: Commentarius 
Brevis Rerum PoIonicarum... Gdańsk 1647. 
s. 8.. 9 nlb. Wiszniewski VII 441. 


114. Koiałowicz Wiiuk Wojciech: Historiae 
Lituanae Pars prior... Gdańsk 1650' 
s. 8.. 9 nlb. Esrr. XIX 400. 


115. Mata, Joannes 
Lublin 1650. 
s. 10-11 nlb. 


de: Paradisus Virginalis... 


116. Druźbicki Kacper: 
Passionem Domini nostri 
tandi modis. Lublin 1652. 
k. t. Miedzioryt anonimowy. 


Estr. XVIII 135, 
T ractatus de variis 
Jesu Christi Medi= 


Estr. xv }f0. 


117- Fredro Andrzej Maksymiljan: Gestorum 
Populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum 
postea vero Galliae Regem [Iiber]. Gdańsk 1652. 
s. 8 nlb. -, Ib. Estr. XVI J07.
		

/img045_0001.djvu

			DZIAE RETROSPEKTJćWN-ł:: ZI 
118. Kobierzycki Stanisław: Historia Vladislai 
Poloniae et Sueciae Principis... Gdańsk 1655. 
s. Z-J nlb. Estr. XIX 150. 
119. Fredro Andrzej Maksymiljan: Scriptorum 
seu T ogae '&) Belli Notationum Fragmenta... 
GdaIlsk 1660. 
s. 35Z.J5} Ib. Miedzioryty anonimowe. Estr. XVI )12. 


P i O t r E I e r t. 
WARSZAWA 
120. Radziwiłł Albrycht Stanisław: Victoria 
Coronae Spineae Christi... Warszawa 165z. 
s. ) nlb. Estr. XXVI 6). 


Drukarnia Jasne; Góry. 
CZĘSTOCHOWA 
121. [Kochowski Wespazjan]: Tribut Nalezyty 
wdzięcznosci W sżystkiego Dobrego Dawcy 
Panu Bogu, albo Psalmodia Polska... Często
 
chowa 1695. 
s. 28-29 Ib. Esrr. XIX ,81. 


Drukarnia Koleg;um O. o. Jezuitów. 
KALISZ 
122. Morawski/oannes S. J.: Qyestiones Theo
 
logicae selectae ad z dam z dae '&) ad 3 tiam 
Partem D. Thomae Aquinatis... Kalisz 168ł. 
k. t. Estr. XXII 557,
		

/img048_0001.djvu

			2Z KSIĄŻKA 
Drukarnia o. o. Pijarów. 
WARSZAWA 
123. [Solikowski Jan Dymitr]: Idea Apocalyp
 
tica seu Apocalypsis Stanislai Orechovii. War
 
szawa 1696. 
11:. przedtytułowa. Estr. VIII "łJ6. 
Drukarnia Uniwersytecka. 
KRAKÓW 
124. Vosdassius Joannes: Proiecta poetica. 
Editio Prima. Nkł. autora. Kraków 1676. 
s. A z. Estr. VIII }6z. 
Stolle Jan Zacharjusz. 
GDAŃSK 
125. Heweljusz Jan: Prodromus Astronomiae... 
Nkł. autora. Gdańsk 1690. 
s. 4 nlb. Dcdyk. król. Janowi Sobieskiemu. Estr. XVIII 175-176. 
Miedzioryty: A. Stech deI. J. Benssheimer sc. 


Jan Jakub T extor. 
OLIWA 
126. H [acki] M [ichał) A [ntoni) : Breve com
 
pendium Vitae Spiritualis et Devotae... Oliwa 
169z. 
s. 7Z -7} Ib. Em. XVIII 8 
127 i 1270. Lukan M. A.: Pharsalia ...Z Ła
 
cinskiego na Oyczysty język przez W oyciecha 
Stanisława Chroscinskiego J. K. M Sekretarza... 
Przełożona. Oliwa 1690' 
k. t. i s. 131-135 Ib. Estr. XXI 489.
		

/img049_0001.djvu

			DZIAŁ RETROSPEK7YWNJt ZJ 
Druki bez podania oficyny. 
128. [Skarga Piotr x. S. J.]; Discurs na Con
 
foederacią. Kraków 1607. 
k. t. Otwinowski Kon.. 
stanty ks. T. J.: Dzieła x. Piotra Skargi T. J. Kraków 1916. poz. 47. 


129. Dedararia Nowego Prawa Confaedera
 
tiey. [1615 l. 
k. t. Estr. XV 10J. 


130. Ad Senatores Regni PoIoniac Scriptum 
Silesiacum. [Wrocław] 16zo. 
k. I. Estr VIII 'H. 


131. Werda Jan: Justificatia... Dlaczego się od 
Confessyey Auszpurskiey odłączył.. . Toruń 16.'1-5' 
k. t. Estr. VIII Z51. 


132. Dyszkurs Jednego miłośnika Oyczyzny 
m:i.szey... Woysko nasze... częścią pobite, czę
 
śćią rozproszone od Kozaków... Kraków 1648. 
k. r. Estr. XV 441 - 442. 


ex!)!!! 


Drukarnia Uniwersytecka. 
KRAK6w 
133. Twardowski Samuel: Daphnis w Drze
 
wo Bobkowe Przemienieła się. Kraków qoz. 
k. t. Estr. IX 15.
		

/img050_0001.djvu

			Z4 KSIĄŻKA 
Drukarnia Jasnej Góry. 
CZĘSTOCHOWA 
134. Wolski Jan x.: Dni Panskie Słoncem Bo
 
skiego Słowa \'\1 ypogodzone. To iest Kazania... 
Częstochowa 1714. 
k. t. Jocher 4491. 


Drukarnia O. O. Jezuitów. 
Lw6w 
135. Jabłonowski Józef Aleksander: Heraldica... 
Lwów 1742. 
s. D v. - D z. Miedzioryty Jakuba Labingera. Estf. XVIII Hl:!. 


136. Phaedrus: Fedra Augustowego Wyzwo
 
leńca Bayki Wybrane... Lwów 17 6 7. 
S. 152 Z> 15J Ib. Estr. XXIV 216. 


Jan Gott. Preuss. 
ELBLĄG 
137. Brodowski Samuel: Corpus Juris Mi1ita
 
ris Polonicum ... w Języku PoIskiem y Niemiec
 
kim do Druku podane przez... Elbląg 1753. 
s. 9 - oc nlb. Em. XIII J5J - JH. 


Drukarnia 0.0. Pijarów. 
WILNO 
138. Dogiel Maciej: Codex Diplomaticus Re
 
goi PoIoniae et Magni Ducatus Lituaniae [T o
 
mus I]... Wilno 175 8 . 
k. t. Estr. XV 27 1 .
		

/img051_0001.djvu

			DZIAŁ RE7ROSPEK7Y.WNY. 25 
Drukarnia Akademicka 0.0_ Jezuitów. 
WI LNO 
139. Cyceron Marek Tuljusz: O powinno= 
ściach Wszech Stanow Ludzi Ksit;gi T roje. 
Przez Stanisława Koszurskiego Przełożone... 
Wilno 1766. 
k. t. Estr. XIV 26J. 
140. Benisławska Konstancja: Piesni sobie spie= 
wane... Wilno 1776. 
s. J nlb. Eslr. XII 476. 


Michał Grol!. 
WARSZAWA 
141. Zabawy Przyiemne y Pozyteczne Z róż= 
nych Autorów Zebrane. Tom VIII CZt;ŚĆ II. 
Warszawa 1773. 
s. )46 Z> H7 Ib. Joeher I 2021. 
142. Anakreon. Poeta Grecki [Przekł. A. Na= 
ruszewicza]. \Varszawa 1774, 
k t. Estr. XII liO 
143. [Krasicki Ignacy]: Myszeidos Piesni X. 
Warszawa 1775' 
k t. Estr XX 22'3. 


144. Roga/it1ski Józef: Sztuka budownicza... 
Warszawa 1775, 
s. 78 Ib. Estr. XXVI JJ5. 
145. Dassdorf Karol Wilhelm: Oda do Nay=
		

/img052_0001.djvu

			26 KSIĄŻKA 
iasnieyszego Kro/ewica Henryka, W oysk Pru
 
skich Wodza. Warszawa 1778. 
k. t. Estr. xv 56. 
146. [Krasicki Ignacy]: Bayki y Przypowieści 
na Cztery Części podzielone Warszawa 1779. 
k. t. Estr. xx 220. 


147. [Krasicki Ignacy]: Satyry. Warsza
 
wa 1779. 
s. 3 nlb. Estr. .xx 225_ 
148. [Arno/d Jerzy Chr.]: Deutsche Lieder Eines 
Polm an Seine Freunde. Warszawa '780. 
k. t. Estr. XII 224. 
149. [Krasicki Ignacy]: Myszeidos Pieśni x. 
Warszawa 1780. 
k. t. Estr. xx 22). 
150. [Krasicki Ignacy]: W oyna Chocimska. 
Warszawa '780. 
s. 48 - 49 Ib. Estr. XX ZZj. 
151. Metastasio Piotr: Kro/ Pasterz, Opera 
w Trzech Aktach... Warszawa. Nkł. Michała 
Gr6lla '780. 
k. t. Estr. XXII 310. 
152. [Caumont de la Force Ch. R.]: Historya 
Małgorzaty z Walezyi Kr%wey Nawarry 
z Francuskiego przełożona. T om I i IV. War: 
szawa 1781. 
I: s. ZO.. Ib. IV: k. t. Estr. XIV 102.. tOJ.
		

/img053_0001.djvu

			DZIAŁ RE'TROSPEK'IJ::WNJ:: Z7 
153. Krasicki Ignacy: Zbior Potrzebnieyszych 
Wiadomości, Porządkiem Alfabetu Ułożonych. 
Tom I i II. Warszawa 17 81. 
I, s. 6 -7 nlb. II, k. 1. Estr. XX zz6. 
154. Naruszewicz Adam: Historya Narodu 
Polskiego... Tom VII. Warszawa 1786. 
k. t. Estr. XXIII i9. 
155. Florian: Numa Pompiliusz... Przez Xit;dza 
Stasica w jt;zyku Polskim. Tom II. Warszawa 
17 88 . 
k. t. Estr. XVI Zi' 
/56. Hulewicz [Benedykt]: chorążyc Czernie_ 
chowski: Głos... z Mocy Delegacyi od Woie- 
wodztwa Wołyńskiego do... Xit;cia Prymasa. 
Warszawa 1788. 
s. t nlb. Estr. XVIII JW. 
157. La R€volution de la Pologne de 1789. 
Ode. Warszawa 1790. 
k. t. i s. 3 Ib. Estr. XXVI Z78. 
158. Piramowicz Grzegorz: Przemowa do Woy- 
ska w Obozie pod Gołt;biem przy poświt;ceniu 
Sztandarów. Warszawa 1791. 
k. t. Estr. XXIV 310. 
Piotr Dufour. 
WARSZAWA 
159. Kniaźnin Franciszek Djonizy: Bayki. War_ 
szawa 1776. 
s. i' 5 Ib. Estr. XIX W.
		

/img054_0001.djvu

			28 KSIĄŻKA 
160. Zdanie Moie o POiedynkach, czyli List Of= 
ficyera Francuzkiego... Przełożone z Francuz= 
kiego przez Franciszka Barssa. Warszawa 1776. 
k. I. Eslr. XII ,81- 
161. Montesquieu: Swiątynia Wenery w Knidos. 
[Przełożył Józef Szymanowski]. Warszawa '778. 
k. I. Estr. XXII HZ. 
162. Wybicki Józef: Zygmunt August, Tra= 
gedya Oryginalna w Piąciu Aktach. Warsz.1779. 
s. 11....111 Ib. Estr. IX 479. Bentkowski l 5ZI. 
163. Truskolaski Edmund: Kazanie na Swi«;tego 
Stanisława Miane wTulczynie. Warszawa 1784. 
s. ""'5 nlb. Jocher 51°7. 
164. [T«;goborski Walerjan]: Eloge Historique 
de Stanislas Auguste, Roi de Pologne. War= 
szawa 1785. 
s. 10'" 11 Ib. Bentkowski II 77-t. 


165. [Borch Michał Jan): La Stanislai:le ou 
L' heureuse Dć!ivrance de Stanislas II, Roi de 
Pologne. Poeme. Warszawa 1791. 
k. I. Estr XIII '70. 
Drukarnia Nadworna Jego Król. Mości 
i Kom. Eduk. Narod. 


WARSZAWA 
166. Wihert, x. Jan de: Belizar. Traiedia w pią= 
ciu aktach... Warszawa. 
k t. Estr. IX ;54-
		

/img055_0001.djvu

			DZIAŁ RE7ROSPEKTJ:WNJ: Z9 
Drukarnia 0.0. Jezuitów. 
WARSZAWA 
161 Kalendarz Warszawski na Rok 177Z prze
 
st
pny i przybyszowy. Warszawa. 
k. t. Estr. XIX 39. 


Drukarnia O. O. Pijarów. 
WARSZAWA 
168. Kalendarzyk Polityczny na Rok Przest
p
 
ny i przybyszowy 1788. Warszawa. 
k. t. Estr. XIX 46. 
Drukarnia 
J. Król. Mości i Rzeczypospolitej. 
POZNAN 
169. Wybicki Józef: Opera Oryginalna: Kmio
 
tek w Dwoch Aktach. Poznań. 1788. 
k. t. Estr. IX 570. 


Drukarnia Wolna (Jana Potockiegó). 
WARSZAWA 
170. Potocki Jan: Podróż do Turek y Egiptu... 
Warszawa 1789. 
s. . Ib. Estr. XXV '39. 
171. [Potocki Jan]: Recueil de Parades, Repre
 
sentees sur le Theatre de Łancut dans I' An
 
nee 179z. Warszawa 1791- 
k t. Estr. XXV 119.
		

/img056_0001.djvu

			KSIĄŻKA 
Piotr Zawadzki. 
WARSZAWA 
172. [T ański Ignacy): Annexa do Częsci Pierw
 
szey Relacyi w Materyi o Buntach na Sey
 
mie 1790 Roku Uczynioney. Warszawa. 
k. t. Estr. XII ,66. 


3° 


Drukarnia o. O. Bazyljanów. 
SUPRAŚL 
173. [Karpitlski Franciszek): Piesni Nabożne 
Supraśl 179Z. 
k. t. Estr. XIX '4J i XXIV Z65' 
Egzemplarz na papierze niebieskim. 


Jan May. 
KRAKÓW 
174. Kalendarzyk Kieszonkowy na 
Kraków. 
k. t. 


Rok 1799. 


Estr. XIX '14. 
Druki bez podania oficyny. 
175. Załuski Józef Andrzej; Specimen Historiae 
Polonae Criticae. [Gdańsk] Warszawa 1735, 
k. t. dwukolorowa. Bentkowski I 'J5 R )6. 
176. Wirgiljusz P. M.: Księgi wszystkie... Prze
 
kładania... Jędrzeia Kochanowskiego... Wa(er
 
yana Otwinowskiego... X. Ignacego Nagurczew
 
skiego .. Warszawa Staraniem Józefa Andrzeja 
Załuskiego. Nkł. Krzyszt. Bogum. Nicolai 175i. 
s. .. - 5 nlb. «Przedmowa edytora». Joeher Z)5.
		

/img057_0001.djvu

			DZIAŁ RE'TROSPEK'TJ::WNJ:: 3 1 
177. Lorynetka Filozoficzna z Francuzkiego na 
Polskie Przełoż
na. Tomik L 1787' 
s. Az. Estr. XXI 4.0-411. 
178. [Ogi11ski Michał Kleofas]: Bayki y Nie= 
bayki. Część I i II. Warszawa 1788. 
['s. 6-7 nlb. II: Nuty s. 6-7. Estr. XXIII '96. 
179. Ogiński Michał [Kazimierz] hetman wielki, 
W. X. Litr.: Mowa miana na sessyi seymowey 
dnia JO Października [Warszawa] 1788. 
s. t Ib. Estr. XXIII '95. 
180. Oświecimski Stanisław: Excerpt Mowy... 
Z Izby Kupieckiey, w dzień Uroczystości dzięk= 
czynienia za nadane Miastom Prawo... Wilno 
1791. 
s. I nlb. Estr. XXIII 5'6. 
181. [Kopczyński Onufry]: Ad Qyosdam Po= 
lonos Diffidentes adhuc Rebus Patriis. War= 
szawa 1792. 
k. t. Estr. XX 7". 
182. Szmyt K[aro1] H[enryk] W[ilhelm] ks.: Mo= 
wa w Dzień Uroczystości Poświęcenia Nowego 
Cmentarza Dyssydentskiego... Warszawa 179Z. 
s. J nlb. i 3 Ib. Jocher 5%4°. 
183. W. Z. R. Z. B. K.: Hołd Winny Spra= 
wied!iwy y Rzetelny Nayiasnieyszemu Stani= 
sławowi Augustowi... Z Grodna do Warszawy 
powracającemu w mieście Stanisławowie 179J. 
k t. Esrr. IX 669. 


.
		

/img058_0001.djvu

			32 KSIĄŻKA 
/84. Wiersz Żałobny na Śmierć ś. p. Jaśnie 
Wielmożnego Xawerego na Ł
ce K
szyckiego, 
Woiewody Gnieznienskiego... - 
s. I nlb. 


XIX 


Drukarnia No 646 przy Nowolipiu 
	
			

/img059_0001.djvu

			DZIAŁ RETROSPEKTJ::WNJ:: 33 
189. Niemcewicz J. U: Spiewy historyczne 
z muzyką i rycinami. Warszawa 1816. 
s. 115 Ib.,. nuty: «Zawisza Czarny z muzyką Fr. Lessel.» 


Józef Zawadzki. 
WILNO 
190. Melina przez Justyna Biesiekierskiego... 
na polski język przełożona. Wilno 1806. 
k. t. 
191. L [ityński] T[ adeusz] N.: Pisma różne 
wierszem i prozą. Tomik II. Wilno 1808. 
k. t. 


192. Chodkiewicz Alexander hr.: Katon. Traie= 
dyia w pięciu aktach. Wilno 1809. 
s. 58 - 59 Ib. 
193. Pamiętnik Magnetyczny Wilellski. Tom II. 
Wilno 1817. 
k. t. W. Sławecki sztych. Szkol. Uniwers. Wilenskiego. 
194. Śniadecki Jan: Pisma rozmaite. Tom I. Za= 
wieraiący żywoty uczonych PoIakow. Wydanie 
drugie. Wilno. Nkł. Józefa Zawadzkiego 1818. 
k. t. 


195. KANONE
 TQN .1IOIKHTQN Tor EAAII:\'I- 
KOr EMIlOPIKor 
XOAElOr TQN EN Qj,H

Q, 
l'PAIK!!N. Wilno 1819. 
k. t.
		

/img060_0001.djvu

			34 KSIĄŻKA 
196. Mickiewicz Adam: Poezye. Tom II=gi. 
Wilno 18z). 
k. I. 
197. Księgi ustaw polskich i mazowieckich, 
na język polski w latach 1419, 1.150, 150), '151 
przekładane, poraz pierwszy, staraniem Joachi= 
ma Lelewela drukiem ogłoszone... Wilno. Nkł. 
Józefa Zawadzkiego 1821. 
k. t. 
198. Dierżawin M.: Lira. Przekład H. W. C. 
K. Z. Wilno. Nkł. J. Zawadzkiego 1825. 
k. I. 
199. Słowacki Euzebjusz: Dzieła z pozosta= 
łych rękopismów ogłoszone. Tom I=szy. Wilno. 
Nkł. Józefa Zawadzkiego 18z7. 
oki. 
200. Catalogue des livres franc;:ais, qui se trou= 
vent... ił la librairie de Joseph Zawadzki ił ViI: 
na. Wilno. Nkł. J. Zawadzkiego 1828. 
k. I. 
201. KarpilIski F.: Nabożeństwo codzienne dla 
młodzieży chrześciiańskiey... Wilno. Nkł. Jó= 
zefa Zawadzkiego 18z8. 
k. t. Miedź: «Samuel» F. M. sc. 
202. Powieści i romanse z dzieł celnieyszych 
pisarzów tłumaczone. Tom VI=ty. Wilno. Nkł. 
Józefa Zawadzkiego 1829' 
okI.
		

/img061_0001.djvu

			DZIAŁ RETROSPEKTYWNY 35 
203. Baliński Stanisław: Opisanie statystycz
 
ne miasta Wilna. Wilno. Nkł. Józefa Zawadz= 
kiego 1835. 
s. I'jZ"ł)'j Ib. 
204. Jezierski Michał: Poezye. Wilno. Druk 
J. Zawadzkiego 18 37. 
oki. 
205. Abicht A [dolf]: Institutiones therapiae 
generalis, quas Scholarum causa conscripsit. 
Wilno. Nkł. akademików 1840. 
s. 8, = 85 Ib. 
206. Geniusz Paweł ks.: Mowa na pogrzebie 
Ś. p. J. Panny Julii Wolfang... Wilno 1845. 
k. t. 


207. Historyia generała Desaix... z francuz# 
kiego na polski ięzyk przełożona przez Justy= 
na Biesiekierskiego. Wilno. Nkł. i druk J. Za= 
wadzkiego. 
ok/. 
208. Woroniec Antoni Arnulf ks.: Początki 
muzyki... Wilno. Nkł. Józefa Zawadzkiego. 
s. 6-7 nlb. 
209. W oroniec Antoni Arnulf ks.: Początki 
muzyki tak figuralnego iako choralnego Kantu. 
Tablice. 
ok/.
		

/img062_0001.djvu

			36 KSIĄŻKA 
Drukarnia Akademicka O. O. Jezuitów. 
POLOCI< 
2/0. Tomaszewski A.: De l'insuffisance de 
la philosophie paienne avant la venue de J. C. 
contre Freret. Discours... Traduit du polonois 
par M. I' Abbe Harmand. Połock 1808. 
s. i nlb. - I Ib_ 
Drukarnia Groblowska. 
KRAKÓW 
2//. W[incenty] R[ek!ewski]: Pienia wieyskie. 
Kraków 1811. 
s. 12i-125. 
Jan Karol Pruski. 
LUBLIN 
2/2. Almanach Lubelski na rok 1815 dla ama
 
torów litteratury oyczystey. Lublin, u Jana K. 
Pruskiego. 
k. t. 


[Drukarnia O. O. Pijarów.] 
WILNO 
2/3. Kodex Szubrawski. Wilno, u Alexandra 
Żółkowskiego 1819. 
rycina p k. t.: miedf. 


Drukarnia Jego C.=Kr. Mości Rządowa. 
WARSZAWA 
2/4. Staszic Stanisław: Dzieła. Tom siodmy. 
Warszawa 1819. 
k. t.
		

/img063_0001.djvu

			DZIAŁ RE7ROSPEK'II:WNI: J7 
Józef Zawadzki i Józef W ęcki. 
WARSZA\VA 
215. Horacjusz: Pieśni wszystkie... Przekłada= 
nia różnych. Tom II. Nowe wydanie. Warsza= 
wa. Nkł. Zawadzkiego i Węckiego 1819. 
k. t. 
216. Salzman [Ch. G.]: Ludwik i Emilka Po= 
wieść moralna dla dzieci... Tomik I i II. War= 
szawa. Nkł. J. Zawadzkiego i W ęckiego 18z8. 
I: okI., II: ilustr.-k.t I1usrc.: «Boże Wszechmocny!...» lit. L. H. 


Naran Glucksberg, 
Typograf Liceum Krzemienieckiego. 
KRZEMIENIEC 
217. Kaczanowski Roman x.: Mowa przy zło
 
żeniu zwłok ś. p. Antoniego Olszewskiego cho
 
rążego Horodelskiego w Kościele Dederkalskim 
XX. Reformatów. Krzemieniec 18z1. 


k. t 


Natan Glucksberg. 
WARSZAWA 
218. Gobdelas D. P. de: Historie d'Alexandre 
le Grand. Warszawa 18z2. 
s. 9 nlb.: «Siec». 
219 i 219 a. K [rópiński] L [ udwik]: Julja 
i Adolf. Część II. Warszawa. Nkł. N. Glucks= 
berga 1824. 
k. t. i s. 61...ilustr.: Adolf chory. Lit. W. Śłiwlickiego).
		

/img064_0001.djvu

			38 KSIĄŻKA 
220. Malczewski Antoni: Marja. Powieść 
ukraińska. Warszawa 1825' 
k. I. 


221. [Krasiński W.j: Przewodnik Warszawski. 
Le Guide de Varsovie. Rok pierwszy. War_ 
szawa. Nkł. N. Glucksberga 1826. 
5. 4-5 nlb. 
222. GosławskiMaurycy: Poezye. TomI_szy. 
Warszawa 18z8. 
k. I. 
223. Goszczyński Seweryn: Zamek Kaniow_ 
ski. Warszawa 1828. 
k. t. 
224. Opis żałobnego obchodu po wiekopom_ 
ney pamięci Nayiaśnieyszym Alexandrze 1... 
Warszawa. Nkł. N. Glucksberga 1829. 
k. t.. X.XI, XVI i '5 Ib. 
225. Mikołaj I cesarz: Discours prononee... ił la 
seance des deux Chambres reunies fi la cloture 
de la Diete le 28 JUin 1830. Warszawa 18 1 0 . 
k. t. i J nlb. 


F. Swierczewski. 
WARS Z AWA..S UWAŁK l 
226. Fenelon: O wychowaniu młodzieży płci 
żellskiey... przez Modesta Wata Kosickiego filo_ 
zofii doktora na język polski przełożone z por-
		

/img065_0001.djvu

			DZIAŁ RE7ROSPEK7l::WNl:: 39 
tretem autora [mdź.] Warszawa
Suwałki. NkI. 
Fr. Swierczewskiego 18zl. 
lIustr. _ k. t. 


Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
KRAKÓW 
227. Ku[rzewski] Józef: Wiersz na zgon wie
 
kopomn.ey pamięci Nayiaśnieyszego Alexan. 
dra I. Kraków [18z5]. 
k. t. 


Litografia Piotra W yszkowskiego. 
KRAKÓW 
228. Pamiętnik budowy Pomnika Tadeusza Ko. 
ściuszki. Kraków 18z6. 
k. t. 


Karol Kra y. 
PETERSBURG 
229. Dmitriew J. J.: Apologi cztero
wierszo. 
we... przetłómaczone przez Bogusława Reutta. 
Petersburg 1827. 
okI. 


Onufry Łątkiewicz. 
WARSZAWA, 
230. Majewski Walenty Skorochod: Gram
 
matyka mowy starożytnych Skuthow... War. 
szawa. Co do druków i wzorów Wschodu, 
nakI. autora. Lit. Instytutu szkolnego 1828. 
s_ 7'1-75 Ib.
		

/img066_0001.djvu

			40 KSIĄŻKA 
231. Majewski W[alenty] S[korochod]: Brah= 
ma 
 Walwarta 
 Puranam.. . Warszawa. Nkł. 
i postaciami samskrytu wydawcy własnemi 1830. 
k.1. 


Drukarnia i Litograf ja Banku Polskiego. 
WARSZAWA 
232. Chateaubriand de: Przygody Ostatniego 
Abenseraga. Powieść tłumaczona przez S. S. 
Warszawa 18z8. 
k. t, 
233. Lubecki Ksawery książę: Mowa... mia
 
na przy otwarciu Banku Polskiego... W ar
 
szawa 18z8. 
k. t, 
234. Poczet pamiątek zachowanych w Domu 
Gotyckim w Puławach. Warszawa 18z8. 
oki. 
235. K[rasiński] Z [ygmunt]: Ułomek z daw
 
nego rękopisu słowiańskiego. Warszawa 1830' 
k. t. Egz. na papierze rófowym. 
236. Alleluja. Rocznik religijny. Warszawa 1840' 
k. przedtytułowa. 
Patrz: 255 i 291. 
Antoni Marcinowski. 
WILNO 
237. Bartoszewicz Zygmunt: Historya litera
 
tury polskiey. Wilno 18z8. 
okI.
		

/img067_0001.djvu

			DZIAŁ RETROSPEKTYWNY 41 
238. Pomarnacki Hieronim: Rozprawa o mu
 
zyce i skrzypcach. Wilno 1835. 
k. t. 


239 i 2390. Syrokomla Władysław: Chatka 
w lesie. CZt;ść I i II. Wilno. Nkł. A. Assa 1855. 
I: k. t. II: okł. Lit. A. Klukowskiego. 


Drukarnia 
A. Gałęzowskiego i Sp. 
WARSZAWA 
240. Melitele. Noworocznik wydany przez 
Antoniego Edwarda Odyńca. Rok I i II. W ar
 
szawa 1829-1830. 
I: s. u8 
 119 Ib. II: 172"" 113. 
241. Łopaci6ski Karol: Wiersz do współziom
 
ków. Warszawa 1830. 
k. t. 
242. Zamoyski [Stanisław]: Mowa... prezesa 
Senatu na pierwszej sessyi Seymowey Izb po
 
łączonych miana dnia 28 maja 1830 r. Warszawa. 
k. t. 


Józef Czech. 
KRAKÓW 
243. Prek Ksawery: Wizerunki znakomitych 
ludzi w Polszcze... Zeszyt L Kraków 1829. 
okł.; s. ł tekstu: «Jan Tarnowski..,» i mdź. «Jan Tarnowski...» rys. 
Xaw. Prek, ryt. Antoni Tepplar.
		

/img068_0001.djvu

			42 KSIĄŻKA 
 
PUŁAWY 
244. Zaborowski T ymon: Dumy podolskie za 
czasów panowania tureckiego. Puławy. Stara= 
niem i nakło Karola Sienkiewicza 18Jo. 
k. przedtytułowa: lit. W. E. 
Józef Węch 
WARSZAWA 
245. Kalendarzyk narodowy na rok 18JI. War= 
szawa. 
Uustr. - k. t. aqt.: «Józef Chłopickil Dyktator». Dietrich sc. 


Drukarnia Manesa Romma i Zymela 
Typografa. 
WILNO 
246. Kalendarz gospodarski na Rok Pański 
18JI. Wilno. 
okl 


Wilhelm Bogumił Korn. 
WROCŁAW 
247. Hofmanowa z T ańskich Klementyna: 
Wybór pism. Tom VI. Wrocław 18JJ. 
Ilustr. _ k. t.: «Opisy różnych okolic K. P.» Lit.: Kościół Panny 
Maryi w Krałmwie. I. Sonnrag def. 


Drukarnia Polska 
	
			

/img069_0001.djvu

			DZIAŁ RETROSPEKTl::WNl:: 43 
dykcyonarza historyczno
statystyczno
jeogra
 
ficznego opisana. Paryż 1833 -1838. 
k. t. 
249. Rocznik Emigracji Polskiej. Pismo poli
 
tyce i literaturze narodowej poświęcone przez 
Alexandra ]ełowickiego. Paryż. Nkl. księgo A. 
]ełowickiego i Sp. 1836. 
s. z -, Ib. 


[D. E. Friedlein.] 
KRAKÓW 
250. 21 widoków miasta Krakowa i je8-0 okolic 
zdiętych podług natury przez ]. N. {jłowac
 
kiego... Kraków. Nkl. księgarni D. E. Fried
 
leina 1836. 
s. v. spisu widoków _ s. t tekstu: Klasztor Tyniecki. 


Jan Wróblewski. 
WARSZAWA 
251. Pierwiosnek Noworocznik na rok 1839 
złożony... przez Paulinę K [raków J. Ozdobiony 
dwiema rycinami. Warszawa 1839. 
fe t. 


Drukarnia Polska. 
BRUKSELLA 
252. Budzyński Michał: Wacław Rzewuski. 
Fantazja z czasów powstania podolsko
ukraiń
 
skiego w 1831 r. Bruksella 1811. 
okI. 


.
		

/img070_0001.djvu

			44 KSIIjŻKA 
Stanisław Strąbski. 
WARSZAWA 
253. Padurra T ymko: Ukrainky z nutoju. War# 
szawa 18'H. 
s. 35 Ib. - «Lisowczyh, lit. HirszIa. 
254. Kopernik Mikołaj: O obrotach ciał nie# 
bieskich ksiąg sześć_ Warszawa 1851. 
s. I Ib. 
 ilustr. [Pomnik Kopernika]. Rysował podług Olodelu Thor. 
waldsena J. Piwarski; rytował F. Dietrich. 


Samuel Orgelbrand. 
WARSZAWA 
255. Sobieszczański F. M.: Wiadomości hi# 
storyczne o sztukach pi
knych w dawnej Pol# 
sce... Tom I i II. Warszawa. Nkł. ksi
g. S. 
Orgełbranda 1817#1819. 
k. przedtytułowa układu i rys. B. Podczaszyńskiego. Ryt. na kam. 
A. Dietrich. Odciskano kolorami w Litografji Banku Po(skiego. 


256. Stawecki Edward: Album Kaliskie. Ry# 
sunki S. Barcikowskiego. Litograf ja M. Fa
 
jansa. Serja L Warszawa. Nkf. wydawcy 1858. 
s. ;5 Ib. . lit.: Kościół Ś. Wojciecha. 


257- Wójcicki K. Wf.: Cmentarz Powązkow# 
ski... Tom I-III. Warszawa 1858. 
I: k przedtytułowa. Lit. M. Fajans. II: k. t. III: «Grób Ant. 
Żyszkiewicza», rys. i lit. Wall{iewicz w lit. A. Pecq @ Co. 


258. Marylski Eustachy: Pomniki i mogiły Po# 
laków na cmentarzach zagranicznych. Z 7#ma
		

/img071_0001.djvu

			DZIAŁ RE7ROSPEK7lóWNló 45 
kolorowanemi rycinami. Warszawa. Nkł. S. 
Orgclbranda 1860. 
s. lt -lit.: ({Pomnik Kazimierza Brodzi{lsldego i Stanislawa Woj... 
cZYlIskiego». 


Drukarnia Rządowa Gub. Wołyńskiej. 
ŻYTOMIERZ 
259. Kalendarz. gospodarski ułożony podług 
starego stylu... Zytomierz. Wyd. XX. Kar= 
melitów Klasztoru Berdyczowskiego 1848. 
k. t. 


Litograf ja Maksymiljana Fajansa. 
WARSZAWA 
260. Fajans Maksymiljan: Wizerunki Polskie. 
Rysował z natury i litografował... Warszawa. 
Nkł. autora 1851. 
Patrz: 256, 257 i 262. 
Drukarnia Polska. 
LONDYN 
261. Moore Tomasz: Raj i Pery. Poemat... 
z angielskiego prze/ożył Alexander Rypiński. Lon= 
dyn 1852. 
k. t. 


Józef Unger. 
WARSZAWA 
262. Przezdziecki Alexander i Rastawiecki Ed
 
ward : Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki 
odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej
		

/img072_0001.djvu

			DZIAŁ RE'TROSPEK'TJ::WNJ:: 47 
Rok 1859. Część I#sza. Warszawa. Nkł. księg 
S. H. Merzbacha. 
II: k. t... rycina: J. Cegliński: «Bod:zentyn» w lit. A. Pecq @ Co 
I: s. tz6.. rycina: H. Aschenbrenner: «Jerzy Pusch» w tit. Pecq 
@Co. 


268. Jaworski Jan: Kalendarz polski iIIustro_ 
wany na rok zwyczajny 1866. Warszawa. Nkł. 
wydawcy. 
s. xx - XXI. Drzeworyty F. T. I. W (alter) ryt. 
269. Jaworski Jan: Kalendarz iIIustrowany na 
rok 187z. Warszawa. 
Dział Informacyjny s. tO" II. 


A. Kwiatkowski. 
ŻYTOMIERZ 
270. Komarnicki Zygmun.t: Kronika Dytmara 
biskupa Merseburskiego... Zyromierz. Nkł. księgo 
l

a Hussarowskiego 18ól. 
Ludwik Merzbach. 
POZNAŃ 
271. Collectanea vitam resque gestas Joannis 
Zamoyscii... Edidit Adamus Titus comes de 
Kościelec Działyński. Poznań !8óJ. 
s. 186... 187 Ib. 


M. Zoern. 
POZNAŃ 
272. Mickiewicz Adam: Pani Twardowska.
		

/img073_0001.djvu

			4-8 KSIĄŻKA 
Ballada. Z ilustracyami A. Zaleskiego, wy
 
konanemi na miedzi przez S. Łu
omskiego. 
Poznań. Nakład Jana Konstanrego Zupańskie
 
go 1863- 
s. to.. ilustr.: «Djabeł kurczy się i krztusi,- Aż zimny pot na nim 
bije. ..» 


Aleksander Gins. 
WARSZAWA 
273. Bartoszewicz Juljan: Arcybiskupi Gnieź
 
nieńscy, Prymasi Rzeczypospolitej iW arszawscy 
Prymasi Królestwa Polskiego. Warszawa. Nkł. 
księg- Adama Dzwonkowskiego 1864. 
Tekst.. ilustr.: Pdka (FulIm). Rys. A. Matuszkiewicz. Lit. A. 
Pecq i Sp. 


Drukarnia Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich. 
I.WÓW 
274. Bielowski August: Monumenta Poloniae 
Historica. Pomniki dziejowe Polski. Lwów. Nkł. 
własnym 1861. 
s. '16-47. 


Karol Proc haska. 
CIESZYN 
275. Wiadomość o ołtarzu Ś. Jap.a Chrzciciela, 
dziele Wita Stwosza w kościele S. Floryana na 
Kleparzu. Cieszyn 1870. 
k.l.
		

/img074_0001.djvu

			DZIAŁ RE7ROSPEK7J::WNJ:: 49 
Józef Ignacy Kraszewski. 


DREZNO 


276. Pamiątka Drukarni J. I. Kraszewskif'go 
w DreŹnie [868-,87" Drezno ,87" 
k. ,. 
277. Tyszkiewicz Konstanty hr.: Wilija I Jej 
brzegi. Drezno. Nkł. J. I. Kraszewskiego 1871. 
s. XVI., Ib. 


Drukarnia Okręgu Naukowego. 
WARSZAWA 
278. Siennicki Stanisław Józef: Drukarnia na 
Jasnej Górze w Cz
stochowie i wyszłe z tej 
officyny druki od roku 16z8 do 1864... War= 
szawa 1873. 
k t. w języku polskim. 
279. Siennicki Stanisław: Dawna Drukarnia 
Jasnej Góry Cz
stochowskiey 16z8-1864. Wy= 
danie drugie. Warszawa. Nkł. autora ,887, 
s. '7 Ib. 


Drukarnia S. Lewentala. 
WARSZAWA 
280. Wójcicki Kazimierz Władysław: Klechdy. 
Starożytne podania i powiesci ludowe. IIIustro= 
wane... Wydanie trzecie pomnożone. Warsza= 
wa 1876. 
Drzeworyt «Boruta». Rys. M. Andriolli, ryt. J. Holewiński - tt7lb.
		

/img075_0001.djvu

			50 KSIĄŻKA 
Drukarnia 
W. L. Anczyca i Spółki. 
KRAKÓW 
281. Chodźko Ignacy: Pami<;tniki kwestarza. 
Z dwunastoma rycinami E_ M. Andriollego. 
Warszawa- Wilno. Nkł. i wł. wydawców: Get 
betlmer i W olff i Józef Zawadzki .881. 
s. ,8"19 Ib. 
282. Gawalewicz Maryan i Stachiewicz Piotr: 
Królowa Niebios. Legendy o Matce Boskiej. 
Warszawa. Nkł. Gebethnera i W olffa. Krat 
ków 1894. 
k.7. 


Drukarnia «Czasu». 
KRAKÓW 
283. Za
ewicz Ludwik: Dom kapitulny zwany 
dawniej Sw. Stanisława Biskupa... Z 3 illustrat 
cyami. Kraków 1887. 
s. 80.lb. Egzemplarz na papierze czerpanym. 
284. Benoit: Żywot ś. Jana Kantego... przełot 
żył i uzupełnił x. Julian Bukowski. Kraków 1890. 
oki. 


285. Orzechowski Stanisław: Vita Stanislai 
Orichovii... [Wydał] J[ ózef] K [orzeniowski). 
Drukowano jako r<;kopis. Kraków 1891. 
k. t.
		

