Dane o rozprawie doktorskiej

Rodzaj pracy
Rozprawa doktorska
Data uzyskania stopnia
28.02.2006
Uzyskany stopien naukowy
doktor nauk humanistycznych
Promotor
prof. dr hab. Krystyna Ferenz , Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społeczych, Instytut Pedagogiki i Psychologii
Recenzenci

prof. dr. hab. Aleksandra Maciarz , Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej
dr hab. Henryk Cudak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Jednostka prowadzaca przewód
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
Miejsce pracy autora rozprawy

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej

Dziedzina naukowa
Nauki humanistyczne
Dyscyplina naukowa
Pedagogika
Specjalnosc naukowa
Pedagogika specjalna
Pedagogika rodziny
Sposób zgloszenia rozprawy, dostepnosc, liczba stron
http://zbc.uz.zgora.pl/publication
Wydawca
Slowa kluczowe

dziecko niepełnosprawne - psychologia, dziecko niepełnosprawne fizycznie - psychologia, integracja społeczna - zagadnienia, dziecko przewlekle chore, rodzina, wychowanie w rodzinie - zagadnienia, pedagogika specjalna, dziecko chore - psychologia, dziecko chore - wychowanie, dziecko chore - nauczanie, szkolnictwo - a dziecko chore

 

Streszczenie pracy w języku polskim

Przedmiotem rozprawy jest sytuacja dzieci długotrwale chorych w rodzinie. W pracy zaprezentowano obszerny materiał teoretyczny poświęcony problematyce zdrowia i choroby, wpływu przewlekłej choroby na rozwój i funkcjonowanie dziecka, sytuacji człowieka i jej rodzajów oraz wpływu choroby dziecka na rodzinę. Problematyka ta jest ściśle związana z przedmiotem przeprowadzonych badań.
W pracy zamieszczono wyniki dokonanej diagnozy sytuacji dzieci przewlekle chorych w rodzinie. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić trzy typy sytuacji dzieci chorych, a w ramach każdego z nich wyłonić dwa podtypy. Omówienie każdego typu sytuacji poprzedzono teoretycznym wprowadzeniem, w którym ukazano psychologiczne i socjologiczne mechanizmy kształtowania danego typu sytuacji, funkcjonowania w niej dziecka i rodziców oraz jej specyficzne właściwości. Omówiono także podtypy sytuacji, których egzemplifikacją są zamieszczone charakterystyki indywidualnych przypadków.
W rozprawie podjęto także problematykę społecznego wspierania rodzin dzieci przewlekle chorych. Zawarto w niej przemyślenia dotyczące wsparcia społecznego, jakie powinno być świadczone na rzecz tych rodzin. Odwołując się do danych diagnostycznych o trudnościach, niepowodzeniach i o potrzebach rodzin, wskazano na niezbędne formy i rodzaje ich wspierania.

               

Streszczenie pracy w jezyku angielskim