/img076_0001.djvu

			DZIAŁ RE7ROSPEK7lćWN)! 51 
Druki anonimowo tłoczone. 
286. S [apieha Aleksander J: Podróże w kra= 
iach słowiańskich odbywane w latach .8oz-gim 
i 18oJ=cim. 18u. 
k. t. mdt. 
287. Tygodnik Muzyczny i Dramatyczny re= 
dagowany przez Karola Kurpińskiego. Nr l 
dn. 11 kwietnia 18z1. Warszawa. Nakład. i lit. 
L. L... 18z1. 
k. t. 
288. Miecznikowski Konstanty Wiktor: Wiersz 
z powodu imienin W. Imć X. Józefa Kalasan= 
tego Szelewskiego, prof[ esora] literatury pol= 
skiey, łacińskiey i historyi Szkół W oiewódzkich 
Warszawskich xx. Piiarów, napisany w imieniu 
uczniów kfassy V -tey. Warszawa 18Z4. 
k. t. 


289. Uczniowie klassy IV oddziału A... Woy= 
ciechowi Klonowskiemu, professorowi historyi 
i języka łacińskiego w Szkołach Xięży Piiarów... 
w dzień imienin... składaią. Warszawa 18z4' 
k t. 
290. Życzenie w dniu imienin ofiarowane W. 
Józefinie Zednik od wdzięcznych uczenic. Płock 
18J7. 
s. ) nlb.
		

/img077_0001.djvu

			52 KSIĄŻKA 
291. Baliński Michał: Pisma historyczne. Tom 
IV. \Varszawa. Nkł. księg. G. Sennewalda 1843. 
I1ustracja - k. t. Ilustracja: «Widok miasta Kazimierza dolnego» 
w Cynkografji Banku Polskiego. 
292. [Ujejski K.I: Skargi ]eremiego. Wydanie 
drugie. Londyn. 1848. 
k. t. 
293. Mickiewicz Adam: Dziady. CZE;śćIlI. Ut. 
I;:. t. Druk nielegalny tajny. 


294. [Mickiewicz Adam]: Księgi Narodu 
Polskiego i Pielgrzymstwa 
Polskiego. Utogr. 
k. t. Druk nielegalny 
tajny.
		

/img078_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY 


SZTUKA KSIĄŻKI 


UKŁAD 1 ZDOBNICTWO 


Axentowicz Teodor. 


KRAKÓW 


Patrz: 302. 


Bartel Bronisław. 
POZNAŃ 


Patrz: 614. 
Bartłomiejczyk Edmund. 
WARSZAWA 
295. Znaki drukarskie. 
296. [Okładka): Lauterbach Alfred: Styl Sta
 
nislawa Augusta. Warszawa. Nakład księgarni 
F. Hoesicka 1918. 
Patrz: 489. 
Borowski Wadaw. 


WARSZAWA 


Patrz: 467, 470, 506, 645. 


Bukowski Jan. 
KRAKÓW 
297- Be!za WIad.: Antologia Polska. Czwarte
		

/img079_0001.djvu

			51 KSIĄŻKA 
danie pomnożone. Lwów. H. Altenberg. Druk 
W. L. Anczyca i Sp. 
Książkę zdobi' I. Bukowski. 
298. Bogarodzica. Lwów. Druk. Ossolineum. 
Ozdobił I. Blukowski]. 


299. Bogurodzica. Starożytna pieśń polska 
na chór mieszany z towarzyszeniem organów. 
Zharmonizował Stanisław Bursa. Ozdobił Jan 
Bukowski. Kraków. Nkł. Krakowskiego Związ
 
ku Okn;gowego Towarzystwa Szkoły Ludowej. 
Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Klisze wy
 
konał zakład K. Zadrazila 1910. 
300. Kalendarz Drukarni W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie na Rok Pański 19(3. Z powinszo
 
waniem Nowego Roku 1913. Druk. W. L. An
 
czyca w Krakowie. 
Karta tytułowa i układ J. Blukowskicgo). 


300A. Konopnicka Marya: Jasełka. Słowa. 
Ozdobił: Jan Bukowski. Muzyka Piotra Ma
 
szyńskiego. Warszawa. Nkł. i wł. Księgarni 
Polskiej Bernarda Połonieckiego. Druk. Naro. 
dowa w Krakowie (906. 
301. Litania Narodu Polskiego. Kraków. Wyd. 
N. K. N. Druk. W. L. Anczyca i Sp. (915. 
Układ i ozdoby J. Bukowskiego.
		

/img080_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNJ: 55 
30/A. Nal i Damayanti. Baśti staroindyjska 
z ksiąg Maha
Bharaty. Z sanskrytu przełożył 
Antoni Lange. Wydanie drugie. Warszawa. 
Wyd. J. Mortkowicza. Drukarnia Narodowa 
w Krakowie 1913. 
Zdobił Jan Bukowsld. 
302. Wystawa drukarska urządzona staraniem 
Tow. «Polska Sztuka Stosowana» w dawnym 
pałacyku hr. Czapskich w Krakowie. Od dnia 
z1 grudnia 1901 r. do 10 lutego 1905 r. [Kata
 
log]_ Kraków_ Nkł. Tow. «Polska Sztuka Stoso# 
wana» w Krakowie. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 
Klisze z zakładu K. Zadrazila. 
Okładkę i układ drukarski książki wykonał Jan Bukowski. T eksł 
spisał Jerzy Warchałowski. Rysunki wykonali: Teodor Axento.... 
wicz, Jan Bukowski, Eugenjusz Dąbrową.. Stanisław Dębicki, 
Józef Mehoffer, Antoni Procajłowicz, Tadeusz Rychłer, Jan Sta- 
nisławski, Edward T rojanowsld, Henryk Uziembło, Jel'zy War.. 
chałowski, Wojciech Weiss. 
303. Wystawa Krakowskiego Tow. «Polska 
Sztuka Stosowana», w gmachu Tow. Zachę
 
ty Sztuk Pięknych w Warszawie. Kraków. 
Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego 1908. 
Układ drukarski katalogu Jana Bukowskiego. Ozdoby Jana Bu- 
kowskiego, Eugienjusza Dąbrowy i Józefa Mehoffera. 


304. [Okładka]: Nowaczyński A.: Figliki so" 
wizdrzalskie. Kraków. Druk. Uniw. Jagiel!. 
305. [Okładka]: Reymont Wł. St.: Rok 1791.
		

/img081_0001.djvu

			56 KSI/jŻKA 
Ostatni sejm Rzeczypospolitej. Druk. W. L. 
Anczyca i Sp. w Krakowie. 
Patrz: 4//, 4/6, 4/8, 429, 441. 55/, 589- 596. 
601. 652-6520, 660-6606. 664-664c. 


Czajkowski Józef. 
WARSZAWA 
306. Katalog wystawy mebli urządzonej sta= 
raniem Miejskiego Muzeum Techniczno=Prze= 
mysłowego w Krakowie. Drukarnia Miejskiego 
Muzeum Techniczno=Przemysłowego 1918. 
307. Leszczyński Edward: Wiosenne niebo. 
Kraków. Nakład autora. Dr. W. L. Anczyca 
i Sp. 
Patrz: 652-6520. 


Czarnocki Konrad. 


SZTOKHOLM 


Patrz: 559. 


Czerny Wadaw Zbigniew. 
WARSZAWA 
308. [Okładka]: M. Skrzetuski: Otchłań. War= 
szawa. Druk. Bilińskiego i Maś/ankiewicza. 
309. [Okładka czasopisma I: «Wieś I1ustro= 
wana». Warszawa, Grudzień 191).
		

/img082_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESN'J:: 57 
Dąbrowa Eugenjusz. 
KRAKÓW 
Patrz: 302, 303, 652, 6520. 
Dębicki Stanisław. 
LWÓW 
310. Niemojewski Andrzej: Legendy. Lwów. 
Nkł. Altenberga. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie 1902. 
Ozdobił Stanisław D(bicki. Egz. na papierze japońskim. 
Patrz: 302, 336, 3360, 340, 3400, 555. 
Eichler Zdzisław. 


WARSZAWA 


Patrz: 552, 659. 
Filipkiewicz Stefan. 
KRAKÓW 
Patrz: 430, 4300, 556. 
Frycz Karol. 
WARSZAWA 


Patrz: 557. 


Gall Iwo. 
KRAKÓW 
311. Szwob Marceli: Mimy. Przekład Win.. 
centego Korab Brzozowskiego. Kraków. Druk. 
«Sztuka» 1916. 
Zdobił Iwo Gall. 


.
		

/img083_0001.djvu

			58 KSIĄŻKA 
Gramatyka=Ostrowska Anna. 
KRAKÓW 
3/2. Milewski Edward: Kwitnące ciernie. Kra= 
ków. Nkł. «Naprzodu». Druk. Wł. Teodor= 
czuka 1906. 
Książkę zdobiła Anna Gramatyka-Ostrowska. 
3/3. Ostrowska Bronisława: O Janku Płanet= 
niku. Ozdobiła Anna Gramatyka=Ostrowska. 
Kraków. Nkł. Zarządu Głównego Tow. Szkoły 
Ludowej. Tekst i tablice odbito w Druk. Uni= 
wersytetu Jagiellońskiego. 
Patrz: 646, 648. 
Gronowski Tadeusz. 
WARSZAWA 


Patrz: 473- 4730, 474. 475- 477- 480. 486, 487. 
Harland=Zajączkowska Anna. 
LWÓW 
3/4. [Okładka]: Ojczyzna. Lwów 19Z1. 
3/5. Znak wydawniczy księgarni Jakubowskie= 
go we Lwowie. 
Harland Zygmunt. 
LWÓW 
3/6. [Okładka]: Zbierzchowski H.:. Nowe 
piosnki żołnierskie. Nkł. Uniwersytetu Zołnier.. 
skiego VI armji. Lwów 19zo.
		

/img084_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY 59 
Hulewicz Jerzy. 
KOŚCIANKI 
317- Słowacki Juljusz: Genezis z Ducha. Wy", 
dał i oryginalnemi drzeworytami przyozdobił 
Jerzy Hulewicz. Poznań. Nkł. "Ostoja,.. Czcion= 
karni "Zdroju,.. Druk. "Praca,.. 
Graficzny układ książki obmyślił Jerzy Hulewicz. 


Jasieński Feliks. 
KRAKÓW 


Patrz: 644. 
Jastrzębowski Wojciech. 
WARSZAWA 
318. Zapowiedź na rok 1914. Miesięcznik Sztu= 
ka i Dwutygodnik Kronika Artystyczna. Kra", 
ków. Druk. "Sztuka» 1914. 
319. Drzeworyt do tek wileńskich B. Lenarta 19ZI. 
Patrz: 640-640D. 
John Edmund. 
WARSZAWA 


Patrz: 650, 


Patrz: 641, 6410. 
Kamiński Zygmunt. 
WARSZAWA 
65/0. 
Kaufman Leon. 
PARYŻ 


Patrz: 630.
		

/img085_0001.djvu

			60 KSIĄŻKA 
t Konieczny Włodzimierz. 
KRA K6w 


Patrz: 563, 602. 
Kowalski L. 


wARSZAwA 


Patrz: 628. 
Krzyżanowski Konrad. 
WARSZAWA 
Patrz: 336, 336a. 
Kunzek Henryk. 
KRAKÓw 


Patrz: 425. 


Lechowski Bruno. 


WARSZAWA 


PatJz: 554. 
Lenart Bonawentura. 
WILNO 
320. Katalog wystawy jubileuszowej 1914. I sa# 
lon wiosenny. Kraków. Nkł. Towarzystwa Sztuk 
Pięknych. Druk. "Czasu». Klisze wykonane 
u Tadeusza Jabłońskiego i Sp. w Krakowie 1914. 
Bonawentura Lenart kierował drukiem katalogu. 


321. [Okładka]: Uchwały i układ w sprawie 
połączenia Król. W oln. miasta Krakowa... [her# 
by miast Krakowa i Podgórza].
		

/img086_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESN,£ 6. 
Lorec Zygmunt. 
WARSZAWA 
322. [Okładka]: Kozikowski Edward: Płomyk 
świecy. Druk. J. Buriana 1921. 
323. [Okładka]: Mondalski Wiktor: Z 3 puł
 
kiem legjonów_ Kraków. Druk. Narodowa 1916. 
Lazarski Zygmunt. 
WARSZAWA 
Patrz Tfocznia Wf. Łazarsliiego. 
Mackiewicz Kamil. 


WARSZAWA 


Patrz, 47/. 


Mehoffer Józef. 
KRAKÓW 
324. [Okładka]: Sztuka Polska. Malarstwo. 
Pod kierownictwem Feliksa Jasieńskiego i Ada= 
ma Łady Cybulskiego. Sześćdziesiąt pięć re= 
produkcyj dzieł najwybitniejszych przedstawi= 
cieli malarstwa polskiego. Nk1. księgarni H. 
Altenberga we Lwowie. Druk. W. L. Anczyca 
i Sp. w Krakowie 1904. 
Patrz, 302 303, 336- 336a. 
Mękicki Rudolf. 
LWÓW 
Patrz, 505.
		

/img087_0001.djvu

			62 KSIJjŻKA 
Misky Ludwik. 
LWÓW 
Patrz: 397- 398, 6/8. 
N oskowski Tadeusz. 
WAUSZAWA 
Patrz: 336, 3360, 634. 
Okuń Edward. 
R zy M 
Patrz: 336, 3360. 344, 3440, 438. 
Pawłowski Wacław. 


WARSZAWA 


Patrz: 663. 6630. 
Pieńkowski Ignacy. 
WARSZAWA 
Patrz: 336, 3360. 
Pniewski B. 


WARSZAWA 


Patrz: 488. 
Pokrzywnicka Irena. 
WARSZAWA 


Patrz: 469. 
Półtawski Adam. 
WARSZAWA 
325. Nowina. Prospekt. Wyd. Koła samopo# 
mocy przy Towarzystwie Literatów i Dzienni-
		

/img088_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNl: 63 
karzy w Warszawie. Druk Wł. Lazarskiego. 
Warszawa 1914. 
326 i 3260. Nowina. Książka zbiorowa. Wyd. 
Koła samopomocy przy Tow. literatów i dzien# 
nikarzy w Warszawie. Druk Wł. Lazarskiego. 
Warszawa. Klisze zakł. art. graf. «Helios» oraz 
zakł. graf. B. Wierzbicki i Sp. 1914-1,. 
327 i 3270. Ulatowski Jur.: Wybranych utwo= 
rów literackich, malarskich i rysunkowych... 
wydanie pośmiertne. Warszawa. Nkł. matki au# 
tora. Klisze i druk B. Wierzbickiego i S#ki 1914. 
328. [Inicjały i ozdoby książki]: «Dobrowolski 
A.: Wyprawy polarne.» Warszawa. Nakład H. 
Lindenfelda. Drukarnia Naukowa 1914. 
329. [Okładka]: Berent Waclaw: Fachowiec, 
powieść współczesna. W puszczy, krajobrazy. 
Warszawa. Nkł. Jakóba Mortkowicza. Druk 
Naukowa 1912. 
330. [Okładka]: Berent Waclaw: Ozimina. 
Powieść. Nkl. Jakóba Mortkowicza 1911. 
331. [Okładka]: Jana Kochanowskiego: Pisma 
polskie wybrane. Warszawa. «Bibl. klasyków 
pol.» pod red. K. Drzewieckiego. Nkł. E. Wen# 
dego i S=ki 1914. 
332. [Okładka]: Maeterlinck Maurycy: Nie_
		

/img089_0001.djvu

			64 KSIĄŻKA 
bieski ptak. Przełożył Jan Cieśliński. Wydał 
L. Biernacki. 
SSS. [Okładka]: Słowacki J. : Trzy poematy. 
Wydał i objaśnił J. Kleiner. "Pisarze polscy 
i obcy». Nkł. Gebethnera i Wolffa. 
SS4. [Okładka]: "Polska w roku 1911 - 15. 
Zes
yt II. Walki o Warszawę». Nkł. księgarni 
E. Wende i Sp. 
Patrz: 346-346c, 347-3476.540, 631-6316. 


Procajłowicz Antoni. 
BYDGOSZCZ 
Patrz: 302, 336, 3360, 482, 560, 561. 562, 564, 
643. 648. 


Przesmycki Zenon 	
			

/img090_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESN
 65 
wie). Klisze wytrawione w zakł. B. Wierzbic= 
kiego, Kipmana i Szydłowskiego 1901 - 07. 
Zdobili: Stanisław Dębicki, Konrad Krzyżanowski, Józef Mehoffer, 
Tadeusz Noskowski, Edward Okuń, Ignacy Pieilkowski, Antoni 
Procajłowicz, Kazimierz Sichulski. Franciszek Siedlccld, Jan Sta.. 
nisławski, Stanisław Turbia-Kry:sztalowicz, Marjan Wawrzeniecld. 
Franciszek W ojtala, Michał Żuk i obcy. 


337 i 337a. Komornicka Marya: Biesy. War= 
szawa. Nakład i odbitka z "Chimery». Druk. S. 
Orgelbranda S=ów 1903. 
Inicjały rysował Franciszek Wojtala. 


338 i 338a. Miriam. U poetów. Przekłady z poe= 
zyi francuskiej, belgijskiej i włoskiej XIX wieku. 
Warszawa. Wyd. J. Mortkowicza. Druk. Nau= 
kowa 1921. 
Składano i tłoczono pod kierunkiem autora. 


339 i 339a. Peladan J.: Ostatni wykład Leo= 
narda da Vinci w jego Akademii Medyolań= 
skiej (1499). Przetlómaczył Miriam. Warszawa. 
Nkł. i odbitka z "Chimery». Druk. S. Orgel= 
branda S=ów 1907. 
Nagłówek i zakończenie rysował J. Stanisławsld. 


340 i 340a. Reymont Wł. St.: Komurasaki... 
Warszawa. Nkł. i odbitka z "Chimery». Druk. 
S. Orgelbranda S=ów 190} 
Winietę okładkową i pierwszy nagłówek rysował Stanisław Dę= 
bicki. Inne ozdoby zaczerpięto z albumów Hokusai' a. 


341 i 341a. Schwob Marceli: Krucyata dzie=
		

/img091_0001.djvu

			66 KSIĄŻKA 
cięca. Przełożył Zenon Przesmycki (Miriam). 
Warszawa. Nkł. i odb. z "Chimery». Druk. S. 
Orgelbranda S
ów 19°)- 
Okładka i inicjały Mariana Wawrzenieckiego. 


342 i 342a. Villiers de !'Is/e Adam hr. de: Axel. 
Poemat dramatyczny w czterech częściach. Prze
 
łożył Zenon Przesmycki (Miriam). Warszawa. 
Nkł. i odbitka z «Chimery». Druk. S. Orgel
 
branda S
ów 19°)- 
Egz. na papierze cienkim żeberkowym. 


343. Villiers de !'Isle Adam hr. de: Axel. Poemat 
dramatyczny w czterech częściach. Bunt. Dra
 
mat w jednym akcie. Przełożył Zenon Przesmycki 
(Miriam) z tomy. Warszawa. Nkł. i druk. Tow. 
akc. S. Orgdbranda S
ów w Warszawie 1917. 
Egz. na papierze czerpanym. 


344 i 344a. Zeyer J uljusz: Król Kofetua. Prze
 
łożył Miriam. Warszawa. Nkł. i odbitka z "Chi
 
mery». Druk. S. Orgelbranda S
ów 190z. 
Przyozdobił Edward Okuil. 


345, 345a i 345h. Norwid Cypryan: Pisma 
zebrane. [Prospekt]. Warszawa. Wyd. Miriam 
(Zenon Przesmycki). Nkł. Jakóba Mortkowicza. 
Druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie 1911. 
346, 346a, 346h i 346c. Norwid Cyprjan : 
Pisma zebrane. Tomy A" Az, C, E. Warszawa-
		

/img092_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESN
 67 
Kraków. Wydał Zenon Przesmycki. Nkł. Jakóba 
Mortkowicza. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 1911. 
Oldadld oraz plansze pochodzą wyłącznie z artystycznej puścizny 
Norwidowstdej. Karty tytułowe, inicjały, nagłówki i przerywniki 
rysował Adam Półtawski. 346 na papierze czerpanym, 346a na 
bezdrzewnym papierze prążkowanym. 3466 inicjały, 346c Tom 
A część I. 


34'l 347a i 347h. Norwid Cypryan: [Wę
 
drowny sztukmistrz...] «a Dorio ad Phrygium». 
Emil na Oozdawiu. Trzy fragmenty epickie 
z odnalezionych rękopisów poety. Warszawa. 
Wyd. i nkł. Z. Przesmyckiego. Drukarnia Nau
 
kowa: 1915. 
Graficzny układ książki obmyślili: A. Półtawski i Z. Przesmycld, 
347: egz. na papierze iapotlsldm. 5470 i 3476: egz. na papie= 
rzt': czerpanym Mirkowskim. 


Ruszczyc Ferdynand. 
WILNO 
348. Kleszczyński Zdzisław: Pogrzeb lalki. 
Poezje. Wilno. Nkł. i druk. Józefa Zawadzkiego. 
19 1 3. 
Zdobił Ferdynand Ruszczyc. 


349. Słowacki Juljusz: Immortele. Wilno. Nkł. 
i druk. Józefa Zawadzkiego 1910. 
Rysunki F. Ruszczyca. 


350. Wilno z przed stu lat w akwarelach 
Franciszka Smuglewicza. Nr 1. Wilno. Nkł.
		

/img093_0001.djvu

			68 KSIĄŻKA 
i druk Józefa Zawadzkiego. Klisze w zakł. 
cynkogr. S. Fleury'ego 191Z. 
Zdobił F. Ruszczyc. 
351. Zawadzka Halina: Śniegi wiosenne. Wil= 
no. Nkł. i druk. Józefa Zawadzkiego. [1921]. 
Okładka i kierunek artystyczny prof. Ferdynanda Ruszczyca. 
352 i 352a. Żórawce. Wilno. Nkł. autorów. 
Druk Józefa Zawadzkiego. 1910. 
Ozdoby F. Ruszczyca i Wandy Stanisławskiej. 


Rychter Tadeusz. 
KRAKÓW 


Patrz.. 302. 
Sic hu Iski Kazimierz 


LWÓW 


Patrz.. 336, 3360. 
Siedlecki Franciszek. 
WARSZAWA 
353 i 353a. Nietzsche Fryderyk: Tako rzecze 
Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. 
Przełożył Wacław Berent. «Dzieł Fr. Nietz= 
schego. Tom I. Nkł. Jakuba Mortkowicza. Druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie. 
Portret Fryderyka Nietzschego akwafortą wykonał oraz ozdoby 
rysował Franciszek Siedledd. 353 wyd. 1905 r. egz. na papierze 
czerpanym. 3530 wydanie trzecie 1913 r. egz. na papierze zwykłym. 


Patrz.. 336, 3360, 429, 440, 4400, 651.
		

/img094_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY 6g 
Skoczylas Władysław. 
WARSZAWA 


Patrz: 643. 
Skotarek Władysław. 
POZNAŃ 


Patrz: 670. 
Słonimski Antoni. 
WARSZAWA 
354. Iwaszkiewicz Jarosław; Oktostychy. W ar
 
szawa. Nkł. red. «Pro arte». Druk. L. Bogu
 
sławskiego 1919. 
Okładka Antoniego Słonimskiego. 
355. Słonimski Antoni: Harmonia. Wieniec so
 
netów. Warszawa. Nkł. red. «Pro arte». Druk. 
L. Bogusławskiego 1919. 
Okładka rysunku autora. 


Spleszyńska E. 
WARSZAWA 


Patrz: 622. 
Stanisławska Wanda. 


WILNO 


Patrz: 352, 3520. 
t Stanisławski Jan 
KRAK6w 
Patrz: 302, 336, 3360, 339, 3390, 395.
		

/img095_0001.djvu

			70 KSIĄŻKA 
Stasiak Ludwik. 


BOCHNIA 


Patrz: 568. 
Stryjeńska Zofja. 
KRAKÓW 


Patrz: 558. 636, 636a, 637, 637a, 649. 


Szyk Artur. 
LÓDŻ 


Patrz: 548. 


Tom Józef. 
WARSZAWA 
356. [Okładka]: 
f>
awozdanie z dotychcza" 
sowej działalności Warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pi
knych. Lit. 
357. [Okładka]: Tomkowicz St. dr.: Zamek 
na Wawelu. Warszawa. Wyd. F.Hoesick. Druk. 
i lit. «Jan Cotty». 1917. 
358. [Okładka czasopisma]: Wieś i Dwór. 
Warszawa. Cynkotyp. 
Patrz: 489, 64o-64oli 642. 
Trojanowski Edward. 
WARSZAWA 
359. Trojanowski Edward: Odrodzenie rze_
		

/img096_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZE5Nl: 7 1 
miosła polskiego. Warszawa. Nkł. T ow. Zdob., 
nictwo. Druk. Naukowa 1915. 
360. [Okładka): Ch
tnik Adam: Chata kur= 
piowska. Warszawa. Wyd. z zapomogi Kasy 
im. d=ra med. Józefa Mianowskiego. Druk. K. 
Kopytowskiego i S"ki. 1915. 
361. [Okładka]: D
bicki Zdzisław i SłoIIski 
Edward: Ta, co nie zgin
ła... Poezye. War= 
szawa. \Vyd. Tow. «Nowina». Druk. zakł. 
graf. B. Wierzbicki i S"ka. 1915. 
362. [Okładka): Gazeta rolnicza. Zeszyt ju" 
bileuszowy 1816-1910. Warszawa. Druk. «Ga" 
zet y Rolniczej». Trawionki zzakł. graf. B. Wierz" 
bicki i Sp. 
363. [Okładka]: Grubiński Wacław: Kochan" 
kowie. Warszawa_ Druk. Tow. akc. S.Orgel" 
branda S"ów. 1919. 
364. [Okładka]: GrubiliskiWacław: Moc ka" 
mienna. Warszawa. Wyd. Sp. nakło «Książka». 
365. [Okładka): Janowski Aleksander: Poło" 
żenie geograficzne Warszawy. Warszawa. Po!" 
skie Tow. Krajoznawcze. 1916. 
366. [Okładka]: Łunillski Ernest: Wilanów.
		

/img097_0001.djvu

			72 KSIIjŹKA 
Warszawa. T =wo Artystyczno= Wydawnicze 
«Gryf». 1915. 
367- [Okładka]: Niewiadomska Cecylja: Z pie= 
śni naszych. Warszawa. Nkł. księgo J. Lisowskiej. 
368. [Okładka]: Śpiewnik polski w opracowa= 
niu Felicyana Szopskiego. Warszawa. Wyd. księ= 
garni J. Lisowskiej. Druk. Wł. Lazarskiego. 1916. 
Patrz: 302, 577- 652, 6520. 
T urbia=Kryształowicz Stanisław. 
WARSZA\VA 
Patrz: 336, 3360. 


Uziembło Henryk. 
KRAKÓW 
369. Katalog I=szej wystawy zbiorowej prac 
Henryka Uziembly. Pałac sztuki... Wystawa ot= 
warta od dnia 1 października do I=go listopada 
1907 roku. Kraków. Nkł. H. Uziembły. Druk. 
W. L. Anczyca i Sp. 
Patrz: 302, 652, 6520. 
Warchałowski Jerzy. 
KRAKÓW 
Patrz: 302, 603, 652, 6520. 
Wawrzeniecki Marjan. 
WAB,SZAWA 
Patrz: 336, 3360, 341, 3410.
		

/img098_0001.djvu

			DZIAŁ IVSPÓŁCZESNl: 73 
We i s s Woj c i e c h. 
KRAKÓW 


Patrz: 302. 
Weyssenhoff Henryk. 
WARSZAWA 


Patrz: 448. 448a, 449. 
Wiediger Wacław. 
WARSZAWA 
Patrz: 665-669. 
Witkiewicz Stanisław Ignacy. 
ZAKOPANE 


Patrz: 501. 
Witwicki Władysław. 
WARSZAWA 


Patrz: 503. 
t WOjtala Franciszek. 
WARSZAWA 


Patrz: 336, 336a, 337. 337a. 
W ojtaszewski Edmund. 
POZNAŃ 
370. [Okładka]. Chochlik drukarski. Pismo uro# 
czystościowe pierwszej polskiej zabawy drukar= 
skiej. Grudziądz. Druk Wiktora Kulerskiego.19Z1. 
371. [Okładka]: Grudziądzki kalendarz Mar=
		

/img099_0001.djvu

			7i KSIĄŻKA 
jallski na rok 19Z1. Grudziądz. Dr. Wiktora Ku# 
lerskiego. 
372. [Okładka]: Złota książka Związku dru# 
karzy polskich i pokrewnych zawodów w Po# 
znaniu. 1871 # 1921. PoznalI. Lit. «Pol.» 
t W ojtkiewicz Witold. 
KRAKÓW 
Patrz: 583. 
t Wyspiański Stanisław. 
KRAKÓW 
373 i 373a. Homer: Iliada. Wydał Stanisław 
'Wyspiański. Kraków. Nkł. księgo Altenberga 
we Lwowie. Druk Uniwcrs. JagiclL 
Okładka i ilustracye w liczbie jedenastu rysował Stanisław Wy_ 
spiański. 


374. Wyspiański Stanisław: Achilleis. Sceny 
dramatyczne. Kraków. Nkł. autora. Druk Uni# 
wersytetu JagiellOllskiego. 19°)- 
375. Wyspiański Stanisław: Akropolis. Dra# 
mat w 4#ch aktach. Kraków. Nkł. autora. Druk 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1904, 
.:j76 i 376a. Wyspiański Stanisław: Bolesław 
Smiały. Część pierwsza. Kraków. Druk. Na# 
rodowa. 1900. 
377. Wyspiański Stanisław: Bolesław Śmiały.
		

/img100_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNJ: 75 
Dramat w trzech aktach. Kraków. Nkł. autora. 
Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1903. 
378 i 378a. Wyspiański Stanisław: Kazimierz 
Wielki. Kraków. Nakład autora. Druk. "Cza= 
su». 1900. 
379. Wyspiański Stanisław: Kazimierz Wielki. 
Wydanie drugie. Kraków. Nkł. autora. Druk. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1901. 
380. Wyspiański Stanisław: Klątwa. T ragoedya. 
Kraków. Nkł. autora. Druk. Uniwersytetu )a= 
giellońskiego 1899. 
381. Wyspiański Stanisław: Legenda. Kraków. 
Nkł. autora. Druk. Uniwersytetu Jagiellońskie= 
go 1897. 
382. Wyspiański Stanisław: Legenda. Wydanie 
drugie. Kraków. Nkł. autora. Druk. Uniw
rsy= 
tetu Jagiellońskiego 1904- 
383 i 383a. Wyspiański Stanisław: Legion. Scen 
dwanaście. Kraków. Nkł. autora. Druk. Uniwer= 
sytetu Jagiellońskiego 1900. 
384 i 384a. Wyspiański Stanisław: Lelewel. 
Dramat w 5 aktach. Kraków. Nkł. autora. Druk. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 1899. 
385. Wyspiański Stanisław: Meleager. Trage=
		

/img101_0001.djvu

			76 KSIJjŻKA 
dya. Wydanie drugie. Kraków. Nkł. aurora. Druk 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 190z. 
386. Wyspiański Stanisław: Noc listopadowa. 
Sceny dramatyczne. Kraków. Nkł. autora. Druk. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 1904, 
387. Wyspiański Stanisław: Powrót Odysa. 
Dramat w trzech aktach. Kraków. Nkł. autora, 
Druk. W. L. Anczyca i Sp. 1907. 
388. WyspiaIlskiStanisław: Protesilas i Laoda= 
mia. Tragoedia. Kraków. Odb. z "Przeglądu Pol= 
skiego». Nkł. autora. Druk «Czasu» 1899. 
389. Wyspiański Stanisław: SE;dziowie. Trage= 
dya. Kraków. Nkł. autora. Druk. W. L. An= 
czyca i Sp, 19°7. 
390. Wyspiański Stanisław: The tragicalI his= 
torie of Hamlet, Prince of Denmarke by William 
Shakespeare. Według tekstu polskiego Józefa 
Paszkowskiego, świeżo przeczytana i przemyś= 
lana... Kraków. Druk Uniwersytetu )agielloń= 
ski ego 19°5. 
391. Wyspiański Stanisław: Warszawianka. 
Pieśń z roku 1831. Kraków. Nkł. autora. Druk. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 1901. 
392. WyspiaIlski Stanisław: Warszawianka.
		

/img102_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY 77 
Pieśń z roku 1831. Wydanie czwarte. Kraków. 
Nkł. autora. Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego 
19°3. 
393. Wyspiański Stanislaw: Wesele. Dramat 
w J aktach. Kraków. Nkł. ksi
g. Gebethnera. 
Druk. W. L Anczyca i Sp. 1908. 
394. WyspiaIiski Stanisław i Ekidski Włady
 
sław: Akropolis. Pomysł zabudowania Wawelu. 
Obmyś/eli... w latach 19°4-19°7. Kraków. 
Osobne odbicie z «Architekta». Druk. Uniwer
 
sytetu Jagiellońskiego. 1908. 
395. Życie. Dwutygodnik [Tygodnik] ilustro= 
wany poświ
cony literaturze i sztuce. Skład 
redakcji: literatura: Stan_ Przybyszewski, Stan 
Wyrzykowski. sztuka: Stanisław Wyspiallski. 
18 98: Nr 48. 18 99: Nr Nr z, J, 4,5, 6, 9, 10. 
W Nr 6 autolit: Jan Stanisławski: Sad. 
396. [Okladka czasopisma]: Rocznik Krakow
 
ski. 1900. Zeszyt 4. Kraków. 
Patrz: 432, 593. 
Zegadłowicz Emil. 
WAHSZAWA 
397. Zegadłowicz Emil: Ballady. Wado wice. 
Druk. Fr. FoItina 19Z0. 
Ex-libris wykonał Ludwik Misky. Na papierze sinym z fabryki 
Kamienieckiej.
		

/img103_0001.djvu

			78 KSIĄŻKA 
398. Zegadłowicz Emil: Dziewanny. Sześć bal
 
lad wtórych. Wado wice. Druk. Fr. FoItina 19 21 . 
Ex.libris wykonał Ludwik Misky. Na papierze sinym z fabryki 
Kamienieckiej. 
Patrz: 618. 


Ziomek Teodor. 


Patrz: 626. 


WARSZAWA 


Żuk Mikołaj. 
WARSZAWA 
Patrz: 336 i 336a. 


D'FICYNY DRUKARSKIE. 


Drukarnia W. L. Anczyca i Sp. 
KRAKÓW 
399. Album jubileuszowe Henryka Sienkiewi
 
cza. Główniejsze sceny i postacie z powieści 
i nowel Henryka Sienkiewicza w 21 ilustracjach. 
Wydanie trzecie. Warszawa. Nkł. Gebethnera 
i WoIffa. 
400. Antologia bajki polskiej, Opracow. i wstę
 
pem opatrzył Juljan Ejsmond. Warszawa. Nkł. 
Gebethnera i W oIffa. 
401. Bruckner Aleksander: Jana hr. Potockiego 
prace i zasługi naukowe. Warszawa. Wyd. T o
		

/img104_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY 79 
warzystwa Naukowego Warszawskiego. Wy= 
działIjc;zykoznawstwa i literatury. Nkł. Gebeth= 
nera i W olffa. 19u. 
Egz. na papierze czerpanym. 


402. Chiakunin_Izszu. Antologja stu poetów 
japońskich. Ułożył i wstc;pem opatrzył Remigiusz 
Kwiatkowski. Warszawa. Nakład Gebethnera 
i WoIffa. 1913. 
403 i 403a. ChłC;dowski Kazimierz: Historye 
neapolitańskie. Wiek XIV - XVIII. Z 34 ilu- 
stracyami. Warszawa. Nkł. Gebethnera iW oIffa. 
404 i 404a. ChłC;dowski Kazimierz: Rokoko we 
Włoszech. Warszawa. Nkł. Gebethnera i W oIffa. 
19 1 5. 
405 i 405a. Cornish J. P.: Świat zwierząt. Tom 
I i II. Wydanie polskie pod redakcyą prof. Jana 
Sosnowskiego. Warszawa. Nakład Gebethnera 
i W olffa. 
406. Dante Alighieri: Boska Komedja. Przeło_ 
żył Edward Porc;bowicz. Wydanie nowe, prze- 
robione. Warszawa. Nkł. Gebethnera i W oIffa. 
19 0 9. 
407- Dzieduszycka Ewa hr.:lndye i Himalaje. 
Wrażenia z podróży. 1912.
		

/img105_0001.djvu

			80 KSIĄŻKA 
408. Ejsmond Juljan: Przekład łacińskich utwo
 
rów Jana Kochanowskiego z Czarnolasu. War
 
szawa. Nkł. Gebethnera i W alffa. 1919' 
409. Fredro Aleksander hr.: Trzy po trzy. 
Pami«;tniki z epoki napoleońskiej. Z przedmową 
Adama Grzymały
Siedleckiego. Wydał. wst«;
 
pem i uzupełnieniami zaopatrzył Henryk Mo
 
ścieki. Z 52 ilustracyami w tekście i 8 na osob
 
nych kartach. Warszawa. Nkł. Gebethnera 
i WoIffa. 1917. 
410. Gliński Kazimierz: Bajki. Ze 1 kolorowemi 
i IZ jednobarwnemi ilustracyami Konstantego 
Górskiego. Kraków. Nkł. Gebethnera i W olffa. 
19 1Z . 
411. Grabowski Ignacy: Sokół. Komedya he
 
roiczna z czasów renesansu polskiego w 6 obra= 
zach. Z przedmową Władysława Rabskiego. 
Warszawa. Nkł. Gebethnera i WoIffa, 1910. 
Okładka Jana Bulmwskiego. Egz. na papierze czerpanym. 


412. Gumowski Maryan: Medale Jagiellonów. 
Kraków. Fototypia A. TrybaIski 1906. 
413. Jachimecki Zdzisław: Ryszard Wagner. 
Z 80 ilusrracyami i z nutami. «Nauka i Sztu= 
ka XII". Wyd. Tow. Naucz. Szkół Wyższych 
we Lwowie.
		

/img106_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNJt 81 
414. Jaworski Franciszek: Medaliony polskie. 
Zbiór rodziny Przybysławskich. Lwów. Nkł. 
Gminy Miasta Lwowa. 
Egz. na papierze welinowym. 


415. Kamieliski Antoni: Wiosenny poranek. 
Z notatek lekarza waryatów. Z rysunkami au= 
tora. Warszawa. Nkł. Gebethnera i Wolffa 1907. 
Egz. na papierze kredowym. 


416. Kieszkowski Jerzy: Kanclerz Krzysztof 
Szydłowiecki. Z dZiejów kultury i sztuki Zy= 
gmuntowskic;h czasów. Tom I. Poznań. Nkł. 
księgo J. K. Zupańskiego 191Z. 
......... Okładka /. B [ukowskiego]. 
417. Kieszkowski Jerzy: Wiosna w Grecji. 
Z 6 ilustracjami w tekście i 9 tablicami. Kra= 
ków 1913. 
418. Konopnicka Marya: Pan Balcer w Brazylji. 
Warszawa. Nkł. Gebethnera i WoIffa 1910. 
Okładkę rysował Jan Bukowski. 
419. Konopnicka Marya: Poezye. Wydaniezu= 
pełne. krytyczne. Opracował Jan Czubek. Słowo 
wstępne Henryka Sienkiewicza. Tom I i II. War= 
szawa. Nkł. Gebethnera i W oIffa. 
Egz. na papierze czerpanym. 
420. Koreywo Bolesław: Memento... Kraków 
19 06 .
		

/img107_0001.djvu

			8z KSIĄŻKA 
421 i 4210. Kossak Wojciech: Wspomnienia. 
Z 9z illustr. w tekście oraz 8 kolorowych na 
osobnych kartach. Kraków. Nkł. G. Gebeth
 
nera i Sp_ 191J- 
Egz. na papierze kredowym. 


422. Kwiaty rodzinne. Wybór poezyi polskiej 
ułożony przez Narcyzę Zmichowską. Wydanie 
czwarte przejrzane i dopełnione przez Or
Ota. 
Warszawa. Nkt Gebethnera i W oIffa 1912. 
423. Leonardo da Vinci: Pisma wybrane. Wy= 
bór, układ, przekład i wst
p Leopolda Staffa. 
TomliII. Warszawa. Wyd. J. Mortkowicza 1913. 
424. Łozil1ski Władysław: Życie polskie 
w dawnych wiekach. Wydanie trzecie, illustrowa= 
ne, przejrzane i uzupełnione. Lwów. Nkł. H. AI= 
tenberga 1912. 
425. Łuskina Ewa: W obronie piękności kraju. 
Kraków. Nkł. Tow. upiększania miasta Krako= 
wa i okolicy. Klisze wykonano w zakładzie T a= 
deusza ]abłotlskiego i Spółki 1910. 
Zdobił i układał: dr. Henryk KlInzek. 


426. Matuszewski Ign.: Słowacki i nowa sztu= 
ka. Stud yum krytyczno
porównawcze. Warsza= 
wa. Nkł. Gebethnera i W olffa 1902. 
Egz. na papierze czerpanym.
		

/img108_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNJ: 83 
427- Mokłowski Kazimierz: Sztuka ludowa 
w Polsce. Lwów. Nkł. H. Altenberga '903' 
428. Morstin Ludwik Hieronim: Pieśni. Kra= 
ków. Nkł. autora '907. 
Okładka anonimowa. 


429. Nietzsche Fryderyk: Dzieła. Przełożyli 
W. Berent K. Drzewiecki, L. Staff i St. Wy= 
rzykowski. Warszawa. Wyd. J. Mortkowicz 
[Zapowiedź dzieła]. 
Okładka Jana Bukowskiego. Portret według al{waforty Franciszka 
Siedleckiego. 


430 i 4300. Ostrowska Bronisława: Książecz= 
ka Ha1usi. Wiersze dla dzieci... Z barwnymi 
obrazkami Stefana Filipkiewicza. Warszawa. Nkł. 
Jakóba Mortkowicza. Klisze wykonano w zakł. 
T. Jabłońskiego i Sp. 
431. Pierwsze sprawozdanie Kierownika Szkoły 
zawodowej drukarskiej w Krakowie. Za rok 
szkolny '909/10. Kraków. Nkł. Stow. drukarzy 
i litografów. Dr. W. L. Anczyca i Sp. 1910. 
432. Pietrzycki Jan: Reffeksy światła. Z ryslln= 
karni Stanisława Wyspiańskiego. Lwów. Nkł. 
Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie '905. 
433 i 433a. Polska pieśń miłosna. Antologia. 
Wybrał i wst
pem opatrzył Jan Lorentowicz.
		

/img109_0001.djvu

			84 KSIĄŻKA 
Z 12 reprodukcyami obrazów artystów polskich. 
Warszawa. Nld. Gebethnera i Wolffa. 
434. Potocki Antoni: Grottger. Lwów. Nkt 
H. Altenberga 1907. 
435. Potocki Józef hr.: Notatki myśliwskie 
z Afryki. Soma Ii. IIIustrował Piotr Stachiewicz. 
Warszawa. Gebethner i Wolff 1897' 
Egz. na papierze japoliskim. 


436. Potocld Józef hr.: Notatki myśliwskie 
z Dalekiego W schodu. Tom I. Indye. Tom II. 
Cejlon. Z ilustracyami Piotra Stachiewicza. 
Warszawa. Gebethner i Wolff 1896. 
Egz. na papierze japoilskim. 


437. Projekty konkursowe nowego gmachu Uni= 
wersytetu we Lwowie, wydane przez Koło k= 
chitektów Polskich. Le concours d'architecture 
pour la reconstruction de ('Universitć de Lwów 
publić par la Socićtć des Architectes Polonais. 
Lwów. Klisze z zakładu R. Brzezillskiego i Tow. 
we Lwowie 1913. 
438. Rabska Zuzanna: Miłość mówi... Poezje. 
Warszawa 1913. 
Winieta tytułowa Edwarda Okunia. 


439. Shakespeare William: Dzieła dramatycz= 
ne - T om I. Warszawa. Nkt Gebethnera iW olffa.
		

/img110_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZE5NL- 85 
440 i 440a. Siedlecki Michał prof.: Jawa. 
Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży. Kraków. 
Wyd. J. Mortkowicza 1913. 
Inicjały Franciszka Siedleckiego. 
441. Słowacki Juljusz: Zawisza Czarny. Dra
 
mat. Z autografu wydał Artur Górski. W ar
 
szawa. Nkł. Gebethnera i Wolffa 19 06 . 
Okładl	
			

/img111_0001.djvu

			86 KSIĄZKA 
447. Trojanowski Wincenty: Malarstwo wło= 
skie. Warszawa. Towarzystwo wydawnicze. 
448 i 4480. Weyssenhoff Józef: Erotyh Wy= 
danie ozdobione rysunkami Henryka Weyssen= 
hoffa. Warszawa. Nkł. Gebethnera iW oIffa 1911. 
Okładka Henryka Weyssenhoffa. Egz. 44lf na papierze amery_ 
kańskim. 


449. Weyssenhoff Józef: Soból i panna. Cykl 
myśliwski. Ozdobiony 85 barwnymi i czarnymi 
rysunkami Henryka Weyssenhoffa. Warszawa. 
Nakład Gebethnera i Wo[ffa 1913- 
Egz. na papierze czerpanym holenderskim. 


450. Wiłde Oskar: Salome. Tragedya w jednym 
akcie. Słowo wsto;pne i przekład Leona Choro= 
mańskiego. IIIustracye Aubrey Beardsley' a. War= 
szawa. Nkł. ksio;g. Ferdynanda Hoesicka 1914. 
Egz. na papierze czerpanym włoskim. 


45/. Witkiewicz Stanisław: Juljusz Kossak. z60 
rysunków w tekście,8 światłodruków, 6 facsimili 
kolorowych z akwarel. Portrety podług L. Wy= 
czółlmwskiego i Sto Witkiewicza. Warszawa. 
Nkł. Gebethnera i W oIffa 1900. 
452. Witkiewicz Stanisław: Juljusz Kossak. z60 
rysunków w tekście, 8 intagliodruków, 6 facsimili 
kolorowych z akwarel. Portrety podług L. Wy= 
czółkowskiego i St. Witkiewicza. Wydanie dru=
		

/img112_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY 
gie. Warszawa. Nakład Gebethnera 
19 1Z . 
Egz. na papierze kredowym. 


87 
i W dffa 


453. Witkiewicz Stanisław: Matejko. Z 275 ilu
 
stracyami. Lwów. "Nauka i Sztuka». Wydanie 
Towarzysrwa Nauczyciefi Szkół Wyższych we 
Lwowie 1908. 
Patrz: 297- 300 - 302
 305- 307- 3/0
 324, 
345-346c, 369, 387- 389393,62£ 63& 639, 
652-652a
 653-657- 665- 666-669. 


Drukarnia Michała Afera. 


WARSZAWA 


454. Brodowski Fefiks: O duszo; Polski. War
 
szawa. Wyd. M. Arcta '921. 
455. Do;bicki Zdzisław: Powitanie morza. W.ar
 
szawa. Wyd. M. Arcta 19zo. 
456. Górski Artur: Monsalwat. Rzecz o Ada
 
mie Mickiewiczu. Wydanie trzecie. Warszawa. 
Wyd. M. Arcta 1919' 
457- }ezierski Edmund: Napoleon zdobywca 
świata. Z licznymi rysunkami. Warszawa. Wyd. 
M. Arcta 1913. 
458, Słoński Edward: Bajka o białym orle. W ar
 
szawa. Wyd. M. Arcta 1918.
		

/img113_0001.djvu

			88 KSIĄZKA 
459. Sujkowski Antoni: Geografia ziem dawnej 
Polski. Z 204 ilustracjami i 48 mapami. Wyda
 
nie z. Warszawa. Wyd. M. Arcta 1921. 
460. Sumiński Stanisław Michał dr.: Podn;cz= 
nik biologji. Warszawa. Wyd. M. Arcta 1920. 
46/. Śliwhlski Artur: Hetman Żółkiewski. Z 9 
rysunkami. W arszawa. Wyd. M. Arcta 1920. 
462. Śliwiński Artur: Maurycy Mochnacki. 
Wydanie drugie. Warszawa. Wyd. M. Arcta 
19 22 . 
463. Śliwhlski Artur: Stefan Batory. Warsza= 
wa. Nkl. M. Arcta 19Z2. 
Zakł. graf. Instytutu Wydawniczego 
«Bibljoteka Polska». 
BYDGOSZCZ 
464. Askenazy Szymon: Książo; Józef Ponia= 
towski. 176) -1813. Wydanie czwarte. Warszawa. 
Instytut Wydawniczy «Bibljoteka Polska».I1u= 
stracje wy konano w Drukarni Narodowej w Kra= 
kowie 19Z2. 
465. Dante Alighieri: Boska komedja. Przełożył 
Edward Poro;bowicz. Wydanie jubileuszowe. 
Warszawa. Instytut Wydawniczy «Bibljoteka 
Polska» 19Z1.
		

/img114_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY 89 
466. Kasprowicz Jan: Hymny. Warszawa. In
 
stytut \V'ydawniczy «Bibljoteka Polska» 19ZI. 
467 Ligocki Edward: Historye o Panu Bazylim. 
Ilustrował Wacław Borowski. Warszawa. Insty 
 
tut Wydawniczy «Bibl;oteka Polska» 19ZI. 
468, 468a i 468E. Porębowicz Edward: Dante. 
Wydanie drugie. Warszawa. Instytut Wydaw
 
niczy «Bibljoteka Polska» 19ZZ. 
469. Staff Leopold: Dziel) duszy. Wydanie 
czwarte. Warszawa_ Instytut Wydawniczy «Bi
 
bljoteka Polska» 19zz. 
Okładka le. Pokrzywnickiej. 


470. Staff Leopold: Południca. Dramat w trzech 
aktach. Warszawa. Instytut Wydawniczy «Bi
 
bljoteka Polska» 19zo. 
Okładka W. B[orowskiegol. 
47/. [Okładka]: Makuszyński Kornel: Rzeczy 
wesołe. Warszawa. Instytut Wydawniczy «Bi
 
bljoteka Polska» 19ZZ. 
Według rysunku Kamila Mackiewicza. 


Drukarnia 
L. Bilińskiego i W. Maślankiewicza. 
WARSZAWA 


Patrz: 308, 651, 6510.
		

/img115_0001.djvu

			90 KSIĄŻKA 
Drukarnia Lucjana Bogusławskiego. 
WARSZAWA 
472. F/aubert Gustaw: Pani Bovary. Tłoma
 
czenie i przedmowa Alfreda Iwieńskiego. War
 
szawa. Wyd. Ultima Thule 191Z. 
Egz. na papierze czerpanym. 
Patrz: 354, 355- 640-640£ 650. 
Drukarnia Jana Buriana 	
			

/img116_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY: 9 1 
478. Norwid C. K.: Promethidion. Opracował 
Roman Zr
bowicz. Warszawa. Wyd. «Ignis» 
19 zz . 
479. Pożyczka Odrodzenia Polski. Warszawa. 
Nkł. Urz
du Propagandy Pożyczki Państwo: 
wej 1920. 
480. Przysiecki Feliks: Śpiew w ciemnościach. 
[Warszawa.] Wyd. dgnis» 192" 
Okładkę rysował Tadeusz Gronowski. 
481. Simon Gustaw: Labour legislation in the 
Polish Republic. London and Edinburgh Samp
 
son Low Marston '&) Co. 1921. 
482. SłoIIski Edward: Ta, co nie zgin
ła._. Wy: 
bór wierszy. Wydanie piąte- Warszawa. «Ignis» 
[19 2 1]. 
Okładl(ę rysował Antoni Procajłowicz. 
483. Statut Polskiego Towarzystwa Czerwo: 
nego Krzyża. Warszawa 1919' 
484. Ustawa o obowiązkowem ubezpieczeniu 
na wypadek choroby i wywolanej przez nią nie
 
zdolności do pracy. Projekt. Warszawa. Nakł. 
Ministerstwa Zdrowia Publicznego, Opieki Spo
 
lecznej i Ochrony Pracy 1918. 
485. Warmiński Adam: Wiersze i proza. [Wali=' 
szawa.] dgnis» 1921.
		

/img117_0001.djvu

			92 KSIĄŻKA 
486. Whitman Watt: Trzy poematy. Tłuma= 
czył Stanisław de Vincenz. [Warszawa.] Wyd. 
«Ignis» 19ZI. 
Okładl
ę rysował T ade:usz Gronowski. 
487. Wielopolska Marya= Jehanne hr.: Kontry= 
tałowe lichtarze u św. Agnieszki. Nowele. War= 
szawa. «Ignis» 192Z. 
Okładkę rysował Tadeusz Gronowski. 
488. Wierzyński Kazimierz: Wróble na dachu. 
[ Warszawa.] «Ignis» 1921. 
Okładka rysunim B. Pniewskiego. 
489. Wspólna Sprawjl. Tygodnik ilustrowany 
po_święcony Górnemu Slązkowi. Rok II. Nr 1-12. 
Warszawa 19z1. 
Okładka i winiety Edmunda Bartłomiejczyka i Józefa Toma. 
490. Życie Warszawskie. Wydawnictwo zbio= 
rowe na dochód na;biednie;szych Warszawy pod 
redakcją Henryka JlIszkiewicza. Warszawa. 
Wyd. Jana Buriana 1917. 
Patrz: 322, 640-6406. 
Drukarnia i litografia p. f. «Jan Cotry». 
WARSZAWA 
491. DziedzickiH.: Atlas organów rozrodczych 
 typów Winnertz'a i gatunków 
zl1 a jdll;ących się w jego zbiorze Mycetophilidów. 
Warszawa. Z zapomogi Kasy im. d=ra med.
		

/img118_0001.djvu

			DZIAŁ W5PÓŁCZESNł:: 93 
Józefa Mianowskiego. Wyd. Tow. Naukowego 
Warszawskiego 1915. 
492. Henie J.: Zarys anatomii człowieka. 
\V opracowaniu pro£. d=ra Fr. Merkla. Z czwar= 
tego wydania niemieckiego przełożony przez 
grono lekarzy warszawskich pod redakcją d=ra 
E. Lotha. I: Tekst. II: Atlas. Warszawa. Z za= 
pomogi Kasy im. d=ra Józefa Mianowskiego 1916. 
Egz. na papierze kredowym. 


493. Lewi{lski Jan i Samsonowicz Jan: Ukształ= 
towanie powierzchni, skład i struktura podłoża 
dyluwium wschodniej części Niżu Północno= 
europejskiego. 	
			

/img119_0001.djvu

			94 KSIĄŻKA 
496. Sprawozdania z posiedzel1 Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego. Wydział III. RokX. 
Zeszyt 6, czerwiec. Warszawa. Nakład Tow. 
Naukowego Warszawskiego 1917. 
Egz. na papierze czerpanym. 


497. Strasburger E. dr., Jost L. dr., Schenk H. 
dr., Karsten G. dr.: Podręcznik botaniki dla szkół 
wyższych. Przetłómaczyli Jadwiga i Karol 
Szteinbokowie. Warszawa. Z zapomogi Kasy 
im. d
ra Józefa Mianowskiego 1915. 
Egz. .la papierze kredowym z fabryfd C. Moesa w Pilicy. 


Patrz, 357. 
Drukarnia «Czasu». 
KRAKÓW 
498. Mickiewicz Adam: Dziady. Część L II 
i IV. Z illustracyami Cz. B. Jankowskiego. 
Lwów. Nkł. księgarni H. Altenberga [1896 l. 
499. POltrety polskie XVI-XIX w. Wydane 
przez Maryę z hr. Branickich ks. Jerzową Ra
 
dziwiIłową, pod red. dr. Jerzego hr. Myciel
 
skiego. Tom I. Zeszyty I, II, III, IV. Lwów. 
Kliszę okładkową według rys. S. D. wykonał 
T. Jabłoński w Krakowie. 
500. Luźne karty druku. 1905. 
Pan'z, 320, 378, 378a, 388.
		

/img120_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESN,£ 95 
Drukarnia Marcina Flinikowskiego. 
PARYŻ 
500A. Ruffer Józef: Trzy psalmy i hejnał. Na
 
pisał i do druku podal... Paryż 1917. 
Drukarnia Fr. Foltina. 


WADO WICE 


Patrz: 397- 398. 
Drukarnia <,Gazety Grudziądzkiej» 
	
			

/img121_0001.djvu

			96 KSIĄŻKA 
wykreślna. Lwów. Wyd. Książnica Polska T owa.. 
rzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwo
 
wie 1919' 
503. Platon: Fajdros. Przełożył... wst
pem, 
objaśnieniami i ilustracjami opatrzył Władysław 
Witwicki. Lwów. Książnica Polska Tow. Nau", 
czycieli Szkól Wyższych. Klisze wykonał za", 
kład reprodukcyjny T. Jabłoński i Sp. w Kra", 
kowie 1918. 
Egz. na papierze czerpanym japoi1skill1. 
504. Romer Eugenjusz: Spis ludności na terenach 
administrowanych przez Zarząd Cywilny Ziem 
Wschodnich. Lwów. "Prace Geograficzne» VII. 
Wyd. zasiłkiem Zarządu Ziem Wschodnich 19zo. 
Patrz: 661. 661a. 


Drukarnia K. S. Jakubowskiego i Sp. 
LWÓW 
505. Brzozowski K.: Jezioro "Dusza». Legen", 
da litewska. Obraz dramatyczny w trzech od", 
slonach. Przedruk litograficzny r
kopisu autora. 
Lwów 19ZI. 
Okładka Rudolfa Mękickiego. 
Patrz: 620. 
Drukarnia K. Kopytowskiego i Sp. 
WARSZAWA 


Patrz: 360.
		

/img122_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁ CZEJ"N'" 97 
Zakłady Graficzne Eugenjusza i Dra Ka= 
. zimierza Koziańskicn. 


WAUSZAWA-KRAKÓ\x' 


506. KsiE;ga przemysłu i handlu polskiego. T om I. 
Zeszyt I i II. Kraków. 
Ozdoby, okładki, układ wewnętrzny: Wacława Borowskiego. 
Patrz; 645. 
Drukarnia Piotra Laskauera. 
WARSZAWA 


Patrz; 622, 624, 626, 628-635. 
Tłocznia Wł. Lazarskiego. 
WARSZAWA 
507- Abramowski Edward: Poemat śmierci. 
Warszawa 1918. 
Egz. na papierze chińskim jedwabnym. 
508, 5080 i 5086. [Baranowski Ign.]: Biblioteka 
Ordynacyi Krasitiskich w Warszawie. Warsza... 
wa. Nakład Biblioteki Ordynacyi Krasińskich 
1917. 
509, 5090 i 5096. Codex diplomaticus et 
commemorationum Masoviae generalis. Zbiór 
ogólny przywilejów i spominków mazowieckich. 
Tom I. ...wydaL. Jan Kochanowski. Warszawa. 
Wyd. Tow. Naukowego Warszawskiego 1919. 
Egz. 509 na papierze czerpanym, 509a na papierze zwykłym, 
5096 k. t. w jęz. łacil1skim. 


.
		

/img123_0001.djvu

			98 KSIĄŻKA 
510. Grafika włoska (Bianco e nero.) [Kata" 
log]. Wystawa Towarzysrwa Opieki nad Za" 
bytkarni Przeszłości 19zo. 
511. Handelsman Marceli: Trzy konstytucye 
(179 1 , 1807, 1815). Wydanie drugie poprawione. 
Warszawa. Wyd. E. Wende i Sp. 1915. 
512. Hezyod: Tarcza Heraklesa. Przełożył Ar" 
tur Górski. Warszawa. Nakładem Gebethnera 
i W olffa 1919. 
513, 513a i 513b. Hoffman Karol: Wielki ty" 
dzień Polaków. Warszawa. Wyd. Gebethnera 
i Wolffa 1915' 
514. Jabłonowski Aleksander: Pisma. Tom I. 
Ziemie Ruskie Rzeczpospolitej. T om VII. Rze" 
czy polskie. Warszawa I: 1910. VII: 191J. 
Egz. t. VII na papierze czerpanym. 


515 i 515a. Jankowski Józef: Pielgrzym duchowy. 
Rymy przydrożne kwitnieniem pobożne. War" 
szawa. Nkł. prenumeratorów 19zo. 
516. Kaden Henryk: Myśli. Warszawa 191 8 . 
517- Księgi referendarskie. Tom I. 158z - 160z. 
Wydał Ignacy Tadeusz Baranowski. Warsza" 
wa. Wyd. Tow. Nauk. Warszawskiego 19 10 . 
518, 518a, 518b, 51& i 51&1. Lubomirski Sta"
		

/img124_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY; 99 
nisław Herakliusz: O znikomości rad. Wydał 
i wstępem opatrzył Antoni Marylski. Warsza= 
wa. «Polscy pisarze polityczni. Wiek XVIII. 
Serja I. Czasy saskie. Tom h. 1916. 
Pod kierunkiem Zygmunta Łazarskiego. 5/8d: k. t. i s. naślado_ 
wane według wydania Laurera w Toruniu r. 1705 na papierze 
czerpanym Ingres. 


519, 519a, 519h i 519c. Łoza Stanisław: I1u= 
strowane znaki biblioteczne polskie wieku XIX 
i doby obecne; z 14=tu podobiznami. Warszawa. 
Wyd. księgo E. Wende i Sp. Klisze «Helios» 1918. 
Egz. na papierze czerpanym. 


520. Łoza Stanisław: Suplement do Słownika 
architektów Polaków oraz cudzoziemców 
w Polsce pracujących. Warszawa 1918. 
UJdad drukarski Zygmunta Łazarsldego. Winiety na s. t i 75 
z omam. w Zamku według rys. K. Susidego. 


521. Majewski Erazm: Nauka o cywilizacyi. 
II: T eorya człowieka i cywilizacyi. Warszawa. 
Nk!. księgo E. Wende i Sp. 1911. 
522. Manjfestacye warszawskie w 1861 r. Z do
 
datkiem «Spiewów nabożnych». (1861.) War. 
szawa. Nk!. Gebethnera i W olffa 1916. 
Pod kierunkiem Zygmunta Łazarskiego. 
523. Mann Maurycy: Po 'lanka Narcyzy Żmi= 
chowskiej. Warszawa. Wyd. Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego 1916.
		

/img125_0001.djvu

			100 KSIĄŻKA 
524. Materyały do architektury polskiej. Tom I. 
Wieś i miasteczko. Warszawa. Wyd. Tow. 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Nkł. Ge= 
bethnera i W oIffa. Klisze zakł. graf. «Helios» 
M. KanlOckiej pod kierunkiem J. Zabłockie= 
go '916. 
Pod Iderunkiem Zygmunta Łazarskiego. 


525. Muszkowski Jan dr.: Kalendarz uniwer# 
sytecki. Semestr letni '9'5/16. Warszawa. Wyd. 
kSit;g. F. Hoesicka '9,6. 
526. Najdawniejsze ksit;gi sądowe mazowieckie. 
Tom I. Ksit;ga ziemska płońska. '400 - '4'7. 
Wydał... Marceli Handelsman. Warszawa. Wyd. 
Tow. Naukowe Warszawskie '9zo. 
527. Najdawniejsze ksit;gi sądowe mazowieckie. 
Tomu II CZt;ŚĆ I. Ksit;ga ziemska zakroczymska 
pierwsza. '4z3-'4z7' Wydał Antoni Rybarski. 
Warszawa. Wyd. Tow. Naukowe Warszaw.- 
skie 1920. 
528. Najdawniejsze ksit;gi sądowe mazowieckie. 
Tom III. Ksit;ga ziemska zakroczymska druga. 
'434-1437' Wydał i przypisami opatrzył Kazi", 
mierz T ymieniecki. Warszawa. Wyd. T ow. Na", 
ukowe Warszawskie 1920. 
529. Niemcewicz J. U.: Nasze przebiegi. Eklo#
		

/img126_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNJ:: 101 
ga dramatyczna. Warszawa. Nkł. Adama hr. 
Zamoyskiego. Odb. z 
Przeg(ądu Polskiego» 191z. 
Egz. n3 papierze czerpanym. 
530. Olszewicz Bolesław: Poland and the dis= 
covery of America. Historical and bibliogra# 
phical contribution. With p!ates and facsimiles. 
Warszawa 1921. 
k. t. Książka niewydana. 
531, 53/0, 53/b i 531e. Olszewicz Bolesław: 
Program badalI nad historyą kartografii pol= 
skiej. Warszawa. Odbitka z 
Przeglądu Histo= 
rycznego» 1916. 
Opracowanie typograficzne Zygmunta Łazarskiego. Winiety użyte 
reprodukowane z mapy Polski Mikołaja Sansona z r. .663, z wy... 
dania 1631 r. mapy Litwy Tomasza Makowskiego oraz z druków 
w. XVII...go. Egzemplarz na papierze czerpanym. 
532 i 5320. Olszewicz Bolesław: Zbiory kar= 
tograficzne... Warszawa. Tow. Miłośników Hi= 
storji... 1915' 
Pod kierunkiem Zygmunta Ła:::arskiego. Winiety użyte na okład... 
ce, w tytule i w tekście (z zakł. graf. «Biesła, Laboulaye Co.»- 
sukc. Firmina Didota-w Paryżu) pochodzą z Drukarni Banku 
Pols1dego. 
533 i 5330. Przywileje królewskiego miasta 
stołecznego Starej Warszawy 1376 -1772. War# 
szawa. Wydał Teodor Wierzbowski. Wyd. T ow. 
Naukowego Warszawskiego 1913. 
533: Egz. na papierze czerpanym. 5330.' Kopja najstarszego przy.. 
wileju Starej Warszawy z r. 1376. Wyk. w zald. S. Orgelbranda 
S.6w.
		

/img127_0001.djvu

			102 KSIĄŻKA 
534. Rabska Zuzanna: Warszawa w sonetach. 
Warszawa [916. 
535. Rok 186J. Obrazy i wspomnienia. War", 
szawa Nkł. Gebethnera i W olffa 1916. 
Pod kierunkiem Zygmunta Łazarskiego. 


536. Rulikowski Mieczysław: Teatr w Poma.. 
ral1czarni < Pamiątka z przedstawienia inaugu", 
racyjnego dnia 27 maja 1916 r.}. Warszawa. 
Wyd. Ludwika Fiszera. 
537 i 5'37a. Siedziby królewskie w Warszawie. 
Zamek, Łazienki. 7",ma wystawa Tow. Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości. Warszawa 1916. 
Egz. na papierze czerpanym. 


538, 538a i 5385. Sprawozdanie Muzeum Rze.. 
miosł i Sztuki Stosowanej w Warszawie. 24",te 
za czas od I lipca 1915 do JO czerwca 1916. 
Warszawa 1916. 
539. Sprawozdanie z 48",go okresu działalności 
Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Warszaw", 
skich za 1917 rok. Warszawa 1918. 
540 i540a. Statut i regulamin wewn
trzny T owa", 
rzystwa Bibljofiłów Polskich w Warszawie 1921. 
540: Godło Towarzystwa według rysunku Adama Półtawskiego. 


541. Sto pi
ćdziesiąt lat malarstwa polskiego 
w szkicach. Katalog IX",ej wystawy T owa",
		

/img128_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNl: 10J 
rzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 
urządzanej wspólnie z Polską Macierzą Szko1
 
ną ze zbiorów Dominika Witke
Jeżewskiego... 
Warszawa. Klisze z zaJd. graf. «Hefios» 1918. 
542. Tagore Rabindranath: Pieśni ofiarne. Wy
 
brał i przełożył Józef Jankowski. Warszawa 
19 18 . . 
Opracowanie drukarskie Zygmunta Łazarskiego. 


543. [Okładka]: Askenazy Szymon: Gdańsk 
a Polska. Warszawa. Nkł. Gebethnera i Wolffa 
19 1 9' 
544. [Okładka]: Davids Rhys: Buddyzm. Za
 
rys życia i nauk Gotamy
Buddy. Wyd. Ulti
 
ma Thule. 
545. [Okładka]: Pamiętnik Szpitala Św. Ducha 
w Warszawie za rok 1918. Pod redakcyą dr. 
A. Lcśniowskiego. Warszawa 1918. 
546. [Okładka]: Sedir: Siedem ogrodów mi
 
stycznych. Przełożył z francuskiego Józef Jan
 
kowski. Warszawa. 
Patrz: 325: 326, 3260, 368. 


Zakł. graf. Z. Manitius. 
ŁÓDŹ 
547- Bank Międzynarodowy w Warszawie. 
[Sprawozdanie.] 1920. Łódź 1921.
		

/img129_0001.djvu

			10-1 KSIĄŻKA 
548. Pozner=Szczygielski Zenon: Jednostka wo= 
bec świadomości narodów. Łódź. 
Inicjały i winiety Artura Szyka. Linoleoryty: M. Szwarca, J. 
Adlera i W. Braunera. Egz. na papierze czerpanym. 


Drukarnia Muzeum Techniczno= 
Przemysłowego. 
K.RAKÓW 
549. O reorganizacyi pomocy dla rękodzieła. 
przemysłu drobnego i domowego, jako jednej 
z podstaw odbudowy kraju. Kraków 1915. 
Patrz.- 306, 649. 
Drukarnia Narodowa. 
KRAKÓW 
550. Choromański Leon: Pościg za słońcem. 
Warszawa. Nkł. J. Mortkowicza 19 1 4' 
551. Chrzanowski 19n[acy]: Adam Mickiewicz. 
Z 32 ilustracjami. Warszawa. «Monografje ilu= 
strowane "Gryfa". Nasi poeci Tom 1». 1915. 
Winieta karty tytułowe; J. B[ukowskiego]. 
552. Geijerstam Af Gustaw: Moi chłopcy. 
Przełożyła Janina Mortkowiczowa. Ilustrował 
Zdzisław Eichler. Wydanie drugie. Warszawa. 
Nkł. Jakóba Mortkowicza. 
553. Gumowski Maryan dr.: Portrety Kościu= 
szki <47 reprodukcyi.> Lwów. «Studya ikono=
		

/img130_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNt: 105 
graficzne do dziejów polskich tom l». H. Alten
 
berg, G. Seyfarth, E. Wende i S=ka. Klisze R. 
Brzezińskiego i S
ki we Lwowie 1917, 
554. Iwanowski Bronisław: Uczta. Warszawa. 
Wyd. kSit;g. Trzaska, Evert i Michalski 19zz. 
Zdobił Bruno Lechowski. 


555. Konopnicka Marya: Jak sit; dzieci w Bro
 
nowie bawiły. Rysował Stanisław Dt;bicki. War= 
szawa=Kraków. Wyd. J. Mortkowicza. Klisze 
z zakł. Kazimierza Zadrazila 1911. 
556. Leszczyński Edward: Ballady i pieśni. 
Kraków. Nkł. Centralnego Biura Wydawnictw 
N. K. N. 1916. 
Winieta tytułowa Stefana Filipkicwicza. 


557. Przygoda w lesie. Opowiadanie dla małych 
dzieci. Zebrała i przełożl'ła Janina Mortkowi
 
czowa. Ilustrował Karol Frycz. Warszawa. G. 
Centnerszwer i S=ka. Lwów. KSit;g. H. Alten
 
berga. Klisze wykonał Kaz. Zadrazil w Krakowie. 
558. Rogoszówna Zofja i RogoszdPieńkowska 
Józefa: W słoneczniku. Poezye dla dzieci i mło
 
dzieży. IIIustrowała Zofia Lubańska=Stryjeńska. 
Kraków 1918. 
559. Rostworowski W.: Psalmy dnia dzisiej= 
szego. Lwów. Nkł. ksit;g. Polskiej Bernarda Po=
		

/img131_0001.djvu

			106 KSIĄŻKA 
łonieckiego. Klisze wykonał Kazimierz Zadrazil 
w Krakowie 1907. 
Rysunki Konrada Czarnockiego. 


560. Staff Leopold: Kwiat współczesnej poezji 
polskie;_ Warszawa. Wyd. Trzaska, Evert i Mi= 
chaIski. 
Okładka A. P(rocajłowicza). 


56/. T agore Rabindranath: Dom i świat. Po= 
wieść. Przełożył Kazimierz Bukowski. War... 
szawa. Wyd. Trzaska, Evert i Michalski. 
Oldadka A. P[rocajłowicza]. 


562. T agore Rabindranath: Owocobranie. Prze= 
kład L. Staffa. W arszawa. Wyd. Trzaska, Evert 
i Michalski 1921. 
Okładka A. p[rocajłowicza]. 


563. Tetmajer Kazimierz: Na skalnem Podhalu. 
Wydanie jubileuszowe. Kraków. Wyd. «Książ= 
ka». Klisze z zakładów: R. Brzezińskiego i Tow. 
we Lwowie, T. ]abłOllskiego i S=ki w Krakowie 
i B. Wierzbickiego i S=ki w Warszawie 1914. 
Redakcja artystyczna i obrazy tatrzańskie Leona WycZółkow.. 
skiego. Rysunki i zdobniki Włodzimierza Koniecznego. 


564. Żeromski Stefan: Sen o szpadzie. Nagi 
bruk. Nokturn. Zemsta jest moją. Nu!lo. Kra... 
ków. Wydane na rzecz Biblio
eki Publ. Uni= 
wersytetu Lud. w Krakowie i sali statystycz..,
		

/img132_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNJZ 1°7 
nej przy Muzeum Narodowem w Rapperswilu. 
19 1 5. 
Zdobniki rysunku A. Procajłowicza. 
565. [Okładka]: German Juliusz: Gwiaździsta 
noc. Powieść. Kraków. Nkł. Leona Idzikow= 
skiego w Kijowie i Warszawie. 
566. [Okładka]: Księga pamiątkowa XI zjazdu 
lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie. 
Kraków. Nkł. Komitetu Gospodarczego 1911. 
567. [Okładka]: Stasiak Ludwik: Wit Stwosz 
źródłem natchnień Albrechta Dórera. Kraków. 
568. [Okładka]: Stasiak Ludwik: Wit Stwosz 
źródłem natchnień Albrechta DGrera. Kraków. 
'Vedług rysunku autora. 
569. [Okładka]: Wrocki C: Figle y fraszki 
przez Imci Pana niby Reya. Gwoli uciesze i za= 
bawie tego, co czyść będzie. Kraków. 
Patrz: 30oA.. 301A.. 323. 359. 376. 3760. 464, 
623. 625. 627-627a. 641-64Ia. 644. 663-663a. 
Drukarnia Naukowa. 
WARSZAWA 
570. Dante Alighieri: Vita Nuova. Życie no.. 
we. Pr;;:ełożył_ i skomentował Artur Górski. 
Warszawa. Wyd. J. Mortkowicza 19 1 5' 
571 i 571a. Lagerlc,f Selma: Cudowna podróż.
		

/img133_0001.djvu

			108 KSIĄŻKA 
Cz<;ść pierwsza. Warszawa. Nkł. Jakuba Mort
 
kowicza 19!Z' 
572. Myśl polska. Pismo poświ<;cone sprawom 
politycznym, społecznym i literacko
artystycz
 
nym. Redaktor i wydawca odpowiedzialny dr. 
Wacław Orłowski. Rok pierwszy. Tom pierw
 
szy. Warszawa 1915. 
573. Novalis : Henryk Offterdingen. Powieść. 
Przełożył Fr. Mirandola. Warszawa. Wyd. J. 
Mortkowicza 1914. 
574. [Okładka]: Fletnia chińska. Przełożył Leo
 
pold Staff. Warszawa. Wyd. J. Mortkowicza. 
Nkł. T 
wa Wydawniczego 1922. 
575i575a. [Okładka]: Leśmian Bolesław: Łą= 
ka. Warszawa. Wyd. J. Mortkowicza. Nkł. 
T =wa Wydawniczego 19zo. 
Patrz: 329, 338, 33&, 347-3476, 659. 
Drukarnia Leona Nowaka. 
WARSZAWA 
576. Wołłosowicz Stanisław: Geologja. War= 
szawa. Klisze wykonał zakl. cynko = chemigr. 
C. Mielnicki i Sp. 
Druk. Tow. akc. S. Orgelbranda Synów. 
WARSZAWA 
577 i 577a. Lemański Jan: Baśń o prawdzie...
		

/img134_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY to9 
Warszawa. Nakład T owarz. akc. S. Orgelbran= 
da S=ów 1910. 
Ozdobił Edward T rojanowski. 


578. Skarga Piotr: Kazania i pisma co naj= 
przedniejsze. Wybrał, objaśnił i przedmową 
opatrzył Wiktor GomuIicki. Warszawa. «Mu= 
zy. Biblioteka literacko = artystyczna pod red. 
Jana Lorentowicza». Nkł. Tow. akc. S. Orgel= 
branda S=óW. 
Potrz: 336-3360, 337-3370, 339-3390, 340- 
3400, 341-3410, 342-3420, 343, 344-3440, 
363,5330. 


Drukarnia 
Zakł. narad. im. Ossolińskich. 
LWÓW 


579. Bernacki Ludwik: Pierwsza książka pol= 
ska. Studyum bibliograficzne. Z 86 podobizna= 
mi. Lwów. Nkł. Zakł. Narod. im. Ossolińskich. 
Klisze Jabłońskiego w Krakowie, Unii, Brzem 
zińskiego i Sp. we Lwowie 1918. 
580. Bury Ryszard de: O miłości do ksiąg, to 
jest Philobiblon. Traktat łaciński. Spolszczył Jan 
Kasprowicz. Lwów 19z1. 
Egz. na papierze japońskim. 
581. Piniński Leon: PiE;kno miast i zabytki prze=
		

/img135_0001.djvu

			110 KSIĄŹKA 
szłości. Z 55 rycinami. Lwów. Nkł. H. Alten
 
berga. 
Patrz: 298, 619. 
Poznańska Drukarnia i Zakład 
N akładowy T. A. 
POZNAŃ 


Patrz: 670. 
Drukarnia «Praca». 
POZNAŃ 


Patrz: 317- 671. 
Drukarnia «Prasa». 
LWÓW 
582. Chmielowski Piotr: Historya lit
ratury 
polskiej. Tom I. Z 11 tablicami i 187 rycinami 
w tekście. Wydanie nowe przygotował... i!ustra= 
cyami opatrzył Stanisław Kossowski. Lwów= 
Warszawa. Nkł. Ksi€;g. H. Altenberga i E. Wende 
i Sp. Klisze w zakł. graf. R. Brzezińskiego i T GW. 
Litograf je u Pil1er=Neumanna. 
Drukarnia Aleksandra Rippera. 
KRAKÓW 
583. LeszczY11ski Edward: Kabaret szalony. 
Piosenki zielonego balonika. Kraków. Nakład 
autora 1908. 
Winieta na okładce Witolda Wojtkiewicza. 
Patrz: 646.
		

/img136_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY; 
Drukarnia «Słowa Polskiego». 
LWÓW 


lU 


Patrz: 644. 
Drukarnia «Sztuka». 
KRAKÓW 


Patrz: 31£ 318. 
Drukarnia Wf. T eodorczuka i Sp. 
KRAKÓW 


Patrz: 312, 648. 
Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
KRAKÓW 
5lJ4. Almanach jubiłeuszowy Uniwersytetu Ja.. 
giellońskieEo. Z kalendarzem na Jata 1900 i 1901. 
Kraków. Spółka WydawP.icza Polska 1900. 
5lJ5. Bochenek Adam: Anatomia człowieka. 
Podn;cznik dla słuchaczów szkół wyższych i Je.. 
karzy. T om I. Z 31Z rysunkami. Kraków. NkI. 
Akademii Umiejt;tności. Reprodukowano u Ló.. 
wyego w Wiedniu i u Zadrazila w Krakowie 1909. 
Rysunki dr. Jana Barącza, L. Srrojnowskiego i innych. 
5lJ6. Ceremoniał WW. PP. Zakonu Św. Nor.. 
berta na Zwierzyńcu. Kraków. NkI. i wI. PP. 
Norbertanek '9°8. 
Egz na papierze czerpanym. 


5lJ7. Epitaphium Ignacego Maciejowskiego, Se.. 
wera. Kraków 1902.
		

/img137_0001.djvu

			112 KSIĄŻKA 
5!Jli. Chodorowski Czesław: Poniezus. Legenda 
trzecia 1907. 
5&9. Chodorowski Czesław: Zwidzynia. Le= 
genda wtóra. Kraków 1908. 
Druku doglądał Jan Bukowski. Egz. na papierze czerpanym. 
590. Kalendarz Drukarni Uniwersytetu Jagiel= 
lońskiego. Kraków 1910. 
591. Katalog IX wystawy «Sztuki",_ Kraków_ 
Egz. na papierze czerpanym. 


592. Kopera Felix: Spis druków epoki jagiel= 
lońskiej w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten= 
Czapskiego. Kraków. Nakład hr. Emerykowej 
Hutten=Czapskiej 1900. 
593. Miciński Tadeusz: W mroku gwiazd. Po= 
ezye. Kraków. Nkł. autora 1902. 
Z '} rysunkami S. Wyspiańskiego. 
594. Modlitewnik dla kobiet. Ułomek z n;ko= 
pisu senatora Konstantego Małkowskiego. \Vy= 
dał St. Praszycki. Kraków. Wyd. Akademji 
Umiejt;tności 1905. 
Egzemplarz na papierze czerpanym. 
595. Natanson Władysław dr. i Zakrzewski 
Konstanty dr.: Nauka fizyki. Podrt;cznik prze= 
znaczony do użytku uczniów klas wyższych 
szkół średnich. Tom L Warszawa. Nkł. Ge= 
bethnera i W olffa.
		

/img138_0001.djvu

			DZIAł. WSPÓŁCZESNY; "3 
596. Nowaczyński Neuwert Adolf: Smocze 
gniazdo albo wybawienie diabła z szlacheckiej 
opresyi. Dramat z czasów Zygmuntowych. War= 
szawa. Centnerszwer i Sp. 1905, 
Okładka ,. Bukowskiego. 
597. Officium abo godziny Błogosławione; Pan= 
ny Maryi z rozkazania Piusa Piątego papieża 
wydane... Przedruk wydania wileńskiego z roku 
1809- Kraków 1903. 
598. Otwinowski Konstanty x. T. J.: Dzieła 
x. Piotra Skargi T. J. Spis bibliograficzny. Kra= 
ków. Nkł. Akademii Umiejętności 1916. 
599. Prace Komisyi Historyi Sztuki. T om l. 
Zeszyt II. Z 3 tablicami oraz 98 rycinami w tek= 
ście. Kraków. Wyd. Akademii Umiejętności 1919' 
600. Przewodnik po wystawie retrospektywne; 
druków i opraw XV -XIX w. Kraków Mu= 
zeum Narodowe 1904. 
601. Rey Mikoła;: Zwyerciadło albo kształt 
w ktorym każdy stan snadnie sie może swym 
sprawam iako we źwierciadle przyparrzeć. Kra= 
ków. Wyd. Akademii Umiejętności 1905, 
k. t. Książka zachowuje cechy pierwodruku z r. 1567, od rycin 
i ozdób drukarskicb aż do papieru i formatu z w)"jątkiem czcio- 
nek nowożytnego kroju. Okładka w stylu XVI wieku obmyślona 
przez Jana Bukowskiego. 


.
		

/img139_0001.djvu

			"4 KSIĄŻKA 
602. Ruffer Józef: Kwasoryt (akwaforta>. Kra
 
ków. Nkł. R. Aleksandrowicza 1909. 
z załączeniem oryginalnej akwaforty prof. Józefa Pankiewicza. 
Na oki. akwaforta Włodzimierza Koniecznego 
602A. Statut T owarzystwa 
 Polska Sztuka 
Stosowana» (1911). 
603. Warchałowski Jerzy: Dawniej i dzisiaj. 
Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu 
ogrodowem w Krakowie. Kraków 191Z. 
604. [Okładka): Morawski c.: Stromata in 
honorem... Kraków 1908. 
605. [Okładka): MycieIski Jerzy dr.: Stosunki 
hetmana Zamoyskiego ze sztuką i z artystami. 
Kraków. Nkł. Akademii Umiejętności 1907. 
Patrz: 299. 303.304.313. 373-375. 377. 379- 
386. 390-392. 394. 645. 660-660£ 662- 
662£ 664-664c. 
Drukarnia Warszawskiego 
Tow. Artystyczno = Wydawniczego. 
WARSZAWA 
Patrz: 335. 3350. 336, 3360. 
Zakł. graf. Stanisława Welanyka. 
KRAK6w 
606. [Okładka): Gałuszka Józef Aleksander: 
Uśmiechy Boga. Kraków 19ZZ. 


.
		

/img140_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZE5N!: "5 
Drukarnia Feliksa Westa. 
BRODY 
607- Bandurski ks. biskup: Ciężka służba. Bro
 
dy. Nkł. księgo Feliksa Wesra 1914. 
Drukarnia «Wieku Nowego». 
LWÓW 


Patrz: 647- 


Zakłady graficzne B. Wierzbicki i Sp. 
WARSZAWA 
608. Górski Artur: Na nowym progu. War# 
szawa. Wyd. M. Arcta 1918. 
609. Mościcki Henryk: Generał Jasiński i po# 
wstanie Kościuszkowskie. Ze 101 i[ustracyami. 
Warszawa. Nkł. Gebethnera i W olffa. 
Egz. na papierze specjalnym. 
Patrz: 327- 3270, 336, 3360, 361, 36l632, 
635- 642, 643. 
Drukarnia i księgarnia Św. Wojciecha. 
POZNAŃ 
610. Gieburowski W.: Die «Musica magi
tri 
Szydlovite»... Poznań. Nakład księgarni Sw. 
'Wojciecha 1915. 
611. Kraushar Aleksander: Warszawa za Sej# 
mu czteroletniego w obrązach Z ygmunra V ogla, 
Poznań. Nkł. księgarni Sw. Wojciecha 1921.
		

/img141_0001.djvu

			..6 KSIĄŻKA 
612. Lisiecki Arkadyusz ks.: Konstantyn W(eI= 
ki. IZZ illustracye. Poznań. Nkł. ksi
garni Sw. 
Wojciecha. Klisze Antoniego Fiedlera 1913. 
Egz. na papierze kredowym. 
613. Miś Wincenty ks. dr.: Z Ziemi Św. Z 8=iu 
ilustra<;:yami i planem Jerozolimy. PoznalI. Nkł. 
ksi
g. Sw. WOjciecha 1911, 
614. Rabska Zuzanna: Tajemnice Łazienek. I1u= 
stracje oraz winjety 'Yykonał Bronisław Bartel. 
PoznalI. Nkł. ksi
g. Sw. W oiciecha. 
615 Zimmermann Kazimierz ks.: Fryderyk 
Wielki i jego kolonizacja rolna na ,:ziemiach pol= 
skich. z tomy. Poznań. Nkł. ksi
g. Sw. WOjciecha 
19 1 5. 
q16. '[Okładka]: Okoniewski Stanisław x.: Pismo 
Swi
te, w dziełach x. Piotra Skargi. Poznań. Nkł. 
ksi
g. Sw. Wojciecha 191Z. 
Drukarnia Józefa Zawadzkiego. 
WILNO 
617. Obst Jan: Poczet królów polskich. I "Kró= 
lowie baśni». Podług kartonów Tadeusza Dmo= 
chowskiego. Wilno. Nakład ksi
garni Józefa Za= 
wadzkiego 1913- 
Patrz: 348, 349, 350- 35£ 352, 3520.
		

/img142_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNJt 117 
Drukarnia Zakł. leczn.=szkoln. 
dla inwalidów woj. 
WARSZAWA 


Patrz: 643. 


Drukarnia Związkowa. 
KRAKÓW 
618. Zegadłowicz Emil: Poezye. Kraków 1919. 
Oldadl\ę, exlibris i winietę końcową wy:';onał Ludwik Misky. 
Patrz: 636-6370. 


TYPY WYDA WNICZE. 
Księgarnia H. Altenberga. 
LWÓW 
619. Jaworski Franciszek: O szarym Lwowie. 
Z przedmową Ludwika FinkIa. Z 18 rycin. Lwów. 
«Biblioteka Historyczna Altenberga». Druk. przy 
Zakładzie Nar?dowym im. Ossolińskich. 
620. Kubala Ludwik: Wojna szwecka w roku 
1655 i 1656. . 
Z 19 rycinami. Lwów. «Biblioteka Historyczna 
Altenberga». Druk. Jakubowskiego i Sp. 
621. Zawistowska Kazimiera: Poezye. Lwów. 
Druk. W. L. Anczyca i Sp. Kraków. 
Patrz: Belza: Antologja Pol. 297, Niemojewski: Le- 
giendy 310; Sztuka PoIska324, Homer
Wyspiański:
		

/img143_0001.djvu

			118 KSIĄŻKA 
Iliada 373-373a; Łoziński: Życie polskie 424; Mo
 
kłowski: Sztuka ludowa w Polsce 42'[; Potocki: Grott
 
ger 434, Mickiewicz: Dziady 498; Gumowski: Por- 
trety Kościuszki 553; Pilliński: Piękno miast i zabytki 
przesz/ości 58I; Chmiefowski: Hist.literatury pol. 582. 


Księgarnia Michała Afeta. 
WAnSZAWA 
Patrz: 454-463- 608. 
Instytut W ydawniezy «BibljotekaPoIska». 
WARSZA\'('A 
Patrz: 464-47/. 
Stefan Demby. 
WARSZAWA 
622. Amie! Henryk Fryderyk: Z pamiętnika. 
Tłumaczyła z francuskiego Aleksandra Kordzi
 
kowska. Studjum krytycznem poprzedził Wła
 
dysław]ablonowski. Warszawa. Druk. P. La
 
skauera i W. Babieckiego 1901. 
Egz. na papierze czerpanym. Okładka wdł. ""5. E. Spleszyńskiej. 
623. Daniłowski Gustaw: Na wyspie. Poemat. 
Warszawa. Druk. Narodowa w Krakowie 1901. 
Egz. na papierze specjalnym. 
624. Daniłowski Gustaw: Na wyspie. Poemat. 
W ydal1ie drugie. Warszawa. Druk. Piotra La. 
skauera i S
ki 190z. 
Egz. na papierze czerpanym. Okładka wdł. wzoru Drukarni Na- 
rodowej.
		

/img144_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY "9 
625. , Demby Stefan: Bibliograł)a pism Aleksan= 
dra SwiE;tochowskiego. 1867 - 1897. Kraków. 
Druk Narodowa F. K. Pobudkiewicza 1899. 
Egz. na papierze specjalnym. 
626. Dzierżanowski Wiktor: Poezye. I. Wara 
szawa. Druk. Piotra Laskauera i Sp. 1903. 
Okładka i winiety Teodora Ziomka. 
627i 627a. GMski Kazimierz: ŚpiżowedźwiE;a 
ki. Sonety. Kraków. Druk Narodowa 190z. 
Egz. 627 na papierze specjalnym. 
628. Grossek Marya: Poezye. Warszawa. 
Druk. Piotra Laskauera i Sp. 1904. 
Egz. na papierze czerpanym. Okładka L. Kowalsl	
			

/img145_0001.djvu

			120 KSIĄŻKA 
632. Przybyszewski Stanisław: Śnieg. Dramat 
w 4
ch aktach. Warszawa. Druk. P_ Laskauera 
i Sp. Światłodruki wyk. w zakł. graf. «B. Wierz
 
bicki i Sp.» 
Okładka druk. W . Tymińskiego. 
633. Sienkiewicz Henryk: Mikołaj S
p Sza
 
rzyński. Kasper Miaskowski. O naturalizmie 
w powieści. O powieści historycznej. «Pisma... 
nieobj!(te wydaniem zbiorowem». Warszawa. 
Druk. Piotra Laskauera i Sp. Klisze ozdób w sty
 
lu zakopiańskim i okładki w zakł. graf. B.Wierz
 
bicki i Sp. 1904. 
634. Sobieski Wacław dr.: Nienawiść wyzna
 
niowa tłumów za rządów Zygmunta III
go. 
Warszawa. Druk P. Laskauera i W. Babic
 
kiego 19°7. 
Okładka T. Noskowskiego. Egz. na papierze czerpanym. 
635. T ylor Edward B.: Antropologja. Wst
p 
do badania człowieka i cywilizacji (z rysunkami)_ 
Przetłumaczyła z angielskiego Aleksandra Bą
 
kowska. Wydanie drugie. Warszawa. Druk Pio
 
tra Laskauera i Sp. 1902. 
Okładka wyk. w zakł. graf. B. Wierzbicki i Sp. 


«Fala» Spółka Wydawnicza. 
KRAKÓW 
636 i 636a. Krasicki Ignacy: Monachomachia,
		

/img146_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNł: IZI 
czyli wojna mnichów. Ilustrowała Zofja Stry
 
jeńska. Kraków. Druk. Związkowa /t9z!j. 
637 i 6370. Tetmajer Kazimierz: Jak baba dja# 
bła wyonacyła. Obrazki Zofji Stryjeńskiej. Kra
 
ków. [Druk. Związkowa.] Klisze wykonano 
w zakł. St. Welanyka. 
Egz. 637 na papierze japońskim. 


Księgarnia Gebethnera i W olffa. 
WARSZAWA 
638. Konopnicka Marya: Poezye w nowym 
układzie VII. Nowe pieśni. Wydanie nowe.War
 
szawa
Kraków. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie. 
639. Weyssenhoff Józef: Soból i panna. Cykl 
myśliwski. Warszawa. Druk. W. L. Anczyca 
i Sp. w Krakowie 191Z. 
Patrz: .Pisarze połscy i obcy» 333; Album jubileusz. 
H Sienkiewicza 399; Antologja bajki polskiej 400; 
401- 402. Ch/ędowski: Historye neapolitańskie 403. 
403a; Ch/ędowski: Rokoko we Włoszech 404. 404a; 
405. 405a. Dante: Boska Komedja 406; 408. Fre
 
dro: Trzy po trzy 409; 410. 411- 415. Konopnicka: 
Pan BaJcer w Brazylji 418; Konopnicl	
			

/img147_0001.djvu

			IZZ KSIĄŻKA 
Kossak 451, 452; 512, 513-513£ 522, 524, 535- 
543,595- Mościcki: Generał Jasiński 609. 
Grafika Polska. 
WARSZAWA 
640, 6400 i 640b. Grafika Polska. Miesięcz= 
nik poświęcony sztuce graficznej. 19ZI. Zeszyty: 
I - V. 19ZZ. Zeszyty: I - III. Warszawa. Ok!. 
w druk. J. Buriana. 
Okładka i ozdoby zeszytów I-IV Józefa Toma; z. V i I-III 
c. 19ZZ. Wojciecha Jastrzębowskiego. 


Księg. Ferdynanda Hoesicka. 
WARSZAWA 
641 i 6410. Klein Franciszek: Gdańsk wrota 
korony polskiej.Warszawa. Druk. Narodowa 19z1. 
Okładka E. JI ohna J. 
642. Kutrzeba Stanisław: Koronacye królów 
i królowych w Polsce. Warszawa. Druk i klisze 
zak!. graf. B. Wierzbicki i Sp. 1918. 
Okładka J. T[omal. 
Patrz: 296, 357- 450, 525. 
«lgnis» Tow. Wydawnicze Sp. Akc. 
WARSZAWA 


Patrz: 477, 478, 480, 482, 485-488. 
«Krokwie». 
WARSZAWA 
643. Krokwie. Czasopismo literacko=artysty=
		

/img148_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESN,£ 123 
czne poświęcone zagadnieniom myśli nowoczes
 
nej. Red. i Wyd. Roman Zrębowicz. Zeszyt! i n. 
Warszawa. I Druk. Zakl. Leczn. Szkoln. dla Inw. 
Woj. Klisze wykonane w zakl. fotochemigr. Ro= 
mana Sawickiego. II Druk. Zakl. graf. B. Wierz
 
bicki i Sp. Klisze wykonano w zakl. S. Welanyka 
w Krakowie. 
Okładka W. Skoczylasa. Kierownictwo typograficzne zeszytu I 
A. Procajłowicza. 


Patrz: 563. 


«Książka» Sp. Nakł. 
KRAK6w 


Lamus. 
Lw6w 
644. Lamus. Rocznik artystyczno = literacki. 
Red. Michał Pawlikowski. Rocznik pierwszy 
1908=1909. Zeszyty: I, II, III, IV. Rocznik drugi 
1909=1910. Zeszyty: V, VI, VII, VIII. Lwów. 
Nkl. A. Altenberga i ]. Mortkowicza. Druk. 
Narodowa w Krakowie. Rocznik trzeci 1911
191Z: 
Nkl. A. Altenberga. Druk. «Słowa Polskiego". 
Zeszyty I=III pod kierunkiem artystycznym Fe
 
liksa Jasieńskiego. 
Muzeion. 
KRAK6w 
645. Muzeion. Miesięcznik poświęcony litera
 
turze i sztuce. Zeszyt IV i X, druk. Uniwersy=
		

/img149_0001.djvu

			124 KSIĄŻKA 
tetu ]agiellońskiego 1911 rok. Wydawcy: Wła= 
dysław KościeIski i Ludwik Hieronim Morstin. 
1912 rok VII i VIII. Druk. E. i dr. K. Koziańskich. 
Ozdoby wykona' Wacław Borowsld. 


Naczelny Komitet Narodowy. 
KRAK6w 
Patrz: 30L 556. 
Tow. akc. S. Orgelbranda Synów. 
WARSZAWA 


Patrz: 577- 578- 
Zakład nar. im. Ossolil1skich 
	
			

/img150_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESN1: 
Księgarnia 
Bernarda Połonieckiego. 
Lw6w 
647. Hebbel Fryderyk Chrystyan: Dzienniki. 
Wybrał i przełożył Karol Irzykowski. Lwów. 
« Symposion», pod redakcyą Leopolda Staffa. 
Druk. "Wieku Nowego». 
Patrz: 300A 559. 


12 5 


Poradnik Graficzny. 
KRAK6w 
648. Poradnik Graficzny. Miesi
cznik poświ

 
cony drukarstwu, litografii, cynkografii. fotogra= 
fii i gał
ziom pokrewnym. Zeszyt I, VIII roku 
I i z. I r. II. Kraków. Wyd. i druk. Władysła= 
wa Teodorczuka 1905 -1906. 
Okładka zeszytu I i VIII c. 1<)05 A. Procajłowic:za (linoleoryt). 
Okładka z. I r. 1906 i ozdoby według rys. Anny Gramaty- 
kównej. 


Rzeczy Piękne. 
KRAK6w 
649. Rzeczy pi
kne. Miesi
cznik poświ
cony 
architekturze, przemysłowi artystycznemu, oraz 
innym dziedzinom plastyki. 1919. Nr Nr 1-4. 
Kraków. Druk. Muzeum Techniczno=Przemy= 
słowego. Klisze wykonano w zakładzie repro
 
dukcji fototechn. Slo Welanyka 1919. 
Okładka, winiety, inicjały Z. Lubańskiej.Stryjellskiej.
		

/img151_0001.djvu

			KSIĄŻKA 
Sfinks. 
WAR S ZAWA 
650. Sfinks. Miesięcznik poświęcony sprawom 
społecznym, literaturze i sztuce. Kierownik naR 
czelny i wydawca: dr. August Popławski. ReR 
daktor odpowiedzialny i kierownik literacki: dr. 
Władysław Kłyszewski. 1915 r. zesz. VI. 1916 r. 
zeszyt VI. Warszawa. Druk. L. Bogusławskiego. 
Okładka Zygmunta Kamińskiego. 


Iz6 


Sztuka. 
WARSZAWA 
651 i 6510. Sztuka. Miesięcznik ilustrowany POR 
święcony architekturze, grafice, literaturze, maR 
larstwu, muzyce, rzeźbie, sztuce stosowanej, 
teatrowi oraz zagadnieniom twórczości i spraR 
wom sztuki. I: 1911 r., marzec. II: 1914 r., styczeń. 
Warszawa. Druk. Bilińskiego i Maślankiewicza. 
I: okładka i ozdoby Franciszka Siedleckiego, II: okładka Zy. 
gmunta K[amińskiego). 
Patrz: 318. 


Towarzystwo Bibljofilów Polskich. 
WARSZAWA 


Patrz: 540-540a. 
Tow. Miłośników Historji. 
WARSZAWA 


Patrz. 532, 5320.
		

/img152_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY; 127 
Tow. Nauczycidi Szkół Wyższych. 
Lw6w 
Patrz, «Nauka i Sztuka» 413; 453,502,503,504. 


Tow. Naukowe Warszawskie 
(i wyd. z zapomogi Kasy im. d=ra 
Józefa Mianowskiego). 
WARSZAWA 
Patlz.. 491-497- Codex Diplomaticus... Masoviae 
509- 5096; 517- 523, Najdawniejsze księgi sądowe 
mazowieckie 526-528; 533. 


Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 
WARSZAWA 
Patrz.. 510, 524, 537- 5370, 541. 
Tow. Polska Sztuka Stosowana. 
KRAK6w 
652 i 6520. Materyały. Wydawnictwo T owa_ 
rzystwa «Polska Sztuka Stosowana». Zeszyty 
1- VI, VIII-XVII. Kraków. Druk W. L. An« 
czyca i Sp. 	
			

/img153_0001.djvu

			128 KSIĄŻKA 
XIII-XVII), K. Zadrazila 	
			

/img154_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNł: 129 
656. Ostrowska Bronisława: Chusty ofiarne. 
Warszawa. «Pod znakiem poetów». Druk W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie 1910. 
657 Szcz,.sny A. : To, co si,. stało. Warsza= 
wa_ «Pod znakiem poetów». Druk. W. L. An- 
czyca w Krakowie 191Z. 
658. [Okładka]: }abłczYllskiFeliks: Usróp Par_ 
tenonu. Warszawa 1913- 
659. [Okładka]: Szcz,.sny Aleksander: KoIoro= 
w& okienko. Warszawa. Druk. Naukowa 1913. 
Według rysunku Z. Eichfcra. 
Potrz: Nal i Damayami 30JA, Berent: Fachowiec 
329, Berem: Ozimina 330, Miriam: U poetów 338- 
3380, Norwid: Pisma 345-346c, Nietzsche: Pisma 
353-3530, Leonardo da Vinci: Pisma 423; 429, 
Ostrowska: Książeczka HaJusi 430 - 4300, Siedlecki: 
Jawa 440 - 4400, Smoleńsld : Krajobraz polski 442, 
T alko 
 Hryncewicz: Człowiek na ziemiach naszych 
446, Trojanowski: Malarstwo włoskie 447; 550, 
552, Konopnicka: Jak się dzieci w Bronowie bawiły 
555,557- 570-575. Nowaczyński: Smocze gnia- 
zdo 596. 


Księgarnia 
Trzaska, Evcrt i Micha[ski. 
WARSZAWA 


Potrz: 554, 560, 561. 562, 663-6630.
		

/img155_0001.djvu

			'30 KSIĄŻKA 
«Ulitima Thule»_ 
WARSZAWA 
660, 6600 i 660b. Bhagawadgita czyli pieśń 
o Bogu, poemat filozoficzny indyjski. Przełożył 
z sanskrytu Stanisław Franciszek Michalski. 
Warszawa. Wyd. Ulrima Thule. Nakład Wa= 
cława Wiedigera. Druk Uniwersytetu Jagiel: 
lońskiego 1910. 
Egz. na papierze czerpanym holenderskim. Okładkę rysował Jan 
Bukowski. 


661 i 6610. Bhadawadgi'ta. Nowy przekład 
zsanskryrudr. Sto Fr. Michalskiego=lwieńskiego. 
Warszawa. Druk. Zakł. graf. A. Hurkiewicz 
i Sp. '9Z1. 
662, 6620 i 662b. Czterdzieści pieśni Rigwe# 
dy t. j. wiedzy hymnów: z indyjskiego przełożył 
Stanisław Fr. Michalski. Warszawa. Druk. Uni: 
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1912. 
662 i 6620; egz. na papierze królewsldm japońskim. 


663 i 6630. Tęsknota Ramy... Przełożył... dr. 
Stanisław Franciszek Michalski... [i]... w roku 
1816 Walenty Majewski. Warszawa. Wyd. Ul: 
tima Thule. Nkł. księg. Trzaska, Evert i Mi= 
chaIski. Druk. Narodowa w Krakowie 1920. 
Egz. na papierze krajowym czerpanym. Litery indyjskie rys. 
Wadaw Pawłowski. 


664, 6640, 664b i 664c. Wiedza tajemna
		

/img156_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY; IJI 
Wed indyjskich. Upaniszady. .. Z sanskrytu prze= 
łożył dr. fil. St. Fr. Michalski. Warszawa. Druk. 
Uniwersytetu JagiellOliskiego w Krakowie 1913. 
Okładkę rysował J. Bukowski. Egz. na papierze czel'p3nym ho_ 
lenderskim. 
Patrz: 472, 544. 
«Vi ta N uova». 
WARSZAWA 
Patrz: 473, 473a. 


Księgarnia E. Wende i Sp. 
WARSZAWA 
Patrz: 331. 334, 511, 5I9- 519c. 521, 553, 582. 


Patrz: 607- 


Księgarnia Feliksa Westa. 
BRODY 


Wacław Wiediger. 
WARSZAWA 
665. Katalog wydawnictw Wacława Wiedi= 
gera. Druk. W. L. Anczyca i S=ki w Krakowie. 
Klisze u T. Jabłońskiego w Krakowie 1906. 
Uklad Wacława Wiedigera. 
666 i 6660. Lange Antoni: Rozmyślania. Kra= 
ków. Druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie 
19 06 . 
Ozdobił Wacław Wicdiger. 666 egz. na królewskim welinie ja- 
pońskim.
		

/img157_0001.djvu

			13Z KSIĄŻKA 
667. Nowi}czYl1ski Adolf: Jegomość Pan Rey 
w Babinie. Swiecka krotofila w trzech sprawach 
na czterechsetny anniwersarz napisana... Kraków. 
Druk. W. L. Anczyca i Sp. 1906. 
Ozdobił i wydał według wzorów antycznych Wacław Wiediger. 


668. Nowaczytlski Adolf: Oskar Wilde. Stu
 
djum. Aforyzmy. Nowele. Kraków. Druk. W_ 
L. Anczyca i Sp. 1906. 
Ozdobił W. Wiediger. 
669. Wiediger Wacław: Usta mroku. Poezje. 
Kraków. Nkl. «Isis». Druk. W. L. AnczycaiSp. 
19 0 5. 
Ozdoby i winiety autora. 
Patrz: 660-6606. 
Księgarnia Św. Wojciecha. 
POZNAŃ 


Patrz: 6/0-6/6. 


Z d rój. 
POZNAN 
670. Kosidowski Zenon: Szalony łowca. Po
 
znatl. Nkł. Zdroju. Poznatlska Drukarnia i Za
 
kład Nakładowy T. A. w Poznaniu. Kliszę 
okładkową wykonał A. Fiedler 19Zł. 
Okładka rysunku Władysława Skotarka. Egz. na papierze ho.. 
lenderskim. 


671. Zdrój. Dwutygodnik poświęcony sztuce
		

/img158_0001.djvu

			DZIAŁ WSPÓŁCZESNY; '33 
i kulturze umysłowej. Pod kierownictwem ]erze= 
go Hulewicza. 1917: październik zeszyt z; 1918: 
luty z. 3; maj tomu III. z. 5; sierpień tomu IV. 
z. J. Poznań. Druk. «Praca». 
Patrz: 317. 
Ksil;garnia Józefa Zawadzkiego. 
WILNO 


Patrz: 348. 349_ 350, 351. 617. 
K
iI;garnia 
J. K. Zupańskiego. 


POZNAŃ 


Patrz: 
416.
		

/img159_0001.djvu

			D 


o 


D 


A 


T 


E 


K 


PODOBIZN}!; DAWN}!;CH 
DRUKÓW. 
Kazimierz Stronczyński. 
WARSZAWA 
672. [Cygański Mateusz]: Myslistwo Ptasze.. 
Kraków. 
Przerys litografowany [18iO r.l. 


Seweryn OleszczyńskL 
WARSZAWA 
673. Grzebski Stanisław: Geometria, To iest 
Miernicka Nauka... Kraków. Łazarz Andryso= 
wic 1566. 
s. B J v. - B i. Podobiznę wykonał w Warszawie 1861 r. sposo... 
bem anastatycznym Seweryn Oles;z:czYllsld. 


Adam Piliński i Stanisław Piliński. 
I)OZNAŃ-PARYŻ 
674. Marchołt. Przedruk homograficzny 
egzemplarza prof. J. Przyborowskiego objaśnił dr. 
?:ygmunt Celichowski. Poznań. Nkł. Biblioteki 
Kórnickiej. Druk. J. l. Kraszewskiego (dr. W. 
Łebiński) 1876. 
Tab!. Z'J. 
675. Tarnowski Jan: Consilium rationis bellicae 
drukował Łazarz Andrysowic w Tarnowie 1558.
		

/img160_0001.djvu

			DODATEK 135 
Poznań. Nkł. Bibljoteki Kórnickiej. Druk. J. 1. 
Kraszewskiego. 
List I v." II. Z egzemp(arza pergaminowego Bibrjoteki Puławskie; 
przedrukował homograficznym sposobem A. Piliński i879. 


676. Psałterz Puławski. Z kodeksu pergamino= 
wego księcia Władysława Czartoryskiego ptze= 
druk homograficzny wykonali Adam i Stanisław 
Pilińscy. Nkł. Biblioteki Kórnickiej 1880_ 
s. ,6.. 17 nlb. przedruku. 


677i 6770. Rey Mikołaj: Apocalipsis... Kra= 
ków. Druk. Macieja Wirzbięty 1565' 
Kazimiera Przyborowska i Urszula 
Przyborowska. 
WARSZAWA 
678. Piesń a prośba czlowiekaKrzcśćijańskiego, 
aby go Pan Bog... Dobry cźesnymi w wiecżny= 
mi ćieszyć racŹYI. Kraków. Mateusz Siebeneicher 
154 6 . 
s. 8 nlb. Z pierwodruku wznowiła 1880 f. Urszula Przyborowska 
w Warszawie. 


679. Decalogus. To yest, Dżiesyęcioro przy= 
. kazanie Boże, ku śpyewanyu dla dźyatek krot= 
ce uczynione. Kraków. Mateusz Siebeneicher. 
k. t. Wznowiła z pierwodruku Kazimiera Przyborowska f. 188z. 


680. L[ubelczyk] J.: Piesn Nowa Krzescianska.
		

/img161_0001.djvu

			136 KSIĄŻKA 
Jako mamy ssukać łaski pańskiey gdy ią prze 
grzech utraciemy. Kraków. Mateusz Siebeneicher. 
s. .. - 5 nlb. W znowifa z pierwodruku Urszula Przyborowska 188z. 


68/. Lament Jeronima Szafrańca Starosty Chę= 
ćinskiego o smierćy Syna yego. 
k. t. Wznowiła z pierwodruku Kazimiera Przyborowska roku 
188z. 
682. Szymanowski Samuel: Fatum żałosne 
Wielmożnego Pana Jego Mości Pana Henryka 
z Wysokiego na Mielnicy Kaszowskiego, Ka
 
sztelana Wendeńskiego. Lublin. Druk. Jana Wie= 
czorkowicza 1654. 
Z pierwodruku wznowiła Urszula Przyborowska. Nkł. Adolfa 
z Wysokiego Kaszowskiego. Warszawa .882. 


683. Pyesn O swiętym Krysztoforze barzo 
piękna. . 
684. Xiegi ktore zową Język, z łacińskiego na 
polski wyłożony. Kraków. Hieronim Wietor tHZ. 
Rafał Lowenfeld. 
KRAKÓW 
685. Nowy karakter Polski z Drukarnie Laźa# 
rzowey: y Orthographia Polska Jana Kochanow# 
skiego. Jego M. P. Lukasza Gornickiego, '	
			

/img162_0001.djvu

			DODATEK '37 
Władysław Bartynowski. 
KRAKÓW 
686. Kochanowski Jan: Dryas Zamchana... 
Lwów. 
Kopijowano w Krakowie 188}- 
687. Kochanowski Jan: Iezda do Moskwy. 
Kraków. Druk. Łazarzowa 158}. 
KopiJowano w Krakowie t883' 
688. Kochanowski Jan: Piesni trzy... Warszawa 
15 8 0. 
Kopijowano w Krakowie: 188'}. 
689. Kochanowski Jan: Zgoda. Kraków 1564. 
Kopijowano w Krakowie t88,_ 


690. Kochanowskijan: Szachy. MaciejWirz
 
bięta 1585. 
Faximilowano w Krakowie: w 1884 r. 
691 i 6910. Kochanowski Jan: Threny. Kra
 
ków. Druk. Lazarzowa 1580. 
Faximilowano w Krakowie: w lutym 1884' 


692. Kochanowski Jan: Zuzanna [Kraków]. 
Faximilowano w Krakowie 1884. 


Wiktor Wittyg. 
WARSZAWA 
693. Rey z Nagłowic Mikołaj: Figliki. Dla 
uczczenia czterechsetnej rocznicy urodzin autora 
wydał w podobiźnie Wiktor Wittyg. Kraków. 


.
		

/img163_0001.djvu

			138 KSIĄŻKA 
Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Płyty tra= 
wił Kazimierz Zadrazil w Krakowie 1905. 
Egz. na papierze holenderskim. 
Karol Badecki. 
LWÓW 
694. Lamentchłopskinapany. Wyd. J. Kallen= 
bach i Karol Badecki. Lwów. «Białe kruki l». 
Nkł. ksi
g. Zienkowicza i Ch
cińskiego. Druk. 
r. Ch
cińskiego. Lit. Andrzeja Andrejczyna 1910. 
Podobizna s. 1. 
695. Zbylitowski Piotr: Przygana wymyślnym 
strojom białogłowskim <1600 r). Wydał Karol 
Badecki. Lwów. «Białe kruki z». Nkł. ksi
g. 
Zienkowicza i Ch
ciliskiego. Druk. Józefa Ch
= 
cińskiego. Lit. Andrzeja Andrejczyna 1910. 
Podobizna k. t. z f. t600. 
696. Bielski Joachim: Piesn nowa o Sczesliwey 
Potrzebie pod Byczynam z Arcyxiaz: Maximi= 
lianem. Kraków. Jakub Siebeneycher 1588. 
Przerys homograf. we Lwowie 1914 f. dr. K. B.1deckiego z unikatu 
w Bibl. Katedr. w Strengn3ss nad Mdarcm w Szwecji. 
Anonimowe. 
697. [Podobizny dawno druków i drzeworytów I. 


WZORK PISM I WINIET. 
Bez podania oficyn. 
698. Drzeworyty w różnych dziełach polskich,
		

/img164_0001.djvu

			DODA TEK '39 
używane przez drukarzy krakowskich w XVI, 
XVII i XVIII wieku, a zachowane dotąd w zbio= 
rze prywatnym D. E. F [riedleina] w Krakowie. 
699. [Winiety z druków XVIII wieku]. 
Nowe odbitki z dawnych płyt drzeworytowych. 


Druk. «Gazety Narodowey i Obcey». 
WARSZAWA 
700. Wzor l'ism rozmaitych składających Dru= 
karnią przy Gazecie Narodowey i Obcey. Rząd= 
ca Drukarni: Stanisław Szymański, redaktor G. 
N. i Ob. 
Drukarnia Józefa Zawadzkiego. 
WILNO 
701. Wzory charakterow Drukarni Jozefa Za= 
wadzkiego, Typografa Akademickiego w Wilnie. 
S.1 nlb. 
702. [Wzory pism Drukarni Józefa Zawadzkiego 
w Wilnie]. 
wzory Iz8-I3O. 


703. [Winiety Drukarni Józefa Zawadzkiego 
w Wilnie]. 
704. [Wzory pism Drukarni Józefa Zawadzkiego 
w Wilnie 	
			

/img165_0001.djvu

			'40 KSIĄŻKA 
Drukarnia Banku Polskiego. 
WARSZAWA 
706. Wzory pism rozmaitych znayduiących sit; 
w Drukarni Banku Polskiego. Warszawa 18z8. 
707- [Wzory winjet Drukarni Banku Polskiegol_ 
708. [Wzory pism Drukarni Banku Polskiego. 
Arkusze z późniejszego (okolo r. 1850> wydania). 
709. Oleszczyński Seweryn: Wybór ozdób 
kalIigraficzn}'ch. Warszawa. Nkl. J. Błaszkow_ 
skiego. Lit. Banku Polskiego 1848. 
Tablica 5. S. Oleszczyński lit. 


Drukarnia Wł. L. Anczyca i Sp. 
KRAKÓW 
710. Wzory pism Drukarni WI. L. Anczyca 
i Sp. pod zarządem Jana Gadowskiego. Kraków. 
Nkl. i dr. WI. L. Anczyca i Sp. 1884. 
k. t. 


Odlewnia czcion. E. i dr. K. Koziańskich 
<.O'\...o'1<..O'\...o-.Ih'...o-.*<.o(yIo.O"I,,*,\Q'>vO"*VO"*
\ooO">vO"VO"
		

/img166_0001.djvu

			INNE 


Wl''IWORl' 
DRUKARSKIE: 


LUŹNE DRUKI AKCY
 
DENSOWE-PAPlERY 
WARTOŚCIOWE 
KARTOGRAFIA. 
AFISZE 
NUTY 
R E P R O.. 
DUKCJE.
		

/img168_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCY= 
D E N S O W E: 


OGŁO.JZENIA.KALENDARZE.7ARELE 
RACHUNKI. PAPIER}! 'FIRMO WE. PROGRAM!: 
OXÓLNIKI.PR0.5PEK71:. BJLE7J!. RECEPX1: 
EXJ!KIE7J!. KARNEXJ!. D1:PLOMJ! 
ADRES!: 1 7. P. 


XVI-XIX 
Bez podania oficyny. 
712. T oliskow Mikołaj: [Kalendarz na rok)152J. 
Kraków. 
713. Jan Kazimierz z Bozej łaski KroI Polski... 
[Uniwersał) do poddanych w K [oronie] u Szwe_ 
dów słuzących. Dan w Samborze t lutego 1656. 
714. Joannes Casimirus Dei gratia Rex Poloniae... 
[Uniwersał do rycerstwa i stanów pruskich. 
Dan w Lublinie 15 wrzcśnia) 1656. 
715. [Zakładka do książki]: Jeśli chcesz postą.. 
pić w duchu, nie parrz na to co drudzy źle czy.. 
nią, ale co sam dobrze czynić masz. S. Bernard. 
Zbudowanie bliźnich. Modl się za Senatory Ko.. 
ronne. [Druga połowa XVII wieku.) 
Michał Groll. 
WARSZAWA 
716. Kalendarz Warszawski na rok 1776. War.. 
szawa. Wyd. Michał OrOlI.
		

/img169_0001.djvu

			'44 INNE W I;Y WORl: DRUKARSKIE 
Drukarnia 00. Pijarów. 
WARSZAWA 


717 Do Jmci Xi
dza Idziego Kluzynskiego 
Prefekta Drukarni XX. Scholarum Piarum, T 0= 
warzysze T eyże Drukarni w Dzień Imienin 
[Wiersz]. Warszawa 1789. 
Bez podania oficyny. 
718. Grudziński Jan: [Manifest]. Jaśnie Oświe= 
conym Jaśnie Wielmożnym... Senatorom, Digni= 
tarzom, Urz
dnikom, tudziesz Calem u Rycerstwu 
Rzeczypospolitej... donosz
 Zwoli... Króla Jego= 
mości Stanisława... Jako ...Króla Jegomości 
Szwedzkiego [o interwencji na rzecz króla Stani
 
sława Leszczyńskiego przez Karola XII]. Obóz 
pod Sanokiem 16 maja 171Z. 
719. Mokronowski A., Ogiński A.: Z Rozkazu 
J. K. Mci y Konfederacyi Generalney Oboyga 
Narodów... Senatorowie, Ministrowie y UU 
[rodzeni] Posłowie znayduiący si
 na Seymie, 
maiący na sobie Processa, nie maią si
... uchylać 
od nich.. Warszawa z7 sierpnia 1776. 
720. Zacharyaszewicz G. ks.: Gorliwa ku 
prawdziwey Religii przychylność... Duszy śp. 
Franciszka Czackiego Strażnika W. K. ModJit
 
wom powszechnym zalecenie 1787.
		

/img170_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCl:DENSOWE '45 
721. Łubieński Stefan Wojciech ks.: Jaśnie 
Oświecony Xiążę Jmć Karó\ Radziwiłł W oie= 
woda Wileński Roku tego Miesiąca blizko ze= 
szłego zmarły... [Wezwanie do modlitwy za du= 
szę zmarłego] 1790. 
722. Komissya Porządkowa Woiewodztwa 
Krakowskiego. Mocą doszłego kommissyi swoiey 
Naywyższego Rozkazu upoważniona... Uniwer= 
sał do Duchowieństwa. Dan na Sessyi... Z5 mar= 
ca 1791. [Kraków]. 
723. [Komissya POTządkowa W oiewodztwa 
Krakowskiego]. Proklamacya do Powszechności. 
Dan na Sessyi... )1 marca 1791 r. 
724. (Zakładka do książki]: \Vielkie szaleństwo 
iest, gdy człowiek woli raczey Boga obrazić, ani= 
żeli człowieka. S. Theresa. Uciekay od miłośći 
świata. Modl się za zgodę PP. Chrześćiatlskich 
[Pierwsza połowa XVIII w.]. 
725. Hulsen Jan: Elogium in Bibliothecam Za= 
łuscianam. 
726. Bilet Wniyscia do Ogrodu Rzeczypospo= 
litey. 
[Drukarnia] <
 Kurjera Warszawskiego». 
WAHSZĄWA 
727. D [muszewski] L. A: Spiewka przyiacielska
		

/img171_0001.djvu

			146 INNE WL"TWORL" DRUKARSKIE 
w Dniu Imienin W. Kazimierza Miecznikowskie= 
go... Warszawa 1825. 
728. Do WJ Pana Ludwika Dmuszewskiego. 
Drukarnia w dniu Jego Imienin. Warszawa 18z8. 
Drukarnia Banku Polskiego. 
WARSZAWA 
729. Jaśnie Wielmożnemu hrabi LudwikowiJeI= 
skiemu, radcy stanu, prezesowi Banku... w dzie1]... 
imienin... Drukania Banku. Warszawa 1828. 


Litograf ja P. Wyszkowskiego. 
KRAKÓW 
730. Kalendarz na r. 1829. Kraków. 
Drukarnia 
Antoniego Gałęzowskiego i Sp. 
WARSZAWA 
731. Rodecki Franciszek: Obraz jeograficzno= 
statystyczny Królestwa Polskiego. Przez... dok= 
tora medycyny Uniwersytetu Krakowskiego. 
\Varszawa. Nkł. autora 1830. 
Mapa polityczna Królestwa Polskiego. Seweryn Oleszczyński 
litogr. 5 tablic oraz wykaz rzeczy_ 


Drukarnia T. Wyszomirskiego. 
WARSZAWA 
732. [Klepsydra]: Dominik Siemioradzki, były 
porucznik wojsk polskich... 1858.
		

/img172_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCJ!DENSGWE 1+7 
Drukarnia 
Józefa Zawadzkiego. 
WII.NO 
733. Kremer Józef: Podróż do Włoch. 1. [Ogło
 
szenie-afisz o wyjściu dzieła z druku]. Wilno. 
Nkł. ]. Zawadzkiego 1859. 
Drukarnia 
Adama Dzwonkowskiego i Sp. 
WARSZAWA 
734. Kalendarzyk na rok 186z. Warszawa. Nkł. 
Adama Dzwonkowskiego i Sp. 
Bez podania oficyny. 
735. Komissya Organizacyjna przez Trzy Nay... 
iaśnieysze Dwory ustanowiona, do obywateli 
wolnego miasta Krakowa i iego okręgu... [Ode
 
zwal. Kraków, tz października 1815. 
736. Towarzystwo Przyiaciół Muzyki w Lub
 
linie [Dyplom członkowskil.Lublin 1816. 
Dotyczy wyboru dn. 12 marca 1816 f. na członka Directorium 
Karola Kurpińskiego. 
737- Towarzystwo Przyjaciół Muzyki w Kra# 
kowie [Dyplom członkowski]. Kraków 18... 
Dotyczy wyboru w dn. ZI marca 1818 f. Karola Kurpińskiego 
na czlonka czynno-honorowego. 


738. Teatr Narodowy. Dyrekcja Ludwika
		

/img173_0001.djvu

			1+8 INNE WL'7WORL' DRUKARSKIE 
Osi6skiego. Kontrakt... Warszawa 18.. 
s. I nlb. Między L Osińskirn J a Karolem Kurpińskim, Dyrekto- 
rem Muzyki, i Zofją Kurpińską, artystką dramatyczną z c:!nia t 
lipca 18t8 r. 
739. Dyrektoryat Towarzystwa PrzyiaciołMu# 
zyki W Kaliszu. [Dyplom członkowski]. Kalisz 
181 9- 
Dotyczy wyboru w dn. 8 lipca 1819 na członka ',onorowego ka... 
pitana Brauna, adjutanta Sztabu Wielkiego Księcia. 


740. Molski [Marcin): Do JW. Alexandry 
z xiążąt Lubomirskich, wojewodziny hrabiny 
Potockiey z powinszowaniem imienin__. [War= 
szawa] 18z1. 
741. Molski [Marcin] pólkownik: Z Powinszo= 
waniem Imienin... [Warszawa] 18z1. 
742. Zaiączek Józef książę, i namiestnik kró= 
lewski... majętności Opatowskiey z przyległo= 
ściami dziedzic i właściciel. Pragnąc wiecznemi 
czasy ustalić prawa Włościan do majątności 
Opatówka należących... [Przywilej nadaniagrun= 
tu włościaninowi Marjanowi Musze.] Warsza= 
wa [Litogr.)18z5. 
743. Z. A., J. M., K. K.: Carmina quatuor 
linguis composita im memoriam diei quo Kolum= 
banus Zager munus rectoris scholae Seynensis 
suscepturus, Plocia discessit, a collegis et amicis 
ejus oblata 1826.
		

/img174_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCJ!DENSGWE '49 
744. Zieliński Tomasz, Maciejewski Ignacy i in. : 
Do Wielmożnego Grzegorza ]ahołkowskiego, 
sekretarza jeneral

Bo l}r:ęd
 
i
icypalnego m. 
st. Warszawy... W dZlen... Imlen111... Warsza= 
wa 18z6. 
745. [Klepsydra): Stroskany mąż wraz z czwor= 
giem dzieci, po zgonieś. p. Anny Siemioradzkiey... 
zaprasza... na exportacyą ciała... [Warszawa] 
18 3 6 . 
746. [Klepsydra): Stroskany mąż wraz z dzieć= 
mi po Ś. p. Franciszce z Hoińskich Gargu\skiej... 
zaprasza... na exportacyą zwłok... [Warsza= 
wal 18'F. 
747. Kwit... [Loży masońskiej) Świętojańskiey 
B B ","" Pol ,,"., złą "",, ... na złotych polskich... 
odebranych do kassy... 
748. Towarzystwo Królewskie Przyiacioł 
Nauk. [Papier listowy). 
Egz. zawiera pismo J. U. Niemcewicza do Karola Kurpińskie.. 
go z dn. 7 stycznia t 8)0 f. 


749. Towarzystwo Królewskie Warszawskie 
Przyjacioł Nauk. [Dyplom członkowski]. 
Winieta: Joan. Ligber de1. et sculpit Varsaviae. Dotyczy: Karola 
Kurpińskiego, dr. Orko Teatru Narad. z dn. 5 marca 1815 f. 


750. Towarzystwo Królewskie Warszawskie
		

/img175_0001.djvu

			'50 INNE WL"Z"WORL" DRUKARSKIE 
Przyjaciół Nauk. [Dyplom członkowski]. War= 
szawa. 18.. 
Dotyczy wyboru na członka Tow. w dn. ., stycznia 18}0 f. Ka... 
rola Kurpińskiego. Egz. na papierze czerpanym. 


751. [Recepty trzeciego dziesit;ciolecia XIX wie.. 
ku. Warszawa. Mdź.]. 
752. [Recepta]. Apteka Dworu J. c. K. M. 
18[3 1 ]. 
753. Rector et Prpfessores Gymnasii... Scho- 
larum Piarum... [Swiadectwo ukończenia nauk. 
Warszawa] 183... 
Cyprjana Zalewskiego z dn. 17 września t830 f. w Warszawie. 


754. [Dyplom zasługi, wydany dn. 5 sierpnia 
1831 r. przez Izbt; Senatorską i Poselską uczestni= 
kom korpusu generała brygady Henryka Dem.. 
bińskiego]. 
Dotyczy Józefa Kaszycy. żołnierza pułku j strzelców pieszych. 


755. Plan do nowej loteryi na dom jeden z naj- 
wit;kszych w Warszawie przy ulicy Nowy=Świat 
Nr Iz86 Litt. A. pod nazwiskiem Jasińskich zna.. 
ny i drugi dom przy ulicy Smolnej Nr Iz86 Litt. 
B. stoiący oraz na znaczne summy pienit;żne... 
Warszawa 1836. 
756. Komar Erazm: Napis nad Drzwi Ogro.. 
du przy ulicy Kopernika w Krakowie [Kraków I.
		

/img176_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCl::DEN.'iOWE 151 
757- Administracya Rządowa Dochodów Skar# 
bowych Tabacznych w Król. Polskiem. [Papier 
firmowy]. Warszawa Lit. .8... 
758. Jaśnie Wielmożny Referendarz Stanu Cie# 
chanowski Sekretarz Jeneralny w Komissyi Rzą# 
dowej Przychodów i Skarbu kawaler wielu Of# 
derów [karta na drzwiach biura] Warszawa lit. 
759. Uwierzytelnienie Towarzysza Sztuki Dru# 
karskiej w Krakowie. Lit. 
Ryto: T. Lipnłcki. Z dn. II paMziernika 1851 r. dotyczy Ludwika 
Garszteckiego. 


760. [Bilety wizytowe]. Z powinszowaniem 
imienin [z '1-#80 dziesifj;ciolecia XIX wiekuj. 
761. [Bilety wizytowe]. 
Vlodimir Borkowski. Jozef EIsner, professor stały Kro: Alex. 
Uniwersitetu i rektor Szkoły Głównej muzyki. Konstanty Gied. 
royc. Le Comre St Grabowski, controleur general du Royaume. 
Le conseilleur d'Etat Illski, president de la Banque de Pologne. 
Ignace comte Komorowski. Kossakowski. Zygmum Krasi.lski. 
Jerzy książę Lubomirski. Le com!e Thomas ł.ubieński. Edward 
Niemoiewski. Mr. le comte Ossoliński. Le general de B-de Piot- 
rowski. Le comte Boleslas Potocld, chambellan de S. M. I. l'Em- 
pereur de tODtes les Russies. M. PrószyilSki. Le comte Przez- 
dziecki, cbambellan de S. M. L. E. R., Marechal du gouvernement 
de Podolie. Radominski [1826]. Antoine Rostworowski, membrc 
de Conseille d'Etat du Royaume de Pologne. Le C.,te Fr. Sołtyk 
Sztab kwatermistrzowstwa Generalnego Woyska (18x)l. 


762. [Bilety wizytowe]. 
Enoch. Severin Goszczynski. J. J. Kraszewski (2 odmienne egz.). 
A. E. Odyniec. Wincenty Pol.
		

/img177_0001.djvu

			'52 INNE W17WORK DRUKARSKIE 


XX 
ARTYŚCI GRAT/CJ::. 
Bukowski Jan. 
KRAKÓW 
763. [Kalendarz ścienny]. Drukarnia Narodo
 
wa w Krakowie 19 08 . 
O:	
			

/img178_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCYDENSOWE '53 
770. [Kalendarz ścienny]. Drukarnia Uniwer
 
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie '9'1' 
771. [Zaproszenie]. Reduta prasy. Kraków. Druk. 
J. Czarneckiego w Wieliczce 19'3. 
772. Bilet roczny członka T 
wa Polska Sztu
 
ka Stosowana. [Kraków. Druk. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego] 19'3. 
773. Bilet roczny członka T 
wa Polska Sztu= 
ka Stosowana. [Kraków. Druk. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego] '9'1' 
Czajkowski Józef. 
WARSZAWA 


Patrz: 850. 
Dąbrowa Eugenjusz. 
KRAKÓW 


Patrz: 850. 


Patrz: 812. 
Gronowski Tadeusz. 
WARSZAWA 
Patrz: 808, 809. 
Har/and Zygmunt. 
LWÓW 
774. [Papier firmowy]. «Targi Wschodnio. 
Lwów. Z5 września do 5 października '921. 


Gelbard Jerzy. 
WARSZAWA
		

/img179_0001.djvu

			'54 INNE WIó7WORIó DRUKARSKIE 
Jastrzębowski Wojciech. 
WARSZAWA 


775. [Papier firmowy]. Warsztaty Krakowskie 
stowarzyszenie wytwórcze z ogr. por. Rachu= 
nek. Kraków. 
776 i 776a. [Pieczęć i godła firmowe). War= 
sztaty Krakowskie stowarzyszenie wytwórcze 
z ograniczoną poręką 1914. 
777. [Pieczęć I. Królewskie wolne Miasto No= 
wy Sącz 1914. 
778. [Legitymacja 1- Komenda l Brygady L. P... 
za pracę żołnierską w polu... prawo noszenia od= 
znaki Brygady «Za wierną służbę». Kraków. 
I Druk. Muzeum Techniczno = Przemysłowego l. 
779 i 779a. Dyplom na medal Muzeum T 1'= 
chniczno Przemysłowego w Krakowie 19IJ. 
780. Dyplom na order Odrodzenia Polski. War= 
szawa. Druk. Zakł. graf. B. Wierzbicki i Sp. 
781. Dyplom na order Orła Białego. Warsza= 
wa. Druk. Zakł. graf. B. Wierzbicki i Sp. 


Pniewski Bohdan. 
WARSZAWA 


Patrz; 811.
		

/img180_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCl:DENSOWE 155 
Półtawski Adam. 


WARSZAWA 


782. Zaproszenie.._ Bal... w Resursie Obywa= 
telskiej dnia 2Z=gO listoyada 191J roku na rzecz 
wpisów Towarzystwa Muzycznego. r Zak!. graf. 
E. Wierzbicki i Sp.j. 
783 i 783a. [Zaproszenie] ...na Bal... na rzecz 
wpisów Towarzystwa Muzycznego... 19IJ... 
[Zakł. graf. B. Wierzbicki i S_ka]. 
Egz. na papierze Ingres. 
784. [Zaproszenie]. Wieczornica 	
			

/img181_0001.djvu

			156 INNE Wl:"7WORl:" DRUKARSKIE 
czysty w dniach 10, \I i IZ października wskrze= 
szenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 
Wilno Druk. «Znicz» w miesiącu wrześniu 1919- 
Sosnkowski Jerzy. 
WARSZAWA 


Patrz, 81l. 


Tom Józef. 
WARSZ1\WA 
788 i 7880. Kalendarz na rok 1916. Wydany 
przez Sekcję pomocy dla inteligencji K. O. M. W. 
Warszawa. Druk i lit. «Jana Cotty». 
Okładkę oraz ozdoby wewnętrzne skomponował i rysO\v/ał na 
kamieniach Józef Tom. 


789. Prace akcydensowe. Lit. i cynkotypy. 
Trojanowski Edward. 
WARSZAWA 
790. Kalendarz na rok 1916. Warszawa. Wyd. 
Sekcji pomocy dla inteligencji K. O. M. S. W. 
Druk. i lit. «Jana Cotty». 
Rys. na kamieniu Edward T rojanowsli:i. 


791. Kalendarz loterji R. G. O. Na rok 1919' 
Warszawa. Druk. i lit. «Jana Cotty». 
Rys. Edw. T rojanowski. 


792. [Program]: Teatr Mały. Kościuszko pod 
Racławicami. Dramat narodowy w 5 aktach.
		

/img182_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCl:DENSOWE 157 
Wł. Anczyca. Warszawa. Druk Zakł. Graf. B. 
Wierzbicki i S=ka 1916. 
793. Zaproszenie Tow. Zach
ty Sztuk Pi
knych 
w Królestwie Polskiem na uroczystość otwarcia 
salonu. Warszawa, grudzień 1911. 
Uziembło Henryk. 
KRAKÓW 
794. (Kalendarz ścienny]: Drukarnia Wł. Teo= 
dorczuka i Sp. Kraków 1901. 
Ozdobił H. Uziembło. 
795. Prace aksydensowe. Druk. T eodorczuka 
w Krakowie. 
W ojtaszewski Edmund. 
I'OZNAŃ 
796. [Papier firmowy ]: Wiktor Kulerski, drukar= 
nia, stereotypja, introligatornia, ksi
garnia. Ga= 
zeta Grudziądzka. 
Wycięty z płyt Masera. 
797- [Karta tytułowa]: Teatr Narodowy pod 
dyrekcją L. Dybizbańskiego, [Powań] Piekary 17. 
Program. 


O'FIC'LN'L DRUKARSKIE. 
Drukarnia W. L. Anczyca i Sp. 
KRAKÓW 
798. [Ogłoszenie]: Drukarnia, Gisernia, Ste=
		

/img183_0001.djvu

			158 INNE W l:"7WOR l:" DRUKARSKIE 
reotypia W. L. Anczyca i Spółki w Krako
 
wie. 
799. [Karnet): Budowa domu własnego 19??' 
Zabawa drukarzy krakowskich dn. z8 stycznia 
1905 r. w sali «Sokoła». Kraków. Nkl. Ko= 
mitetu zabawowego 1905. 
800. Pamiętnik III zabawy tanecznej introliga= 
torów w Krakowie dn. Z51utego 1905 r. [Karnet.) 
Kraków 1905. 
801. [Adres]: Panu J. A. Surzyckiemu w Ło= 
dzi... Ciało nauczające Szkoły Handlowej Ku= 
piec(wa Łódzkiego 1906. 
Drukarnia 
Jana Buriana 	
			

/img184_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCJtDENSOWE '59 
Drukarnia i litograf ja p. f. «Jan Cony». 
Patrz: 788, 788a, 790-792. 
Drukarnia 1: Czarneckiego. 
WIELICZKA 
Patrz: 77/. 
Drukarnia «Czasu». 
KRAKÓW 
805. [Załącznik do zeszytu IV "Portretów Pol= 
skich]. Od wydawcy. Z powodu nadzwycza;= 
nych trudności techn. zesz. IV Portretów Polskich 
znacznie si
 opóźnił... Ksi
garnia H. Altenberga. 
806. [Afisz]: "Czas» założonyw.848 roku dwa 
wydania codziennie zniża prenumerat
... od . 
stycznia 1906 roku. 
807. Adres Rady Miasta Krakowa złożony 
w dniu 7 czerwca '900 roku Uniwersytetowi 
]agiellOllskiemu w 500 rocznic
 jego odnowie= 
nia. W Krakowie. 	
			

/img185_0001.djvu

			160 INNE Wlo"TWORlo" DRUKARSKIE 
809. Program kabaretu ! Ach! Warszawa Lit. 
W. Główczewskiego 1918. 
T. Gronowskiego. 
810. Na pamiątk
 w pierwszym roku propagandy 
Polskiego Czerwonego Krzyża członek doży# 
wotni. [Dyplom. ] Warszawa 1920. 
811. [Adres]: Związek florjański. Siłą jedności. 
Warszawa 1917. 
Według rys. Jerzego Sosnkowskiego i Bohda11a Pniewskiego. 


812. Etykiety do cygar. Lit. Jerzego Gelbarda. 
813 i 813a. [Etykieta]: Sp. akc. przemyslowo= 
handlowa Sutkowski i Raszewski i Werner, C y = 
rański i S=ka. Herbata chińska. Warszawa. Lit. 
Drukarnia «Grafia». 
LWÓW 
814. Książeczka udzialowa Książnicy Polskiej 
Towarzystwa nauczycieli szkól wyższ. we Lwo= 
wie... 


Drukarnia Gazety Grudziądzkiej 
<\V. Kulerskiego>. 
GRUDZIĄDZ 


Patrz: 796. 
Zakl. graf. \V. Krzepowski. 
KRAKÓW 
815. T owat'zystwo Pomoc Przemysłowa w D
=
		

/img186_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCt:DENSOWE IÓ' 
bicy wyraża podzi
kowanie za współpracowni
 
ctwo nad podniesieniem przemysłu krajowego 
przez obesłanie «Doraźnej wystawy przemysło
 
wo#r
kodzielniczej» w D
bicy... 19'0. 


Tłocznia Wł. Lazarskiego. 
Wl\RSZl\WA 
816 i 816a. Łubieński Roger hr.: Ród Pomianów
 
Łubieńskich. Opracował i wydał... Warszawa 
19 12 . 
Egz. na papierze czerpanym. 
817. [Tabela): Stan rachunków Kasy Pożyczko" 
wej Przemysłowców Warszawskich. \V' arszawa. 
818. [Afisz]: Rada Regencyjna zwróciła si
 
w dniu 11 listopada 1918 roku do mnie z prośbą 
o podj
cję si
 utworzenia Rządu Narodowego 
...Józef Piłsudski. Warszawa, dnia 12 listopada 
19 18 . 
819. Teatr w Pomarańczarni. Przedstawienie 
inauguracyjne, urządzone przez Komitet Wielkiej 
Kwesty Majowej na rzecz Szkoły Polskiej. Pro" 
gram... Warszawa 1916. 
Odbito na papierze szmacianym na prasie ft;CZnej. 


820. [Afisz]: Zarząd T 
wa Kształcenia Zawo_ 
dowego Grafików zwraca si
 do właścicieli i pra" 
cowników drukarni, litografji i introligatorów...
		

/img187_0001.djvu

			162 INNE IVJC7IVORJC DRUKARSKIE 
z... prośbą, aby zechcieli uczęszczać na wykłady 
prof. E. Niewiadomskiego... o sztuce drukarskiej 
i grafice wogóle... Warszawa 1918. 
821. [Papier listowyl: Redakcya «Biblioteki za= 
wodowe; graficznej» wydawnictwo «Zjednoczo= 
nych zakładów graficznych» w \V'arszawie... 
822. [Program]: Koncert zorganizowany przez 
Ministerstwo Sztuki i Kultury w programie: Da
 
wni Mistrzowie Polscy 	
			

/img188_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCl:DEN50WE .63 
umieszczonych w « Tece». Iluminacja na str. l wykonana w je- 
denastu kolorach w arz£worycie. 
828. Zaproszenie Komisyi Organizacyjnej Tow. 
kursów kształcenia zawodowego grafików na 
pierwsze organizacyjne zebranie Towarzystwa. 
829 i 8290. [Zaproszenie]: Zarząd Tow. 
Kształcenia Zawodowego Grafików ma za
 
szczyt prosić na wykład inauguracyjny prof. El. 
Niewiadomskiego... na temat: «Rozwój sztuki 
drukarskiej» " . 
829: egz. na papierze czerpanym. 


830. Zaproszenie na obrzE;d zaślubin panny ]a
 
dwigi Leśniowskiej z panem Edwardem Geisle
 
rem. Warszawa 19zo. 
Egz:. na papierze holenderskim. 
831. Polskie T owarzystwo Krajoznawcze... 
[Zaproszenie] na uroczyste posiedzenie z okazji 
15
lecia Towarzystwa... Warszawal9zl. 
832. [Zawiadomienie]: Zarząd Kooperatywy 
Związku Polskich Artystów Plastyków za= 
wiadamia.._ o otwarciu... stałego salonu sztuki. 
Warszawa 19z1. 
833. Zaproszenie Zarządu Muzeum Rzemiosł 
i Sztuki Stosowanej na otwarcie wystawy prac 
uczniów Szkoły sztuk zdobniczych i kursów za
 
wodowych wieczornych. Warszawa.
		

/img189_0001.djvu

			,64 INNE Wl:7WORl: DRUKAR5KIE 
834 i 8340. Zaproszenie Zarządu Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości na otwarcie 
« Wystawy wzorów do ubioru polskiego»... 
Warszawa. 
Na papierze czerpanym Mirkowskim. Czcionkami gotyckiemi 
drukarni Banlm Polskiego sprowadzonemi do Warszawy w r. 
1827 z odlewni Pirmin Didot Freres w Paryżu. 


835. Zawiadomienie Zarządu T 
wa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości o zebraniu nadzwyczaj= 
nym w dniu 8 srycznia 19'7 r_ w sprawie orga= 
nizacji odbudowy zniszczonych miast, miasteczek 
i wsi polskich. Warszawa 1917. 
Na papierze Ingres. 


836. Bilet wejścia na wystaw€; «Sto pi€;ćdzie= 
siąt lat malarstwa polskiego w szkicach». War= 
szawa 1918. 
837. [Bilet członkowski]. Towarzystwo Miło= 
śników Historyi w W arszawie. Warszawa. 
838. Karta pamiątkowa uczestnictwa w obcho= 
dzie Napoleońskim w Warszawie. Komitet ob= 
chodu setnej rocznicy zgonu Napoleona. [War= 
szawa] 1921. 
839. Dowód osobisty... Szkoła Sztuk zdobni= 
czych przy Muzeum Rzem. i Sztuk. Srosow. 
w Warszawie... Warszawa. 
840. Wyróżnienie zaszczytne za post€;py i pil=
		

/img190_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCYDENSOWE 165 
-ność w roku szkolnym... słuchacz... kursów... 
Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej w War# 
szawie. 
841. [Adres]. Polskie Towarzystwo Krajoznaw.: 
cze do Prześwietnej Rady Miejskiej Stołecznego 
Miasta Warszawy... Warszawa, 24 lipca 1916. 
Zakł. graf. Z. Manitius. 
LÓDŻ 
842. [Papier firmowy]. Rachunek. Fabryka wy.: 
robów wełnianych Karol Kretschmer, Łódź. 
Drukarnia Narodowa. 
KRAKÓW 
843. Program wieczoru Stanisława Wyspiań# 
skiego, dnia ZI sierpnia 1912 w Zakopanem. 
844. [Prospekt]. Lamus. Rocznik artystyczny, 
literacki i naukowy pod redakcyą Michała Pa# 
wlikowskiego. T om IV. Nkł. ksi
g. H. Alten# 
berga we Lwowie. 
845. [Prospekt]. Brantome: Żywoty pań swo.: 
wolnych w stylowym przekładzie Boy'a. Kraków. 
846. [Zaproszenie. Wydziału Towarzystwa 
Artystów Polskich «Sztuka»] na otwarcie XV 
wystawy «Sztuki» w gmachu Tow. Przyja# 
dół Sztuk Pi
knych.._ Kraków. 
Patrz: 763, 766. 768.
		

/img191_0001.djvu

			166 INNE Wl:7WORl: DRUKARSKIE 
Drukarnia 
Muzeum Techniczno Przemysłowego. 
KRAKÓW 


Patrz: 778. 


Drukarnia 
Zakł. Nar. im. Ossolińskich. 
LWÓW 
847. [Zawiadomienia o przedpłacie oraz kar= 
ta korespondencyjna). Jaworski Franciszek: 
Pierścienie historyczne polskie. Lwów. Nkł. 
H. Altenberga '91Z. 
Zakł. graf. «Sztuka». 
TORUŃ 
848. [Papier firmowy). Jan Turek. Toruń. Zie= 
miopłod y . 
849. Zjazd kół śpiewackich... Nagroda przy= 
znana kołu śpiewackiemu... za dobrze wykonany 
śpiew. Lit. 
Drukarnia 
Władysława T eodorczuka Sp. 
KRAK Ó w 
Patrz: 794, 795. 
Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
KRAKÓW 
850. [Kalendarz)'906. Kraków. Wyd. Ja=
		

/img192_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCJ!DENSOWE 16 7 
neczek @ Ziembicki, skład przyborów piśmien= 
nych. Klisze wykonał K. Zadrazil. 
Projektowali: Józef Czajkowski i Eugenjusz Dąbrowa. 


851. [Kalendarz ścienny]. Drukarnia Uniwer= 
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1908. 
852. Cennik win. Carte des vins w restauracyi 
«Grand Hotelu» w Krakowie. 
853. !Rachunek!. Drukarnia Uniwersytetu Ja= 
giellońskiego. Kraków. 
854. [Koperta]. Drukarnia Uniwersytetu Ja= 
giellońskiego. 
855. Program koncertu krakowskiego chóru aka= 
demickiego. Kraków. 
856. Program przedstawienia amatorskiego w Ka= 
zimierzy Wielkiej... Antkowe wesele, Błażek 
op
tany. 
857- [Program!. Uroczysty wieczór ku ucz= 
czeniu Konstytucyi 3 maja, urządzony stara= 
niem Klubu C. K. Urz
dników Poczty i T e= 
legrafu w Krakowie 1909. 
858. Program wieczoru uroczystego, urządza= 
nego staraniem T owarzystwa Wzajemnej Po= 
mocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego
		

/img193_0001.djvu

			168 INNE WIó7WORIó DRUKARSKIE 
dnia 11 marca 1910 r. w Teatrze Miejskim im. 
Juljusza Słowackiego w Krakowie. 
859. [List!. Z powodu opóźnienia nominacyi... 
nie mogłem... złożyć wizyt pożegnalnych w Poz
 
naniu... X. Kazimierz Zimmermann 1910. 
860. [Zaproszenie]: Bal ogólno=akademicki 
urządzany staraniem Tow. W zaj. Pomocy ucz. 
U. J. Kraków. 
861 i 86/a. I Zaproszenie i karta honorowa]. 
l bal urządza Stowarzyszenie Wzajemnej Po
 
mocy Służby Miejskie; stoł. król. Miasta Kra
 
kowa 19". 
862. [Zaproszenie]: Uroczysty wieczór na do
 
chód Tow. WzaL Pomocy uczniów Uniw. 
Jag. 19". 
863. [Zaproszenie!: Celem uczczenia dziesię
 
ciolecia krakowskiej filii Związku Gal. Sto
 
warzyszenia Drukarzy... «Ognisko» odbędzie 
się... wieczornica koleżellska. Kraków 1906. 
864. [Zaproszenie]: Mam zaszczyt prosić JWP. 
o zwiedzenie mej wystawy architektonicznej 
w gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie... Franciszek Mączyń
 
ski 1910. 
865. [Zaproszenie...J: do wzięcia udziału w uro
		

/img194_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCYDENSOWE ,69 
czystości pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod 
Grunwaldem... W imieniu komitetu: Juliusz 
Leo, prezydent miasta 1910. 
866. [Zaproszenie): Prezydent stoł. król. m. 
Krakowa w imieniu Rady Miejskiej ma zasz= 
czyt z okazyi Obchodu Grunwaldzkiego za= 
prosić... Kraków 1910. 
867. [Zaproszenie]: Prezydent stoł. kroI. mia= 
sta Krakowa imieniem Rady Miejskiej na pa
 
miątkę rozszerzenia granic starożytnego grodu... 
ma zaszczyt zaprosić na uroczyste nabożellstwo 
w kościele archipresbiteryalnym N. P. Maryi. 
Kraków 1910. 
868. [Zaproszenie]: Stanisław Gabryd Żeleński 
ma zaszczyt naj uprzejmiej zaprosić... na uroczy= 
stość poświęcenia zakładu witrażów... imozaiki.,. 
Kraków 1908. 
869. [Zawiadomienie]: Publiczne posiedzenie 
Akademii Umiejętności... Kraków IZ maja 1906. 
870. [Bilet I : Wstęp wolny na publiczne posie, 
dzenie Akademii Umiejętności w Krakowie. 
871. [Bilet]: Uroczystość ku czci ekscellencyi 
pro£. Stanisława hr. Tarnowskiego w salach Sta= 
rego Teatru d. Z5 maja 1909,
		

/img195_0001.djvu

			1]0 INNE W!:7WOR!: DRUKARSKIE 
872. Serdeczne życzenia noworoczne przesyłają 
urzE;dnicy telegrafu w Krakowie 1910. 
873. [Karnet]: Bal ogólno akademicki T owa= 
rzystwa Wzaj. Pomocy Uczniów Uniw. Jagiel. 
lońskiego 1908. 
874. Rejestr taneczny. «Ognisko». Zabawa ta. 
neczna drukarzy krakowskich w dolnej sali So= 
koła z lutego. Kraków 1907. 
875. [Afisz]: Teatr Mie;ski im. J. Słowackiego 
w Krakowie. Uroczyste przedstawienie ku ucz= 
czeniu setnej rocznicy urodzin Juljusza Słowa= 
ckiego. Złota czaszka. PiE;Ć obrazów dramatycz= 
nych... Kraków 1909. 
876. [Afisz]: Teatr Miejski w Krakowie. Jedy= 
ny wystE;P Michała Tarasiewicza. KsiąŻE; Nie= 
złomny. Tragedya w 9=ciu obrazach. 
877. Na zasadzie orzeczenia grona profesorów 
Szkoły sztuk piE;knych dla kobiet w Krakowie 
Maryi Niedzielskie;... List pochwalny... za stu= 
dyum w dziale malarskim. 
878. [Dyplom]: WalnezgromadzenieTow.gimn. 
«Sokół» w Podgorzu zamianowało członkiem ho. 
norowym druha Józefa StE;pienia .. 1909. 
879. W ydział Towarzystwa W za;emnej Pomo=
		

/img196_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCYDEN50WE 17' 
cy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego wy= 
raża koledze Henrykowi Pawlikowskiemu... po= 
dziękowanie... Kraków 1909. 
880. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa 
Uniwersytetu JagielloI1skiego w Krakowie... po: 
dziękowanie... Wiesławowi Stalonemu DobrzaI1: 
skiemu. Kraków 1913. 
Patrz: 764, 765- 767. 769, 770, 772, 773. 
Litograf ja G. Wattson. 
WARSZAWA 
881 i 8810. [Program ]. Teatr Wielki. Opera pod 
kierunkiem Emila Młynarskiego. W setną rocz= 
nicę śmierci Napoleona 5 V 1921. 
882. Program przedstawienia inauguracyjnego 
w dniu u listopada 1921 r. Teatr imienia Wojcie: 
cha Bogusławskiego. 
Zakl. graf. B. Wierzbicki i Sp. 
WARSZAW}\ 
883. [Program J: Teatr letni. Za ukochanego Na= 
czelnika. Sztuka]. Popławskiego w 8:miu obra
 
zach. Uroczyste przedstawienie w setną rocznia; 
zgonu Tadeusza Kościuszki. Warszawa 1917. 
884. [Program]: Teatr Rozmaitości. Noc listo= 
padowa. Sceny dramatyczne Stanisława W ys= 
piaI1skiego. Konfederaci Barscy. Fragment draa
		

/img197_0001.djvu

			'72 INNE WYTWORY DRUKARSKIE 
matyczny Adama Mickiewicza. Uroczyste przed# 
stawienie w setną rocznicę zgonu T adeusza Koś
 
ciuszki: Warszawa 19'7. 
Patrz, 780, 781. 782 - 784. 792. 
Drukarnia Józefa Zawadzkiego. 
WI LNQ 
Patrz: 785. 
Drukarnia «Znicz». 
WILNO 


Patrz: 787-7876. 
Tłoczenia anonimowe. 
885. [Papier firmowy]: Towarzystwo «Polska 
Sztuka Stosowana» w Krakowie. 
886. [Papier firmowy]: VIII Zjazd Związkowy 
Stowarzyszeń Drukarzy w Krakowie 191J. 
887. [Koperta]: VIII Zjazd Z wiązkowy Stowarz. 
Drukarzy w Krakowie 1913. 
888. [Zaproszenie]: Towarzystwo Art. Polskich 
«Sztuka» ma zaszczyt zaprosić na otwarcie XIV 
wystawy «Sztuki» w gmachu Towarzystwa 
Przyj. Sztuk Pięknych w Krakowie 1910. 
889. Zaproszenie W}'działu Tow. Art. Pol. 
«Sztuka» w gmachu Sztuk Pięknych na Placu 
Szczepańskim. Kraków.
		

/img198_0001.djvu

			LUŹNE DRUKI AKCYDENSOWE '73 
890. Z Nowym Rokiem serdeczne powinszo= 
wanie przesyła Zarząd Kółka Graficznego w Kra= 
kowie 191t. 
891. Tow. upiE;kszania miasta Krakowa i okoli- 
cy... przyznaje filii zakł. złotniczego Karol Cza_ 
plicki... Dyplom uznania. Kraków 1909, 
892. Towarzystwo upiE;kszenia Miasta Krako_ 
wa i okolicy... PodzięImwanie za staranną i gu= 
stowną dekoracYE; roślinną. Kraków 1909. 
893. [Adres]: Czcigodna Pani! Instytucya nasza 
wziE;ła sobie za zadanie nieść pomoc biednym... 
Kraków 1909. 
894. [Etykieta]: Kordyał grunwaldzki 
czysty destylat z wina... Dut= 
kiewicz i Sowiński. 
Kraków.
		

/img199_0001.djvu

			PAPIERY WARTOŚCIOWE 


BANKNOT!!.. AKCJE. CZEKI. BILET!: 
LO'IERKJN £. ZNACZKI POCZXO WE HANDLOWE... 
KAR7KCHLEBOWE KAR7K DO GRK. 


Bez podania oficyny. 
895. Bilet skarbowy na piE;ć złotych polskich. 
Uchwała Rady Naywyższey Narod. Dnia 8 
czerw. 1794... 
Fabryka Kart Krajowa w Warszawie. 
WARSZAWA 
896. Karty do gry. 
Bez podania oficyny. 
897. Akcya Towarzystwa Wyrobów Zbożo# 
wych. Złotych Pols. Sto... Warszawa t8zJ. 
Drukarnia Banku Polskiego. 
WARSZAWA 
898. Assygnacya Skarbowa... Kassa Jeneralna 
Królestwa Polskiego wypłaci Okazicielowi sum# 
mE; złotych zoo... 
899. Assygnacya Skarbowa. .. Kassa Jeneralna 
Królestwa Polskiego wypłaci Okazicielowi sum.. 
mE; złotych JOO... 
900. Akcya Towarzystwa Wyrobów lnianych. 
600 zł. Pol. 
Na papierze z pakuł lnianych.
		

/img200_0001.djvu

			PAPIERJ:: WARTOŚCIOWE 175 
Drukarnia Jana Buriana «Rola». 
WARSZAWA 
901. T[rojanowski] E.: Spółka akcyjna Polska 
Składnica Pomocy Szkolnych. Pięć akcyj po 500 
mpo na sumę Z500 marek polskich. Warszawa. 
19 ZI . 
902. T[ rojanowski] E.: Spółka akcyjna Polska 
Składnica Pomocy Szkolnych. Dziesięć akcyi po 
500 mpo na sumę 5000 marek polskich. War= 
szawa 19ZI. 
903. Zakłady przemysłowe «Spław» spółka 
akcyjna. Akcja na 500 marek polskich. 
904. Zakłady Przemysłowe «Spław». spółka 
akcyjna. 5 akcyj po 500 mar. pol. na sumę Z500 
marek polskich. 
Drukarnia i litograf ja p. f. «Jan Cotty». 
WARSZAWA 
905. Fabryka narzędzi chirurgicznych, wetery= 
naryjnych i stalowych ostrych: Alfons Mann, 
Spółka akcyjna. Akcja na 5.000 mk na okazi= 
ciela 19ZI. 
906. Becker B.: Fabryka zabawek i galanterji 
drzewnej «Wiór». Dwadzieścia akcji na zO.ooo 
marek. 
907. DzierzbickiA.: Zjednoczone browary war=
		

/img201_0001.djvu

			1]6 INNE Wló7"WORló DRUKARSKIE 
szawskie pod firmą: Haberbusch i Schiele, spółd 
ka akcyjna. 10 akcyj na marek 10000 polskich 19ZI. 
908. Trojanowski Edward: [Znaczki pocztowe 
19 1 5 -19 16 ]. 
Zakł. kartograficzny, litograf ja art. 
W. Główczewski. 
w ARSZA w A 
909. Pols/de Towarzystwo Naftowe "Lechita», 
spółka akcyjna ...Akcja na 500 marek polskich. 
910. Polskie Towarzystwo Naftowe "Lechita», 
spółka akcyjna ...Z5 akcyj po 500 mrk pol. na 
12500 marek polskich. 
911. Spółka akcyjna Domu Handlowego T owad 
rowo 
 konfekcyjnego "Bracia ]abłlwwscy»... 
Akcja na 500 marek na okaziciela. 
912. Spółka akcyjna przemysłowo=hand/owa 
Sutkowski i Ras2ewski i Werner, Cyrański i S
ka. 
Akcja na 500 mk. na okaziciela. 
Tłocznia Wł. Łazarskiego. 
WARSZAWA 
913. Bartlomiejczyk Edmund: Dom mód Bogud 
sław Herse, spółka akcyjna. 5 akcji po pi
ć ty
 
si
cy marek na 25,000 mk. 
914. Półtawski Adam: Warszawski Bank Zje
		

/img202_0001.djvu

			PAPIERJC WAR70SCIOWE 177 
dnoczony, Sp. akc. 5 akcji trzeciej emisji na 5,000 
marek '9Z2. 
915. Obligacja 5"'0'" 500 marek... Stowarzysze= 
nie Kupców Polskich w Warszawie. Warszawa, 
dnia I września '9'9. 
Zakł. graf. Z. Manitius. 
LÓDŻ 
91ó. «Swelan», fabryka przetworów chemicz= 
nych, spółka akcyjna. Akcja na 5000 marek. I
sza 
emisja. 
917. Zakłady garbarskie i fabryka pasów 
F. Wickenhagen w Radomiu, spółka akcyjna. 
Dziesi«;ć akcji po '000 marek pol. 
918. Bank Handlowy w Warszawie [Czek]. 
919. Bank Handlowo = Przemysłowy w Łodzi. 
[Czek 1- 
920. Szyk A.: Loterja Towarzystwa pomoc}' 
dla żołnierza polskiego [Bilet]_ Cena 10 mk. 


Zakł. graf. « Nasza Drukarnia». 
WARSZAWA 
921. Półtawski Adam: Nasza Ksi«;garniaZwią= 
zku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech= 
nych, sp. akc. Dwadzieścia pi«;ć akcyj imien= 
nych na sum«; 25000 marek polskich... '921.
		

/img203_0001.djvu

			178 INNE W1:7WORl: DRUKAR5KIE 
Zakł. graf. «Sztuka» T. z o. p. 
	
			

/img204_0001.djvu

			PAPIER}; WAR 70SCIO WE '79 
.929. Półtawski Adam: Kolej elektryczna War# 
szawa = Młociny = Modlin sp. akc. Dziesi..ć akcji 
po 1000 mk pol. na okaziciela. I emisja 19 z1 . 
930. Półtawski Adam: Marek 10,000 w 20 ab 
cjach imiennych sp. akc. p. f. "Modrzejowskie 
zakłady górniczo=hutnicze sp. akc.»... 19 20 _ 
931. Półtawski Adam: Świadectwo tymczasowe 
Nr... na 5 akcji imiennych sp. akc. zakłady amu_ 
nicyjne «Pocisk»... 19zo. 
932. Półtawski Adam: [Znaczki pocztowe sej
 
mowe) 20 fen., Z5 fen., 5 mk. 1919. 
933. Półtawski Adam: [Znaczek). Dina van 
Brandt. 10 c. 
Zakł. graf. Bolesław Wirtz. 
WARSZAWA 
934. Ruszczyc Ferdynand: [Karta chlebowa). 
Magistrat Miasta Wilna. Sekcja kart żywno= 
ściowych. Kuponów dziesi..ć. I: Okres pierwszy. 
II: Okres drugi. 1919- 
Anoni mowe. 
935. Bartłomiejczyk Edmund: Cukrownia i ra= 
finerja «Nieledew», spółka akcyjna. 5 akcji na 
5,000 mk 19z1. 
936 i 9360. Jastrz..bowski Wojciech: Sosno=
		

/img205_0001.djvu

			180 INNE W
7WOR
 DRUKARSKIE 
wieckie Zakłady Graficzne, spółka akc. 10 ak= 
cji pO 1000 marek. 
937i 9370. Tom J.: Akcja na pięćset marek pol= 
skich. Spółka akcYjna cukrowni i rafinerji« Wie= 
luń»... 
938. [Bilet]: LoterIa artystyczna urządzona sta= 
raniem Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego 
imienia Adama Mickiewicza IQII. 
Na papierze pergaminowym. 


939. Bartłomiejczyk Edmund: [Znaczki pocz= 
towe). 
940. T om Józef: [Znaczki pocztowe. Próbne 
odbitki] 
941. Tom Józef: [Nalepka (ex=libris księgarski)]: 
Księgarnia, skład nut i wydawnictw artystycz= 
nych G. Centnerszwera i Ski. 
942. Tom Józef: [Nalepka]: X=ciolecie 
Pogotowia Ratunkowego 
w Warszawie. 
zo kop.
		

/img206_0001.djvu

			KARTOGRAFIA 


Drukarnia 
i litograf;a p. f. «Jan Cotty». 
WARSZAWA 
943. Wakar Wł.: Narodowość polska w r. 1910 
w świetle liczb um;dowych, dla Litwy i Rusi r. 
1909, dla Kurland;i 1897. I: Z.ooo.ooo [Lit.]. 
Zakł. kartograficzny, litograf;a art. 
W. Główczewski. 
WARSZAWA 
944. Globus. [Lit.]. 
945. Czarnocki Jan,: Mapa geologiczna środ
 
kowej czc;ści Gór Swic;tokrzyskich. I: 100.000. 
Warszawa. Prace Państwowego Instytutu Geo
 
logicznego 1919. [Lit.]. 
946. Romer E.: Polska pod wzglc;dem fjzycz
 
nym. l: 500.000. [Lit.]. 
947- Sosnowski O.: Mapka Polski do wyzna
 
czania I: 4 000.000. Wydanie drugie. Warszas 
wa. Nkł. «Uranii» 1918. [Lit.]. 
Zakł. graf. «Sztuka ». 
TORUŃ 
94& Roder Jan: Plan miasta Torunia opracowa#
		

/img207_0001.djvu

			182 INNE WJ:7WORJ: DRUKAIt5KIE 
ny według naj nowszych pomiarów przez... kpt. 
w. lotn. I: 10.500. Wyd. zakł. graf. «Sztuka}) 19ZI. 
[Lit.]. 
Zakł. graf. B. Wierzbicki i Sp. 
WARSZAWA 
949. Mapa geologiczna Alp. 1 :,.000.000. [Lit.]. 
950. Romer E.: Ziemie dawnej Polski. 
1:5.000.000. Warszawa. Wyd. 
Polskiego Tow. Krajo
 
znawczego 19!5.[Lit.]. 
Rys, E. LWie"
		

/img208_0001.djvu

			p 


L 


A 


K 


A 


T 


y 


Drukarnia Onufrego Ląrkiewicza. 
\VARSZAV/A 
95/. [Klepsydra]. 
Lit. Dotyczy Piotra hr. Bie1ińskiego, senatora. wojewody Króle.. 
stwa Polskiego, prezesa Sądu Sejmowego 


952. [Klepsydra]. 
Lit. i druk. Dotyczy Józefa Wyszkowskiego, pulkownili.ł Szubu 
Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska Polskiego '" 20 paźclzier 
nil;:3 (1) rolm. 


Litograf ja T. V ivier. 
VlARSZAWA 
953. [Klepsydr	
			

/img209_0001.djvu

			.84 INNE WlO7WORlO DRUKARSKIE 
Drukarnia 
litograf ja p. f. «Jan Cotty». 
VlARSZAWA 
957. Boruciński M.: Nowości literackie. \Var= 
szawa [Lit.]. 
958. Gard[owski] L.: Wystawa plastyków na 
Koło wpisów szkolnych przy zakładzie nau= 
kowym żeńskim J. Jankowskie;. Warszawa 
[Lit.]. 
959. J[astrzt;bowski] Wojciech: Spółka akcyj_ 
na Polska Składnica Pomocy Szkolnych w War_ 
szawie [Lit.]. . 
960. Kamiński Z. R.: Bal Młodej Sztuki. ...dnia 
l) lutego 1909 [Lit.]. 
961. K[ amiński Z.]: Wystawa legionów polskich 
w Lublinie. Lipiec - sierpień. 1917 . Warszawa. 
[Lit. ]. 
962. Kossak \Vojciech: [Panorama ..Napole- 
on pod piramidami
. Lit.]. 
963. K[owarski) ES.: ..Sto lat malarstwapol= 
skiego
 w palacu Łazienkowskim w \Varszawie. 
Wystawa obrazów na rzecz Polskiego Czerwo= 
nego Krzyża 1919 [Lit.] 
964. Lorec Zygmunt: Dla polskiego dziecka.
		

/img210_0001.djvu

			PLAKA TY ,85 
polska zabawka 1. Jarmark gwiazdkowy T ow_ 
"Ludpol» Warszawa [Lit.]. 
965. N[iemojewski] L[ech i] B[rukalski] S[ta= 
nislaw]: Reunion urozmaicony popisami arty= 
stycznemi utworów z czasów Stanisławowskich... 
dnia z9 marca 1916 [Lit.]. 
966. [Nowakowski] Bogdan: «Pan policmajster 
Tagiejew». Warszawa 1915 [Lit.]. 
967. Nowakowski Bogdan: Polska musi być 
silna! Siła to- wojsko! Polska musi mieć wojsko! 
Warszawa [Lit.l. 
968. W[ęgierkiewicz] J. S.: «Chochol». War= 
szawa [Lit.]. 
Zakład kartograficzny, litograf ja art. 
W. Główczewski. 


WARSZAWA 


969. Bartłomiejczyk E.: Broń przed wrogiem 
twą rodzinę! Warszawa [Lit. 1920). 
970. Bartłomiejczyk Edmund: Jarmark Gdański 
od 18-25 lutego 1920 roku. Dzial Polski. War= 
szawa [Lit.]. 
971. Bartłomiejczyk E.: Ohywatde! Siła i po= 
wodzenie reklamy polega na dobrym plakacie, za= 
mawiajcie plakaty w firmie: «Lit. art. \Xl. Głów= 
czewski» ... [Lit.].
		

/img211_0001.djvu

			.86 INNE WlC7WORlC DRUKAR5KIF 
972. Bartlomiejczyk E.: T ow. akc. Dom T owa; 
rowo"Konfekcyjny «Br. Jabłkowscy». Warsza" 
wa [Lit.]. 
973. Gelbard Jerzy: WieIId doroczny koncert, 
urządzany staraniem « Tow. Bratniej Pomocy 
Stud'-Politech. Warsz.». Warszawa 1918 [Lit.]. 
974. Gronowski Tadeusz: Ach! Kabaret art y" 
styczno;literacld pod kierunkiem Jana Pawłow= 
skiego na rzecz ochrony im. El. Orzeszkowej dn. 
5 stycznia 1918... \'(1 arszawa [Lit.). 
975. Gronowski Tadeusz: Polska na VII=mą 
Olimpiadę. Polski Komiter Igrzysk Olimpijskich 
pod protektoratem Naczelnika Pal1stwa. \'(1 ar= 
szawa 1920 [Lit.]. 
976. Gronowski T.: Sto pięćdżiesiątfat malar" 
stwa polskiego w szkicach. Wystawa w domu 
Baryczków urządzana na cele Tow.Opield nad 
Zabytkami Przeszłości i Polską Macierz Szkolną. 
\'(1 arszawa 1918 [Lit.]. 
977. Gronowski Tadeusz: \'(1 arszawa - swojej 
politechnice. Wielki kimnasz"raut... Warszawa 
1920 [Lit.] 
978. Gronowski T.: Wielka zabawa kostjumo= 
wa. Warsza","a 1920 [Lit.].
		

/img212_0001.djvu

			PLAKA7
 
7 
979. John Edmund: "Rzeczą żołnierzajeststwo
 
rzyć dla ojczyzny piorun, co błyska, a gdy trze
 
ba - uderzy». ]. Piłsudski... Warszawa 19Z0 [Lit.]. 
980. Nowakowski Bogdan: Wielka kwesta lIIa
 
jowa P. M. S. Turnie; młodzieży. Na oświatę... 
Warszawa 1918 [Lit.]. 
98/. Roguski W.: Societe Nationalc des Beaux 
Arts. Exposition d'art polonais 19Z1. Warszawa. 
[Lit.]. 
982. R[ oguski] W.: Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych. Salon 19". Warszawa [Lir.]. 
983. Tom Józef: Górny Śląsk musi być nasz. 
W dniu... w... starśtniem... wygłoszony będzie od
 
czy t o Górnym S/ąsku p. t... [Lit.]. 
984. Tom Józef: Monopol papierosowy w PoI
 
sce. K. D. Z. [Lit.]. 
985. T om Józef: P. K. A. IV wystawa obra
 
zów i rzeźb Sekcji plastyków, gmach "Polonia». 
1919 [Lit.]. 
986. Tom Józef: Teatr «Qyi
Pro
QJO» w pod: 
ziemiach Galerji Luxenburga... [Lit_]. 
987. Witkowski R.: P. K. A. III wystawa obra: 
zów i rzeźb Sekcji plastyków, gmach "Polonia» 
1918 [Lit.].
		

/img213_0001.djvu

			188 INNE Wl"TWOR ł:: DRUKARSKIE 
Tłocznia Wf. Łazarskiego. 
WARSZAWA 
988. Dawne drzeworyty ludowe XVIII i XIX w. 
Wystawa w siedzibie Tow. Miłośników Historji, 
Stare Miasto 31 [Warszawa 19Z2. Linoleoryt]. 
Zakłady graficzne 
Eugenjusza i dr. Kazimierza Koziańskich. 
WARSZAWA-KRAKÓW 
989. Borowski W.: Muzeion. Miesi
cznik po
 
świ
cony literaturze i sztuce. Kraków. 
Wycina' Soboschek. 


Lit. A. Pruszyńskiego. 
KRAKÓW 
990. «Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej». 
W pałacu T Qwa Przyj. Sztuk Pi
knych plac 
Szczepański I. f. Kraków 1911 [Lit.]. 
Drukarnia Aleksandra .Rippera. 
KRAKÓW 
991- Uziemblo Henryk: «Racławice»... Kraków 
Nakł. H. Altenberga we Lwowie. [Linoleoryt 
i druk]. 
Wycinał Franciszek Zemanek. Drukował Bronisław Rausz. 


Drukarnia Wf. T eodorczuka i Sp. 
KRAKÓW 
992. Uziembło Henryk: J. Bałaban. Hisrorya.
		

/img214_0001.djvu

			PLAKA TY .89 
Polski. Nkł. ksi
garni H. Altenberga we Lwo
 
wie. [Linoleoryt!. 
993. Uziembło Henryk: Liberum veto. Kra
 
ków [Linoleoryt!. 
Drukarnia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
KRAKÓW 
994. Bukowski Jan: Kr,,!kowski zakład witra
 
żów i mozaiki... S. G. Zeleński... Kraków. 
Linoleoryt F. Rembertowskiego. 


995. Bukowski Jan:... T u są do nabycia wy
 
dawnictwa Towarzystwa Szkoły ludowej... 
Linoleoryt: L Królikowskiego. 


996. Bukowski J.: W roku grunwaldzkim ozda
 
biamy miasto kwiatami i zielenią! Tow. upi
k= 
szania miasta Krakowa... rozpisuje... III kon
 
kurs na zdobnictwo roślinne domów. Kraków 
1910. [Linoleoryt i druk]. 
997. Bukowski Jan:W ystawa zdrojowisk, uzdro
 
wisk i zakładów leczniczych polskich. Polskie 
Tow. Balneologiczne. Kraków 1911. 
Linoleoryt: L. Królikowskiego. 
998. ...Balogólno=,akademicki urządzany sta
 
I'aniem Tow. Wzaj. Pomocy Ucz. U. J. 
Linoleoryt L. Królikowsldegco.
		

/img215_0001.djvu

			'90 INNE WL'7WORL' DRUKARSKIE 
999. Czajkowski Józef: Wystawa architektury 
i wnętrz w otoczeniu ogrodowem. Kraków 19 12 . 
Linoleoryt L. Królikowskiego. 
1000. Związek «Zero» otwiera II
gą wysta
 
wę... Kraków. 
Linoleoryt F. Rembertowskiego. 


Zakł. graf. B. Wierzbicki i Sp. 
WAnSZAWA 
1001. Reduta literacka pod znakiem Starej War
 
szawy. Warszawa 1911 [Lit]. 
1002. Ruszczyc F.: [Plakat. Lit.]. 
1003. Skotnicki Gan]. Tygodnik II1ustrowany 
w roku 1914 drukuje powieść historyczną Hen
 
ryka Sienkiewicza p. t. «Legiony»... 1914 I Lir. l 
1004. TrojanowskiEdward: Amerykańska śliz
 
gawka na kółkach. Galerya Luxenburga. W ar
 
szawa 1910 [Lit.]. 
Anonimowe. 
1005. Gebliczka Z.: [Plakat. Lit.]. 
1006. Uziembło Henryk Salon dzieł sztuki 
«Polonia»... Wystawa zbiol. prac mala
 
rza Henryka Uziembły. [Lit.].
		

/img216_0001.djvu

			N 


u 


T 


y 


Lit. A. Klukowskiego_ 
WII.NO 
1007- Kamieński Ignacy Ludwik: Qyadrilles 
Franc;ais pour le piano composees et dediees ił... 
Ignace Szadurski... Wilno. 
Litograf ja D. Knusmanna. 
WARSZAWA 
1008. Stefani Józef: Polonaise melancholique 
pour le piano
forte composee et dediee ił Mada# 
me... Rosalie Osińska. Warszawa. 
k. t. \V. Ruchacz fecif. 


Litograf ja Konserwatorjum, 
WARSZAWA 
1009. Soliva E.: Ecole du chant du Conserva
 
toire de Musique de Varsovie. 2 partie. Warszawa. 
k. t. grave par C. Jaskierski. 


Litograf ja T. Vivier. 
WARSZAWA 
1010. Kurpiński Karol: Marsz obozowy śpie_ 
wany w Teatrze Narodowym dnia 8
go lutego 
r. 1831 w dzień odjazdu Naczelnego Wodza ze 
stolicy do obozu. Warszawa. 
s. 2" '3 nlb. Jaskierski pisał.
		

/img217_0001.djvu

			'92 INNE WJó7WORJó DRllKAR.5KIE 
Anonimowe. 
1011. Durand: Potpouri pour Ic pianofortc Nr 55. 
Warszawa. 
Sztych ks. J. Cybulskiego. 


1012. Elsncr J.: Ouvcrrurc du nouvcau Melo
 
dram Ic Sacrificc d' Abraham. .. drrangec pour Ic 
pianoAortc par C. H. Zocllncr. Warszawa. 
k.1. 


/013. Elsncr Józcf: Wybór pięknych dzieł mu
 
zycznych y pieśni polskich Nr VI. W arsza
 
wa 1803. 
s. J nlb rodź. 
1014. Kurpiński K.: Taniec polski cxckwowany 
przcz 120 dobranych artystów na balu danY!ll 
dla Nayasnicyszcgo Pana przcz obicdwic Izby 
Scymowc i Radę Stanu w Sali T eatru Naro
 
dowcgo 9 czcrwca 1825 r... Wicrsz Lud. Osiń
 
skicgo i Fran. Grzymały. Warszawa. 
k t. 


1015. Kurpiński Karol: Wykład systcmatyczny 
zasad muzyki na klawikord. Warszawa. Kosz
 
tcm Fr. Klukowskicgo. 
Sztychował Ant. Płachecki. 


10/6. Polnischcs Nationallicd 	
			

/img218_0001.djvu

			NUT!:: '93 
freier Uebersetzung u. Begleitung des Pianoforte. 
Warszawa. U. A. Hedricha. 
1017. Rossini: Ouverture de l'Opera Zelmira.._ 
nouvellement arrangee pour le piano forte. War= 
szawa. U. L. Letronne. 
k. t. Gąsowicz fecit. 
1018. Siekierski Franciszek: PoIonaise melancoli= 
que < d' apres les pensees tirees d' un Concert de 
Rode>... dediee a... Michel Kotnarski. Warszawa. 
k t. Mdf. 
1019. Siekierski Franciszek: Polonaise Militaire 
pour le clavecin ou piano=forte. Composee et 
dediee a ...Ie prince Joseph Poniatowski, ministre 
de la guerre... Warszawa. 
k. t_ Lit. 
Patrz: 178, 189, 209, 253. 
1020_ Harland=Zajączkowska Anna: Studjum 
radosne. Album dla młodych pianistów. Zesz. 1. 
okI. 


1021. T om Józef: Miraż. Wale na fortepian, 
muz. Fr. Lohrl'a... Nakła= 
dem B. Rudzkiego. 
old. Lit.
		

/img219_0001.djvu

			REPRODUKCJE 
Z DZIEŁ SZTUKI I Z NA TURY. 
GRAFIKA ARTYSTYCZNA. 


Druk. i lir. Banku Polskiego. 
WARSZAWA 
1022. [Litograf ja]. Gerson [W.]: Kościoł Świę- 
to_Krzyzki. 
Cegliński lito. 
1023. [Litograf ja]. Hajrych: Ruiny Zamku 
obronnego ks. Radziwiłłów w Biały na Podlasiu. 
Rysował Ila cynku J. Ceglii1Ski. 
Patrz: 236, 255- 291. 
Litograf ja Bułakowskiego i Sp. 
WARSZAWA 
1024. Tablica 5 o [dzieła] : Zagórski Ignacy: Mo- 
nety dawnej PoIski... Warszawa 1845. 
Lit. J. Mainert. 


Litograf ja Franciszka Szuster. 
WARSZAWA 
1025 [Litograije]. Głowacki J.; XV rycin do 
prac dramatycznych J. S. Jasińskiego. 


K. W. KieJisiński. 
KURNIK 
1026. [Akwaforta]. Tablica IV [dzieła]: Zbiór
		

/img220_0001.djvu

			REPRODUKCJE 195 
praw litewskich od roku 1389 do roku 1529. Po
 
zna6. Wyd. A. T. Działytlski 1841. 
W Kurniku 15 lut. .841. 


Litograf ja A. Pecq i Sp. 
WARSZAWA 
Patrz, 257- 263, 267- 273. 
Litograf ja Maksymiljana Fajansa. 
WARSZAWA 


Patrz, 256, 257- 260, 262, 1032. 
Litograf ja A. Dzwonkowskiego i Sp. 
WARSZAWA 
Patrz, 1033, 1034. 
Beyer i Dutkiewicz. 
WARSZAWA 
1027 i 1027a. Fotodruki [Światłodruki]. T abli
 
ce III i V [dzieła]: P[oIkowski] I[gnacy] x: AI
 
bum wydane staraniem Towarzystwa Przyjacioł 
Nauk w Poznaniu... 1873. 
E. Gorazdowski. 


WARSZAWA 


1028. [Drzeworyt]. Anna z Nadbrzeża. [I1ustra
 
cja dzieła]: Andriolli M. E: Bohaterki poezyi poL. 
skiej. Warszawa. Nkł. i druk. S. Lewentala 1880. 
E. Gorazdowski sc. 


Patrz, 264.
		

/img221_0001.djvu

			'96 INNE WJ::YWORJC DRUKARSKIE 
W. Walkiewicz. 


WARSZAWA 
1029. Doktor medycyny Tytus Chałubiński, 
profesor Warszawskiego Uniwersytetu. Lit. «Li... 
berty» . 
Rys. W. Walkiewicz. 
1030. [Litogralja]. Gerson Wojciech: Królowa 
Jadwiga usiłująca opuścić zamek krakowski. To... 
warzystwo Przyjaciół szruk pięknych we Lwo... 
wie Członkom swoim za rok .880. 
Rysował na kamieniu W. Walkiewicz. 


1031. [Chromolitografja]. G[erson] W [ojciech: 
Król Jan Sobieski wyrusza na odsiecz Wiednia]. 
Lit. E. Kasprzykiewicz. 
1032. [Litograf ja]. Lesser Aleksander: Wan... 
da. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
w Królestwie PoIskiem. Członkom swoim za 
rok .869. Lit. M. Fajansa. 
Rys. W. Walkiewicz. 
1033. [Litogralja). Matejko J.: Otrucie królo... 
wej Bony. Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Kró... 
lestwie PoIskiem członkom swoim za rok .862. 
Odbito w zakł. lit. A. Dzwonkowskiego i Sp. 
Rysował na kamieniu W. Walkiewicz. 


1034. [Litograf ja]. Matejko Jan: Wit 'Stwosz. 
T owarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Kró..
		

/img222_0001.djvu

			REPRODUKCJE '97 
/estwie Po/skiem. Członkom swoim za rok 1866. 
Zakł. /itogr. A. Dzwonkowskiego i Sp. 
Rysował na kamieniu W. Walkiewicz_ 


Litograf ja B. Sławoszewskiego. 
WARSZAWA 
1035. Kostrzewski F.: A/bum. Warszawa 1874. 
Litograf ja Akademicka M. SaIba. 
KRAKÓW 
1036. Litograqe. 
Drukarnia W. L. Anczyca i Sp. 
KRAKÓW 
1037. [Autotypje]. «Część zbiorów C. Lach
 
nickiego w Warszawie» 1903. 
1038. [Autotypje]. Bogusław Herse Marszał# 
kowska '50. [Katalog). Warszawa. Druk W. 
L. Anczyca i Sp. 1911 # .z. 
1039. [Autotypje]. Oorski Konstanty: [I1u= 
stracje książki]: O/iński Kazimierz: «Bajki». 
PaTrz: 410. 
1040. [Druki trójbarwne]. Oorski Konstanty: 
[Ilustracje książki]: Oliński Ka::imierz: «Bajki». 
Patrz: 410. 
1041. [Druki trójbarwne. Karty pocztowe]. Nkł. 
księgo J. Czarneckiego. Kraków = Wieliczka.
		

/img223_0001.djvu

			198 INNE WK7WORK DRUKARSKIE 
1042. [Druki trójbarwne. Karty pocztowe]. 
St. Tondos iW. Kossak: Wawel. Wyd. Sa
 
lonu Malarzy Polskich w Krakowie. 
1043. Druki trójbarwne. 


Drukarnia L. Bogusławskiego. 
WARSZAWA 
1044. [Linoleoryt]. Repertuar pieśni narodo
 
wych'do nowofonografu "Pathe». Główny skład 
na Król. Pol. Adam Klimkiewicz.._ 
1045. Linoleoryty. 
Drukarnia 
i litograf ja p. f. «Jan Cotty». 
WARSZAWA 
1046. Andriolli E. M.: Wacław i Marya. 
Warszawa. Nkł. Tow. Zach. Szt. PiE;k. w Król. 
Pol. 1916- 
Rył na kamieniu Feliks Walkiewicz. 


1047- [Auto litograf je] . Grabowski Adam: 
Portrety wybitnych polaków. Serja I. Działa= 
cze na polu oświaty. Rysował na kamieniu... 
Warszawa. Nkł. antykw. Hieronima Wi!dera 
i Sp. '917. 
Egz. na papierze japońskim. 


1048. [Autolitografie]. Jabłczyński Feliks:
		

/img224_0001.djvu

			REPRODUKCJE 199 
«Warszawa». XX autolitografii. Warszawa. Nkł. 
antykw. Hieronima Wildera i Sp. 1916. 
Egz. na papierze japol1skim pergaminowym. 


1049. [Autolitografje]. Lentz Stanisław: Sejm 
Ustawodawczy Rzeczypospolite; Polskiej w por
 
tretach. Serja L W arszawa. Wyd. Hieronima 
Wildera 1919. 
1050. [Autolitografje]. Rapacki Józef: Z naszej 
wsi. Zeszyt I. "Chaty». Warszawa. Nkł.Domu 
wyd. A. Chlebowski. 
1051. [Autolitografje]. Teka graficzna. Warsza# 
wa 191)". 
Egz. na papierze japońskim. Grombecki Henryk: Z Warszawy. 
Kamiński Zygmunt: Miłosierdzie. Masłowski Stanislaw: Chłopi. 
Młodzianowski Czesław: Św. Sebastjan. Noskowski T adclIsz: 
Pejzat. Półtawski Adam: Sen o Grecji. Purzycki Kazimierz: Mo.... 
gity. Rożen Witold: Miasto. Rzecki Stanisław: Ks. Józef. Wy- 
czółkowski Leon: Wawel. Zaboklicki Wacław: Pożoga. 


1052. [Autolitografja]. Wyczółkowski Leon: 
Chrystus. 
1053. [Auto litograf je]. Wyczółkowski L.: Kra
 
ków. Warszawa. Wyd. Warsz. Tow. Art. 1915. 
1054. Litograf ja w 19 kolorach. 19 stanów kolej# 
nych. 
1055. [Cynkotypy]. Album reprodukcji obra
 
zów z wystawy «Sto lat malarstwa połskiego»
		

/img225_0001.djvu

			zoo INNE WK7WORK DRUKARSKIE 
Z prywatnych zbiorów warszawskich w pałacu 
Łazienkowskim. Warszawa 1919. 
Okładka F. S. Kowarskiego. 


Zakład kartograficzny i litograf ja art. 
W. Główczewski. 
WARSZAWA 
1056. [Litograf je]. Bartłomiejczyk Edmund: 
[Karty pocztowe]. «Na gwiazdk«;».Warszawa. 
Wyd. Sekcji Opieki M. S. W. nad in walid. 
wojsk. 1919. 
1057. [Litograf je ]. Tablice przyrodnicze_ 
105& [Chromolitografje]. Jankowski c.: [I1u
 
stracje czasopisma «Ogrodnik Polski»]. 
1059. [Ofset]. Łagowski H. A.: [Karta tytu
 
łowa i ilustracje książki]: Rygier Leon: Starzec 
i kwitnące drzewa. Wyd. Polskiej Składnicy Po
 
mocy Szkolnych. 
Za H St. Hankiewicza. 
WARSZAWA 
1060. Drzeworyt barwny. Najświ«;tsza Marya 
Panna Cz«;stochowska. Warszawa. Drukarnia 
Eug. j dr. Kazim. Koziańskich w Warszawie. 
Zakł. graf. T adeusz Jabłoński i Sp. 
KR.'\KÓW 
1061. [Autotypja]. Jakób van der Heyden pod..
		

/img226_0001.djvu

			REPRODUKCJE ZOl 
ług Rubensa: Portret Króla Władysława IV. 
[Reprodukcja miedziorytu]. 
1062. [Druk trójbarwny). Laskami słynący 
obraz Zwiastowania N. P. Maryi w kościele pa Q 
rafjalnym w Zagórzu. 
1063. Druki trójbarwne. 


Zakł. graf. inż. Wacław Krzepowski 
(dawniej zakł. art.=lit. M. Salba). 
KRAKÓW-DĘBNIKI 
1064. [Litograf ja]. Heitzmann W. inż.: Widok 
perspektywiczny zagrody włościallskiej drewniaQ 
nej na Podkarpaciu. Projektował... '919. 
1065. [Litograf ja). Zamiejewski pro£. arch. ProQ 
jekt architektoniczny. 


Drukarnia Wiktora Kulerskiego. 
GRUDZIĄDZ 
1066. [Druk trójbarwny]. GorskiK.: Bitwa pod 
Lignicą 1241 r. 
1067. [Druk trojbarwny). Gorski K.: LechznajQ 
duje gniazdo białego orła. 
1068_ [Druk trójbarwny]. Gorski K.: Matka 
Boska z Dzieciątkiem Jezus, której hołduje lud 
polski.
		

/img227_0001.djvu

			zoz INNE WJ:;7WORJ:; DRUKARSKIE 
1069. [Druk trójbarwny]. Gorski K. : Wy_ 
właszczenie. 
1070. [Druk trójbarwny. Matejko Jan]: Kazanie 
Skargi. 
1071. [Druk trójbarwny]. Matko Odkupiciela, 
módl się za nami! 
Tłocznia Wł. Łazarskiego. 
WARSZAWA 
1072. Dawne drzeworyty ludowe. 
f. Obraz Swienty Troki. z. Obraz Swientego Iezego. }. [Kołtry_ 
na]. Odbitki z dawnych płyt drzeworytowych. 


1073. [Autotypja]. «Chata». Ilustracja książki: 
«Wieś i Miasteczko». Warszawa. Wyd. Tow. 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1916. 
Zakł. graf. Z. Manitius. 
ŁÓDŹ 
1074. Chromolitogral)e. 
Drukarnia Narodowa. 
KRAKÓW 
1075. [RotoRrawiura]. Delaroche P.: Napoleon I. 
Wydawnictwo SalonuMalarzy Polskich w Kra
 
kowie. 
1076. [Rotograwiury]. Klejnoty Krakowa. 
Zdjęcia dr. F. Kleina. Kraków.
		

/img228_0001.djvu

			REPRODUKCJE z03 
107Z [Rotograwiury]. Malczewski Jacek: AI= 
bum. Kraków. 
1078. [Rotograwiury. Ilustracje książki]: Moś= 
cicki Henryk: Wilno. Nkł. księgo F. Hoesicka 
19 Z1 . 
1079. [Rotograwiury!. Tatry. Kraków=Zako= 
pane. 
1080. [Rotograwiury. Ilustracje książki]: Wilder 
Hieronim: Grafika. Nkł. księgo H. Altenberga 
we Lwowie 19zz. 
1081. Rotograwiury. 
Drukarnia Leona Nowaka. 
WARSZAWA 
1082. [Autolinoleoryt. Grąskiewicz Aleksander]: 
Józef Piłsudski. 
Lirografja A. Pruszyńskiego. 
KRAKOW 
1083. [Litograija. Karta pocztowa]: C[zajkow- 
ski] J.: Wystawa Architektury i wnętrz w otocze- 
niu ogrodowem. Kraków. 191Z. 
Zakł. graf. «Unja». 
LWÓW 
1084. [Cynkotypy]. Noakowski Stanisław: 
Architektura polska. Szkice kompozycyjrte.
		

/img229_0001.djvu

			204 INNE WL'TWORL' DRUKARSKIE 
Lwów. Wyd. Książn. Pol. Tow. Naucz. Szkół 
Wyższych. Druk «GraFia. 19zo. 
Pod kierownictwem artystycznem Zygmunta Harlanda. 


\Varszawska fabryka 
masowych wyrobów blaszanych 
«Tłocznia» sp. akc. 
WARSZAwA 
1085. [Chromolitogr. wl2kolorach. Druk na bla. 
szelo Mordasewicz K.: A. Mickiewicz 1897. 
Rysował na kamieniach Brunon Kolski. 


Zakł. graf. Stanisława \Velanyka. 
KRAKÓW 
1086. [Cynkotyp]. Automobilqwa Spółka z 015. 
por. Kraków. 
Według rys. M. F. 
1087- [Autotypje]. Ilustracje zeszytu II cza= 
sopisma: «Krokwie». 
1088. Druki trójbarwne. 
Patrz: Olifadlii: 606, 641. 


Zakł. graf. B. \Vierzbicki i Sp. 
WARSZAWA 
1089. [Autolitografja]. Półtawski Adam: Jó= 
zef Piłsudski. 19zo. 
1090. [Autotypje i cynkotypy. Katalog]. Bo. 
gusław Herse. Koronki 1914.
		

/img230_0001.djvu

			REPRODUKCJE Z05 
1091. [Cynkotypy. Ilustracje katalogu I: «Pa= 
miE;tnik wystawy starych rycin polskich ze zbio= 
rów D. Witkie=Jeżewskiego. Warszawa 1911». 
1092. [Cynkotyp barwny. Karta pocztowa): 
Trojanowski Edward: Wystawa architektury 
polskiej: «Wieś i miasteczko». Wyd. Tow. 
Opieki nad Zab. Przeszłości. 
1093. [Cynkotypy barwne. Z katalogu firmy 
«Wulkam>]. 
1094. [Gigantografja. Plakat): Russkij kuple= 
tist awtor... J. W. Ubejko. 
1095. [Druk trójbarwny. Bridle E.: Plakat l. Cie= 
kawe powieści, IZ tomów rocznie. Premja ar= 
tystyczna. Tygodnik II/ustrowany. 
1096. [Druk trójbarwny. Kamiński Z: War= 
szawa). 
1097 [Druk trójbarwny]. Kossak W.: [IIu= 
stracia « Tygodnika II/ustrowanego» do powieści 
Henryka Sienkiewicza: «Legjony»]. 
1098. [Druk trójbarwny]. ME;cina Krzesz J.: 
jadwiga, Królowa Polski, Litwy i Rusi. 
1099. [Druk trójbarwny. Plakat): Mołocznaja 
muka Nestle.
		

/img231_0001.djvu

			z06 INNE Wl:"TWORl:" DRUKARSKIE 
1100. [Litogr. barwna). Ostrowska Halina: 
[Okładka]. Ostrowska B.: 
Córka wodnicy». 
1101. [Druk trójbarwny). Ulatowski Jur: Kobieta 
z dzbanem. 
Ilustracja książki: 327-327a. 
1102. [Druk trójbarwny. Okładka cennika za.. 
kładu ogrodniczego C. Ulricha). 
1103. [Światłodruki]. I1ustrowannyj Katałogakc. 
obszczestwa . .. Brat ja Briunner, Hugo Sznejder 
i R Ditmar w Warszawie 1910. 
1104. [Światłodruki]. Siestrzeńcewicz: Rysunki 
piórem. Warszawa 1903, 
1105. Światłodruki. 


Zakł. graf. Bolesław Wirtz. 
WARSZAWA 
1106. [Litografia w 7 kolorach. 7 stanów kolej.. 
nych]. Bartłomiejczyk Edmund: [Plakat]. Pożycz- 
ka Odrodzenia Polski 19zo. 
Drukarnia 
i Księgarnia Św. W o;ciecha. 
POZN.AŃ 
1107- [Chromo!itogra6e. Obrazki świt;tych]. 
1108. [Druk trójbarwny]. Stachiewicz P.: Venite
		

/img232_0001.djvu

			REPRODUKCJE Z07 
ad me omnes, qui laborati et onerati estis et ego 
reficiam vos. 1913. 
1109. Rotograwiury. 
Drukarnia Związkowa. 
KRAKÓW 
1110. [Druk trójbarwny]. Styka Jan: Kazimierz 
Pułaski. Kraków. Wyd. Salonu Malarzy Pol# 
skich. 
II1l. [Druk trójbarwny]. Styka Jan: T adeuszKo", 
ściuszko w Krakowie. Wyd. Salonu Malarzy 
Polskich w Krakowie. 
Bez podania oficyny. 
1l12. [ Cynkotyp barwny]. Lorec Zygmunt: [Kar", 
ta pocztowa]. Serya XXV. Wielkanoc 1916. Kra. 
ków. Nkł. Centr. biura wyd. N. K. N. 
1l13. [Cynkotyp barwny]. LorecZygmunt: [Kar", 
ta pocztowa]. Bój o Warszawt;. Nkł. Centr. 
Komit. Propagandy Zw. Art. 19zo. 
11l4. [Cynkotyp barwnyJ. Lorecowa Zofja: 
[Karta pocztowa!. Serya XXV. Wielkanoc 1916. 
Kraków. Nkł. Centr. biura wydawnictw N. 
K.N. 
11f5. [Cynkotypy!. Lubańska [-Stryjeńska] Z.: 
Pastoralka złożona z 7 kolt;d. Rys... Kraków.
		

/img233_0001.djvu

			z08 


INNE W!ó7WORló DRUKARSKIE 
Warsztatów Krakowskich 1917 . 
J1I6. [Cynkotypy barwneJ. Stryjeńska Zofja: 
IKarty pocztoweJ. "Z KoIt;d» Serya I i II. Kra= 
ków. Nkł. Warsztatów Krakowskich. Druk 
Szkoły Inwalidów Wojennych. 
JlIl. [Cynkotypy barwne. Karty pocztowej. 
Kraków. Wyd. Tow. Polska Sztuka Stosowana. 
Druk. Uniw. Jagiellońskiego. 
\Vedług rysunków S. Brzozowskiego, C. Dąbrowskiej, 
A. Gramatykówny i E. T rojanowskiego. 


J'7>
'-'O'">'4'>\,Q">...o">*,,*,$...o->'-'O"<.oO"o..o-><..O'>*o..O'>*<..O'><..O''r..O'''ł<..O''<.oO'\
		

/img234_0001.djvu

			DODATEK 


EX-LIBRISY 
RĘKOPISY ILUMINOWANE 
OPRAWY
		

/img236_0001.djvu

			E 


x 


L 


I 


B 


R 


I 


s 


y 


1lI8. Czerny Wadaw Zbigniew: Ex=Iibris [Li
 
noleorytl. 
1119. Horowitz Armin: Ex
librisy. 
(Drzeworyt]: Dr. Stefaniae Horowitz. (Cynkotypy]: Dr. J. Horo- 
witz. St. Robitschek. (Autotypia dwub.J: H. WabI. 
1120. LorecZygmunt: Ex libris Alexego Wiktora 
Chrzanowskiego [ Cynkotyp J. 
112/. Mękicki Rudolf: Ex=librisy. [Cynkotypy!. 
A. Leskowicza we Lwowie. R. Erzepkiego. Zbiory B. Orzecha_ 
wicza. 


[[22. Półtawski Adam: Ex
librisy. 
[Akwaforty): M. com. de Broel...Pfatcr, Th. com. Potocki, M. 
Szpilfogla. Th. St. Wróblewski. lKrcdoryt]: K. Szfenkcra. (Auto_ 
litografje]: L. Fiszera. R. Zienldewicza. [Autotypje]: K. Szlenkera 
<2 odmiany). [Cyn){otyp]: M. Ruliłmwski. 
1123. Ruszczyc Ferdynand: Znak Bibljoteki Uni= 
wersyt. Stefana Batorego w Wilnie. [Cynkotyp I. 
[[24. T om Józef: Ex-librisy. [Litogr. i cynkotypyl. 
Z Bibl. Uniw . Warszawskiego (2 odmienne egz.), 
H. Grubera. A. Heinmana... Jareckiego, 
S. HeIda, H. Landsberga, com. 
Tłl. Potocki, T. T. Sielecki, 
M. Szłeynera.
		

/img237_0001.djvu

			RĘKOPISY ILUMINOWANE 


1l25. z karty kancjonału XIII wieku. 
1l26. Półtawski Adam: Norwid C. K.: Wanda: 
[Fragment!. 
1127. Półtawski Adam: Novalis: Hymnen an die 
Nacht [Fragment!. 
I128. Półtawski Adam: Ojcze nasz 
który jesteś w niebie
 
siech...
		

/img238_0001.djvu

			o 


p 


R 


A 


w 


y 


XV- XIX 
A n o n i m o w e. 
I129. [Inc.] Circa lecturam arboris diuersis... 
Venetijs 118z. [Hain 36011... 
sk. ciel. ciemno-bronz_, deska; wyciski na ślepo, ornament wy_ 
pukły, ramka zewu.: rozeta i lilja, wewn. jednofigurowa: orzeł, 
w polu 
rodkowem: krzyż ukośny, okucia i klamry z literami 
gotyckiemi. Jako wyklejki użyte s. Turrecrematy J.: Explanatio 
in psa(terium. Kraków (około 1474-76). 
1l30. Cicero M. T.: Rhetoricum ad Herennium 
libri quatuor... Excudebat Hero Alopecius 15ZZ. 
płs){. ciel. bronz., deska, żyłki n& grzb., ;:Iocenia i wyciski na 
ślepo (na spodzie). Na froncie: CICERQNIS RETHORICEN., 
ornament roślinny, w polu środkowem: Sw. Jan Chrzciciel. Na 
spodzie superexlibris: PETRVS SIRADIEN., klamry. 
lI31. Z;ygmzmt Augllst, /(ró[ Pofslii. D. Atha
 
nasii Archiepiscopi Alexandrini... opera omnia... 
Coloniae ex offjcina Melchioris Nouesiani 1518. 
sk. ciel. bronz..żółta, deska, żyłki na grzb.,. wyciski na ślepo 
i złocenia. Spód: nmka zewn.: sceny z Pisma Sw., wewn.: portrety 
Chrystusa i św. !'iotra i Pawła. Napi" SIGISMUNDI AUGU- 
ST! REGIS POWNIAE MONUMENTUM. '550, klamry. 
1132. Z;ygmunt kgu.<" /(ró[ Pofsli,: Libri 
Ebrardi Greciste. [b. m. w. i r. wiek XVl. 
sk. ciel. bronz:.-żółta, deska, żyłki na grzb., złocenia i wyciski 
na ślepo na grzb. i zew!"!. s. opr. Front: ramka zewo. wizerunki 
Chrystusa, ramka pozioma wewn.: ptaki. W polu środkowem 
w wieńcu: herb Polski i Litwy, klamry. SIGlSMUNDI AUGU- 
ST/ REGlS POLONIAE MONUMENTUM. '5H.
		

/img239_0001.djvu

			Zł,! DODA TEK 
[[33. Z;ygmu11F Augusr, Kró[ Po/SiU: Historiale 
description de l'Ethiopie. Anvers 1.558. 
sk. ciel. żółta, żyłki na grzb., złocenia t wyciski na ślepo, w polu 
środkow	
			

/img240_0001.djvu

			OPRA W 1:' 
1138. Biblia, To iest Kxit;gi Starego }' 
Zakonu... Kraków 1577, 
sk. cieL, deska, żyłki na grzb., złocenia małemi stemplami, klamr}'. 


ZI5 
Nowego 


1139. Sokołowski Stanisław:... Opera. Kraków. 
Druk. Lazarzowa 1591. 
sk. ciel. żółta, deska, żyłki na grzb., złocenia i wyciski na ślepo, 
na froncie: STANI SOKOLOVI OPER., ornament z lilij i amor.... 
ki w rogu, w polu środkowcm w owalu Chrystus ukrzyżowany, 
napi" CHRISTUS. FACTUS. EST. PRO NOBIS. OBEDIENS. 
USQUE ADMORTEM. MORTEM AUTEM CRUCIS, klamry. 
1140. Wuiek J.: Psalterz Dawidow. Kraków 
1594. 
sk ciel. ciemno",bronz., deska, żyłki na grzb., złocenia i wycisl{i 
na ślepo, na froncie: PSAL TERZ DA WI., ornament z lilij, 
w polu środkowem w owalu w)'cisk stempla użytego wopr. łt}9. 
1141. Zdeschekus Stanislaus: Refutatio Exami
 
nationis Fausti Infausti Socini... Poznań 1594- 
prg., szyta na rzem}'(d, na rogach i po środku ornamenty arabes..- 
kowe l1a złotem tle. 


1142. Bielski M.: Kronika Polska. Kraków 1597, 
sk. świńska biała, deska, żyłki na grzb., złocenia i wyciski na 
ślepo. Na froncie: KRONIKA POLSKA; \'I' polu środkowem 
w owalu lilia, klamry. 
1143. Bielski M.: Kronika Polska. Kraków 1597. 
sk. ciel. żółta, deska, żyłki na grzb., złocenia i wyciski na ślepo, 
super...exlibris: P. W. herb Grabie. Okucia, klamry. 
1144. Plutarchi:.._ ParalIela, id est vitae illu
 
strium virorum Graecorum et Romanorum . .. 
Francofurti 1600_ 
sk. świńska biała, żyłki na grzb., wyciski n3 ślepo, medaliony kró....
		

/img241_0001.djvu

			z.6 


DODATEK 


la .zygmunta I, Bony, w potu środkowem ornament arabeskowy 
brzegi kol. 
1145- Herburt J.: Chronica sive Historiae Po
 
lonicae... descriptio. Gdańsl-- 1609. 
sk. świńska bialaJ żyłki na grzb., wyciski na ślepo, na froncie: 
w polu środkowem: Gramatica, Dilectica, Relarica, Aritmetica. 


1146. Michalonis Lituani De Moribus T artaro
 
rum... Basileae 1615. 
prh', złocenia na grzb. i zewn. s. opr., w polu środkowem: t IHS, 
brzegi kol. 
1147. WtadJ'sIGw IV lirór Pofsk/: Stephanida M.: 
Opuscula... Nobilium Virorum Compositionis 
intet Status Negotio servientia.._ Kraków .63'. 
prg., superexłibris: herb królewski Wazów. 


1148. Fortuna Piuistw y Panujących Niegdyś 
Piorem y Imieniem... ...A. Rudorniny S. J., Apo= 
stolskiego w Chinach Missyonarza Wyniesio= 
na... Wilno .652, 
sk. ciet żółta, złocenia na grzb. i zewn. s. opr., super...exlibris herb 
Trąby Rudominów. 
1149. Pisarski Jan: Mowca Polski. Tom I. Ka= 
lisz 1668. 
pfg. złocenia na zewn. s. opr. a I' eventail, brzegi złocone. 


1150. Melesander Joh.: Schau
Platz Polnischer 
T apfferkeit oder der T apffermuthigen Polnischen 
Konige und Fursten. Sultzbach 1685. 
pIsk. safjan czerwony, złocenia na grzb. i zewn. s. opr., papier wy.. 
klejkowy marmurk.
		

/img242_0001.djvu

			OPRA WJ: 


Z17 


1151. Podoslii GabrJ'ef Jan, prJ'/ltas - arcJ'
 
bisliup Gnil?Źnieńsli£ Hartknoch K : Respublica 
Polonica... Francof. @ Lipsiae 1687. 
sk ciel. tółta, złocenia na grzL. , super..exlibris herbowy na zewn. 
s. opr., papier wyklejkowy marmUlk, brzeg. kol. 


1152. Podoslii GabrJ'e! Jan, prJ'Jnas
arcJ'E>r;' 
sliup Gnieznieńsli£ L'Evangile du jour. Tom III. 
Londres 1849. 
sk. kozł. czerwona złocenia na grzb. zewn. s. opr., super-exlibris 
herbowy, pap. wyklejkowy r
cz.. brzegi złocone. 


1153. Synodus Dioecesana Leopoliensis... Lwów 
17 6 5. 
sk. ciel. żółta" żyłki na grzb., bogate złocenia małemi stemplami. 
w polu środkowem i rogach ił I'eventail, znak t I1-IS, MARIA., 
pap. wyldejkowy brokat, brzegi złocone. 


1154. StanisfO/v AugusT POlliatOfvslir
 KrófPo(., 
sli£ Scheiner J. G.: Doskonałe opisanie Sieczkarni 
Konney. Warszawa 1790. 
safjan. złocenia na grzb. i zewn. s. opr. superexlibris króla Stan. 
Augusta., pap. wyklejkowy ręcz. marmurft., brzegi złocone. 


1155. Stallisfaw August, Króf Pofslir: Zbiór 
Konstytucji i uchwał Seymu pod związkiem kon= 
federacyi w Warszawie agitującego sit;... War= 
szawa 1791. 
sk. ciel. żółta, zlocenia na grzb. i zcwn. s. opr., superexłibris 
herbowy, pap. w}'klejkowy marmurk., brzegi kol. 


1156. Potocli/lgJtacJ'. Dyaryusz Seymu Con=
		

/img243_0001.djvu

			2.8 D O D A TE [( 
vocationis Siedmio
Niedzielnego Warszaw
 
skiego... Warszawa 1764. 
sk. ciel. tółta.. żyłki i złocenia na grzb., supere:xlibris herbowy; 
z inicjałami J. P., papier wyklejkO\vy r
czny, marmurkowany bl'zegi 
kolorowane. 


1157. LanCkoroliska Z Śwklżliiskich MaJ/a, 
Kaszt.[anowa Pofaniecka. Rok Fizyczno
 Mo
 
ralny. T om I. Warszawa 1792. 
safjan, złocenia na grzb. i zewn. s. opr., superex1ibris: M. L. K. P. 
pap. wyklejkowy r
cz. marmurk., brzegi złocone. 


1158. Lubomirski Aleksander ksiqźę. Wielhorski 
M.: Essai sur retablissement de I'ancienne forme 
du gouveroement de PoIogne... A. Londres 1775, 
sk. ciel. marmurk., na grzb. żyłki i złocenia ręcz. z nałożeniem 
Sk., superexlibris na froncie: herbowy, na spodzie: «De la Biblio- 
theque de Mr Le Pr. Alexandre Lubomirski». pap. wyklejkow}" 
marmurk, brzegi kol. 


1159. Sk. ciel. ciemno-żółta, złocenia na grzb. i zewn. s. opr. 
(ramki), litery na froncie: M. S. W. S. pap. wyklejkowy ręcz. 
[W;ek XVIII). 
1160. 'Fr;yder;Yk AUJlust, Kró{ Saski Iv. Ks. 
Warszawski. Pałac Lucypera. Opera heroiczno
 
komiczna... [Rt;kopis z ... 1812]. 
safjan czerwony, złocenia małemi stemplami na grzb. i źewn. s. 
opr., monogram w wieńcu F. A. R., pap. wyklejkowy marmurk, 
brzegi złocone. 


1161. Safjan czerwony, złocenia na grzbiecie zewu. s. opr. 
(ramki) w stylu empire. lPoczątek XIX w.l.
		

/img244_0001.djvu

			OPRA WY 
Oeh!. 


Z'9 


WARSZAWA 


1162. Imionnik. 
safjan czerwony.. zlocenia małemi stemplami na grzb. i zeWl1. 
s. opr. w stylu empire, brzegi zlocone pedp. (etykieta: (l;Oprawa 
Ochla w Warszawie»). (Około 18zo r.]. 
1163_ Nowa Po/ska. Dziennik polityczny i nau: 
kawy. Warszawa 183t. 
safjan czerwony. żyłki na grzb., złocenia i w}'ciski na ślepo na 
grzb. i zewn. s. opr., ramka w stylu empire. 


Anonimowe. 
1164. Życie Napoleona podług najlepszych źró= 
de!. Tom 1. Warszawa ,84t. 
sk. kozł. ciemno...zielona , złocenia na grzb. i zewn. s. opr. era:: 
wyciski na ślepo w stylu romant:rcz:nym. 
1165. F/eury Ludwik: Wykład hygieny w szkole 
lekarskiej w Paryżu. Warszawa 1853. 
sk. kozł. czarna, złocenia r
cz. na grzb., zewu. i wewn. s. opr 
pap. wyklejltowy mora, brzegi złocone. 
1166 i 11660_ Papier;y w;yńlęjńowe XV/JJ i po- 
czątńu XIX wieńu. 
1167. Poaobizn;y aawn;ych opraw pofsńich. 
Ańwarefe Wl Sztofcmana 1912. 
XX 
Dziewulska Marja. 
WARSZAWA 
1168. Papier;y w;yńlt!fliowl'.
		

/img245_0001.djvu

			zzo DODATEK 
Księgarnia Geberhnera i W olffa. 
WĄRSZAWA 
1169. Oprawa w;yaawnicza. Chłędowski K.: 
Ostatni Walezjusze. Kraków. Wyd. Gebethnera 
i W olffa. 
prg., szycie na rzemykach, przeciągniętych przez oki., zlocenia na 
grzb. i froncie, brzegi złocone, pap. wyklejkowy klajstrowy podp. 


1170. Oprawa w;yaawnicza. Ejsmond J.: Anto_ 
logja bajki polskiej. Warszawa. 
sk. kozł. (maroquin) granatowy, złocenia rt;cz. na grzb., zewn. 
i wewn. s. opr., brzeg górny zlocony_ 
1171. Oprawa w;yaawnicza. Reymont Wf. St.: 
Rok 1791. 
1172. Stasiak L.: Prawda o Piotrze Vischerze 
Kraków 1910. 
sk. ciel., złocenia rt;cz. na grzb., zew. i wewn. s. opr., wyciski 
farbą, górny brzeg złocony. 


Zakł. gal. intral. R. Jahoda. 
KRAKÓW 
1173. Casanowa Zoija: Więcej niż miłość. Kra" 
ków 1908. 
sk. kozł. (maroquin) czerwona, złocenia r
cz. na grzb., zewn. i wew. 
s. opr., brzeg górny złocony, podp. 


1174. Chłędowski K. : Ostatni W alezjusze. War" 
szawa" Kraków. 
sk. kozł. mif;kka biała, złocenia na grzb. i zewn. s. opr" brzegi 
złocone, pap. wyklejkowy klajstrowy, podp.
		

/img246_0001.djvu

			1175. Krasicki 
«Fala» 19ZI. 
prg., napis :doty na froncie, podp. 


OPRA WJ: 
Ign.: Monachomachja. 


ZZI 
Kraków 


1176. Lukianos: Przygody Lukiosa w osła za= 
mienionego. Kraków 1911. 
prg., złocenia, brzegi złoconej podp. 


1177. Missale Romanum. Romae = T orna= 
ci 1911. 
sk. kozł. (maroquin), fijofetowa; inkrustowana na zewn. i wewn. 
s. opr, na grzb. żyłki, złocenia na zewn. i wewn. s. opr., brzegi zło.. 
cone, wyklejka mora jedwab., pedp. Projektował Henryk Uziębło. 
Wykonał zakł. introl. R. Jahody w Krakowie. 


1178. Muthesius H.: Sztuka stosowana i archi= 
tektura. Kraków 1909. 
sk. świńska bronz./ rt;czn. zlocenia na grzb. i froncie z nało
eniem 
sk. oraz wyciski na ślepo z tyłu, pedp. 


1179. T agore R.: Gitanjali. Poznań 1918. 
prg., złocenia i ornament ręcz. maI. na grzb. i zewn. s. opr., podp. 
Okładkę zdobił S Wójcik. 
1180. Tetmajer K.: Na skalnem Podhalu. Wy.. 
danie jubileuszowe. Kraków 1914. 
sk. cielęca., ręcz. złocenia i wyciski na ślepo na zewn. i wewn. s. 
opr., brzegi złocone, papier wyldejkowy klajstrowy; podp. 


1/81. Wasylewski St.: Przypadki króla Jego= 
mości. Lwów 1920. 
sk. zieton3i złocenia r4;Cz na grzb.
 zewn. i wewn. s. oprawy, brze.. 
gi złoconej podp.
		

/img247_0001.djvu

			zzz DODATEK 
1182. Weyssenhoff J.: Soból i panna. Warsza. 
wa;= Kraków. 
płsk. kozł. zielony, obłócz. płt., złocenia ręcz. na grzb. i zewn. s. 
opr., brzegi kot, pedp. 


1183. Witkiewicz Stanisław: Juljusz Kossak. 
Warszawa 1912. 
sk. bronz., złocenia r
cz. i wyciski na ślepo na gr:zb. i zewo. s. 
opr., brzegi złocone, podp. 


1184. Opraw;y batikowe. 
Patrz: 1246. 


Kursy Graficzne 
przy Muzeum Rzemiosł i Sztuki 
Stosowane;. 
WARSZAWA 
1185. Prace uczniowskie. The Studio 49- 50, 
(z{oc. mafemi stempfa11lf). Fournier H.: Traite 
de la typographie. Askenazy S.: Ksiąźe Józef 
Poniatowski {w;yciski na śfepoJ. Hess 1. G.: 
Histoire universeIle. «Mucha» 1911. Muttermilch 
M.: Listopad (zfoc. ma{emi stempfamf). 
Bonawentura Lenart. 
WILN o 
1186. Bhagawadgita. Kraków 1910. 
s1<. kó:zł. niebieska, złocenia ręcz. na grzb., zewo. i wewn. s. opr., 
brzegi :zlec., podp. lotr. M. T. P. i godło L. C Izajkowski J.J.
		

/img248_0001.djvu

			OPRA WJ: 
1187. LoziIlski Władysław: Życie 
w dawnych wiekach. Lwów '9'Z, 
sk. kozł. bordo, 
yłki na grzb., złocenia na grzb. :zewu. i wewo. 
s. opr. oraz wyciski na ślepo, pap. wyklejkowy ręcz., brzeg gór- 
ny kol., podp. 


223 
polskie 


[[88. Missae pro defunctis... Ratisbonac '911. 
sk. kozł. czarna, tyłki na grzb. wyciski srebrem i na ślepo. 


1189. Missale Romanum... Ratisbonac '9"' 
sk. kozł. (maroquin) granat.. żyłki na grzb., :złocenia na grzb., 
froncie i wewn. s. opr., wyklejka pfg., brzegi złocone, podp. 
[[90. Muthesius H.: Sztuka stosowana i archi
 
tektura. Kraków 1909. 
sk. kozł. (maroquin) brom:, złocenia na grzb zewn. i wcwn. s. 
opr., brzegi kol., podp." 
[[9I. Norwid C.: Wędrowny sztukmistrz... W ar
 
szawa 1915' 
sk. kozł. (maroquin) ceglasta. żyłki na grzb. :złocenia na gub. 
zewn. i wewn. s. opr., pap. wyklejkowy ręcz., brzegi złocone, podp. 


1192. Mochnacki M.: Powstanie narodu polskie
 
go w r. ,8Jo i .8J', 	
			

/img249_0001.djvu

			ZZ4 DODATEK 
1195. Żeromski Stefan: Wisła. Warszawa 1918. 
płpłt. obłócz. pap. ręcz. brzegi kol. 
[[96. PapierJ' wJ'/ifej/iowe, 
[[97. WJ'Cls/i stemp(a. Herb miasta Kra/iowa. 
sk. świńska. 


Zygmunt Lorec. 
WARSZAWA 
I198. PapierJ' w;y/i(ej/iowe. 
Ewa Lorentowiczowa. 
WARSZAWA 
[[99. 'Futerali/i ao /isiqż/ii. 
sk. cielęca tłoczona i kolorowana ft;CZ. 


Halina Nusbaumówna. 
WARSZAWA 
1200. Nusbaum H. dr.: Pisma z dziedziny nauk 
lekarskich. Warszawa 1913. 
sk kozł. (maroquin) zielona, żyłki na grzb" złocenia ręcz. na 
grzb. i zew. s. opr., pap. wyktej1o:owy ręcz. 


1201. PapierJ' w;y/i(ej/iowe. 
J. p i e t r z a k. 
WARSZAWA 
I202. Lorentowicz Jan: Nowa Francya literac= 
ka. Warszawa 1910. 
sk. zie1ona., złocenia na grzb., brzeg g6rny złocony, podp. 


.
		

/img250_0001.djvu

			OPRA WJ;' 
1203. WeHiseh L.: Zygmunt Krasitiski 
Seheffer. 
Sk., grzb. i brzeg. górny złocony. 


ZZ5 
Ary 


. 


1204_ Ziemie A.: [Szandlerowski A. ks.]: Sąd 
wam niosę! Kraków 19°7. 
Sk., złocenia na grzb., brzeg górny złocony, podp. 


Franciszek Radziszewski. 
WARSZAWA 
1205. Baumfeld G. B.: Klejnoty poezji staro
 
polskiej. Warszawa. 
pisk. ciel. brom:. marmurk. na grzb. żyłki i złocenia f(CZ. z na- 
łożeniem sk. czerwone; i niebiesldej, obłóczenie (plt.), wyklejki 
i brzeg górny marmurk., podp. 


1206. Bedier.: Dzieje Trystana i Izoldy. Prze# 
łożył Boy. Warszawa 1919. 
prg., złocenia na grzb. zewn. i wewn. s. opr., pap. wykI. ręcz., 
brzegi zdobione, podp. 


1207. Bury R. de: Philobiblion. Lwów 19ZI. 
sk. marmurk., żyłki na grzb., napis złoty na grzb. oraz wyciski 
na ślepo na grzb. i zewn. s. opr. z nałożeniem sk, brzegi zdo- 
bione, pap. wyklejkowy ręcz., podp. Pomyślał, rysowat wykonał 
F. J. Radziszewski, mistrz cechowy warszawski. 


1208. Chelminski J. V., Malibran A.: I:armee du 
Duehe de Varsovie. Paris 1913. 
pisk. kozł. zielony na grzb. żyłki i złocenia ręcz. z nałożeniem 
sk. czerwonejl obłócz. (płt.), wyklejka marmurk., brzeg górny zdo_ 
biony, podp. F. J. Rad:ziszewski 1919 f.
		

/img251_0001.djvu

			226 DODATEK 
1209. ..Chimera» Tom IV i V. 
. plt. brzeg górny kol. 


1210. Chłędowski K.: Rokoko we Włoszech. 
Warszawa
Kraków 1915. 
pisk. kozł. niebieski; na grzbiecie żyłki i :złocenia ręczne z nało- 
żeniem sk. białej, obłócz. (plt.), wyklejki i brzeg górny marmur- 
kowany, pedp. 


1211. Ch/ędowski K.: Rzym. Ludzie baroku. 
Warszawa=Kraków 191Z. 
pIsk. 1tozł. :zielony; na grzb. łyłki i złocenia ręcz. z nałożeniem 
sk. obłócz. (plt.), pap. wyklejkowy marmurk., podp. 


1212. Gliński K.: Królewska pieśń. Warszawa d 
Kraków 19°7. 
pIsk. kozł. niebieski, na grzb. żyłki, złocenia ręcz. z nałożeniem 
sk' l obłócz. (plt), wyklejka i brzeg marmurk., podp. 


1213. Klaczko J.: Jules II. Paris 19 0Z . 
pisk. peg., na grzb. żyłki i złocenia ręcz. znalożeniem sk. nie- 
bieskiej, obłócz. (płt.), wyklejka i brzeg górny marmurk., podp. 


1214. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu. 
W przekładzie i z wstępem Leopolda Staffa. Kra
 
ków 1910- 
pIsk. k
zł. bronz. mannmk; na grzb. żyłki i złocenia ręcz. z na- 
lożeniem sk. czerwone;, obłócz. wyklejka marmurk., brzeg górny 
zdobiony. 


1215. Lafond P.: Degas. Paris 1918. 
płsk. ciel. marmurkowany szaro.. popielaty; na grzbiecie żyłki 
i złocenia ręczne z nałożeniem sk. , obłócz., wyklejka i brzeg mar- 
murk., podp.
		

/img252_0001.djvu

			OPRA WJ: ZZ7 
1216. Marylski E.: Wspomnienia zgonu zasłu= 
żonych w narodzie Polaków. Warszawa 18z9. 
pIsk. na grzb. żyłki i złocenia ręcz., obłócz. (ph.), wyklejki i brzeg 
górny marmurk., podp. 
1217. Mecherzyński K.: Historya wymowy 
w Polsce. Tom III. Kraków 1860. 
płsk. safjan czerwony, na grzb. żyłki I zloc. ręcz. z nałożeniem 
sk' l obłócz., wyklejki i brzeg górny marmurk., podp. 
1218. Mochnacki M.: Powstanie narodu polskied 
go. Poznań 186). 
pisk. kozł. czerwony, na grzb. żyłki, plt. ręcz. marmurk. złocenia 
ręcz., pap. wyklejkowy ręcz., podp. 
1219. Paprocki Bartosz: Herby rycerstwa pol= 
skiego. Kraków 1858. 
płprg., na grzb. żyłki i złocenia ręcz. z nałożeniem sk. czerwo_ 
nej, obłócz., wyklejki i brzeg górny marmurk, podp. 
1220. Platon: Eutyfron: Obrona Sokratesa. Krid 
ton. Wyd. Wł. Witwickiego. Lwów 1920. 
pIsk. kozł. zielony, na grzb. żyłki i złocenia ręcz., obłócz., wy- 
klejka marmurk.I brzeg górny zdobiony, podp. 


1221. Słowacki J.: Dzieła. Wydał dr. W. Hahn. 
Lwów 1909. 
pisk. cielęcy bronzowo.-popie1aty marmurk.; i na grzb. żyłki i zło- 
cenia ręcz. z nałożeniem sk, obłócz. plt. angielskie, pap. wy- 
klejkawy marmurk 
1222. Świeykowski E.: Pami
tnik Tow. PrzYd 
jaciół Sztuk Pi
knych w Krakowie 1854-1904. 
Kraków. 
płsk kozł. marmurk., obłócz. (pap.), wyklejki i brzeg górny ręcz.
		

/img253_0001.djvu

			228 


DODA TEK 


marmurk., na grzb. żyłki, złocenia i wyciski na ślepo z Ilałoże.. 
niem sk czerwonej, podp. 


1223. Trembecki Stanisław: Poezye. Tom I. 
Sanok 1858. 
płsk. popielaty marmurk., złocenia ręcz. na grzb., szyldzik niebie- 
ski, obłócz., wyklejka, brzeg górny marmurk., podp. 
1224. Trojanowski Wincenty: Malarstwo wło= 
skie. Warszawa 1911- 
pIsk. kozł. niebieski, na grzb. łyłki i zlocenia z nałożeniem sk. 
czerwonej, obłócz. (plt.) wyklejki i brzeg górny marmurk, podp. 


Józef Rapacki. 
WARSZAWA 
1225. Papier;y w;y/ifej/iowe. 
J. R e c fi a n i k. 
WARSZAWA 
1226. Album=souvenir de la collection Armand 
Doria... Paris 1899' 
sk. kozł. bronzowo",fij
l
towa.. żyłki na grzb.; złocenia na grzb., 
zewo. i wewn. s. opr., brzeg górny złocony, pap. wyklejkowy 
ręcz., podp. 
1227. Bachowski W. i Treter M.: Wystawa 
minjatur i sylwetek... Lwów 191Z. 
pisk. kozł. (maroquin) ciemno-popielaty, złocenia ręcz. małemi 
stemplami na grzb. 


1228. Bogeng I. A. E. Der Bucheinband. Leip. 
zig 1913' 
sk. kozł. (maroquin) granat., złocenia linjami i malemi stemplami
		

/img254_0001.djvu

			OPiłA WY 229 
na grzb. zewu. i wewn. s. opr., pap. wyklejkowy ręcz., brzeg g6- 
rny złocony, podp. 


1229. Jarzębski Adam: Gościniec abo opisanie 
Warszawy 1643 r. Warszawa 1909. 
sk. ciel. marmurk., złocenia na gezb., zewo. i wewn. s. opr., brzeg 
górny złocony, pap. wyklejkowy ręcz. 


1230. Masson F.: Przed stu laty. Kraków. 
sk. kozł. wiśniowa, złocenia małemi stemplami w stylu empire na 
grzb., zewu. i wewn. s. ope " podp. 


1231. Pratique de I'art des notaires. A. Lyon 
15 6 4. 
pcg., złocenia na grzbiecie. 


1232. Sienkiewicz Henryk: Quo vadis. Paris. 
sk. kozł. (maroquin) niebieski, tyUd na grzb., złocenia małemi stem... 
plami na grzb., zewn. i wewn. s. opr., brzeg górny zlocony, pap. 
wyklejkowy ręcz., podp. 
1233. T aine H.: Filozoija sztuki. Tom I. Lwów 
19 11 . 
sk. Imzt. niebieska, żyłki na grzb., złocenia ręcz. rnałemi stempla- 
mi na gr:zb., zewn. i wewn. s. opr., pap. wyklejkowy r
z.., brzeg 
złocony, podp. 


1234. T aine H.: Filozof ja sztuki. Tom II. Lwów 
19 11 . 
sk. kozł. czerwona, żyłki na grzb., zl'ocenia ręczn. na grzb. zewn. 
i wewn. s. opr., brzeg górny złocony, pap. wyl	
			

/img255_0001.djvu

			230 DODA TEK 
1236. Weyssenhoff J.: Erotyki. Kraków 1911. 
sk. kozł. (maroquin) zielona, żyłki na grzb. złocenia małemi stem- 
plami na grzb., .lewo. i wewn. s. opr. z nałożeniem sk. czerwo- 
nej, brzegi złocone. 


1237. Wilno z przed stu lat w akwarelach F. 
Smuglewicza. Wilno 1912. 
ska kozł. (maroquin), £ijoletowa, żyłki na grzb. złocenia mefemi 
stemplami na grzb. .lewo. i wewn. s. opr., pap. wykleJkowe ręcz. 


1238. Zipper A.: Mitologia Greków i Rzymian. 
Złoczów. 
sk kozł. bronzowo..fiJ,oletowa, złocenia małemi stemplami na gub. 
.lewo. i wewn. s. opr., papier wyklejkowy ręcz. 


A. Semkowicz 	
			

/img256_0001.djvu

			OPRAWY 231 
1242 i 1242a. [Opraw;y w;yaawnicze). Nietzsche 
F.: «Dzieła». 
1243 i 1243a. [Opraw;y w;yaawnicze]. Norwid 
C. K.: «Pisma zebrane». 
1244 i 1244a. [Opraw;y w;yaawnicze.]: Leonar
 
do da Vinci: «Pisma wybrane». 
1245. [Opraw;y w;yaawnicze]. uśmianE.: Przy
 
gody Sindbada żeglarza. Warszawa. Wed[ r;ys. 
Józdó 'Toma. 
1.246. Opraw;y w;yaawnicze vatiliowe. 
Podp. zakład introl. R. Jahoda , Kraków. 


Anonimowa. 
1247- Tetmajer K.: Jak baba djabła wyona
 
cyła. Kraków «Fala». 
sk. złocenia ręcz. na grzbiecie i froncie; 
brzegi kolorowane. 


,*,
'-'O'>o....Qr>
$,,*,..
\hI
I.ooO"'><.O",*,
		

/img258_0001.djvu

			INDEKS 
ABECADŁOWY 
ARTYSTÓW, DRUKARZY, 
KSIĘGARZY i wy. 
STAWCÓW.
		

/img260_0001.djvu

			INDEKS ABECADŁOWY 


ARTYSTÓW, DRUKARZY KSIĘGARZY 
WYSTAWCÓW 


'* 
Gwiazd/ią oznaczono 
właścicieli eksponatów, 


* Abramowicz Ludw., WiI. 
no, ')9, 193, 210. 
Adler L 548. 
Akademicka litograf ja M. Sal... 
ba, patrz Safba M. litograf ja 
akademicka. 
Akademicka 0.0. Jezuitów dru.. 
karnia, Wilno, patrz 'czuj... 
łów O. O. drukarnia akade- 
micka, Wilno. 
Akademików [uniwersytetu wi.... 
leńskiego InkI., Z05. 
Akadem;a Umiejętności, Polska, 
5 8 5, 594, 598, 599, 601, 605_ 
Aleksandrowicz R. , 60z. 
Altenberga H. księgarnia, 297, 
3 tO , )24, 373, 37P, 4 2 4, 1 2 7, 
4% 498, 55), 557, 58., 5 82 , 
6'9- 62 ', 644, 805, 844, 847, 
991, 992, 1080. 


* Ahenberga H. I{sięgarnia, )tO, 
4'4, 4 2 4. 4 2 7, 4)4, 49 8 , 499, 
553, 581, 582, 619, 620, 644, 
80j, 847- 
Anczyca W. L. i Sp. drukar. 
nia, Z81, 2.82, 297, )00, )01, 
)02, )05, )07, )tO, 324, 345- 
)46c, )5), ,5)a, )69, ,87, ,89, 
)9" )99-46" 62', 652, 65)- 
657, 665-669, 710, 798-80', 
1037-t04). 
* Anczyca W. L. i Sp. dru_ 
karnia, }OO, Jat, 'joz, 307, }24, 
346c, '}691 4°2, 407, 110,412, 
41" 416, 417, 4zo, 4213, 1 Z 5, 
4z8, 1Z9, 43 0a , 431, 435-438, 
ii. oa , 441, 443, 4+11 448, 15', 
45),65),665, 666a-669, 10,7- 
10 1). 
Andrzejczyn Andrzej,ó94, 695.
		

/img261_0001.djvu

			2J6 INDEKS 
Anonimowe druki (akcydensy, Baranowski Ignacy Tadeusz, 
w. XVIII), 718-726. 5'7. 
(akcydensy, w. XIX), 735- Baręcz Jan, 585- 
76z. Bartel Bronisław, 614. 
(akcydensy, w. XX), 885- Bartłomiejczyk Edmund, 295, 
894. 29 6 , 4 8 9, 9'), 9)5, 9>9, 9 6 9- 
<1{siążki, w. XVI), 70-80. 972, 1056, tl06. 
(ksiąiki, w. XVII), 128-1)2. wBart10miejczyk Edmund, 295, 
(l{siążki,w.XVIII),t75-184. 91),935,939, tlo6. 
(książki, w. XIX>, 286- 294- Bartynowsld Władysł., 686-692. 
(nuty), 1011-102ł. Bazyljanów 0.0. drukarnia. 
(papierywartościowe), 895, Supraśl, i]J. 
897. Bazyljanów O. O. drukarnia, 
(papiery wartościowe, Wilno, 109. 
współczesne), 935-942. Bocker B., 906 
(plakaty), 1005, 1006 Benssheimer J., 125. 
(reprodukcje), 1112-1117. Beyer i Duddewicz, 1027, t027a. 
Anonimoweoprawy, 112.9-1161, Bibljoteczna drukarnia, Puławy, 
l1Ó-i-IIÓ7, IZ-i7. Z44. 
Arcta M. księgarnia, -i54-46), *BibljotekaDepartamentuSzruk 
608. Ministerstwa Wyznań Retig. 
* Areta M. księg., 454-46),608. i Oświecenia Pub!., Warsza- 
Aschcnbrenner I-ł., z67. wa, 8z, 90a, 1Z78, l)), z08, 
Assa A. I{sięgarnia. Z)9, z39 a . z09, 2)8, 2. 8 7, 73 6 -739, 74 8 - 
Axentowicz T codor, )oz. 75°,760,761, 10 0 9, tOtO, 101), 
t016, tOt8, 1019. 
Bibljoteka Historyczna Alten- 
berga, 619, 620. 
*' Bibljoteka hr. PrzeZdzieckich, 
Warszawa, to, 55, 65, 75, 
tO), 11)8, 114z. 
Bibljatcka Kórnicka, 674-676. 
Bibljc.teka Ord. hr. Krasińskich, 
508 - 5 08b . 


Babiecki w., patrz Laskauera 
P. i Babieekiego W. drukarnia 
Badecki Karol, 694-697. 
Banku Polskiego drukarnia i 1:.. 
tograna, 2,Z- 2.)6, 255, 291, 
53 Z , 5Jza, 7°6-709, 72.9, 8)4, 
814a, 898 -900, ton, tOZ3.
		

/img262_0001.djvu

			INDEKS 237 
ItBibljoteka ,Jrd. hr. Krasiń... * Bibljotetm Uniwersytetu Ste.. 
skich, Warszawa, 4, 5,7, 8a, fana Batorego, Wilno, 699, 
15, 2,ł, zz, 29, 'jo, )2., 'n, 39, t007. 
41, 43-45, 17, 48, 51, 52, 54, Biblioteka Zawodowa Graficz.... 
59,6),64,66, 67, 693, 76,79, na, 8Z7, 82 7 3 . 
8ł, 84, 86, 87,96,98,99,104, Bietowski August, 274. 
tlO, uz.tt4, 116,117,12.1,122, Biernacki L., JJz. 
Uj, 127, 1'j0, 1)1, 135, 1)7, t)8, Bilióskiego L. i Maś(ankiewicza 
171, 7t247ł4, 760, 7Ó', 1129, W. drukarnia, )08, 651. 6513. 
tt)2, 1I)'h 11)6, 1ł,7, 1139- Błaszkowsld J., 709. 
1ł41, nH, 1147, uH. Bogusławsldego Lucjana dru.. 
.Bibljoteka Ord. hr. Lamoyp karnia, 472, 610, 650, t044, 
skich, Warszawa, '}, 9, 12-14., 1045. 
17, 19, 2), 25, }4-, 'J5, 71-7}, *" Bogusławskiego Lucjana <1l'u" 
80, Ujt, Ił)). karnia, 640, 1044, 1045. 
Bibljoteka Polska, Insrytut \'V'y... Borowski Wadaw, 467, 470, 
dawniczy, patrz Instytutu 506, 645, 711, 989. 
Wydawniczego «Bibljoteka Borudllski M., 957. 
Polska» zakłady graficzne. Br..luncr \Xl., 548. 
BiblJoteka Publiczna Uniwersy... Brzeziński R. i Sp., zakł. graf., 
tetuLudowego, Kraków,564. 4)7, 55), 56), 579, 5 8z . 
*Bibljoteka Publiczna, War... Brukaiski Stanisław, 965. 
szawa, 2, 18, 2.0, .ą, )1, )6
 BukowskiJan, z97-,05, 411,416, 
)8, 40, 46, 49, 50, 5), 57, 61, 118, 4z9, 441, 55 1 , 589, 59 6 , 
6.,68, 69, 8), 89,9°,94, 95, 601,65.,660-660b,664-664C, 
97, 100, IOZ, 105a, 106, 109, 76,-773,991-997. 
IIt,U5, U8-IZO, IZ), 124, 126, Bułakowskiego i Sp. litograf ja, 
IJ2, 224, 682, "4), 1148-115 1 . 954, 955, 102 4. 
Ił; Bibl;oteka Szeryńskich, \Xl ar... Buriana Jana (« Rola») drukar... 
szawa, 271,.. )91, 676. nia, J2Z, 473-49°. 640-640b, 
.Bib1;ot
ka Towarzyst. Opieki 80z-804,901-904' 
Nad Zabytkami Przeszłości, * Buriana Jana (<	
			

/img263_0001.djvu

			23 8 INDEKS 
C Czarneckiego J. drukarnia, 77 1 , 
egliński J, 267, 102Z, 102). 805. 
Centner,!'izwcl'a G. i Sp. ksi
- Czarnoc1d Konrad, 559. 
garnia, 157, 596. «Czasu» drukarnia, z8}- z8 5. 
Centralne Biuro Wydawnictw )20, 378, 378a, J88, 498- 'joo, 
N.K.N., )01, 556,1112,1114. 806, 80 7. 
Centralny Komit€t Propagandy Czech Józef, Z43. 
ZW. Art., 111). Czcl'nyH.N.,pt1/rz «Sztuka», 
Cezarego Franciszka wdowa zakl. graf. 
i sul(c., 105, ł05a. Czerny Wadaw Zbigniew, JoB, 
Cezary Franciszd, 10Z-tO+ )09, 11,8. 
Chęcińskiego Józefa drukarnia, *Czerny Wacław Zbigniew, 
694-, 695. )08, )09, I1t8. 
«Chimera», ))5-)37<1, )J9-Hza, Czerwiński Eugeniusz, IZł o . 
14+, Hia. Cybulsfd J. ks., 1011. 
Chlebowsł{i A' f dom wydawn., Czarneckiego J. księgarnia, 1°4 1 . 
1°5°. 
Ciosłowskiego C.lltografja, 652. 
Clymes Jan, 70. 
Cotty Jan, drukarnia i litogra- 
fjel, 357, 491-497, 788, 788a, 
79°-79 2 , 9 0 5-9 08 , 9
J, 957- 
968, 1°4 6 - 10 55. 
* Cotty Jan, drukarnia i lito- 
graf ja. ,67. 491-497, 788a. 
790, 79', 905-908, 9
J, 957- 
968/ 1046-1°55_ 
Czajkowski Józef, 'j06, 'j07, 652, 
850, 999, 1186. 
*Czajkowski Józef, 1186, 1190, 
1194. 
Czapska-Hutten Emerykowa, 
59 2 . 


Dąbrowa Eugenjusz, ,02, 
'jOl. 652, 65z3, 850. 
Demby Stefan, óu-6'J5. 

Demby Stefan, 175, .zzo/ z37, 
279/ 374-376, 377, 379, 3 8z , 
J8J, J8
a-J87, J89-J9J, 59 8 , 
6ZI-635, 1135. 
Dębicki Stanisław, JOZ/ ;10, ;36, 
JJ6a, J
o, Hoa, 
99, 555. 
Dietrich Adolf Fryderyk, Z55. 
Dietrich Fryderyk Krzysztof, 
Z45, Z54. 
Drukarzy i litografów Stowa- 
rzyszenie/ patrz Stowarzy- 
szenie drukarzy i litografów. 
Dufour Piotr, 159-165.
		

/img264_0001.djvu

			INDEKS 


Dziafyński Adam Tytus, tir., 
Z71, loz6. 
Dzierzbicld Antoni, 907. 
Dziewulska Marja, u68. 
.Dziewulska Marja, 1.68. 
Dzwonkawskiego Adama ksi
.,. 
garnia, Z73. 
Dzwonkowsldego Adama i Sp. 
drukarnia, 734, 10)). 10)4. 
Dutkiewicz i Beyet, patrz Be.. 
yel' i DutMewicz. 
Dytla Zdzisława rodzice, 474. 
Eichler Zdzisław, 552, 659. 
Elert Piotr, 12.0. 
Ehrentraur W" 244, 
Eryka kart krajowa w Wat.", 
szawic, 896. 
Fajansa Maksymiljana litogra- 
fja, 256, 257, 260, Z62, 10)2. 
«Fala» Spółka Wydawnicza, 
6,6-637 3 , 1175, 12 47. 
Fiedler Antoni, 612, 670' 
Filipkiewicz Stefan, 430, 4)03. 
55 6 . 
Fiszcr Ludwik, 536. 
Fleury S" zakl. cynkogr., 350. 
Plinikowskiego Marcina dru= 
karnia, JooA. 
F. M., 201. 
F6rstcr Jerzy, tił-ttg. 
Priedlein D. E" 250, 698. 


239 


Frycz Karol, 557. 
Gadowsld Jan, 710. 
Gall Iwo, )lt. 
Gałęzowskiego A. i Sp. dru- 
karnia, 240-Z4Z, 7)1. 
Gardowski Ludwik, 958. 
Gazeta Grudziądzka, patrz Ku- 
lerskiego Wiktora druka1'l1ia. 
Gazeta Narodowa i Obca, 700. 
Gazety Rolniczej drukarnia, )62. 
Gąsowicz, to17. 
Gebethnera i W o1ffa księgar- 
nia. z6.ł, Z81, Z82, ))). )9), 
)99-4 06 , 4 0 8-4 11 , 415, 4 18 , 
'ł 1 9, i21-izz, i z6 , 4)3, 4))8, 
435, 43 6 , 439. 44 ' , 445, 44 8 - 
449, 45 1 , 452, 5IZ-51)b, 5 zz , 
524. 535, 541. 595, 609. 63 8 , 
639, lIó9-u72. 
.. Gebethnera i W olffa księgar- 
nia, z64, Z81, 282, )00A, )99- 
401, 40)-406, 408, 409, 4ft, 
415, 418, 419, 421, 422, 4 z6 , 
433, 433 a . 439. 445.44 8 ",449. 
45 2 , 5 1 )b, 522, 5 z 'h 515, 595, 
609.6)8, ÓJ9, 1169-1172,1174, 
u79. 1184. 
Gebliczka Z., 1005. 
Gelbard Jerzy, 812, 97). 
Ginsa Aleksandra drukarnia, 
27). 
'li Glass Jakób. Warszawa, 248. 


/
		

/img265_0001.djvu

			24° 
Glinka Xawery, 476. 
Gh1cksberg Natan, Typograf 
Liceum Krzemienieckiego, 


2.f7. 
GWcksberg Natan, Warszawa, 
218- 22 5' 

Głowi{1Ski Mic1mł, Warsza.... 
\va, 732, 745. 
Oł6wczewski W. f zakł. kartox 
graf., lirogl'afja art., )16, ;;6a, 
501, 808-813a, 9°9-912, 944- 
917, 9 6 9-9 8 7, 10 5 6 - 1 °59. 
*Ołówczewski W' f zakł. kat."" 
togr., litograf ja art., 501, 808- 
81;a, 9°9-912, 944-947, 9 6 9- 
98z,987, 1057-1059. 
Gmina Miasta Lwowa, 414. 
Gorazdowski E., 264, t028. 
Górski Konstanty, 410. 
Grabowski Adam, 1047. 
Grabowski Zygmunt, 445. 
«Grafia», drukarnia, 502-504, 
814, 108 4. 
«Grafika Polska», 64o-64ob. 
*« Grafika Polska», 640b. 
Gramatyka... Ostrowska Anna, 
J1Z, 31), 646, 648. 
Grombecki Henryk, 1°51. 
Gronowski Tadeusz, 473-475, 
477, 480, -1-86, 487, 808, łS09, 
974-97 8 . 
Groblowska drukarnia, 2ft. 
Groll Michał, 141-158, 716. 


INDEKS 


«Gryf», T...wo Artystyczno... 
Wydawnicze, patrz T ...wo 
Artystyczno-Wydawnicze 
«Gryf». 
Haller Jan, Z-10, 1137- 
Hankiewicza St. zakł., 1060. 
Harland 
 Zajączkowska Anna, 
314, 315, 1020, 1239. 
@ Harland-Zajączkowska An- 
na, 31'ł, 315, 1020, 1239. 
Harland Zygmunt, 316,774,1084. 
'*Harlaud Zygmunt, 316, 774. 
«Helios» zakład artysto chemi... 
graficzny. 32.6, 3:z.6a
 519-519c, 
524. 54 1 . 
Heweljusz Jan, 99, 12.5. 
Hirszel, 253. 
H. L., patrz L. H. 
Hochfeder Kaspar, 1. 
Hoesicka Ferdynanda księgar- 
nia
 296, 357, 450, 5z5, 64 1 - 
642, 10 7 8 . 
@Hoesicka Ferdynanda księ... 
garnia,357, 450, 525, 641,64 2 . 
Holewiński Józef, 280. 
HOl'owitz Armio, 1119- 
Hulewicz Jerzy, 317, 671. 
Hurkiewicz A. i S=ka, zakła- 
dy graficzne, 661, 6613. 
Hussarowskiego Jana księgar.. 
nia, 270. 
HOnefeld Andrze;, 96-99.
		

/img266_0001.djvu

			iNDEKS 


I d%ikowskiego leona księgar'" 
nja, 565- 
«Ignis», tow. wyd. sp. akc., 477, 
478, 480, 48z, 4 8 5-i 88 . 
Instytutu Szkolnego litogr., 2)0. 
Instytutu Wydawniczego «Bi
 
bljoteka Polsb» zakłady gr?.... 
flczne, 1ół-471. 
Inwalidów Wojen. Zakł. Leczn. 
Szkoln. d"uk:omia,6431 1116. 
«Isis» wydawnictwo, 669_ 
JabłcZYńSki Feliks, t048. 
Jabłoilski Tadeusz i Sp., zakł. 
graf.,J2o, i2" 4)0, -Boa, 499, 
50), 56}, 579, 652/ 6p-ł, 106.- 
106J. 

 Jabłol\ski Tadeusz i Sp, zakł 
graf., t06. - to6}. 
Jahoda Robert, zakład introli= 
gatorski, 1I73-1ł841 1246. 
· Jaf:!oda Robert, za1dad intro... 
ligatorski, 1173, tt76-1178, 
118o-uB}. 
Jakubowskiego K. S i Sp. księ- 
garnia i orukarnia, )15, 505, 
620. 
Janeczek @ Ziemhidi, skład 
przyborów piśmiennych, 850. 
J
nkowskj Cz. B., 498. 
Jasiellski Feliks, 6ł4, 617. 
Jaskierski C., 1009, 1010. 


24' 
Jasnej G6ry drukarnia, 121, IH. 
Jastrzębowski Wojciech, )18, 
)19, 6io, 640b, 775-781,936, 
936o, 959- 
!!\ Jastrzębowski WOjciech , )06, 
318-)2t, 325, 50oA. 602A, 
77', 773, 775 -7 81 , 93 6 , 93 6 a, 
"9z, 1195, łł97. 
Jaworski J
.n, 267-269. 
}ełowic1dAleksander i Sp., patrz 
Polska drukarnia, Paryż. 
Jezuitów O. O. drukarnia aka... 
demicka, Polock, 2 to. 
Jezuitów O. O. drukarnia aka... 
demicka, Wilno, 139, lło. 
Jezuitów 0.0. drukarnia, Lw6w , 
115, 1)6. 
Jezuitów 0.0. drukarnia, War.. 
szawa, 167. 
Jezuitów O. O. Kolegjum dru= 
kamia, Kalisz, 122. 
fl. }eżewsld, Witke Dominil<, 
Warszawa, 42, 5łS, 77. 92, 
1°5, 107, 212, 7Jo, 751, 754, 
896, 951-Y56, 1015, 1166<... 
11 6 7. 
John Edmund, 641, 6"pa, 979- 
Juszkiewicz Henryl<, 1-90. 


!f; Kamieńsld Lucjusz, War- 
szawa, 1)4,179, 182, 217, 275, 
718, 7 22 , 7 2 1, 735, 7+6, 7+7, 
10273, 116 4.
		

/img267_0001.djvu

			2i 2 
Kamiński Zygmunt, 650, 651a, 
960, 961, t051. 
Karcan z Wieliczki Jan, 69, 692. 
Karmelitów 0.0. klasztor, Ber... 
dyc:ów, 259. 
Kasa im. dr. med. Józefa Mia= 
nowsldego, patrz Tow. Na'" 
>.Imwe Warszawskie. 
Kasa Przezorności i Pomocy 
Warszawskich Pomocników 
Księgarskich, 444- 
Kasprzykiewicza E. litograf ja, 
toJI. 
Kaszowski z Wysokiego Adolf, 
68z. 
Kaufman Leotl, 630. 
Kempini Szymon, 93- 
Kielisiński K. W., ł026. 
Kipman i Szydłowski, zakład 
chemigr., 336, '.J36a. 
Klukowskiego A. litogl'afja, 
2)93. 1007. 
* Kłyszewski Władysław, Wal'= 
szawa, 296, 645, 647, 650, 
651a, 1209, IUL 
Knusmann3 D. litograf ja, 1008. 
Kolski Brunon, 1085. 
* Kotski Brunon, 1085_ 
Koło Architektów Polskich, 
437. 
Koło samopomocy przy T ow. 
Literatów i Dziennikarzy Pol.... 
skich, 325-3z6a. 


INDEKS 


Komitet Gospodarczy Zjazdu 
lekarzy i przyrodników pol= 
skich w Krakowie, 566. 
Komitetzabawowy zabawy dru- 
karzy krakowskich w dn. 28/1 
19 0 5 r.. 799. 
Konieczny Włodzimierz, 56), 
602, 662. 
Konserwatorjum Iitogra.Oa, 1009. 
Kopytowskiego K. i S_ki dm... 
karnia, 360. 
Korn Wilhelm Bogumił, 247. 
Korzeniowski Józef. 285. 
Kościeiski Władysław, 645 

;'Kościelsld Władysław, War= 
szawa, l, 7a, 8, Ił, 16, 26, 28, 
56, 60, 70, 74, 78, 464-47', 
11';0, 1163. 
Kowalski L., 6z8. 
Kowarski F. S., 963, 1055; pa/n 
«Sztuka» zakł. graf. 
Koziańscy Eugenjusz i dr. Ka= 
zimierz, odlewnia czcionek i 
zakł. graf. (dawniej S. 01'- 
gelbranda S=ów), 506, 645, 
711, 989, 1060. 
w Kozialiscy Eugenjusz i dl', 
Kazimierz, odl. czcion. i zaJd. 
graf., 506, 578, 711, 1060. 
Krajoznawcze Polskie T owa.. 
rzystwo, parrz Polskie Tow. 
Krajoznawcze. 
* KI'akowskie druki (nadesłane
		

/img268_0001.djvu

			bez oznaczenia właścicieli), 
}t2, 549, 646, 648, 619,652, 
759, to8}, t115, 11t7. 
Krakowski Związek Okręgowy, 
Tow. Szkoły Ludowej, 299. 
Kraszewskiego Józefa Ignacego 
drukarnia, 276, 277, 
Kraszewskiego J. I. dmkarnia 
(dr. W. Łebit\ski), 674, 675. 
Kray Karol, 229. 
«Krokwie», 64}. 
Kr61ikowski L., 995, 997- 999. 
Król. J. Mości i Rzeczypospo= 
litej drukarnia, Poznań, t69. 
Krzepowski Wacław, inż., zakł. 
graf. (dawniej zaldad art. -lit. 
M. Sałba), 815, t064, 1065. 
$ Krzepowski Wacław, zald 
graf., 10}6, 1064, 1065. 
Krzyształowicz - T urbia Stani.... 
sław, }}6, }}6a. 
Krzyżanowski Konrad, }';6,336a. 
«Książka», Sp. wyd., )64, 56). 
KsiążnicaPolslt8, Tow. Nauczy...- 
cieli Szkół Wyższych we 
Lwowie, 41';, 451, 5°2-5°4, 
108 4. 
* Książnica Polska, Tow. Na- 
uczycieli Szkół W yźszych we 
Lwowie, 50Z - 5°4, SI'h 1084. 
Kuik Burchard, too. 
Kulerskiego Wiktora drukarnia, 
370, 371, 1066 - 107t. 


INDEK5 


213 
;r, Kulerskiego Wiktora drukar= 
nia, 1066 - 107t. 
Kunzek Henryk, 1Z 5. 
Kurjera Warszawskiego dm= 
karnia, 72.7, 72.8 
Kursy Graficzne przy Muze... 
um Rzemiosł i Sztuki Stoso.. 
wancj, 1185. 
K wiatltowskiego A. drukarnia, 
27°. 


Labinger Jakub, 1}5. 
«Lamus», 641. 
Laskauera P. i Babieckiego W. 
drul{arnia, 622, 624, 626, 628- 
6)5. 
Lechowski Bruno, 554-. 
!¥. Legiecki Marian, Warszawa, 
153, 186, 187, 189, 228, 2)9, 
2398, 2.n, 2.54-258,260, 262, 
z6}, 1.65-270, 272-274, 2.77, 
280, "-97, 698, 1024-1027, 
1028, 1035, 1144. 
Lenart Bonawentura, }19-}21, 
1186-1197. 
WLenart Bonawentur8, tt87- 
1189, 1193, 119 6 . 
Lentz Stanisław, 1049. 
Leszczyński Edward, }07, 58}. 
Leśniowski A" 515. 
L[etronne] L., z87. 
Lewentala S. drukarnia, 1.80, 
toz8.
		

/img270_0001.djvu

			l N D E K5 


2ił 
,1 Lewestam Ludomir. W arsza
 
wa, 2z6, 2)4, 259, 720, 721, 
734, 9 00 . 
L. H.. ..6. 
Ligber Jan, 188, 749. 
Lindenfeld H., )z8. 
Lipnicki T., 759. 
Lisowskiej J. księgarn., )67. '}Ó8. 
Lob Mikołaj, 94, 95. 
Lorec Zygmunt, 3u, JZ'j, 964, 
UZD, 1198. 
*Lorec Zygmunt. 322, ']Z). 697. 
889,964,99°,10°5,1056,1112- 
U14, 1116. 11%0, 1198. 
>}) Lorentowicz Jan, Warszaw3, 
85,1)6,141, 1+2,147, 1'i9, 159. 
17 6 , t85, 2io, 37}. 3783, )8)a, 
)88, 666, 677, 686-691, 69z, 
881 - 884. 
LON:ntowiczowa Ewa, 1199. 
!ł)Lorentowiczowa Ewa. 1199. 
Lorh E., 49Z. 
L5wenfeld Rafal, 685' 
* Lublicka Jadwiga, Warszawa, 
;98, lO}}. 


Lazarsldego Wf. drukarnia, 
)25-J2.6a, )68, 507- 513. 53+- 
546, 816-841, 91)-915, 9 88 , 
1°72, 107). 
* Łazarskiego Wł. drukar., 507- 
51)a. 514-521, 523. 524, 526- 
5)4, 5J6 - 546, 60', 67), 706, 


708. 751, 8.6- 8 4 " 898, 899, 
915,988,1008.1011,1012,1014. 
1017, 1022, 1023, 1°72, t073. 
Łazarski Zygmunt. patrz Ła- 
zarskiego Wf. drul{arnia. 
.
 łJazarski Zygmunt l 91. u8, 
129. 154. 218. 2;2, 235, 29t, 
112 5. 
Łazarzowa drukarnia, 14- H, 
1119. 
Łazarzowa drukarnia , patrz 
Skalsld Bazyli. 
Łątkiewicza Onufrego drukar.. 
nia , 230 1 231, 951, 952. 
Łebiński W" patrz Kraszew... 
skieS'o J. I. drukarnia (dr. 
W. ubiński). 
Łoski Józef, .65' 
Łukomski S" 272. 
Mackiewicz Kamil, 471. 
Mainert J., 10 2 4. 
Maiewski Skorochod Walenty, 
2.)0, 2)1. 
Manitius Z" zakł. graf" 547, 
51.8, 842, 916-920, 1°74. 
* Manitius Z., zakł. graf" 547, 
fi8 , 842. 916-920. t07ł. 
Marcinowski Antoni,2.J7-Z..,ga. 
Marylski Antoni, 518-5,Sd. 
Masłowski Stanisław. t051. 
Maślankiewicza W. i Bieliń... 
skiego L. drukarnia, patrz
		

/img271_0001.djvu

			Bilińskiego L. i Maślanlde_ 
wicza W. drukarnia. 
Mathia Roman, 640-640b. 
Matuszkiewicz A, Z73. 
May Jan, 174. 
Mehoffer Józef, ,oz, ,0), ,Z4
 
116, 1163. 
Merzbacha Ludwika drulmrnia, 
Z71. 
MerzbachaS. H. księgarnia, z67 
Mękicki Rudolf, 505, IIZI. 
*Mękicki Rudolf, "'1. 
M. F., patrz F. M. 
*Micha(ski Jan, Warszawa, 88, 
101, 108, 14J-146, 148, 152, 
155-158, 161-166, 169, 170, 
17 2 , 173, 177, 178, 181, 18" 
184, '96. 204, 21J, 21"h Zt9, 
Z2" 2z5, 227, 229, z'JJ, 2,6, 
z41, 242. 244, 245, 251- z5J, 
261, 276,278,286, 288-290, 
'9' - '94, 17 6a , 178, 180, 181, 
184, 67" 674,675, 6773-68., 
681- 6 85, 694-696, 700, 707, 
709, 710, 717, 725-729, 740, 
741, 7-n, 744, 75 6 , 7 62 , 1159, 
1161, 1166. 
Miciński Tadeusz, 59). 
Mielnicki C. i Sp., 2akł. cyn... 
ko-chemigr., 576. 
Ministerstwo Zdrowia Public2" 
nego, Opieki Społecznej i 
Ochrony Pracy, 484. 


INDEK5 


245 
Miriam, patrz Przesmycki 
Zenon. 
Misky Ludwik, 618. 
Młodzianowski Czesław, 1051. 

"'Mocarski Zygmunt, Warsza... 
wa, tI, z4, 140,15°,151,160, 
2tt, 2193, 22Z, 298, JII, J54, 
155, 197, 41', 
7', 505, 55 6 , 
577, 579, 580, 581, 5 8 7, 591, 
60z, 691a, 715, 72.h 1240. 
Moes C., fabryka papieru, 497. 
Morstin Ludwik Hieronim, 428, 
645. 
Mortkowicz Jakób, patrz Tow. 
\Vydawnicze w Warszawie. 
>I>' Mortkowicz Jal,ób, JOlA, n8a, 
153, 151 a , 4'1, 430, HO, H', 
44 6 , 447, 550, 55', 555, 557, 
57°-5753, 596, 654- 6 59, 
124- 1 - 12 4 6 . 
Mostowski Tadeusz, patrz No 
646 przy NowoHpiu drukarn. 
Murmeliusz Stanisław, 61. 
Museion, 645, 989. 
Muzeum Miejskie Techniczno.... 
Przemysłowe im. A. Bara- 
nieckiego, Kraków, )06, 549, 
649, 778. 
* Muzeum Miejskie T echnicz... 
no..-Przernysłowe im. A. Ba... 
ranieckiego, Krak6w, z8)- 285, 
104, 105, 3713, 196, 500,565- 
569, 590, 604, 605, 652a,
		

/img272_0001.djvu

			2.}6 INDEK5 
664C,76J-171, 7793, 794.795, « Nauka i Sztuka », patrz Ksiął- 
798-801, 806, 80], 8'5, 84}, nica Pol. T. N. S. W. we 
845.846,850-880,885-888, Lwowie. 
890-894,938,989,991-1000. Naukowa drukarnia, }ZS, J29, 
1006. 338,338a. 347-J47b, 359,570- 
Muzeum Narodowe, Krak., 600. 5753, 659. 
Muzeum Narodowe w Rappers--, Nicolai Krzyszt. Bog., okł., 176. 
wilu, 564. Niemojewski Lech, 965. 
«Muzy» Bibljoteka literacko- No 646 przy Nowolipiu drl!'" 
artystyczna pod red. Jana karnia. 185-189. 
Lorentowicz;=!:. 578. Norbertanel, P.P. Zakonu [kla- 
N szrar l na ZwierzY(lcu, Kra- 
ków, 586. 
aczelny Komitet Na1'Odo= Noslmwski Tadeusz, 'B6, JJ6a , 
wy, pdtrz Centralne biuro 6 
H, 10 5 t . 
wydawnictw N. K. N. Nowaka Leona drukarnia, 576, 
Nadworna Jego Król. Mości i 108z. 
Kom. Eduk. Narad. drukat- 
* Nowaka L
onadrukarnia, 576. 
nia, Warszawa, 166. 
t082. 
4\' Naprzodu» nkł.. ';12. 
Now.kowski Bogdan, 966, 967, 
Narodowa dru
arnia, 'jooA, 
9 80 . 
'j01A, )23, 359,176, 37 6a , 4 6 -4, «Nowina», patrz TO\'(Iarzyst. 
5 50- 569,623 - 625, 627, 6Z73, 
«Nowina». 
6"1, 641a, 644, 6ÓJ,66)a, 7 6 ), Nusbaumówna Halina. IZOO, 
766. 768, 843-846, to75- 
1081. 
* Narodowa drukarnia, 55ft 558. 
559, 56), 564, t075 - J081. 
Narodowa F. K. Pobudkiewi= 
cza drukarnia, 6z 5. 
«Nasza Drukarnia», zakł. graf., 
9 Z l. 

) Natansonowa Zofja J Warsza= 
waJ 174, 241, 895, U19, lIó5' 


1201. 
!fi Nusbaumówna HalinaJ 'zoo, 


IZ01. 


Oehl, 1162, 1163. 
Okręgu Naukowego drukarnia, 
Wars2awą. 278, 279. 
Okuń Edward, 3)6, 1}6a, 'ji'4, 
3143, 438.
		

/img273_0001.djvu

			Oleszczyński Seweryn, 673, 
709, 731. 
Oliwskiego Klasztoru drukar. 
nia, patrz Textor Jan Jakub. 
* Ołtuszewska Kamilla, War.. 
szawa, 1119. 
Orgelbrand Samuel, z55-258. 
Orgelbranda S. S-ów T ow. al	
			

/img274_0001.djvu

			zĄB INDEK5 
«Poradnik Graficzny», 6.tB. Radziwiłłowa ks. z hr. Branic= 
Potocld Jan, patrz W oll1a l\ich Marja, 499. 
drukarnia. Rapacki Józef, 1050. aZ5. 
Poznańska Drukarnia i Zakład Rausz Bronisław, 9QI. 
NaUadowy T A" 670. Recmanik Jan, 1226-1238. 
«Praca», drukamia, 317, 671. *Recmanik Jan, 1226-12)8. 
«Prasa », drukarnia, 582. RemLertowski F., 994, 1000. 
Preuss Jan Gott., 137. Rippera Aleksandra drukarnia, 
«Pro Arte», 354, 355, 58), 64 6 , 99 1 . 
Procajłowicz Antoni, 'j02, );6, Rodecki Franciszek, 73 1 . 
336a, 482, 560-562, 5 6 4,64 1 , Roguski W' I 981, 982. 
64 8 . «Rola », drukarnia, patrz Bu... 
Prochaska Karol, 275, riana Jana drul\arnia. 
Pruski Jan Kar01, 2t2. Romma Manesa i Zymcla ty= 
PruszYllskiego A. litograf ja" )3 6 , pografa drukarnia, 21 6 . 
j)6a, 65 2 , 990, 108). Rossowski Jan, 108. 
«Przegląd Historyczny», 5)1- 

RozentaITad., Warszawa,zzl. 
Rożen Witold, to51. 
JJIC. Ruchacz W., 1008. 
«Przegląd Polski», )88. 5 2 9. Rudzki B., 10ZI. 
Przesmycki Zenon, )J5-J47 b Ruszczyc Ferdynand, 318-}52;:1., 
6:- Przesmycki Zenon, Jzóa, 7 8 5 -7 8 7 b , 934, 100Z, lU). 
JJ5-JJ8, )J9-Ji6a, 347-347 L , RuszczycFerdynand,Ji8-J5 0 , 
119 1 . J5 z , 785-787a/ 9J-h UZJ. 
PrzyborowskaKazimiera i Przy", Rychter Tadeusz, Jaz. 
borowska Urszula/ 678-6 8 4' Rządowa Gub. WołYl1skiej dru
 
Purzycld Kazimierz, w5 1 . karnia, Żytomierz, z59. 
Rządowa Jego C....Kr. Mości. 
drukarnia, Warszawa, Z1 +. 
Rzecki Stanisław, 1051. 
	
			

/img275_0001.djvu

			Salba M. litograf ja Akademic... 
ka, 1O}6. 
Salon Malarzy Polskich w Kra- 
kowie, t042, t075, tllO, t1t1. 
Saski Kazi."ierz, 520. 
Scharffenberg Macie;, 26-31. 
Scharffenberg Marek, 20. 
Scharffenberg Mikołaj, 57, 58. 
Scharffenberg Stanisław, 59, 60. 
Schedel Krzysztof, 106, t07. 
Schuster F., litografja.. patrz 
Szustra Franciszka litograf ja. 
Semkowicz A.. I z 39, 12iO. 
Sennewalda G. I{sięgarnia, 291. 
Seyfarth G., 553, 
«Sfinks», 650. 
Sichulski Kazimierz, 316, }16a. 
Siebeneycher Jakub, 6z - 64. 
Siebeneycher Mateusz, 32, }}. 
Siedlec1d Franciszek, 1}6, 33óa, 
,H, ,5,a, 129, 440, i40a, 651- 
*Sied(ecld Franciszek, 651. 
Sienkiewicz Karol, 2ii. 
Siennicki Stanisław, 279. 
Skalc;ki Byzyli w drukarni ta- 
zarzo\'Vcj, 81, 8z. 
Skoczylas Władysław, 641- 
SI{Qtarek Władysław, 670. 
Skotnicki Jan, 1003. 
Sławecki W., t9J. 
Sławoszewskiego B. litograf ja, 
tOJ5. 
Słonimski Antoni, ,5i, 355, 


INDEKS 


249 
«Słowa Polskiego» drukarnia, 
644. 
Sonntag 1., 247. 
Sosnkowski Jerzy, 8u. 
*Soubise...BisierGustaw, War= 
szawa, tt52, 1155-t158, 1160, 
1162. 
Spleszyńska E., 62Z. 
Spółka Wydawnicza Polska, 5804. 
Stachiewicz Piotr, 435, 436. 
Stanisławska Wanda, 35Z, 352a. 
Stanisławski Jan, 30z, 316, '),6a, 
JJ9, JJ9a, J95, 
Stasiak Ludwik, 568. 
Stolle Jan Zachar;usz, 125 
Strąbski Stanisław, z53, 254. 
Stro;no\'Vski L., 585. 
Stronczyńsld Kazimierz, 67Z. 
Stryjeńska
Lub3ńskaZofja, 55
, 
6)6 - 6)7a, 649, 
!f; Stryjeńska..Luba{lska ZofJa, 
6)6-637 3 , 1t75, 1247. 
Stowarzyszenie Drukarzy i Li- 
tografów, Kral<6w, 431, 4i3. 
S'yfi )" z65. 
Swierczewski F., 2z6. 
«Symposion», patrz Połoniec... 
kiego Bemarda księgarnia. 
Szczerbie P"weł, 75. 
Szczygliński H., patrz «Sztu= 
ka», zakł. graf., T oroń. 
* Szteinbok Karol, Warszawa, 


1029-IO"jZ, 1034, 12Z5.
		

/img276_0001.djvu

			Z50 
«Sztuka », drukarnia, Kraków, 
,H, ,18. 
«Sztuka», miesięcznik, 318,65', 
65 13 , 
«Sztuka», zakl. graf., Toruń, 
818, 849, 922 - 9Z4, 9i8. 
ot!«5ztuka», zakł. graf., Torui}, 
848, 849, 922-924, 948. 
Szustra Franciszka litograf ja, 
956, 102 5. 
SZW81'C M., 548. 
Szyk Artur, 548, 920. 
Szymallski Stanisław, 700. 
SIiWicki W" 2198. 
*ŚHwiński Artur, Warszawa, 
188, 249. 
Św. Wojciecha drukarnia i księ.... 
garnia , 610-616, H07-H09. 
.Św. Wojciecha drukarnia i 
księgarnia,610-616,1107-1109. 


kodorczuka Wł. drukarnia, 
)IZ, 648, 794, 795, 99z, 99). 
Tepplar Antoni, 24). 
Textof Jan Jakub, tZÓ-1278. 
«Tłocznia», warsz. fabryl.;a ma.. 
sowych wyrobów blaszanych, 
sp. akc" 1085. 
'.ł:'Toeplitz Teodor, Warszawa, 
73 1 . 
Tomaszewski W" drukarnia, 
925, <)26. 


INDEKS 


* T omaszcwski W,. drukarnia, 
925, 9 2 6. 
Tom J6zef, )56-)58, 489. 640- 
64 0b , 642, 788-789, 937, 937 a / 
940-942,983-986, ł02ł, IU4, 
12 45. 
*Tom Józef, )56, )58,788, 789, 
937, 937 a , 94('1-94 2 , 9 8 3-9 86 , 
1021, 112+. 
Towarzystwo Artystyczne 
Warszawskie, ton. 
T ow. Artystyczno.. W ydawni*" 
cz(': «Gryf», 366. 551. 
Tow. Anystyczl1o...Wydawni- 
czego Warszawskiego dru_ 
karnia, 335-336a. 
Tow, Bibljofilów Polskich w 
Warszawie, 540, 54oa. 
Tow. Kształcenia Zawodowe... 
go Grafik6w, patrz Kursy 
Graficzne przy Muzeum Rze- 
miosł i Sztuki Stosowanej. 

-Tow. Kształcenia Zawodo- 
wego Grafik6w, 1185. 
Tow. Miłośnik6w Histor;i,5)2, 
53 za 
Tow. Nauczycieli Szkół Wyż"" 
szych weLwowie,patrz Ksią- 
żnica Polska Tow. N. S. W. 
we Lwowie. 
Tow. Naukowe Warszawskie, 
4° 1 ,491-497. 509-509b, 517, 
5 Z ), 5 z6 -5 Z8 , 5JJ,
		

/img277_0001.djvu

			Tow. «Nowina», )61. 
Tow. Opieki nad Zabytltami 
Przeszłości, 510, 524, 537, 
. 537a. 541, tO]), 109Z. 
Tow. «Polska Sztuka Stosowa'>" 
na»,)Oz. 303, 65 z , 65za, ttl7. 
Tow. Przyjaciół Nauk w po.. 
znaniu, loz7, 1027a. 
Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych 
we Lwowie, 10)0. 
Tow. Sztuk Pięknych, Kl"aków, 
)zo. 
T ow. Upiększania miasta Kra"" 
kowa, 425. 
Tow.. Wydawnicze we Lwa.. 
wie. 43z. 
Tow. Wydawnicze w Warsza- 
wie <}akóba Mortkowicza), 
)oIA, )Z9, 130, 338,1380,145- 
)46c, )5), 35)a, 4Z), 4Z9-430	
			

/img278_0001.djvu

			252 
Uniwersytet Żołnierski IV ar- 
mji, )16. 

 Urania». nld., 9t7. 
Urząd Propagandy Pożyczki 
Państwowej, 479. 
Uziembło Lucjan, )OZ, ,69, 652, 
6528,794,795,991 - 993, 1006, 
1177. 

;UziemWo Lucjan, 180. z46, 
719, 114 6 . ter Daniel / llO. 
«Vita Nuova», -fi), 471a. 
Vivier T., litograf ja, Q53, fOlO. 
Vogel Zygmunt, 611. 
Vosdassius )oannes, 12t. 


-
lIdeWiCZ Feliks, 1046. 
Walkiewicz Władysław, 257, 
263, loz9- 10 34. 
Walter F. T. I., 268, 
WarctJałowski Jerzy, )02, 603, 
65 2 . 
\XT arształy Krakowskie, I t t 5, 
lu6. 
WaUson G., litograf ja, 881- 88z. 
Wawrzeniecld Marjan, »)6, 336a, 
341, }4la. 
'* Wąsiakowski Kazimierz Bo", 
lesław, Warszawa, 194 
W. E., patrz Ehrentraut \\l. 
Weiss Wojciech, )02. 


INDEK5 


.Welanyk Stanisław, zakł. graf., 
606, 6)7, 6)7., 64), 649, 
1086 -1088. 
* Welanyli: Stani.sław, zaM. graf., 
606, 6.pa, 1086-1088. 
\\l cnde E. i Sp., {	
			

/img279_0001.djvu

			INDEKS 


Wilder Hieronim i Sp., anty.. 
kwarjat, 1°47-1°49. 
\"(firtz Bolesław, zakł. graf., 
9l'h 1106. 
\Virzbięta Maciej, 5-1.- 56. 
WiśniN'ski Onufry, 8z7, 8z73. 
Witkiewicz Stanisław Ignacy, 
. 


45 f , 45z. 5°1. 
Witkowsld R.. 987. 
Winyg Wilitor, 69;. 
\Vitwicki \Vładysław, 50), IZZO. 
Wojtala Franciszek, 3)6-337<1. 
Wojtaszewski Edmund, )7°- 
37 2 , 79 6 , 797. 
ti! \V ojtaszewski Edmund, )7°- 
37 2 , 79 6 , 797. 
W ojtkiewicz \Vitold, 58). 
\V 0103 Drukarnia J
na Potoc- 
kiego, t70, 171. 
\Volrab Jan, 66-68, 101. 
\V Ójcik S., 1179. 
\Vróblewski Jan, Z51. 
« \V spóJna Sprawa ». tygo"nik, 
4 8 9. 
Wyczółkowsld Leon, 451, 453, 
563, 1°51- t05)- 
Wysocki Adolf, 682. 
\Vyspiański Stanisław, )7)-)96, 
430,593, 
\V yszkowskiego Piotra litogra. 
f ja, 2%8, 730. 
\Vyszomirskicgo T. drulmrnia, 
73 2 . 


253 
ZadraziJa Kazimierza zakład, 
299, )02, H5, 557, 559, 585, 
65Z, 65za, 69), 850. 
Zamoyski Adam, hr., 529. 
Zarząd Cywilny Ziem Wscho.. 
dnich, 504. 
Zarząd Główny Tow. Szkoty 
Ludowej, Krakó\'(I, )1). 
Zawadzldego Józefa drukarnia 
i kSięgarnia, Wilno, 190- 209, 
Z81, H8-J52a, 617,7°1-7°;, 
733, 7 8 5_ 
* Zawadzkiego Józefa drukar_ 
nia i księga;nia, Wilno, 190- 
19 2 , 195. 197-Z0), 205-z07, 
215, z16 , )51, )pa, 617,7°1- 
705, 7}}. 
Zawadzki Józef i \V ęcki Józef, 
\'ifarszawa, 215, 2t6. 
Zawadzki Piotr, 172.. 
« Zdobnictwo », patrz Tow. 
«Zdobnictwo ». 
«Zdrój», J17, 670, 67 1 . 
!!!«Zdrój», )17, 670, 671. 
Zegadłowicz Emil, 197, 39M, 
6.8. 
Zemanek Franciszek, 646,991. 
Ziembicki, patrz Janeczek i 
Ziembidi. 
Zienkowicza i Cbęcińskiego 
l{się8'arnia, 694, 695. 
Ziomek Teodor, 6z6.
		

/img280_0001.djvu

			254 
«Znicz», drukarnia, 787-787b. 
* «Znicz », drukarnia,.. 787b. 
Zoern M., 272. 
«Zorza», 652., 652a. 
Zrębowicz Roman, 643. 
'* Zrębowicz Roman. 643. 


INDEKS 


Związkowa Drukarnia, Kra- 
ków,6.8, 6)6-6378,1110,1111. 

 Z wiązkowa Drukarnia, Kra_ 
ków, 618, 1110, 1111. 
Zymel, patrz Romma Manesa 
i Zymela typografa drukarnia. 


. 
Z .- 
aboklicki Wacław. 1051. Zuk Michat }}Ć, 3;63. 
Żupańskiego J. K. księgarnia, 
272., 416, 685. 
KZZZO

gN

I

ZE

C
		

/img281_0001.djvu

			xKS l£ GARi\JIA. 
'.Jd"!
 u 
_ _' _
u
 1
' r
 1 
r:.
J- .c 
ANT¥KWABJ
r 

-}-:'
- ''-_ _A \ 
 
-i:::

'_ 


R 


'\:_' - !""...:"'--- 
:J!!.,t .1 'l.!ł81;1 , - ._ 

';'; :JCXXXX.X)()()(X)(:.t.x:.c:XXXX 


I  


r 


-
		

/img282_0001.djvu

			Blbl10teka GłÓM1a liISP w Zlelone) Górze 
nr lOW.: ks 1 - 17379
		

/img283_0001.djvu

			4 6 
Polsce. 
konane 


KSIĄŻKA 
Warszawa 1853-1860. Litografie wy
 
w zakł. chromolitogr. M. Fajansa. 


263. Lesser Aleksander: Królowie Polscy. Wi
 
zerunki zebrane i rysowane przez..., objaśnione 
tekstem historycznym przez Juljana Bartosze
 
wicza. Warszawa. Nkł. Adolfa Pecq' a i sp. 1860. 
Tekst: Henri surnomme Probus - ilustr.: Przemysław I. A. Lesser 
rys. W. Watldewicz tir w zaJd. litogr. Adolfa Pecq' a i sp. 


264. Kraszewski J. I.: Stara Baśń. Powieść 
z IX wieku. Ilustrował E. M. Andriolli. Wy... 
danie jubileuszowe. Warszawa. Nkł. Gebeth... 
nera i W olffa 1879. 
s. 46.47 Ib. i drzeworyt przy str. 46: «Cicho się stało dokoła...» 
1878. E. Gorazdowski sc. 


265. Łoski Józef: Jan Sobieski, jego rodzina, 
towarzysze broni i współczesne zabytki. Dzieło 
ozdobione 50 rycinami. Warszawa. Nkł. auto... 
ra 1883. 
K. t.. drzeworyt: Jan Sobieski tryumfujący, wedlug ryciny Ka- 
rola d. la Hay. rytował ,. Styfi. 
266. Kochanowski Jan: Dzieła wszystkie. Wy... 
danie pomnikowe. Tom I i II. Warszawa 1884' 
,: s. IZ -1) Ib. II: k. t. 


Jan Jaworski. 
WARSZAWA 
267. Ksil;ga Świata. Rok 1858. Część n...ga. 


,